Poslovanje
Posljednji put provjereno: 17/05/2021

Vaš bračni drug i djeca koji nisu državljani države članice EU-a

Ako ste u braku ili registriranom partnerstvu s građaninom EU-a koji živi, radi, studira ili traži posao u zemlji EU-a koja nije zemlja iz koje dolazi, pravila EU-a olakšavaju vam da mu/joj se ondje pridružite. Informacije na ovoj stranici odnose se i na djecu i unuke koji se pridružuju se svojoj obitelji, državljanima zemlje EU-a, u inozemstvu.

Ako se želite pridružiti svojem bračnom drugu ili registriranom partneru, građaninu EU-a, u njegovoj zemlji podrijetla i niste ranije živjeli zajedno u nekoj drugoj zemlji EU-a, na vašu se situaciju primjenjuju samo nacionalna pravila.

Ako ste u istospolnom braku i preselite se u drugu zemlju EU-a, zemlja domaćin mora vam priznati prava boravka. To se pravilo primjenjuje i u slučaju da istospolni brakovi nisu priznati u zemlji domaćinu.

Informirajte se o svojim pravima i postupcima koji će možda biti potrebni, ovisno o vašoj situaciji:

Odaberite situaciju

U nekim zemljama EU-a s registriranim partnerstvima postupa se na isti način kao s bračnim parovima. U tom slučaju saznajte više o primjenjivim pravima i uvjetima boravka za bračne drugove iz trećih zemalja.

U drugim zemljama EU-a registrirano partnerstvo ne smatra se istovjetnim braku. U tom biste slučaju trebali saznati više o pravima i uvjetima boravka za ostalu rodbinu iz trećih zemalja.

Saznajte više o priznavanju životnih partnerstava u Europi.

U tom se slučaju obično primjenjuju nacionalni propisi o imigraciji. Za više informacija obratite se tijelima nadležnima za imigraciju u relevantnoj zemlji EU-a.

Ako ste državljanin treće zemlje u braku s građaninom EU-a, možete se pridružiti bračnom drugu u zemlji EU-a u kojoj živi.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Ako u inozemstvu boravite manje od tri mjeseca, potrebni su vam samo važeća putovnica i ulazna viza, ovisno o tome iz koje ste zemlje.

Informirajte se o zahtjevima za ulazne vize i izuzećima u EU-u.

Prije odlaska u novu zemlju, u njezinu konzulatu provjerite treba li vam ulazna viza te koliko će trajati njezina izrada.

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Ako u zemlji domaćina svojeg bračnog druga ostajete dulje od tri mjeseca, morate podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu i prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima.

Boravišna iskaznica

Morate zatražiti boravišnu iskaznicu od nadležnih tijela zemlje domaćina (obično u vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u roku od tri mjeseca od dolaska.

Prijava prisutnosti

U nekim zemljama EU-a morate prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima u razumnom roku nakon dolaska. Ako ne prijavite svoju prisutnost na vrijeme, može vam se izreći novčana kazna.

Prije odlaska u zemlju domaćina provjerite rokove i relevantne uvjete za prijavu prisutnosti nacionalnim nadležnim tijelima.

Uvijek biste sa sobom trebali imati svoju putovnicu.

U nekim zemljama EU-a može vam se izreći novčana kazna ili vas se privremeno zadržati ako ostavite putovnicu kod kuće, ali vas ne mogu samo zbog toga vratiti u matičnu zemlju.

Ako je vaš bračni drug koji je građanin EU-a zaposlen

Ako je vaš bračni drug koji je građanin EU-a zakonito zaposlen u zemlji EU-a, možete boraviti s njim u toj zemlji i pritom ne morate ispunjavati nikakve uvjete.

Ako je vaš bračni drug koji je građanin EU-a umirovljenik

Ako je vaš bračni drug koji je građanin EU-a umirovljenik i živi u drugoj zemlji EU-a, možete boraviti s njim u toj zemlji ako prima dostatne prihode za život i ne treba potporu dohotku te ima sveobuhvatno zdravstveno osiguranje za cijelu obitelj u toj zemlji.

Ako je vaš bračni drug koji je građanin EU-a student

Ako je vaš bračni drug koji je građanin EU-a student i živi u zemlji EU-a, možete boraviti s njim u toj zemlji pod sljedećim uvjetima:

Što se događa s vašim pravima boravka ako vaš bračni drug umre?

Ako ste zakonito živjeli u drugoj zemlji EU-a i vaš je bračni drug umro prije no što ste stekli pravo na stalno boravište, možete ostati u toj zemlji ako ste ondje živjeli najmanje godinu dana prije njegove smrti.

Morate također ispuniti iste uvjete za boravište kao i građani EU-a kako bi mogli ostati.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za:

Što se događa s vašim pravima boravka ako se razvedete?

Ako se razvedete od bračnog druga koji je građanin EU-a prije no što je stekao pravo na stalno boravište u zemlji domaćinu (za što je obično potrebno ondje živjeti pet godina), možete ondje ostati ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Možete ostati i ako imate:

U slučaju da imate pravo na održavanje kontakta s maloljetnim djetetom, možete ostati u zemlji domaćinu sve dok je to potrebno.

Morate ispuniti iste uvjete za boravište kao i građani EU-a kako biste mogli ostati. Saznajte više o uvjetima i formalnostima za:

Jednak tretman

Tijekom boravka s vama bi trebalo postupati kao s državljanima te zemlje domaćina, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, naknadama, pristupu zaposlenju i upisu u škole.

Čak i ako ondje boravite kao turist, ne smije vam se naplaćivati više za, primjerice, posjet muzejima, pri kupnji prijevoznih karata itd.

Ako je vaš bračni drug umirovljenik, nadležna tijela određenih zemalja EU-a mogu donijeti odluku da se vama i vašoj obitelji ne dodijeli potpora dohotku tijekom prva tri mjeseca boravka.

Deportacija

U iznimnim slučajevima nadležna tijela nove zemlje mogu donijeti odluku o vašoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako mogu dokazati da ste ozbiljna prijetnja.

Odluka o deportaciji mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Stalno boravište

Pravo na stalno boravište stječete ako ste pet godina zakonito i bez prekida živjeli u zemlji domaćinu.

To znači da ondje možete ostati koliko god želite, čak i ako niste zaposleni i potrebna vam je potpora dohotku. Trebali biste uživati ista prava, koristi i prednosti koje imaju i građani EU-a.

Smatra se da ste u zemlji boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

Možete izgubiti pravo na stalno boravište ako živite izvan zemlje dulje od dvije godine zaredom.

Zakonodavstvo EU

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: