Poslovanje
Posljednji put provjereno: 08/02/2019

Vaš bračni drug i djeca koji nisu državljani države članice EU-a

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ako ste građanin EU-a i selite se u drugu državu članicu EU-a da biste ondje živjeli, radili ili studirali, zahvaljujući pravilima EU-a vaša vam se obitelj lakše može pridružiti. Na ovoj stranici možete saznati kako vam se bračni drug, djeca i unuci mogu pridružiti ako nisu državljani države članice EU-a.

Međutim, ako ste građanin EU-a a nikad niste živjeli u drugoj državi članici, primjenjuju se samo nacionalna pravila.

Ako ste u istospolnom braku i preselite se u drugu državu članicu EU-a, država domaćin mora priznati prava boravka vašeg bračnog druga. To se pravilo primjenjuje i u slučaju da istospolni brakovi nisu priznati u vašoj državi domaćinu.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a mogu živjeti s vama u drugoj državi članici. Za boravak kraći od tri mjeseca potrebna im je samo valjana putovnica, a u nekim slučajevima, ovisno o matičnoj državi, i ulazna viza.

Pročitajte više o obvezi posjedovanja ulazne vize i iznimkama.

Prije odlaska u novu državu, u njezinu konzulatu provjerite trebaju li članovi vaše obitelji koji nisu državljani države članice imati ulaznu vizu te koliko će trajati njezina izrada.

Prijava prisutnosti

U nekim državama članicama bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a moraju u razumnom roku nakon dolaska prijaviti svoju prisutnost. Ako to ne učine, može im se izreći, primjerice, novčana kazna.

Prije odlaska u drugu državu provjerite rokove i relevantne uvjete za prijavu prisutnosti nacionalnim nadležnim tijelima.

Vaš bračni drug, djeca i unuci trebali bi uvijek sa sobom imati svoje putovnice.

U nekim državama članicama može ih se novčano kazniti ili privremeno zadržati ako ostave putovnicu kod kuće, ali ne mogu samo zbog toga biti vraćeni u svoju matičnu državu.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u novoj državi, s vašim bračnim drugom, djecom i unucima trebalo bi postupati kao s državljanima te države, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći, naknadama kojima se olakšava pristup zaposlenju i upisu u škole.

Čak i ako su ondje kao turisti, ne smiju im se naplaćivati više naknade za, primjerice, posjet muzejima ili pri kupnji prijevoznih karata.

Iznimka: Ako ste umirovljenik, nadležna tijela određenih država članica mogu donijeti odluku da se vama i vašoj obitelji ne dodijeli potpora dohotku tijekom prva tri mjeseca boravka.

Deportacija

U iznimnim slučajevima nadležna tijela države domaćina mogu donijeti odluku o deportaciji vašega bračnog druga, djece ili unuka zbog ugrožavanja javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako mogu dokazati da predstavljaju ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji mora im se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Boravak u inozemstvu dulje od tri mjeseca

Ako radite

Ako u drugoj državi članici radite kao zaposlenik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik, vaš bračni drug, uzdržavana djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a mogu ondje boraviti s vama bez obveze ispunjavanja dodatnih uvjeta.

Ako ste u mirovini

Ako ste umirovljenik i živite u drugoj državi članici, vaš bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a mogu ondje živjeti s vama ako za sebe i cijelu svoju obitelj imate:

Ako ste student

Ako ste student i živite u drugoj državi članici, vaš bračni drug, uzdržavana djeca i unuci mogu ondje živjeti s vama ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Boravišna iskaznica

Vaš bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a moraju zatražiti boravišnu iskaznicu od nadležnih tijela države domaćina (obično u vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u roku od tri mjeseca od dolaska.

Saznajte kako dobiti boravišnu iskaznicu za članove obitelji koji nisu državljani države članice.

Jednako postupanje

Tijekom njihova boravka u novoj državi, s vašim bračnim drugom, djecom i unucima koji nisu državljani države članice EU-a trebalo bi postupati kao s državljanima te države, posebno kada je riječ o pristupu zapošljavanju, plaći i naknadama kojima se olakšava pristup zaposlenju te upisu u škole.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Bračni drug, djeca i unuci mogu živjeti s vama u vašoj državi domaćinu ako ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu od njih zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela države domaćina mogu donijeti odluku o njihovoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da predstavljaju vrlo ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Primjer

Irina je Njemica i živi u Irskoj. Njezina majka je Ruskinja i zatražila je boravišnu iskaznicu u Irskoj, zbog čega je morala predati svoju putovnicu.

Irska nadležna tijela obavijestila su Irinu da bi izdavanje boravišne iskaznice moglo potrajati do godinu dana. Irinina se majka brinula da neće moći otputovati u Rusiju tijekom božićnih blagdana ili da se neće moći vratiti u Irsku ako joj ne vrate putovnicu na vrijeme.

Zapravo, prema pravima boravka za članove obitelji koji nisu državljani država članica EU-a, irska nadležna tijela morala su izdati boravišnu iskaznicu u roku od šest mjeseci i nisu smjela zadržati putovnicu tijekom tog razdoblja.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici, gdje ste zakonito živjeli, a još niste stekli pravo na stalni boravak, vaš bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a smiju ostati ako su ondje živjeli najmanje godinu dana prije vaše smrti.

Članovi vaše obitelji koji nisu državljani države članice moraju također ispuniti iste uvjete za boravak kao i državljani država članica kako bi mogli ostati.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za:

Razvod

Ako se razvedete u drugoj državi gdje još niste stekli pravo na stalni boravak (za što je uglavnom potrebno ondje živjeti pet godina), vaš bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice smiju ondje ostati ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

Članovi vaše obitelji koji nisu državljani države članice moraju također ispuniti iste uvjete za boravak kao i državljani država članica kako bi mogli ostati.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za:

Stalni boravak

Vaš bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a stječu pravo na stalni boravak ako su pet godina zakonito i bez prekida živjeli u državi domaćinu.

To znači da ondje mogu ostati koliko god žele, čak i ako nisu zaposleni ili ako im je potrebna potpora dohotku. Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koje imaju i državljani te države članice.

Smatra se da su u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

Mogu izgubiti pravo na stalni boravak ako žive izvan države dulje od dvije godine zaredom.

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici, gdje ste radili kao zaposlenik ili samozaposlena osoba, a još niste stekli pravo na stalni boravak, vašem bračnom drugu, djeci i unucima koji nisu državljani države članice može se odobriti stalni boravak u sljedećim slučajevima:

Trajna boravišna iskaznica

Saznajte kako se vašim članovima obitelji može izdati trajna boravišna iskaznica kao potvrda njihova prava na bezuvjetan boravak u državi.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Vaš bračni drug, djeca i unuci koji nisu državljani države članice EU-a mogu živjeti u drugoj državi članici ako ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu od njih zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o njihovoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da predstavljaju vrlo ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: