Posljednji put provjereno: 10/10/2022

Norme u Europi

Norme i druge publikacije o normizaciji smjernice su o tehničkim specifikacijama za proizvode, usluge i procese (od industrijskih zaštitnih kaciga i punjača za elektroničke uređaje do kvalitete usluga javnog prijevoza), a njihova je primjena dobrovoljna. Norme sastavljaju organizacije za normizaciju iz privatnog sektora, obično na inicijativu dionika kada to ocijene potrebnim.

Iako norme nisu obvezujuće, njihova je primjena dokaz određene kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda i usluga.

Napomena

U zakonodavstvu se ponekad upućuje na norme i preporučuje njihova primjena, koja je u posebnim slučajevima i obvezna, kako bi se postupanje uskladilo s propisima o sigurnosti i interoperabilnosti.

Glavne prednosti primjene normi

Zahvaljujući normiziranoj kvaliteti i sigurnosti proizvoda poduzeća stječu povjerenje potrošača. Na primjer, alatima i opremom koji su konstruirani i testirani u skladu s normama pruža se bolja zaštita npr. vatrogascima i bolničkom osoblju.

Ako se usluge pružaju u skladu s normama za usluge en , npr. tečajevi ronjenja, osigurava se visoka razina kvalitete i sigurnosti za potrošače.

Normama se štiti okoliš i čuva zdravlje potrošača. Primjerice, u njima se predviđaju metode mjerenja koje se primjenjuju za praćenje i kontrolu onečišćenja zraka. U normama za higijenu hrane predviđaju se metode razvrstavanja i testiranja materijala koji su u izravnom kontaktu s hranom.

Bolji pristup tržištima: normiziranim proizvodima i uslugama olakšan je pristup tržištima jer su usklađeni i usporedivi. 

Normama se može poboljšati interoperabilnostproizvoda i usluga. U njima se, primjerice, preporučuje širina željezničke pruge kojom se štiti sigurnost vlakova.

Europske norme

Europske norme donosi jedna od tri europske organizacije za normizaciju:

Na nacionalnoj razini normizacijom upravljaju nacionalna tijela za normizaciju koja donose i objavljuju nacionalne norme. Nacionalna tijela za normizaciju prenose sve europske norme u nacionalna zakonodavstva i povlače sve proturječne nacionalne norme.

Odaberite svoju državu

Pri sastavljanju europskih normi usko se surađuje s industrijom i drugim relevantnim članovima ili partnerima europskih organizacija za normizaciju, a u tom procesu mala i srednja poduzeća u procesu normizacije zastupa udruženje Small Business Standards en .

Usklađene norme

Usklađene norme en  posebna su kategorija europskih normi koje na zahtjev Europske komisije („nalog") sastavlja jedna od europskih organizacija za normizaciju.  Usklađene norme čine oko 20 % svih europskih normi.

Usklađene norme dokaz su da proizvodi i usluge ispunjavaju tehničke uvjete iz relevantnog zakonodavstva EU-a.

Napomena

Ispunjavanje tehničkih uvjeta utvrđenih zakonodavstvom EU-a obvezno je, a primjena usklađenih normi uglavnom je dobrovoljna.

U usklađenim normama utvrđuju se tehničke specifikacije koje se smatraju odgovarajućima ili dostatnima za ispunjavanje tehničkih uvjeta iz zakonodavstva EU-a.

U većini slučajeva primjena usklađenih normi jest dobrovoljna. Proizvođači i pružatelji usluga mogu odabrati drugo tehničko rješenje za ispunjavanje pravnih zahtjeva.

Kako pronaći određenu normu

Europske norme mogu se pretraživati s pomoću tražilica na sljedećim portalima europskih organizacija za normizaciju:

Svako nacionalno tijelo za normizaciju ima vlastitu tražilicu. Za više informacija o normama koje se primjenjuju u pojedinim državama članicama odaberite državu s prethodno navedenog popisa i slijedite upute.

Posjetite i:

Možete također pogledati

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktnih točaka za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: