Utolsó frissítés: 17/05/2021

Nem uniós családtagok

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Ha Ön nem állampolgára egyik EU-tagországnak sem, viszont házastársa vagy bejegyzett élettársa uniós polgár, aki egy, a hazájától eltérő uniós országban él, és ott dolgozik, tanul vagy állást keres, az Európai Unió szabályai megkönnyíti Önnek, hogy csatlakozzon hozzá. Az ezen az oldalon található információk az uniós polgárok gyermekeire és unokáira is vonatkoznak.

Ha Ön korábban sosem élt uniós országban házastársával vagy bejegyzett élettársával, aki EU-ország állampolgára, és akihez most csatlakozni kíván annak hazájában, kizárólag az adott tagállam szabályai vonatkoznak az Ön helyzetére.

Ha Ön azonos nemű házastársával költözik hazájából egy másik uniós országba, házastársát megilleti az ott-tartózkodás joga, és a fogadó országnak ezt tiszteletben kell tartania. Ez a szabály akkor is alkalmazandó, ha a fogadó ország nem ismeri el az azonos nemű párok házasságát.

Nézzen utána, milyen jogok illetik meg Önt, és milyen eljárások vonatkoznak Önre.

Válassza ki, melyik állítás igaz Önre:

Egyes EU-országok ugyanolyan elbánásban részesítik a bejegyzett élettársakat, mint a házastársakat. Ha házastársával vagy bejegyzett élettársával Ön ezen országok egyikébe költözik, nézzen utána a nem uniós házastársakra vonatkozó jogoknak és feltételeknek.

Más uniós országok nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékű életközösségnek. Ha élettársával Ön ilyen országba költözik, tájékozódjon a nem uniós egyéb családtagokra vonatkozó jogokról és feltételekről.

További információk: a bejegyzett élettársi kapcsolat elismerése Európában

Ebben az esetben rendszerint a nemzeti bevándorlási szabályok alkalmazandók. További tájékoztatásért forduljon a kérdéses tagország bevándorlási hatóságaihoz.

Ha Ön nem uniós ország állampolgára, házastársa azonban igen, Ön jogosult csatlakozni házastársához abban az uniós országban, ahol ő él.

Legfeljebb 3 hónapig tartó külföldi tartózkodás

Ha Ön három hónapnál rövidebb ideig tartózkodik a fogadó országban, az ott-tartózkodáshoz csak érvényes útlevélre és az Ön állampolgárságától függően beutazóvízumra van szüksége.

Nézzen utána a belépésre jogosító vízumokra vonatkozó követelményeknek/mentességeknek az EU-ban.

Kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy szüksége van-e beutazóvízumra, és ha igen, tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

3 hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Ha Ön három hónapnál tovább marad abban az uniós országban, ahol házastársa él, tartózkodási kártyát kell igényelnie, és tájékoztatnia kell ottlétéről az illetékes hatóságokat.

Tartózkodási kártya

A beutazásától számított három hónapon belül tartózkodási okiratot kell kérelmeznie a fogadó ország hatóságaitól (rendszerint az önkormányzatnál vagy a rendőrségen).

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó polgárok a megérkezésüket követően kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat a jelenlétükről. Előfordulhat, hogy Önnek pénzbírságot kell fizetnie, ha nem értesíti időben a hatóságokat.

A fogadó EU-országba történő kiutazás előtt feltétlenül nézzen utána, hogy ott létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétéről az adott ország hatóságait tájékoztatnia.

Útlevelét mindig tartsa magánál.

Egyes uniós országokban a hatóságok Önt pénzbüntetéssel sújthatják, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetik, ha igazoltatáskor nem tudja bemutatni az útlevelét, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet Önt visszatoloncolni a származási országába.

Munkaviszonnyal rendelkező uniós házastárs

Ha az Ön uniós házastársa jogszerűen foglalkoztatott munkavállaló egy másik uniós országban, Ön ott tartózkodhat vele anélkül, hogy meg kellene felelnie további feltételeknek.

Nyugdíjas uniós házastárs

Ha az Ön uniós házastársa egy másik uniós országban élő nyugdíjas, Ön ott tartózkodhat vele, ha házastársa elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne szoruljon jövedelemtámogatásra, és az összes családtagra kiterjedő átfogó egészségbiztosítással rendelkezik a fogadó országban.

Tanulmányokat folytató uniós házastárs

Ha az Ön uniós házastársa egy másik EU-országban folytat tanulmányokat, Ön ott tartózkodhat vele, ha házastársa:

Mi történik az Ön tartózkodási jogával, ha házastársa elhalálozik?

Ha Ön egy másik uniós tagállamban él jogszerűen házastársával, és házastársa meghal, mielőtt elnyerné a huzamos tartózkodás jogát, Ön az országban maradhat, ha a házastársa halálát megelőzően legalább egy évig ott éltek.

Ahhoz, hogy az országban maradhasson, Önnek teljesítenie kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Mi történik a tartózkodási joggal válás esetén?

Ha Ön elválik, mielőtt házastársa elnyerné a huzamos tartózkodás jogát a fogadó országban (aminek rendszerint az a feltétele, hogy legalább öt évig ott tartózkodjon), Ön továbbra is az országban maradhat, ha:

Ön akkor is maradhat, ha:

Amennyiben Ön láthatási joggal rendelkezik koskorú gyermeke(i) tekintetében, Ön mindaddig tartózkodhat a fogadó EU-országban, amíg erre szükség van.

Ahhoz, hogy az országban maradhasson, Önnek teljesítenie kell azokat a feltételeket, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak. A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Egyenlő bánásmód

A fogadó országban Önt az ott-tartózkodásának ideje alatt ugyanolyan elbánás illeti meg az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében, mint az adott ország állampolgárait.

Az egyenlő bánásmód turistaként is megilleti Önt az EU országaiban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárol, nem kötelezhető arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessen.

Ha Ön nyugdíjas házastársa, egyes uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ország területén töltött első három hónap folyamán nem nyújtanak Önnek és családjának jövedelemtámogatást.

Kitoloncolás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy Önt – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön öt éven keresztül megszakítás nélkül jogszerűen tartózkodik a fogadó tagállamban, jogosulttá válik a huzamos (határozatlan idejű) ott-tartózkodásra.

Ez azt jelenti, hogy annyi ideig az országban maradhat, ameddig csak akar, még abban az esetben is, ha nem áll munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szüksége. Ön ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosult, mint az adott ország állampolgárai.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

Ha azonban Ön egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: