: 11/04/2019

Účtovníctvo

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Prečítajte, či váš podnik podlieha účtovným pravidlám EÚ alebo vnútroštátnym účtovným pravidlám. Malé spoločnosti, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov, môžu používať zjednodušené účtovné pravidlá. Postupy pre mikropodniky sú dokonca ešte jednoduchšie, a to v závislosti od toho, kde má spoločnosť sídlo.

Ak máte kótovanú spoločnosť v EÚ, konsolidovanú účtovnú závierku musíte zostaviť v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Väčšina krajín EÚ povoľuje používanie IFRS aj pre nekótované spoločnosti. Spoločnostiam z nečlenských štátov EÚ, ktoré obchodujú s EÚ, sa odporúča dodržiavať IFRS alebo rovnocenné vnútroštátne účtovné štandardy.

 

Zdieľať túto stránku: