Posledná kontrola: 13/02/2023

Mladí pracovníci

Veková hranica

Nemôžete zamestnávať mladých ľudí vo veku do 15 rokov. Veková hranica môže byť vyššia v krajinách EÚ, v ktorých povinná riadna školská dochádzka pokračuje aj po dovŕšení veku 15 rokov.

Ak však príslušný orgán vopred udelil povolenie, deti vo veku do 15 rokov môžete zamestnávať v rámci kultúrnych, umeleckých, športových alebo reklamných aktivít.

V rámci programu praktickej/odbornej prípravy alebo programu pracovných stáží môžete zamestnávať deti od 14 do 15 rokov. Deti, ktoré majú najmenej 14 (v určitých prípadoch 13) rokov, môžu navyše vykonávať ľahké pracovné úlohy.

Riziká, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ako zamestnávateľ musíte prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti mladých ľudí a zabezpečiť, aby sa uplatňovali na základe vyhodnotenia rizika príslušnej práce. Toto sa musí uskutočniť pred tým, ako mladí ľudia začnú pre vás pracovať.

Mladí ľudia nesmú vykonávať tieto druhy práce:

Niektoré krajiny EÚ umožňujú zamestnávateľom, aby zamestnávali mladých pracovníkov, ak je daná práca povinnou súčasťou ich odbornej prípravy. Ako zamestnávateľ musíte zabezpečiť, aby nad prácou mladých ľudí dohliadala kompetentná osoba, ktorá zabezpečí ochranu ich zdravia a bezpečnosti.

Musíte informovať mladých pracovníkov o možných rizikách vyplývajúcich z danej práce a o všetkých opatreniach prijatých v záujme ich bezpečnosti a zdravia. Ak majú vaši mladí pracovníci menej ako 15 rokov, musíte informovať ich zákonného zástupcu.

Ak sa pri posúdení rizík súvisiacich s prácou mladých ľudí preukáže, že daná práca predstavuje riziko pre ich bezpečnosť, psychické alebo duševné zdravie, prípadne rozvoj, musíte im ponúknuť primerané bezplatné posúdenie ich zdravotného stavu a schopností ešte pred tým, ako začnú pracovať.

Všeobecné pravidlá o ročnom odpočinku a prestávkach v práci

Keď zamestnávate mladých ľudí, musíte im zaručiť prestávku najmenej 30 minút, ak pracujú viac ako 4,5 hod. denne.

Ak sa na deti vzťahuje povinná riadna školská dochádzka, musíte zabezpečiť, aby obdobie, v ktorom sa nevykonáva nijaká práca, bolo zahrnuté v školských prázdninách (ako sa stanovuje v uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisoch).

Pracovný čas, nočná práca a čas odpočinku pre deti do 15 rokov

Pri zamestnávaní detí do 15 rokov musíte dodržiavať prísne pravidlá; ide o rôzne pravidlá závisiace od druhu práce/systému odbornej prípravy.

Maximálny pracovný čas:

Upozornenie

Deti vo veku do 15 rokov nemôžete zamestnávať v čase medzi 20.00 hod. a 6.00 hod.

V každom 24-hodinovom období musíte zaručiť minimálny čas odpočinku 14 po sebe nasledujúcich hodín a v každom období 7 dní minimálne 2 dni odpočinku (ak je to možné, mali by nasledovať po sebe).

Pracovný čas, nočná práca a čas odpočinku pre dospievajúce deti vo veku medzi 15 a 18 rokmi

Ak zamestnávate dospievajúce deti vo veku medzi 15 a 18 rokmi, na ktoré sa podľa vnútroštátneho práva už nevzťahuje povinná riadna školská dochádzka, môžu pracovať najviac 8 hodín denne a 40 hodín týždenne.

Dospievajúci zamestnanci nemôžu pracovať medzi 22.00 hod. a 6.00 hod., ani medzi 23.00 hod. a 7.00 hod. Niektoré krajiny EÚ umožňujú výnimky z týchto obmedzení za výnimočných podmienok týkajúcich sa povahy práce (v odvetviach námornej dopravy alebo rybolovu, ozbrojených síl alebo polície, v nemocniciach alebo podobných zariadeniach, pri výkone kultúrnych, umeleckých, športových alebo reklamných činností).

V každom 24-hodinovom období musíte zaručiť minimálny čas odpočinku 12 po sebe nasledujúcich hodín a v každom období 7 dní minimálne 2 dni odpočinku (ak je to možné, mali by nasledovať po sebe).

Ak to vnútroštátne právne predpisy umožňujú, je možné, že uvedené časy odpočinku nebudete musieť poskytnúť svojim mladým zamestnancom pracujúcim v týchto odvetviach:

Ak zamestnávate dospievajúce deti, ktorých práca je rozložená v priebehu dňa, môžu byť povolené výnimky z minimálneho času odpočinku.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: