Život a cestovanie
Posledná kontrola: 15/09/2022

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok

Ak dodávate nebezpečné chemické látky v rámci EHP (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.), musíte dodržiavať nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok (nariadenie CLP), ktoré dopĺňa nariadenie REACH a zabezpečuje, že riziká vyplývajúce z chemických látok sú pracovníkom či spotrebiteľom zrozumiteľné vďaka piktogramom a štandardným textom na označeniach a kartách bezpečnostných údajov.

Ak ste sa doteraz nestretli s právnymi predpismi EÚ o chemických látkach, prečítajte si Usmernenia k chemickej bezpečnosti pre malé a stredné podnikyOtvoriť ako externý odkaz. Pri plánovaní postupov CLP by ste mali zohľadniť postupy spojené s nariadením REACH a právne predpisy o biocídoch a pesticídoch en Otvoriť ako externý odkaz, ak sa na vás vzťahujú.

Nebezpečné chemické látky

Ešte pred umiestnením chemických látok alebo ich zmesí na trh musíte:

Ak umiestnite na trh nebezpečnú látku (samotnú alebo v zmesi s inými látkami), musíte oznámiťOtvoriť ako externý odkaz jej klasifikáciu a označenie do zoznamu klasifikácie a označovania, ktorý zaviedla Európska chemická agentúra (ECHAOtvoriť ako externý odkaz). Takého oznámenie je bezplatné a musí sa uskutočniť do jedného mesiaca, odkedy bola látka/zmes prvýkrát uvedená na trh. Ak ste dovozca, potom sa lehota počíta odo dňa, keď látka (alebo zmes látok) vstúpi na colné územie EÚ.

Spôsob klasifikácie, označovania a balenia chemických látok

Musíte dodržiavať dve pravidlá:

Jednoznačný identifikátor zloženia

Jedinečný identifikátor zloženia (alebo UFI) bol vyvinutý s cieľom pomôcť toxikologickým centrám pri rýchlej a správnej identifikácii výrobkov počas tiesňových volaní. Všetky výrobky obsahujúce nebezpečné látky musia mať na etikete kód UFI.

Usmernenie pre UFI a generátor kódov UFI en

Ako dosiahnuť súlad s nariadením CLP

Nariadenie CLP sa vzťahuje na širokú škálu spoločností:

Vaše povinnosti závisia od vašej úlohy v dodávateľskom reťazci.

Organizácia Spojených národov vypracovala nové celosvetové pravidlá (globálny harmonizovaný systém – GHS), ktoré EÚ zaradila do nariadenia o klasifikácii, balení a označovaní. Cieľom je uľahčiť globálne obchodovanie a pomôcť spotrebiteľom.

Pozri aj:

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Národné asistenčné pracoviská pre oblasť chemikálií

Národné asistenčné pracoviská predstavujú prvé kontaktné miesto, kde sa dozviete odpovede na otázky týkajúce sa vašich povinností v rámci nariadení REACH a CLP.

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: