Живот и пътуване
Последна проверка: 25/08/2020

Класифициране, етикетиране и опаковане на химикали

Засегнати сте от Брексит?

Ако доставяте опасни химични вещества в ЕИП (В този случай 27-те държави от ЕС + Обединеното кралство (до края на преходния период) + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да спазвате Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане. Той допълва Регламента REACH и гарантира, че рисковете, които химичните вещества крият, са ясно посочени на работниците и потребителите чрез стандартни съобщения и изображения на етикетите и в документите за безопасност.

Новата система за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) влезе в сила на 1 юни 2015 г. Всички предприятия, доставящи опасни химични вещества в Европейското икономическо пространство (ЕИП), трябва да се съобразяват с нея.

Ако не сте запознат със законите на ЕС за химичните вещества, вижте Наръчника за безопасност на химичните вещества за малки и средни предприятия. При планирането на процедури за класифициране, етикетиране и опаковане трябва да вземете предвид процесите, свързани с REACH и законодателството относно биоцидите и пестицидите, ако има такова.

О​пасни химични вещества

Преди да пуснете на пазара химични вещества или смеси, трябва:

Ако пускате на пазара опасно вещество (независимо дали самостоятелно или смесено с други вещества), вие трябва да изпратите уведомлениеза неговото класифициране и етикетиране до списъка за класификация и етикетиране, създаден от Европейската агенция по химикали (ECHA). Уведомленията са безплатни, като те трябва да бъдат попълнени в срок от един месец от пускането на веществото/сместа от вещества на пазара за пръв път. Ако сте вносител, крайният срок се определя от деня на влизане на веществото или сместа от вещества на митническата територия на ЕС.

Как да класифицирате, етикетирате и опаковате химикали

От юни 2015 г. трябва да спазвате 2 правила:

Как да се съобразите с Регламента CLP (класифициране, етикетиране и опаковане)

Този регламент важи за широк кръг компании:

Вашите задължения зависят от ролята ви във веригата на доставки.

ЕС включи в Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане новите правила на световно равнище (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), разработени от ООН. Целта е да се улесни световната търговия и да се помогне на потребителите.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Национални бюра за помощ за химикали

Националните бюра за помощ са вашето първо звено за контакт по въпроси, свързани с вашите задължения по силата на регламентите REACH и CLP.

Споделяне на страницата: