Живот и пътуване
Последна проверка: 15/09/2022

Класифициране, етикетиране и опаковане на химикали

Ако доставяте опасни химикали Европейското икономическо пространство (ЕИП) (В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да спазвате Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане. Той допълва Регламента REACH и гарантира, че рисковете, които химичните вещества крият, са ясно посочени на работниците и потребителите чрез стандартни съобщения и изображения на етикетите и в документите за безопасност.

Ако не сте запознат със законите на ЕС за химичните вещества, вижте Наръчника за безопасност на химичните вещества за малки и средни предприятия. При планирането на процедури за класифициране, етикетиране и опаковане трябва да вземете предвид процесите, свързани с REACH и законодателството относно биоцидите и пестицидите en Отваряне като външна връзка, ако има такова.

Опасни химикали

Преди да пуснете на пазара химични вещества или смеси от тях, трябва:

Ако пускате на пазара опасно вещество (независимо дали самостоятелно или смесено с други вещества), вие трябва да изпратите уведомлениеОтваряне като външна връзка за неговото класифициране и етикетиране до списъка за класификация и етикетиране, създаден от Европейската агенция по химикали (ECHAОтваряне като външна връзка). Уведомленията са безплатни и трябва да бъдат попълнени в срок от един месец от пускането на веществото/сместа от вещества на пазара за пръв път. Ако сте вносител, крайният срок се определя от деня на влизане на веществото или сместа от вещества на митническата територия на ЕС.

Как да класифицирате, етикетирате и опаковате химикали

Трябва да спазвате 2 правила:

Уникален идентификатор на формулата (UFI)

Уникалният идентификатор на формулата (или UFI) е разработен, за да подпомага центровете по токсикология при бързото и правилно идентифициране на продуктите по време на спешни повиквания. UFI кодът на всички продукти, съдържащи опасни вещества, трябва да бъде поставен върху етикета им.

Насоки за UFI и генератор на кодове en

Как да се съобразите с Регламента CLP (класифициране, етикетиране и опаковане)

Този регламент важи за широк кръг предприятия:

Вашите задължения зависят от ролята ви във веригата на доставки.

ЕС включи в Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане новите правила на световно равнище (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), разработени от ООН. Целта е да се улесни световната търговия и да се помогне на потребителите.

Вж. още:

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Национални бюра за помощ за химикали

Националните бюра за помощ са вашето първо звено за контакт по въпроси, свързани с вашите задължения по силата на регламентите REACH и CLP.

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: