Последна проверка: 15/07/2022

Европейска професионална карта – ЕПК

Ако професията ви е регулирана и трябва да подадете заявление за признаване на професионалните ви квалификации, можете да сторите това с помощта на европейската професионална карта (ЕПК). ЕПК е електронна процедура, която можете да използвате за признаване на вашите квалификации да практикувате регулирана професия в друга страна от ЕС.

Засега можете да използвате процедурата за ЕПК само ако сте:

Предимства на европейската професионална карта

Органите във вашата страна ще ви помогнат при подаването на заявлението и ще проверят дали информацията в него е точна и пълна. Те също така ще удостоверят автентичността и валидността на вашите документи.

За всички бъдещи заявления няма да се налага да качвате вашите документи отново.

Ако органите в приемащата страна, които отговарят за вашето заявление, не вземат окончателно решение в определения срок, квалификациите ви ще бъдат признати автоматично и ще можете да генерирате удостоверение за ЕПК във вашия онлайн профил.

Предупреждение

Ако компетентните органи откажат да издадат ЕПК въз основа на вашето заявление, те трябва да посочат причините за това и да ви информират как можете да обжалвате решението.

В момента процедурата за ЕПК е достъпна само за ограничен брой професии.

Проверете дали можете да подадете заявление за европейска професионална карта

Изберете ситуация

Професионалната ви квалификация в страна от ЕС ли е придобита?

Изберете ситуация

Не можете да подадете заявление за ЕПК. Трябва да използвате стандартната процедура за признаване на квалификации.

Можете да подадете заявление за ЕПК, независимо от това дали искате да предоставяте услуги постоянно или временно в приемащата страна.

Процедурата за ЕПК е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна за управление от стандартната процедура за признаване на квалификации – можете да следите заявлението си онлайн и да използвате повторно вече качени документи, за да подавате нови заявления в различни страни.

Предупреждение

ЕПК е електронно генерирано удостоверение, а не физическа карта. Тя представлява електронно доказателство, че сте преминали административната процедура за проверка на професионални квалификации и че отговаряте на необходимите условия за предоставяне на услуги временно или постоянно в съответната страна.

След като дадено заявление бъде одобрено, можете да генерирате удостоверение за ЕПК във формат PDF. То ще съдържа и референтен номер, който всеки потенциален работодател може да използва, за да провери валидността на вашата ЕПК онлайн.

Ако не сте сигурен дали трябва да кандидатствате за ЕПК при временна мобилност или установяване, можете да се обърнете към съответния наръчника на потребителя за ЕПК.

Ако планирате да се установите в страната за дълго (установяване), може да се наложи също така да се регистрирате в определен професионален орган или да преминете допълнителни проверки, преди да започнете да практикувате професията си. Проверете в съответния национален орган дали това е необходимо във вашия случай.

ЕПК не е задължителна – можете да изберете дали да използвате тази процедура или стандартната процедура (на хартиен носител) за признаване на квалификации.

Не можете да подадете заявление за ЕПК. Първо трябва квалификациите ви да бъдат признати в страна от ЕС и да работите там поне 3 години, преди да можете да подадете заявление за ЕПК.

Можете да подадете заявление за ЕПК само ако сте медицинска сестра, фармацевт, физиотерапевт, планински водач или агент по недвижими имоти. Ако професията ви е различна, трябва да използвате стандартната процедура за признаване на квалификации.

Подаване на заявление за ЕПК

За да подадете заявление за ЕПК:

За по-подробна информация вижте наръчника на потребителя за ЕПКОтваряне като външна връзка.

Предупреждение

След като изпратите първото си заявление, вече не можете сами да актуализирате вашите лични данни (номер на личната карта или паспорта, вашето фамилно име или гражданство – те ще присъстват в удостоверението), а трябва да поискате от органа, който обработва досието ви, да направи това.

Органите във вашата и в приемащата страна могат да поискат от вас да платите такса за разглеждане на всяко отделно заявление. В такъв случай ще получите отделна фактура от всеки орган.

Органите могат също така да поискат да предоставите заверени копия на вашите документи, ако не могат да проверят валидността им.

ЕПК е валидна:

Ако органите в приемащата страна не вземат решение в законно установените срокове, вашите квалификации се признават мълчаливо и можете да генерирате удостоверение за ЕПК във вашия онлайн профил.

Ако органите отхвърлят заявлението ви, те трябва да посочат причините за това и да ви информират как можете да обжалвате.

Процедури и срокове

Каква е вашата ситуация?

Премествам се за постоянно и искам да практикувам професията си в приемащата страна

След като подадете заявлението си, процедурата е следната:

  • В срок от 1 седмица органът във вашата страна потвърждава получаването на заявлението и ви информира дали липсват документи и какви такси се прилагат.
  • Органът във вашата страна разполага с 1 месец, за да разгледа заявлението ви и да го препрати на приемащата страна.
  • Ако сте фармацевт или медицинска сестра и се ползвате от автоматично признаване, приемащата страна взема окончателно решение в срок от максимум 2 месеца (1 месец + две удължавания с по две седмици)
  • Ако не се ползвате от автоматично признаване, приемащата страна взема окончателно решение в срок от максимум 3 месеца (2 месеца + две удължавания с по две седмици).
  • Ако органите в приемащата страна сметнат, че вашето образование, обучение и професионален опит не отговарят на стандартите, изисквани в тази страна, те могат да поискат от вас да положите изпит за правоспособност или да преминете период за приспособяване.

Искам да предоставям услуги временно в приемащата страна

След като подадете заявлението си, процедурата е следната:

  • В срок от 1 седмица органът във вашата страна потвърждава получаването на заявлението и ви информира дали липсват документи и какви такси се прилагат.
  • Органите в приемащата страна ще проверят също така дали вашата професия е свързана с общественото здраве и безопасност и дали не можете да се ползвате от автоматично признаване.
  • Ако не са необходими проверки от приемащата държава, органът във вашата страна разглежда заявлението ви и взема окончателно решение в срок от 3 седмици.
  • Ако са необходими проверки от приемащата държава, органът във вашата страна разполага с 1 месец, за да разгледа заявлението ви и да го препрати на приемащата страна.
  • Приемащата страна взема окончателно решение в срок от максимум 3 месеца (2 месеца + две удължавания от по 2 седмици).

Ако органите отхвърлят заявлението ви, те трябва да посочат причините за това и да ви информират как можете да обжалвате.

Ако органите в приемащата страна сметнат, че вашето образование, обучение и професионален опит не отговарят на стандартите, изисквани в тази страна, те могат да поискат от вас да положите изпит за правоспособност или да преминете период за приспособяване.

Ако органите в приемащата страна не вземат решение в законно установените срокове, вашите квалификации се признават мълчаливо и можете да генерирате удостоверение за ЕПК във вашия онлайн профил.

Формалности във връзка с ЕПК във вашата страна

Симулатор

Предупреждение

Резултатите са ориентировъчни, възможно е таксите да са променени. Ако някои функции в симулатора не са активни, това означава, че съответните държави не са предоставили нужната информация. Въпреки това имате достъп до процедурата за ЕПК и можете да подадете заявление. Органите ще ви уведомят за изискваните документи и приложимите такси.

Вашата професия не е регулирана в приемащата страна
Предоставената от националните органи информация е в процес на обработване

Достъп до процедурата за ЕПКОтваряне като външна връзка

Дайте възможност на работодателите да проверят валидността на вашата ЕПК

Вашите работодатели, професионални организации или други заинтересовани страни могат да проверят онлайн валидността на вашата ЕПК, като използват референтния номер в сертификата ви.

За да проверят вашата ЕПК, те имат нужда и от личните ви идентификационни данни (номер на лична карта или паспорт), които сте предоставили при подаването на заявлението си.

Проверка на валидността на ЕПК

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: