Available languages:

Ostatnio sprawdzono: 26/06/2020

Europejska legitymacja zawodowa – EPC

Skutki brexitu

Zasady i warunki opisane na tej stronie mają nadal zastosowanie w odniesieniu do obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz w odniesieniu do obywateli brytyjskich w UE.

Wszystkie wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej na potrzeby stałej siedziby złożone przed dniem 31 grudnia 2020 r. będą oceniane na podstawie prawa UE. Decyzje o uznaniu wydane na podstawie tych wniosków w ramach procedury europejskiej legitymacji zawodowej będą nadal obowiązywać po 31 grudnia 2020 r., zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w UE.

Wszystkie europejskie legitymacje zawodowe wydane na potrzeby tymczasowego lub okazjonalnego świadczenia usług przestaną być ważne od 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem swoich, skorzystaj z naszej pomocy.

Jeśli Twój zawód jest regulowany i musisz ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, możesz złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji, korzystając z europejskiej legitymacji zawodowej. Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card – EPC) to elektroniczna procedura, z której możesz skorzystać, aby Twój regulowany zawód został uznany w innym kraju UE.

Obecnie procedura wydawania europejskiej legitymacji zawodowej obejmuje tylko następujące zawody:

Zalety europejskiej legitymacji zawodowej

Władze kraju pochodzenia pomogą Ci przygotować wniosek oraz sprawdzą, czy jest on prawidłowy i kompletny. Poświadczą one również autentyczność i ważność Twoich dokumentów.

W przypadku składania kolejnych wniosków nie będziesz musiał ponownie załączać dokumentów.

Jeżeli władze kraju przyjmującego, które odpowiadają za rozpatrzenie Twojego wniosku, nie podejmą ostatecznej decyzji w wyznaczonym terminie, Twoje kwalifikacje zawodowe zostaną automatyczne uznane i za pośrednictwem swojego konta online będziesz mógł wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

Jeżeli urzędy odmawiają wydania europejskiej legitymacji zawodowej w odpowiedzi na Twój wniosek, muszą to uzasadnić i poinformować Cię, w jaki sposób możesz odwołać się od tej decyzji.

Z procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej można na razie korzystać jedynie w przypadku ograniczonej liczby zawodów.

Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek o wydanie EPC

Wybierz sytuację

Czy uzyskałeś kwalifikacje zawodowe w jednym z krajów UE?

Wybierz sytuację

Nie możesz ubiegać się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Musisz skorzystać ze standardowej procedury.

Możesz ubiegać się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej niezależnie od tego, czy chcesz świadczyć usługi na stałe czy tymczasowo w kraju przyjmującym.

Procedura wydawania europejskiej legitymacji zawodowej jest prostsza, szybsza i bardziej przejrzysta od tradycyjnej procedury uznawania kwalifikacji. Możesz śledzić w internecie status swojego wniosku i ponownie wykorzystać przedłożone już dokumenty przy składaniu nowych wniosków w innych krajach.

Europejska legitymacja zawodowa nie jest legitymacją wydawaną w tradycyjnej drukowanej formie, lecz w postaci elektronicznej. Stanowi ona elektroniczny dowód na to, że pomyślnie przeszedłeś wszystkie kontrole administracyjne oraz że spełniłeś warunki w celu czasowego lub stałego świadczenia usług w danym kraju.

Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, będziesz mógł wygenerować w formacie PDF zaświadczenie EPC, czyli zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej. Będzie ono zawierać m.in. numer referencyjny, na podstawie którego Twój przyszły pracodawca może sprawdzić w internecie ważność Twojej europejskiej legitymacji zawodowej.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy powinieneś ubiegać się o wydanie EPC do celów mobilności tymczasowej bądź do celów stałego prowadzenia działalności zawodowej, możesz zasięgnąć porady instrukcją użytkownika EPCen.

Jeśli planujesz wykonywać swój zawód na stałe w innym kraju, możliwe, że przed rozpoczęciem działalności będziesz musiał się zarejestrować w organizacji zawodowej lub przejść dodatkowe kontrole. Dowiedz się w odpowiednim urzędzie krajowym, czy jest to wymagane w Twoim przypadku.

Procedura EPC nie jest obowiązkowa, więc możesz zdecydować, czy chcesz z niej skorzystać, czy też wolisz skorzystać ze standardowej (papierowej) procedury uznawania kwalifikacji zawodowych.

Nie możesz ubiegać się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Aby móc złożyć wniosek o wydanie EPC, najpierw musisz uzyskać uznanie swoich kwalifikacji w jednym kraju UE i pracować w nim przez co najmniej trzy lata.

O wydanie EPC można ubiegać się wyłącznie w przypadku następujących zawodów: pielęgniarka/pielęgniarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, przewodnik górski lub pośrednik w obrocie nieruchomościami. Jeśli wykonujesz inny zawód, musisz skorzystać ze standardowej procedury składania wniosku.

Wniosek o wydanie EPC

Aby złożyć wniosek o wydanie EPC, musisz:

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją użytkownika EPC.

Po przedłożeniu pierwszego wniosku nie będziesz już mógł samodzielnie zaktualizować swoich danych osobowych (numer dowodu tożsamości lub paszportu, nazwisko albo obywatelstwo, które będą widoczne na zaświadczeniu). O dokonanie aktualizacji będziesz musiał zwrócić się do urzędu, który prowadzi Twoją dokumentację.

W przypadku każdego wniosku zarówno urząd w kraju pochodzenia, jak i w kraju przyjmującym mogą zażądać od Ciebie opłat za sprawdzenie Twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu.

Władze mogą zażądać od Ciebie przedstawienia uwierzytelnionych odpisów Twoich dokumentów, jeśli nie będą w stanie sprawdzić ich ważności.

EPC jest ważna:

Jeżeli władze kraju przyjmującego nie podejmą decyzji w terminach przewidzianych prawem, Twoje kwalifikacje zostaną uznane w sposób dorozumiany i za pośrednictwem swojego konta online możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

Jeżeli władze odrzucą Twój wniosek, muszą to uzasadnić i poinformować Cię, jak możesz się odwołać.

Procedura i terminy

Jakie warunki obowiązują w Twoim przypadku?

Przeprowadzam się na stałe i chcę wykonywać swój zawód w kraju przyjmującym

Etapy procedury po złożeniu wniosku:

  • W ciągu 1 tygodnia: urząd w kraju pochodzenia potwierdzi otrzymanie wniosku i poinformuje Cię o wszelkich brakujących dokumentach i pobieranych opłatach.
  • Twój kraj pochodzenia ma najwyżej 1 miesiąc na sprawdzenie Twojego wniosku i przesłanie go do kraju przyjmującego.
  • Jeśli jesteś farmaceutą lub pielęgniarzem i korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji, kraj przyjmujący podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące (1 miesiąc + możliwość dwukrotnego przedłużenia o 2 tygodnie).
  • Jeśli Twoje kwalifikacje zawodowe nie zostaną automatycznie uznane, kraj przyjmujący podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (2 miesiące + możliwość dwukrotnego przedłużenia o 2 tygodnie).
  • Jeżeli władze kraju przyjmującego uznają, że Twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w tym kraju, możesz zostać poproszony o przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego.

Chcę świadczyć usługi tymczasowo w kraju przyjmującym

Etapy procedury po złożeniu wniosku:

  • W ciągu 1 tygodnia: urząd w kraju pochodzenia potwierdzi otrzymanie wniosku i poinformuje Cię o wszelkich brakujących dokumentach i pobieranych opłatach.
  • Władze kraju przyjmującego sprawdzą Twoją dokumentację, jeśli Twój zawód mógłby mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. W takim przypadku nie nastąpi automatyczne uznanie kwalifikacji.
  • Jeśli kraj przyjmujący nie musi przeprowadzać żadnych kontroli, urząd w kraju pochodzenia sprawdzi Twój wniosek i podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie.
  • Jeśli kraj przyjmujący musi przeprowadzić kontrole, urząd w kraju pochodzenia ma najwyżej 1 miesiąc na sprawdzenie Twojego wniosku i przesłanie go do kraju przyjmującego.
  • Kraj przyjmujący podejmie ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (2 miesiące + możliwość dwukrotnego przedłużenia terminu o 2 tygodnie).

Jeżeli władze odrzucą Twój wniosek, muszą to uzasadnić i poinformować Cię, jak możesz się odwołać.

Jeżeli władze kraju przyjmującego uznają, że Twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w tym kraju, możesz zostać poproszony o przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego.

Jeżeli władze kraju przyjmującego nie podejmą decyzji w terminach przewidzianych prawem, Twoje kwalifikacje zostaną uznane w sposób dorozumiany i za pośrednictwem swojego konta online możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

Formalności związane z europejską legitymacją zawodową w Twoim kraju

Symulator

Jeśli w symulatorze nie są dostępne niektóre opcje, oznacza to, że dany kraj nie dostarczył jeszcze odpowiednich informacji. Możesz jednak skorzystać z procedury wydawania EPC i złożyć wniosek, a odpowiednie organy poinformują Cię o wymaganych dokumentach i opłatach.

Twój zawód nie jest regulowany w kraju przyjmującym.
Informacje dostarczone przez władze krajowe są obecnie przetwarzane.

Dostęp do procedury EPC

Zwróć się do swoich pracodawców o sprawdzenie ważności swojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane strony mogą sprawdzić w internecie ważność Twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego.

Będą im do tego potrzebne Twoje dane identyfikacyjne (numer dowodu osobistego lub paszportu), które podałeś przy składaniu wniosku.

Sprawdź ważność EPC

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: