Ostatnio sprawdzono : 06/04/2018

Pracownicy – przepisy dotyczące prawa pobytu

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką Brytaniąen
 • Publikacje UE na temat brexitu
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituen

Masz prawo mieszkać w dowolnym kraju UE, w którym pracujesz, prowadzisz działalność jako osoba samozatrudniona lub do którego Cię oddelegowano.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport

W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy jedynym wymogiem obowiązującym obywatela UE jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu.

W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie nie jest jednak powodem do wydalenia.

Zgłoszenie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu odpowiednim władzom w rozsądnym terminie od chwili przyjazdu. W przypadku braku takiego zgłoszenia mogą one nakładać kary, np. w formie grzywny.

Więcej informacji na temat zgłaszania pobytu.

Deportacja

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Masz prawo mieszkać w kraju UE, w którym pracujesz.

Rejestracja pobytu

W ciągu pierwszych trzech miesięcy Twojego pobytu w kraju przyjmującym nie musisz rejestrować swojego pobytu. Możesz to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe.

Po upływie trzech miesięcy niektóre kraje wymagają zarejestrowania pobytu w lokalnym urzędzie, aby udowodnić, że jest się zatrudnionym w tym kraju, i uzyskać potwierdzenie prawa do pobytu.

Więcej informacji o rejestracji pobytu za granicą

W przypadku utraty pracy

Jeśli mieszkając w innym kraju, stracisz pracę, możesz tam pozostać, jeżeli:

 • jesteś tymczasowo niezdolny do pracy z powodu choroby lub wypadku
 • jesteś zarejestrowany w odpowiednim urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z powodów od siebie niezależnych. Jeżeli wcześniej byłeś zatrudniony przez krócej niż rok, zachowujesz prawo do takiego samego traktowania, jakie przysługuje obywatelom tego kraju, przez co najmniej kolejnych sześć miesięcy.
 • uczestniczysz w szkoleniu zawodowym. Jeśli utrata pracy nie była uzasadniona powodami od Ciebie niezależnymi, szkolenie musi być związane z poprzednią pracą.

Wezwanie do opuszczenia kraju i deportacja

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o deportacji lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jeżeli legalnie zamieszkiwałeś w innym kraju UE jako osoba pracująca nieprzerwanie przez okres pięciu lat, automatycznie uzyskujesz prawo do stałego pobytu w tym kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu nie mają wpływu:

 • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
 • dłuższe nieobecności w związku z obowiązkową służbą wojskową
 • jedna nieobecność przez okres 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub delegacja w innym kraju.

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Pobyt stały przed upływem pięciu lat zamieszkiwania w danym kraju

Możesz kwalifikować się do uzyskania prawa stałego pobytu przed upływem pięciu lat w wymienionych poniżej sytuacjach:

 • przejście na emeryturę po przepracowaniu w danym kraju ostatniego roku lub spędzeniu tam trzech kolejnych lat
 • zaprzestanie pracy z powodu niezdolności do dalszej pracy, po spędzeniu w danym kraju dwóch kolejnych lat
 • zaprzestanie pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową. W takim przypadku masz prawo pozostać w tym kraju bez względu na długość pobytu przed wypadkiem lub chorobą
 • jeśli podejmiesz pracę w innym kraju UE jako pracownik transgraniczny– musisz wracać do swojego kraju zamieszkania co najmniej raz w tygodniu – ale wcześniej pracowałeś w kraju, w którym chcesz uzyskać prawo stałego pobytu, w sposób ciągły przez trzy lata.

Dokument pobytu stałego

Sprawdź, jak uzyskać dokument pobytu stałego : potwierdza on Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu w kraju przyjmującym.

Deportacja

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym mieszkasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: