Ostatnio sprawdzono: 18/07/2022

Opóźnienia w płatnościach

Jeżeli twoje przedsiębiorstwo dostarczyło towary lub wykonało usługi na rzecz klienta (zgodnie z warunkami umowy handlowej) i nie otrzymałeś płatności w uzgodnionym terminie, masz prawo do odsetek i rekompensaty z tytułu należnej Ci płatności.

Dotyczy to wszystkich transakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami (w tym przedsiębiorcami indywidualnymi, jeżeli działają w ramach swojej niezależnej działalności gospodarczej lub zawodowej) oraz organami publicznymi.

Uwaga

Zasady opisane na tej stronie nie obowiązują:

  • w przypadku postępowania upadłościowego (w tym postępowania mającego na celu restrukturyzację długu)
  • w przypadku wypłaty odszkodowania (na przykład przez zakłady ubezpieczeń).

Przejdź bezpośrednio do kalkulatora odsetek, aby obliczyć należne odsetki, albo wybierz jeden z możliwych scenariuszy poniżej.

Należą mi się pieniądze od

Inne przedsiębiorstwo jest mi winne pieniądze

Należą mi się pieniądze od organu publicznego

Konsument jest mi winien pieniądze

Nie możesz żądać zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach w przypadku transakcji z konsumentami. Jeżeli masz problem z konsumentem, podane powyżej zasady nie obowiązują. Więcej informacji na temat problemów z konsumentami:

Moje przedsiębiorstwo ma siedzibę w kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) i należą mi się pieniądze od przedsiębiorstwa działającego w tym samym kraju co ja.

Oblicz należne odsetki

Jeżeli wywiązałeś się ze swoich zobowiązań umownych i prawnych, a to klient jest odpowiedzialny za opóźnienie (co oznacza, że nie jest ono spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego), masz prawo zażądać odsetek za opóźnienie w płatności i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Kiedy należne są odsetki?

Odsetek można domagać się od pierwszego dnia po upływie terminu ustalonego w umowie.

Jeżeli termin płatności nie został ustalony w umowie, odsetki stają się automatycznie wymagalne w terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Twojego klienta faktury lub wezwania do zapłaty.

Jeżeli nie wiesz, kiedy faktura została klientowi doręczona, możesz żądać zapłaty odsetek w terminie 30 dni kalendarzowych po dniu wykonania usługi lub dostarczenia produktu.

Jeżeli wyślesz fakturę do swojego klienta przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem produktu, naliczanie odsetek zacznie się dopiero po wykonaniu świadczenia.

Ile odsetek należy naliczyć?

Możesz naliczać odsetki za opóźnienia w płatnościach według stopy procentowej określonej w umowie. Jeżeli nie została określona stopa procentowa, obowiązuje stopa procentowa odsetek ustawowych.

Stopa procentowa odsetek ustawowych wg kraju

Kraj UE 1 lipca 2022 - 31 grudnia 2022
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bułgaria 10,00
Chorwacja 8,30
Cypr 8,00
Czechy 15,00
Dania 8,05
Estonia 8,00
Finlandia 8,00
Francja 10,00
Niemcy 8,12
Grecja 8,00
Węgry 9,20
Irlandia 8,00
Włochy 8,00
Łotwa 8,00
Litwa 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Holandia 8,00
Polska (sektor zdrowia) 14,00
Polska (inne sektory) 16,00
Portugalia 8,00
Rumunia 10,50
Słowacja 8,00
Słowenia 8,00
Hiszpania 8,00
Szwecja 8,00

Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź, jakich odsetek możesz zażądać.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Oprócz odsetek masz prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro (lub równowartości tej kwoty) za każdą fakturę uregulowaną z opóźnieniem (w niektórych krajach UE kwota ta może być wyższa i jest obliczana na podstawie wartości faktury).

Jeżeli poniesione przez Ciebie koszty odzyskiwania długu przekroczą tę kwotę, istnieje możliwość zażądania dodatkowej, rozsądnej rekompensaty (tj. za koszty administracyjne, koszty windykacji lub koszty prawnika).

Podatek VAT

Naliczasz odsetki od kwoty brutto długu (wliczając VAT), ale nie płacisz podatku VAT od odsetek.

Jak odzyskać dług?

Moje przedsiębiorstwo ma siedzibę w kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) i należą mi się pieniądze od przedsiębiorstwa działającego w innym kraju UE (W tym przypadku 28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) niż ja.

Umowy podlegają prawu wybranemu przez zainteresowane strony. Dlatego warto sprawdzić, któremu prawu podlega Twoja umowa.

Jeżeli przy podpisaniu umowy nie została podjęta konkretna decyzja, zasady związane z opóźnieniami w płatnościach reguluje prawo kraju będącego miejscem zwykłego pobytu wierzyciela.

Zasada ta dotyczy zarówno sprzedaży towarów, jak i świadczenia usług.

Uwaga

Jeżeli Twoja umowa jest regulowana przepisami krajów nienależących do UE, poniższe zasady mogą nie mieć zastosowania .

Oblicz należne odsetki

Jeżeli wywiązałeś się ze swoich zobowiązań umownych i prawnych, a to klient jest odpowiedzialny za opóźnienie (co oznacza, że nie jest ono spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego), masz prawo zażądać odsetek za opóźnienie w płatności i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Kiedy należne są odsetki?

Odsetek można domagać się od pierwszego dnia po upływie terminu ustalonego w umowie.

Jeżeli termin płatności nie został ustalony w umowie, odsetki stają się automatycznie wymagalne w terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Twojego klienta faktury lub wezwania do zapłaty.

Jeżeli nie wiesz, kiedy faktura została klientowi doręczona, możesz żądać zapłaty odsetek w terminie 30 dni kalendarzowych po dniu wykonania usługi lub dostarczenia produktu.

Jeżeli wyślesz fakturę do swojego klienta przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem produktu, naliczanie odsetek zacznie się dopiero po wykonaniu świadczenia.

Ile odsetek należy naliczyć?

Możesz naliczać odsetki za opóźnienia w płatnościach według stopy procentowej określonej w umowie. Jeżeli nie została określona stopa procentowa, obowiązuje stopa procentowa odsetek ustawowych.

Stopa procentowa odsetek ustawowych wg kraju

Kraj UE 1 lipca 2022 - 31 grudnia 2022
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bułgaria 10,00
Chorwacja 8,30
Cypr 8,00
Czechy 15,00
Dania 8,05
Estonia 8,00
Finlandia 8,00
Francja 10,00
Niemcy 8,12
Grecja 8,00
Węgry 9,20
Irlandia 8,00
Włochy 8,00
Łotwa 8,00
Litwa 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Holandia 8,00
Polska (sektor zdrowia) 14,00
Polska (inne sektory) 16,00
Portugalia 8,00
Rumunia 10,50
Słowacja 8,00
Słowenia 8,00
Hiszpania 8,00
Szwecja 8,00

Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź, jakich odsetek możesz zażądać.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Oprócz odsetek masz prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro (lub równowartości tej kwoty) za każdą fakturę uregulowaną z opóźnieniem (w niektórych krajach UE kwota ta może być wyższa i jest obliczana na podstawie wartości faktury).

Jeżeli poniesione przez Ciebie koszty odzyskiwania długu przekroczą tę kwotę, istnieje możliwość zażądania dodatkowej, rozsądnej rekompensaty (tj. za koszty administracyjne, koszty windykacji lub koszty prawnika).

Jak odzyskać dług?

Moje przedsiębiorstwo ma siedzibę w kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) i należą mi się pieniądze od organu publicznego działającego w tym samym kraju co ja.

Oblicz należne odsetki

Jeżeli wywiązałeś się ze swoich zobowiązań umownych i prawnych, a to klient jest odpowiedzialny za opóźnienie (co oznacza, że nie jest ono spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego), masz prawo zażądać odsetek za opóźnienie w płatności i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Kiedy należne są odsetki?

Odsetek można domagać się od pierwszego dnia po upływie terminu ustalonego w umowie.

Jeżeli termin płatności nie został ustalony w umowie, odsetki stają się automatycznie wymagalne w terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Twojego klienta faktury lub wezwania do zapłaty.

Jeżeli nie wiesz, kiedy faktura została klientowi doręczona, możesz żądać zapłaty odsetek w terminie 30 dni kalendarzowych po dniu wykonania usługi lub dostarczenia produktu.

Jeżeli wyślesz fakturę do swojego klienta przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem produktu, naliczanie odsetek zacznie się dopiero po wykonaniu świadczenia.

Ile odsetek należy naliczyć?

Możesz naliczać odsetki według stopy procentowej odsetek ustawowych.

Stopa procentowa odsetek ustawowych wg kraju

Kraj UE 1 lipca 2022 - 31 grudnia 2022
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bułgaria 10,00
Chorwacja 8,30
Cypr 8,00
Czechy 15,00
Dania 8,05
Estonia 8,00
Finlandia 8,00
Francja 10,00
Niemcy 8,12
Grecja 8,00
Węgry 9,20
Irlandia 8,00
Włochy 8,00
Łotwa 8,00
Litwa 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Holandia 8,00
Polska (sektor zdrowia) 14,00
Polska (inne sektory) 16,00
Portugalia 8,00
Rumunia 10,50
Słowacja 8,00
Słowenia 8,00
Hiszpania 8,00
Szwecja 8,00

Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź, jakich odsetek możesz zażądać.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Oprócz odsetek masz prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro (lub równowartości tej kwoty) za każdą fakturę uregulowaną z opóźnieniem (w niektórych krajach UE kwota ta może być wyższa i jest obliczana na podstawie wartości faktury).

Jeżeli poniesione przez Ciebie koszty odzyskiwania długu przekroczą tę kwotę, istnieje możliwość zażądania dodatkowej, rozsądnej rekompensaty (tj. za koszty administracyjne, koszty windykacji lub koszty prawnika).

Jak odzyskać dług?

Uwaga: jeżeli w płatnościach ze strony organów publicznych występują regularne opóźnienia, możesz również złożyć oficjalną skargę do Komisji Europejskiej.

Moje przedsiębiorstwo ma siedzibę w kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) i należą mi się pieniądze od organu publicznego działającego w innym kraju UE (W tym przypadku 28 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) niż ja.

Umowy podlegają prawu wybranemu przez zainteresowane strony. Dlatego warto sprawdzić, któremu prawu podlega Twoja umowa.

Oblicz należne odsetki

Jeżeli wywiązałeś się ze swoich zobowiązań umownych i prawnych, a to klient jest odpowiedzialny za opóźnienie (co oznacza, że nie jest ono spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego), masz prawo zażądać odsetek za opóźnienie w płatności i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Kiedy należne są odsetki?

Odsetek można domagać się od pierwszego dnia po upływie terminu ustalonego w umowie.

Jeżeli termin płatności nie został ustalony w umowie, odsetki stają się automatycznie wymagalne w terminie 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Twojego klienta faktury lub wezwania do zapłaty.

Jeżeli nie wiesz, kiedy faktura została klientowi doręczona, możesz żądać zapłaty odsetek w terminie 30 dni kalendarzowych po dniu wykonania usługi lub dostarczenia produktu.

Jeżeli wyślesz fakturę do swojego klienta przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem produktu, naliczanie odsetek zacznie się dopiero po wykonaniu świadczenia.

Ile odsetek należy naliczyć?

Możesz naliczać odsetki według stopy procentowej odsetek ustawowych.

Stopa procentowa odsetek ustawowych wg kraju

Kraj UE 1 lipca 2022 - 31 grudnia 2022
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bułgaria 10,00
Chorwacja 8,30
Cypr 8,00
Czechy 15,00
Dania 8,05
Estonia 8,00
Finlandia 8,00
Francja 10,00
Niemcy 8,12
Grecja 8,00
Węgry 9,20
Irlandia 8,00
Włochy 8,00
Łotwa 8,00
Litwa 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Holandia 8,00
Polska (sektor zdrowia) 14,00
Polska (inne sektory) 16,00
Portugalia 8,00
Rumunia 10,50
Słowacja 8,00
Słowenia 8,00
Hiszpania 8,00
Szwecja 8,00

Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź, jakich odsetek możesz zażądać.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Oprócz odsetek masz prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro (lub równowartości tej kwoty) za każdą fakturę uregulowaną z opóźnieniem (w niektórych krajach UE kwota ta może być wyższa i jest obliczana na podstawie wartości faktury).

Jeżeli poniesione przez Ciebie koszty odzyskiwania długu przekroczą tę kwotę, istnieje możliwość zażądania dodatkowej, rozsądnej rekompensaty (tj. za koszty administracyjne, koszty windykacji lub koszty prawnika).

Jak odzyskać dług?

Uwaga: jeżeli w płatnościach ze strony organów publicznych występują regularne opóźnienia, możesz również złożyć oficjalną skargę do Komisji Europejskiej.

Kalkulator odsetek

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: