Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 10/03/2020

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Skutki brexitu

Jeśli jesteś dostawcą niebezpiecznych substancji chemicznych na terytorium EOG (W tym przypadku w 28 państwach członkowskich oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), musisz przestrzegać przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dalej „rozporządzenie CLP"). Uzupełnia ono rozporządzenie REACH i gwarantuje, że pracownicy i konsumenci są jasno informowani o zagrożeniach związanych z chemikaliami za pomocą piktogramów i standardowych oświadczeń zamieszczanych na etykietach i kartach charakterystyki.

Nowy system klasyfikacji, etykietowania i pakowania chemikaliów wszedł w życie 1 czerwca 2015 r. Wszystkie przedsiębiorstwa będące dostawcami niebezpiecznych chemikaliów gdziekolwiek w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą przestrzegać odpowiednich przepisów.

Jeśli nie znasz unijnych przepisów dotyczących chemikaliów, możesz zapoznać się z nimi, zaglądając do przewodnika Bezpieczeństwo chemiczne w Twojej firmie. Przedsiębiorca, który planuje skorzystać z procedur klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych chemikaliów, powinien również uwzględnić procedury związane z rozporządzeniem REACH i przepisy dotyczące produktów biobójczych i pestycydów (jeśli dotyczy).

Niebezpieczne substancje chemiczne

Zanim wprowadzisz do obrotu substancje chemiczne lub mieszaniny tych substancji, musisz:

Jeśli wprowadzasz do obrotu niebezpieczną substancję (samą lub jako składnik mieszaniny), musisz zgłosić jej zaklasyfikowanie i oznakowanie do wykazu klasyfikacji i oznakowania prowadzonego przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Zgłoszenie jest nieodpłatne i musi nastąpić w terminie jednego miesiąca od wprowadzenia do obrotu substancji lub mieszaniny po raz pierwszy. Jeśli jesteś importerem, termin zaczyna biec od dnia, w którym substancja lub mieszanina substancji znajdzie się na obszarze celnym UE.

Jak przeprowadzić klasyfikację, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Począwszy od czerwca 2015 r. musisz przestrzegać dwóch poniższych zasad.

Jak stosować przepisy rozporządzenia CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin)

Rozporządzenie CLP ma zastosowanie do różnego rodzaju firm:

Twoje obowiązki zależą od Twojej roli w łańcuchu dostaw.

Aby ułatwić światową wymianę handlową i pomóc konsumentom, UE włączyła do rozporządzenia CLP nowe ogólnoświatowe zasady (Globalnie Zharmonizowany System – GHS) opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Krajowe punkty informacyjne udzielające informacji na temat chemikaliów

Krajowe punkty informacyjne udzielają porad w kwestiach związanych z przepisami obowiązującymi firmy na mocy rozporządzeń REACH i CLP.

Udostępnij tę stronę: