Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 15/09/2022

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Jeśli jesteś dostawcą niebezpiecznych substancji chemicznych na terytorium EOG (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), musisz przestrzegać przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dalej „rozporządzenie CLP”). Uzupełnia ono rozporządzenie REACH i gwarantuje, że pracownicy i konsumenci są jasno informowani o zagrożeniach związanych z chemikaliami za pomocą piktogramów i standardowych oświadczeń zamieszczanych na etykietach i kartach charakterystyki.

Jeśli nie znasz unijnych przepisów dotyczących chemikaliów, możesz zapoznać się z nimi, zaglądając do przewodnika Bezpieczeństwo chemiczne w Twojej firmieOtwórz link do strony zewnętrznej. Przedsiębiorca, który planuje skorzystać z procedur klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, powinien również uwzględnić procedury związane z rozporządzeniem REACH i przepisy dotyczące produktów biobójczych i pestycydów en Otwórz link do strony zewnętrznej (jeśli dotyczy).

Niebezpieczne substancje chemiczne

Zanim wprowadzisz do obrotu substancje chemiczne lub mieszaniny tych substancji, musisz:

Jeśli wprowadzasz do obrotu niebezpieczną substancję (samą lub jako składnik mieszaniny), musisz zgłosić jej zaklasyfikowanie i oznakowanie do wykazu klasyfikacji i oznakowania prowadzonego przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHAOtwórz link do strony zewnętrznej). Zgłoszenie jest nieodpłatne i musi nastąpić w terminie jednego miesiąca od wprowadzenia do obrotu substancji lub mieszaniny po raz pierwszy. Jeśli jesteś importerem, termin zaczyna biec od dnia, w którym substancja lub mieszanina substancji znajdzie się na obszarze celnym UE.

Jak przeprowadzić klasyfikację, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Musisz przestrzegać dwóch poniższych zasad.

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (inaczej zwany UFI) opracowano, aby pomóc ośrodkom toksykologicznym w szybkiej i prawidłowej identyfikacji produktów podczas zgłoszeń alarmowych. Wszystkie produkty zawierające substancje niebezpieczne muszą być opatrzone kodem UFI na etykiecie.

Poradnik dotyczący UFI i generator kodu en

Jak stosować przepisy rozporządzenia CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin)

Rozporządzenie CLP ma zastosowanie do różnego rodzaju firm:

Twoje obowiązki zależą od Twojej roli w łańcuchu dostaw.

UE włączyła do rozporządzenia CLP nowe ogólnoświatowe zasady (Globalnie Zharmonizowany System – GHS) opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Celem jest ułatwienie światowego handlu i pomoc konsumentom.

Zobacz również:

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Krajowe punkty informacyjne udzielające informacji na temat chemikaliów

Krajowe punkty informacyjne udzielają porad w kwestiach związanych z przepisami obowiązującymi firmy na mocy rozporządzeń REACH i CLP.

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: