Poslední kontrola: 15/09/2022

Klasifikace, označování a balení chemických látek

Pokud v Evropském hospodářském prostoru (EHP) (v tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) působíte jako dodavatel jakýchkoli nebezpečných chemických látek, musíte dodržovat nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Tento předpis doplňuje nařízení REACH a zajišťuje, aby byli pracovníci a spotřebitelé dostatečně informováni o nebezpečnosti chemických látek, se kterými manipulují, a to formou piktogramů a standardních výroků na štítcích a v bezpečnostních listech.

Pokud s právními předpisy EU o chemických látkách ještě nejste seznámeni, můžete si prostudovat příručku Guide to chemical safety for small and medium-sized businessesOtevřít jako externí odkaz. Doporučujeme vám plánovat postupy CLP spolu s postupy souvisejícími s nařízením REACH a právními předpisy o biocidech a pesticidech en Otevřít jako externí odkaz (je-li to váš případ).

Nebezpečné chemické látky

Předtím, než uvedete chemické látky nebo směsi na trh, musíte:

Pokud na trh uvedete nebezpečnou látku, ať již samotnou, nebo obsaženou ve směsi, máte povinnost nahlásitOtevřít jako externí odkaz její klasifikaci a označení do seznamu klasifikací a označení, který zřídila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)Otevřít jako externí odkaz. Toto oznámení je zdarma a musí být provedeno do jednoho měsíce od prvního uvedení látky (nebo směsi) na trh. Jste-li dovozcem, pak se tato lhůta počítá ode dne, kdy látka (nebo směs) vstoupila na celní území EU.

Jak provádět klasifikaci, označování a balení chemických látek

Musíte dodržovat 2 pravidla:

Jednoznačný identifikátor složení

Jednoznačný identifikátor složení (neboli UFI) pomáhá toxikologickým střediskům rychle a správně identifikovat výrobky při mimořádných událostech. Všechny výrobky obsahující nebezpečné látky totiž musí mít na štítku uveden kód UFI.

Pokyny pro identifikátor UFI a generátor kódů en

Jak vyhovět požadavkům nařízení CLP (o klasifikaci, označování a balení látek a směsí)

Nařízení CLP se vztahuje na širokou škálu podniků:

Jaké mají povinnosti závisí na tom, jakou úlohu v dodavatelském řetězci zastávají.

EU začlenila do nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí nová pravidla platná po celém světě (globálně harmonizovaný systém GHS, který vyvinula Organizace spojených národů). Cílem je usnadnit světový obchod a pomoci spotřebitelům.

Viz také:

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Vnitrostátní kontaktní místa pro chemické látky

S dotazy ohledně povinností vyplývajících pro vás z nařízení CLP a nařízení REACH se nejdříve obracejte na vnitrostátní kontaktní místa.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: