Jak zajistit finance

Jak zajistit finance

Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak zažádat o úvěr a rizikový kapitál, na něž se vztahuje podpora Evropské unie.

Konkrétní možnosti financování zjistíte po kliknutí na vaši zem

Jak to funguje

Kdo může o financování z EU zažádat?

Unie poskytuje finanční prostředky všem typům podniků bez ohledu na to, jaká je jejich velikost nebo v jakém odvětví působí: osoby samostatně výdělečně činné, startupy, mikropodniky, malé a střední podniky a velké podniky. K dispozici je široká škála financování: podnikatelské úvěry, mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál. EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků.

Jak to funguje

O poskytnutí finančních prostředků EU rozhodují místní finanční instituce, jako jsou banky, investoři rizikového kapitálu nebo soukromí neformální investoři (angel investors). Díky podpoře EU mohou místní finanční instituce podnikům poskytovat dodatečné financování.

Tyto finanční instituce stanoví i přesné finanční podmínky, tj. částku, trvání, úrokové sazby a poplatky. Další informace získáte u některé z více než 1 000 finančních institucí.

Právo na přístup k informacím o úvěru

Máte právo po úvěrových institucích požadovat, aby vám sdělily, na jakém základě vydaly rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. To vám může pomoci lépe pochopit vaši finanční situaci a zlepšit šance na získání finančních prostředků v budoucnosti. Využijte tohoto práva – ve své žádosti se odvolejte na článek 431 nařízení EU o kapitálových požadavcích.

Image

Fondy EU

Program COSME

  • záruky malým a středním podnikům na úvěry převážně do 150 000 eur
  • vlastní kapitál (ve fázi růstu a expanze)

Program InnovFin (Horizont 2020)

  • úvěry a záruky pro inovativní podniky
  • financování projektů v oblasti výzkumu a vývoje
  • vlastní kapitál (raná a počáteční fáze)

ERI Accelerator (nástroj pro malé a střední podniky) poskytuje finanční a odbornou podporu inovativním podnikům (fáze 1: záměr a analýza proveditelnosti, fáze 2: demonstrace, tržní replikace a výzkum a vývoj, fáze 3: obchodní využití).

Kreativní Evropa

  • úvěry pro malé a střední podniky v kulturních a kreativních odvětvích

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

  • mikroúvěry do 25 000 eur pro mikropodniky a zranitelné osoby, které chtějí založit mikropodnik nebo rozšířit jeho činnost
  • investice do výše 500 000 eur pro sociální podniky

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy)

  • úvěry, záruky, financování vlastního kapitálu nebo granty pro podniky

Podpora se poskytuje z víceletých programů spolufinancovaných Unií.

Evropská investiční banka a Evropský investiční fond

  • podnikatelské úvěry, mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál

European Guarantee Fund (EGF)

EGF je záruční fond zřízený členskými státy EU v reakci na hospodářský dopad pandemie COVID-19, který zajišťuje, aby malé a střední podniky, společnosti se střední tržní kapitalizací a podniky v zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou likviditu k překonání rychle se rozvíjející krize.

Financování digitální transformace

Nástrojem pro úvěrové záruky (LGF) v rámci programu COSME se podporuje financování projektů digitální transformace malých a středních podniků ve všech odvětvích hospodářství bez ohledu na jejich současnou úroveň digitalizace.

Pokud váš podnik hledá možnosti financování, podívejte se do naší databáze, kde zjistíte, které příležitosti můžete využít.

Pokud jste finančním zprostředkovatelem, který se účastní pilotního projektu programu COSME v oblasti digitalizace, vyplňte dotazník o digitalizaci tohoto programu. Další informace o podpoře, která je poskytována z programu COSME na digitalizaci malých a středních podniků, najdete na portálu EIF.

Prohlášení o ochraně soukromí – finanční zprostředkovatelé

Potřebujete pomoct nebo poradit?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.