Poslední kontrola: 02/01/2023

Pracovní doba

Jako zaměstnavatel musíte znát základní pravidla týkající se úpravy pracovní doby a zaručit dodržování minimálních norem stanovených směrnicemi EU. Musíte se řídit pravidly ohledně minimálního denního a týdenního odpočinku, přestávek, noční práce, jakož i dovolené za kalendářní rok a maximální délky týdenní pracovní doby.

Vaše země může uplatňovat předpisy, které jsou pro pracovníky příznivější. Další informace o předpisech týkajících se pracovní doby ve vaší zemi:

Zvolit zemi

Pracovní doba a doba odpočinku

Jako zaměstnavatel musíte zajistit, že průměrná týdenní pracovní doba vašich zaměstnanců (včetně přesčasů) nepřekračuje 48 hodin po referenční období o maximálním trvání 4 měsíců. Také jim musíte dopřát odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin denně a během 7 dnů v referenčním období 2 týdnů zajistit nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 24 hodin.

Přestávky

Pokud vaši zaměstnanci pracují déle než 6 hodin denně, mají nárok na přestávku (její délku stanoví kolektivní smlouvy nebo vnitrostátní právní předpisy).

Dovolená za kalendářní rok

Kromě denního a týdenního odpočinku mají vaši zaměstnanci také nárok na nejméně 4 týdny placené dovolené za kalendářní rok. Tuto dovolenou nemůžete nahradit vyplacením finanční částky, s výjimkou případu, kdy platnost pracovní smlouvy skončila dříve, než zaměstnanec svou roční dovolenou vyčerpal.

Noční práce

Pokud zaměstnanci pracují nejméně 3 hodiny ze své denní pracovní doby nebo určitou část své roční pracovní doby v délce 7 hodin stanovené vnitrostátními právními předpisy v době od půlnoci do 5 h ráno, považují se za noční pracovníky.

Tito pracovníci nesmějí pracovat průměrně více než 8 hodin za období 24 hodin. V případě, že je práce spojena se zvláštními riziky nebo těžkou fyzickou nebo duševní námahou, měli byste zajistit, aby denní limit 8 hodin nepřekročili v žádném 24hodinovém období.

Nočním pracovníkům má rovněž být zajištěna bezplatná zdravotní prohlídka před začátkem vykonávání noční práce a poté v pravidelných intervalech, přičemž musí být respektováno lékařské tajemství. Pokud noční pracovníci trpí zdravotními problémy, jež souvisejí s tím, že pracují v noci, musí být pokaždé, kdy je to možné, převedeni na práci ve dne.

Různé povinnosti týkající se pracovní doby

Odchylky z některých povinnosti ohledně pracovní doby jsou možné, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy.

Jestliže se délka pracovní doby vašich zaměstnanců neměří nebo není předem určena, např. v případě vrcholových řídících pracovníků, nemusí se povinnosti ohledně pracovní doby uplatňovat.

Jestliže práce vyžaduje nepřetržitou přítomnost, službu nebo produkci, můžete dobu odpočinku vašich zaměstnanců odložit. K tomu je možné přikročit, pokud zaměstnáváte pracovníky:

Pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy, můžete se se zaměstnanci dohodnout, že budou pracovat nad rámec 48 hodin. Vaši zaměstnanci nejsou povinni s dohodou souhlasit a kdykoli ji mohou zrušit. Jako jejich zaměstnavatel byste měli jejich rozhodnutí respektovat a neměli byste je poškodit nebo znevýhodnit. Musíte vést aktualizované záznamy o všech pracovnících, kteří vykonávají takovou práci. Uvedená výjimka se vztahuje pouze na 48hodinový limit, nikoli na ostatní pravidla týkající se pracovní doby.

Pokud vaši zaměstnanci zajišťují služby v osobní nebo nákladní železniční, letecké, silniční nebo vodní dopravě, musíte se v otázkách jejich pracovní doby řídit zvláštními pravidly.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: