Poslední kontrola: 29/03/2019

Pracovní doba

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Jako zaměstnavatel musíte znát základní pravidla týkající se úpravy pracovní doby a zaručit dodržování minimálních norem stanovených směrnicemi EU. Musíte se řídit pravidly ohledně minimálního denního a týdenního odpočinku, přestávek, noční práce, jakož i  dovolené za kalendářní rokmaximální délky týdenní pracovní doby.

Vaše země může uplatňovat předpisy, které jsou pro pracovníky příznivější. Další informace o předpisech týkajících se pracovní doby ve vaší zemi:

Zvolit zemi:

 • Lichtenštejnskolien
 • Litvaltlten
 • Lotyšskolvlven
 • Lucemburskoludefren
 • Maltamten
 • Maďarskohuhuen
 • Nizozemsko*nl
 • Norskonoen
 • Německodedeen
 • Polskoplcs
 • Portugalsko*pt
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunsko*ro
 • Slovenskosksken
 • Slovinskosihrhuitslen
 • Spojené královstvíuken
 • Českoczcs
 • Řecko*gr
 • Španělsko*es
 • Švédskosecs
 • Švýcarskochdefriten

Pracovní doba a doba odpočinku

Jako zaměstnavatel musíte zajistit, že průměrná týdenní pracovní doba vašich zaměstnanců (včetně přesčasů) nepřekračuje 48 hodin po referenční období o maximálním trvání 4 měsíců. Také jim musíte dopřát odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin denně a během 7 dnů v referenčním období 2 týdnů zajistit nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 24 hodin.

Přestávky

Pokud vaši zaměstnanci pracují déle než 6 hodin denně, mají nárok na přestávku (její délku stanoví kolektivní smlouvy nebo vnitrostátní právní předpisy).

Dovolená za kalendářní rok

Kromě denního a týdenního odpočinku mají vaši zaměstnanci také nárok na nejméně 4 týdny placené dovolené za kalendářní rok. Tuto dovolenou nemůžete nahradit vyplacením finanční částky, s výjimkou případu, kdy platnost pracovní smlouvy skončila dříve, než zaměstnanec svou roční dovolenou vyčerpal.

Noční práce

Pokud zaměstnanci pracují nejméně 3 hodiny ze své denní pracovní doby nebo určitou část své roční pracovní doby v délce 7 hodin stanovené vnitrostátními právními předpisy v době od půlnoci do 5 h ráno, považují se za noční pracovníky.

Tito pracovníci nesmějí pracovat průměrně více než 8 hodin za období 24 hodin. V případě, že je práce spojena se zvláštními riziky nebo těžkou fyzickou nebo duševní námahou, měli byste zajistit, aby denní limit 8 hodin nepřekročili v žádném 24hodinovém období.

Nočním pracovníkům má rovněž být zajištěna bezplatná zdravotní prohlídka před začátkem vykonávání noční práce a poté v pravidelných intervalech, přičemž musí být respektováno lékařské tajemství. Pokud noční pracovníci trpí zdravotními problémy, jež souvisejí s tím, že pracují v noci, musí být pokaždé, kdy je to možné, převedeni na práci ve dne.

Různé povinnosti týkající se pracovní doby

Odchylky z některých povinnosti ohledně pracovní doby jsou možné, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy.

Jestliže se délka pracovní doby vašich zaměstnanců neměří nebo není předem určena, např. v případě vrcholových řídících pracovníků, nemusí se povinnosti ohledně pracovní doby uplatňovat.

Jestliže práce vyžaduje nepřetržitou přítomnost, službu nebo produkci, můžete dobu odpočinku vašich zaměstnanců odložit. K tomu je možné přikročit, pokud zaměstnáváte pracovníky:

Pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy, můžete se se zaměstnanci dohodnout, že budou pracovat nad rámec 48 hodin. Vaši zaměstnanci nejsou povinni s dohodou souhlasit a kdykoli ji mohou zrušit. Jako jejich zaměstnavatel byste měli jejich rozhodnutí respektovat a neměli byste je poškodit nebo znevýhodnit. Musíte vést aktualizované záznamy o všech pracovnících, kteří vykonávají takovou práci. Uvedená výjimka se vztahuje pouze na 48hodinový limit, nikoli na ostatní pravidla týkající se pracovní doby.

Pokud vaši zaměstnanci zajišťují služby v osobní nebo nákladní železniční, letecké, silniční nebo vodní dopravě, musíte se v otázkách jejich pracovní doby řídit zvláštními pravidly.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: