Podnikání
Poslední kontrola: 13/05/2020

Uchazeči o zaměstnání – právo pobytu

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Jako občan EU máte právo hledat si práci v jiné zemi EU.

Pokud jste v jiné zemi EU pracovali a přišli jste tam o zaměstnání, anebo po typu práce, kterou vykonáváte jako osoba samostatně výdělečně činná, už není poptávka, máte právo v dané zemi za určitých podmínek nadále pobývat.

Jaké podmínky platí ve vašem případě:

Prvních 6 měsíců

Ohlašovací povinnost

Jako uchazeč o zaměstnání se během prvních 6 měsíců nemusíte registrovat jako rezident.

V některých členských státech však existuje povinnost ohlásit svou přítomnost u příslušného orgánu, a to v přiměřené lhůtě po příjezdu. Zpravidla se jedná o městský či obecní úřad nebo místní policejní stanici.

Zápis do evidence žadatelů o práci na úřadu práce

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti ze své země, budete se muset v hostitelské země zapsat do evidence žadatelů o práci na úřadě práce či u jiné služby zaměstnanosti. Jak na vás, tak na vaši rodinu se nadále bude vztahovat systém sociálního zabezpečení vaší země – například ohledně nákladů na zdravotní péči.

Jsou situace, kdy přestože dávky v nezaměstnanosti z domovské země nepobíráte, vztahuje se na vás nadále její systém sociálního zabezpečení. Obraťte se proto na orgán sociálního zabezpečení v domovské zemi a zjistěte, jak je to ve vašem případě.

I když se vaše zdravotní pojištění vztahuje také na pobyt v zahraničí, ulehčí vám případné administrativní náležitosti evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

Typická situace

Okamžité přihlášení k pobytu není nutné

Marta je Portugalka. Před čtyřmi měsíci se přestěhovala do Španělska a snaží se tam najít práci. V současnosti bydlí u kamarádky. Španělská policie ji vyzvala, aby na městském úřadě nahlásila svůj pobyt a prokázala, že má dostatečné prostředky na pokrytí svých životních nákladů ve Španělsku.

Jako uchazeč o zaměstnání má Marta nárok pobývat ve Španělsku po dobu nejméně 6 měsíců, aniž by musela svůj pobyt nahlašovat. Musí pouze dokázat, že si aktivně hledá zaměstnání. Španělské úřady po ní nemohou vyžadovat, aby dokázala, že má dostatečné finanční prostředky na pokrytí svých životních nákladů.

Hledání práce pokračuje i po 6 měsících

Posouzení práva k pobytu

Pokud jste během prvních 6 měsíců práci nenašli, mohou příslušné orgány posoudit, zda máte v dané zemi i nadále právo k pobytu, či nikoli. Za tímto účelem po vás budou chtít dokázat, že:

Vždy si proto ukládejte kopie žádostí o místo, odpovědi od potenciálních zaměstnavatelů, pozvání na pohovory atd.

V zemi, kde pobýváte, nemáte povinnost se zapsat do evidence uchazečů o práci na úřadě práce či u jiné služby zaměstnanosti, pokud nepobíráte dávky v nezaměstnanosti z vaší domovské země. Pokud se tam však zaevidujete, snáze dokážete, že si aktivně hledáte práci.

Můžete být deportováni nebo vyzváni, abyste zemi opustili?

K opuštění země můžete být vyzváni, pokud nemůžete prokázat, že máte reálnou šanci si tam najít práci.

Ve výjimečných případech vás mohou orgány hostitelské země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území vám musejí být sděleny písemně. Musí v nich být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Rovné zacházení

Jako uchazeč o zaměstnání máte nárok na stejné zacházení jako státní příslušníci země, v níž pobýváte, a to pokud jde o:

Hostitelská země však může vyčkat, dokud si nevytvoříte skutečnou vazbu na místní pracovní trh, a teprve pak vám poskytnout určitý druh finanční podpory při hledání práce – např. nízkoúročenou půjčku pro nezaměstnané, kteří chtějí absolvovat odbornou přípravu. Za skutečnou vazbu lze považovat váš pobyt v dané zemi a hledání práce po přiměřenou dobu.

Jako uchazeč o zaměstnání nicméně během svého pobytu nemáte právo na nepříspěvkové sociální dávky.

Pokud jste někde v EU pracovali mimo svou zemi a přišli jste tam o práci, anebo po práci, kterou vykonáváte jako osoba samostatně výdělečně činná, už není poptávka, máte právo v dané zemi za určitých podmínek nadále pobývat.

Jak dlouho můžete zůstat, záleží na tom, jak dlouho jste v dané zemi pracovali a jakou pracovní smlouvu jste před ztrátou práce měli.

Pokud jste dočasně v pracovní neschopnosti v důsledku nemoci či úrazu, můžete v dané zemi zůstat po dobu, kdy tato neschopnost trvá.

Rovné zacházení

Během doby, kdy můžete v hostitelské zemi pobývat i po ztrátě zaměstnání, byste měli mít stejná práva jako státní příslušníci daného státu, a to:

Můžete být vyzváni, abyste zemi opustili, nebo být deportováni?

Ve výjimečných případech vás mohou orgány hostitelské země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou však pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu. Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Informujte se o svém právu pobytu na základě své situace:

Pokud jste měli smlouvu na dobu neurčitou nebo smlouvu na dobu kratší než 1 rok a zaměstnání jste ztratili před koncem 1ročního období, máte právo pobývat v dané zemi minimálně dalších 6 měsíců, pokud si hledáte zaměstnání.

Daná 6měsíční lhůta začíná běžet ve chvíli, kdy skončí váš pracovní poměr.

Máte povinnost se zaevidovat na úřadu práce jako nedobrovolně nezaměstnaní a musíte si hledat práci.

Typická situace

V zahraničí můžete zůstat i v případě, že ztratíte zaměstnání

Sabine má německou státní příslušnost. Odešla do Řecka a začala tam pracovat v oblasti cestovního ruchu. Dostala devítiměsíční pracovní smlouvu, zaměstnavatel nicméně její pracovní poměr ukončil po čtyřech měsících. Na řeckém úřadu práce se zaevidovala jako nedobrovolně nezaměstnaná, začala si hledat zaměstnání, a směla proto zůstat v Řecku dalších 6 měsíců.

Pokud ztratíte práci poté, co jste v hostitelské zemi pracovali déle než 1 rok, máte právo tam nadále žít, jste-li zaevidováni jako uchazeč o zaměstnání a nadále splňujete podmínky potřebné k tomu, abyste byli považováni za uchazeče o zaměstnání.

Jestliže nechcete, aby vám právo na pobyt v dané zemi po ztrátě práce nebo skončení profesní aktivity (u OSVČ) zaniklo, musíte se v této zemi zaevidovat na úřadu práce.

V zemi můžete pobývat tak dlouho, dokud jste evidováni na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a dokud i nadále splňujete podmínky statusu uchazeče o zaměstnání.

Pokud jste nedobrovolně nezaměstnaní a zahájíte odbornou přípravu, máte právo pobývat v dané zemi po celou dobu jejího trvání.

Jestliže jste práci ukončili dobrovolně, máte právo pobývat v dané zemi po celou dobu trvání odborné přípravy, pouze pokud se tato odborná příprava vztahuje k předchozímu zaměstnání.

Pokud tomu tak není, můžete v dané zemi pobývat za týchž podmínek jako studenti.

Více o právech a povinnostech studentů

Pokud chcete zachovat právo pobytu v dané zemi po celou dobu odborné přípravy, je třeba se zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání u orgánů hostitelské země. Tato povinnost se vztahuje také na dobrovolně nezaměstnané.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Sdílet tuto stránku: