Podnikání
Poslední kontrola: 02/05/2019

Uchazeči o zaměstnání – právo pobytu

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Jako občané EU máte právo odejít si hledat práci do  jiné země EU.

Pokud jste někde v EU pracovali mimo svou zemi a přišli jste tam o práci, anebo po práci, kterou vykonáváte jako osoba samostatně výdělečně činná, už není poptávka, máte právo v dané zemi nadále pobývat za určitých podmínek.

Odstěhovali jste se do zahraničí a hledáte si zaměstnání

Jako občan EU máte právo odejít si hledat práci do některé jiné země EU.

Prvních 6 měsíců

Mějte po ruce průkaz totožnosti ze své domovské země nebo cestovní pas

Během prvních 6 měsíců hledání práce v EU mimo svou zemi, musíte mít platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

V mnoha zemích EU máte povinnost mít průkaz totožnosti nebo pas neustále u sebe.

V těchto zemích platí, že pokud si své doklady zapomenete doma, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Pouze kvůli tomuto přestupku však nesmíte být vráceni zpět domů.

Zda tento požadavek platí právě v zemi, kam se chystáte, si můžete ověřit na těchto stránkách:

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskosk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řeckogrelen
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Ohlašovací povinnost

Jako uchazeči o zaměstnání se během prvních 6 měsíců nemusíte registrovat jako rezidenti.

V některých členských státech však existuje povinnost nahlásit svůj pobyt v zemi u příslušného orgánu, a to v přiměřené lhůtě po příjezdu. Zpravidla se jedná o městský či obecní úřad nebo místní policejní stanici.

Další informace o ohlašování přítomnosti na zemí jiných členských států

Zápis do evidence žadatelů o práci na úřadu práce

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti ze své země, budete se muset v hostitelské země zapsat do evidence žadatelů o práci na úřadě práce či u jiné služby zaměstnanosti. Jak na vás, tak na vaši rodinu se nadále bude vztahovat systém sociálního zabezpečení vaší země – například ohledně nákladů na zdravotní péči.

Je možné, že i když nepobíráte dávky v nezaměstnanosti z domovské země, vztahuje se na vás i tak její systém sociálního zabezpečení: informujte se u příslušných úřadů ve své zemi.

Pokud se vaše zdravotní pojištění týká i pobytu v zahraničí, ulehčí vám případné administrativní náležitosti evropský průkaz zdravotního pojištění.

Typická situace

Marta je Portugalka. Před čtyřmi měsíci se přestěhovala do Španělska a snaží se si tam najít práci. V současnosti bydlí u kamarádky. Španělská policie ji vyzvala, aby na městském úřadě nahlásila svůj pobyt a dokázala, že má dostatečné prostředky na pokrytí svých životních nákladů ve Španělsku.

Jako uchazeč o zaměstnání má Marta nárok pobývat ve Španělsku po dobu nejméně 6 měsíců, aniž by musela svůj pobyt nahlašovat. Musí pouze dokázat, že si aktivně hledá zaměstnání. Španělské úřady po ní nemohou vyžadovat, aby dokázala, že má dostatečné finanční prostředky na pokrytí svých životních nákladů.

Hledání práce pokračuje i po 6 měsících

Posouzení práva k pobytu

Pokud jste během prvních 6 měsíců práci nenašli, mohou příslušné orgány posoudit, zda máte nadále v dané zemi právo k pobytu, či nikoli.

Za tímto účelem po vás budou chtít dokázat, že:

 • si aktivně hledáte práci a
 • máte obstojnou šanci si ji najít

Ve všech případech si proto ukládejte kopie žádostí o místo, odpovědi od potenciálních zaměstnavatelů, pozvání na pohovory atd.

V zemi, kde pobýváte, nemáte povinnost se zapsat do evidence uchazečů o práci na úřadě práce či u jiné služby zaměstnanosti, pokud nepobíráte dávky v nezaměstnanosti z vaší domovské země. Pokud se tam však zaevidujete, snáze dokážete, že si aktivně hledáte práci.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

K opuštění území dané země můžete být také vyzváni, pokud nemůžete prokázat, že máte reálnou šanci si tam najít práci.

Ve výjimečných případech vás mohou orgány hostitelské země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území vám musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění, a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Rovné zacházení

Jako uchazeč o zaměstnání máte nárok na stejné zacházení jako státní příslušníci země, v níž pobýváte, a to pokud jde o:

 • možnosti získat zaměstnání
 • podporu při hledání zaměstnání ze strany úřadů práce či jiných služeb zaměstnanosti

Hostitelská země však může vyčkat, dokud si nevytvoříte skutečnou vazbu na místní pracovní trh, a teprve pak vám poskytnout určitý druh finanční podpory při hledání práce – např. nízkoúročenou půjčku pro nezaměstnané, kteří chtějí absolvovat odbornou přípravu. Za skutečnou vazbu lze považovat váš pobyt v dané zemi a hledání práce po přiměřenou dobu.

Jako uchazeč o zaměstnání nicméně během vašeho pobytu nemáte právo na nepříspěvkové sociální dávky.

Ztráta zaměstnání v zahraničí a případné pokračování pobytu v dané zemi

Pokud jste někde v EU pracovali mimo svou zemi a přišli jste tam o práci, anebo po práci, kterou vykonáváte jako osoba samostatně výdělečně činná, už není poptávka, máte právo v dané zemi nadále pobývat za určitých podmínek.

Jak dlouho můžete zůstat, záleží na tom, jak dlouho jste v dané zemi pracovali a jakou pracovní smlouvu jste před ztrátou práce měli.

Pokud jste dočasně v pracovní neschopnosti v důsledku nemoci či úrazu, můžete v dané zemi zůstat po dobu, kdy tato neschopnost trvá.

Pokud jste pracovali méně než 1 rok

Pokud jste měli smlouvu na dobu neurčitou nebo smlouvu na dobu kratší než 1 rok a zaměstnání jste ztratili před koncem 1ročního období, máte právo pobývat v dané zemi minimálně dalších 6 měsíců, pokud si hledáte zaměstnání.

Daná 6měsíční lhůta začíná okamžikem, kdy vaše smlouva skončila.

Máte povinnost se zaevidovat jako uchazeči o práci na veřejném úřadu práce jako nedobrovolně nezaměstnaní a musíte si hledat práci.

Typická situace

Sabine má německou státní příslušnost. Odešla do Řecka a začala tam pracovat v oblasti cestovního ruchu. Měla 9měsíční smlouvu, zaměstnavatel nicméně ukončil její pracovní poměr už po 4 měsících. Na řeckém úřadu práce se zaevidovala jako nedobrovolně nezaměstnaná, začala si hledat zaměstnání, a směla proto zůstat v Řecku dalších 6 měsíců.

Pokud jste pracovali déle než rok

Pokud ztratíte práci poté, co jste v hostitelské zemi pracovali déle než 1 rok, máte právo tam nadále žít, pokud jste zaevidováni jako uchazeči o zaměstnání a nadále splňujete podmínky potřebné k tomu, abyste byli považováni za uchazeče o zaměstnání.

Pokud nechcete, aby vám právo na pobyt v dané zemi po ztrátě práce nebo skončení profesní aktivity (u OSVČ) zaniklo, musíte se v této zemi zaevidovat na úřadu práce.

V zemi můžete pobývat tak dlouho, dokud jste evidováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a dokud nadále splňujete podmínky pro to, abyste byli považováni za uchazeče o zaměstnání.

Pokud se účastníte odborného vzdělávání

Pokud jste nedobrovolně nezaměstnaní a zahájíte odbornou přípravu, máte právo pobývat v dané zemi po celou dobu jejího trvání.

Pokud jste práci ukončili dobrovolně, máte právo pobývat v dané zemi po celou dobu trvání odborné přípravy, pouze pokud se tato odborná příprava vztahuje k předchozímu zaměstnání.

Pokud tomu tak není, můžete v dané zemi pobývat za týchž podmínek jako studenti.

Práva a povinnosti studentů

Pokud chcete zachovat právo pobývat v dané zemi po celou dobu odborné přípravy, je třeba se zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání u orgánů hostitelské země. Tato povinnost se vztahuje také na dobrovolně nezaměstnané.

Rovné zacházení

Po dobu, kdy můžete pobývat v hostitelské zemi po ztrátě zaměstnání, byste měli mít stejná práva jako státní příslušníci daného státu: sociální dávky, možnost hledat a získat zaměstnání, mzdové podmínky atd.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech vás mohou orgány hostitelské země ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody své vyhoštění, a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: