Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 04/01/2023

Vše, co potřebujete vědět o přeshraničních investicích v EU

Co je investice v jiné zemi EU?

Pokud jako podnik z EU investujete kapitál v jiné zemi EU, například za účelem nákupu nemovitostí nebo akcií, jsou vaše zájmy chráněny předpisy EU o ochraně investic. Tyto přeshraniční investice mohou zahrnovat:

Ochrana vašich investic v EU

Smlouvy o EU poskytují investorům vysokou úroveň ochrany. To znamená, že je ve specifických případech en zakázáno en , aby země EU přijímaly opatření, která nepřiměřeně brání investicím nebo od nich odrazují. Ochrana investic také znamená uznatelnost vašich práv před nezávislým vnitrostátním soudcem. 

Kromě ochrany zaručené těmito obecnými pravidly EU jste jakožto přeshraniční investor působící v jakémkoli odvětví činnosti (finanční služby, doprava, energetika, telekomunikace, zadávání veřejných zakázek, odborná kvalifikace, duševní vlastnictví nebo právo obchodních společností) rovněž chráněn zvláštními pravidly v těchto oblastech.

Pravidla EU však umožňují zemím Unie regulovat trhy ve veřejném zájmu v oblastech souvisejících s bezpečností, zdravím, sociálními právy, ochranou spotřebitele nebo ochranou životního prostředí. To může mít důsledky pro investory. V některých případech mohou vnitrostátní orgány zavést určitá omezení. Je však zakázáno omezovat volný pohyb kapitálu nebo svobody usazování, pokud k tomu není na základě různých en právních předpisů EU en důvod. Mezi zakázaná omezení například patří: 

Pozor!

V závislosti na typu investice a zemi, kde investujete, mohou existovat zvláštní vnitrostátní pravidla. Vnitrostátní orgány mohou za určitých okolností a za určitých podmínek ukládat omezení, musí však vždy dodržovat pravidla EU. 

Životní cyklus investic 

Pravidla vnitřního trhu EU upravují a chrání přeshraniční investice po celou dobu jejich životního cyklu. Pokud investujete v jiné zemi EU, máte právo na:

Jak můžete jako investor vymáhat svá práva? 

Pokud se domníváte, že vaše práva nebyla respektována, můžete jako investor využít několika opravných prostředků. 

Mimosoudní řešení 

Vaše práva jsou chráněna několika veřejnými postupy, jejichž cílem je předcházet neplnění povinností ze strany zemí EU (což znamená porušení unijního práva) a řešit obtíže, s nimiž se mohou investoři setkat při jednání s vnitrostátními orgány. K řešení vaší stížnosti můžete například použít řízení u neutrálních mimosoudních orgánů

Řešení soudní cestou

K formálnímu soudnímu řízení podle pravidel EU se můžete uchýlit tak, že se obrátíte na vnitrostátní soudy země, v níž jste investovali. Vnitrostátní soudci mají při ochraně investic zvláštní úlohu a odpovědnost, jelikož zodpovídají za prosazování právních předpisů EU ve své zemi.

Formální stížnost

Pokud chcete oznámit potenciální porušení práva, můžete podat formální stížnost u Evropské komise, a to prostřednictvím formuláře pro podávání stížností na porušení práva Unie . Evropská komise může následně zahájit řízení o nesplnění povinnosti en .

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: