Podnikání
Poslední kontrola: 10/07/2020

Práva cestujících v lodní dopravě

Cestování a koronavirus

Práva v případě zpoždění a zrušení plavby

Pravidla EU týkající se práv cestujících v lodní dopravě lze obvykle uplatnit při cestování většinou trajektů a výletních lodí po moři nebo na vnitrozemských vodních cestách (řeky, jezera nebo kanály) a pokud:

Tato pravidla se nevztahují na:

Během vaší cesty musí provozovatel poskytnout jasné a správné informace o službě a právech cestujících, včetně podmínek přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby se sníženou pohyblivostí. Tyto informace musí být k dispozici ve formátu, který je přístupný osobám se zdravotním postižením.

Práva v případě nepředvídané události

V případě nehody se pravidla EU vztahují také na vás, na vaše zavazadla, vaše vozidlo a případně i na speciální vybavení pro osoby sníženou mobilitou. Tato pravidla rovněž uvádějí související závazky dopravců. Tato pravidla vztahují na vnitrostátní cesty po moři i a na všechny mezinárodní cesty, pokud:

Před cestou vám musí dopravce poskytnout jasné a přiměřené informace o vašich právech, pokud si koupíte jízdenku v některé ze zemí EU, nebo nejpozději při odjezdu, pokud odplouváte ze země mimo EU.

K jakému problému došlo?

Jak uplatnit svá práva?

Plavka byla zrušena

Pokud jsou trajekt nebo výletní loď, které jste si zarezervovali, zpožděny nebo zrušeny, dopravce nebo subjekt řídící terminál vás musí informovat o novém předpokládaném čase odjezdu a příjezdu do 30 minut od původně plánovaného času odplutí. Musí rovněž cestujícím poskytnout informace o jejich právech.

V případě zrušení spoje vám dopravce musí dát na výběr z těchto alternativ:

nebo

pokud zmeškáte přípoj dopravní služby z důvodu zrušení spoje, musí dopravce učinit vše, co je v jejich silách, aby vás mohl informovat o alternativních spojích.

Máte rovněž nárok na pomoc ve formě:

Nárok na ubytování nemáte v případě, že zrušení bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Plavba byla při odplutí zpožděna

Pokud jsou trajekt nebo výletní loď, které jste si zarezervovali, zpožděny nebo zrušeny, dopravce nebo subjekt řídící terminál vás musí informovat o novém předpokládaném čase odjezdu a příjezdu do 30 minut od původně plánovaného času odplutí. Musí rovněž cestujícím poskytnout informace o jejich právech.

Jestliže je plavba zpožděna o více než 90 minut, máte na výběr:

nebo

Máte rovněž nárok na pomoc ve formě:

Nárok na ubytování nemáte v případě, že zrušení bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Loď dorazila do cíle se zpožděním

Jestliže je připlutí do cílové destinace zpožděno o více než 1 hodinu, máte nárok na odškodnění. Částka, na kterou máte nárok, závisí na délce zpoždění – minimální odškodnění činí 25 %, maximální 50 % ceny jízdenky.

Nárok na odškodnění nemáte v případě, že zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo mimořádnými okolnostmi, jako jsou živelné pohromy (požáry nebo zemětřesení) nebo bezpečnostní hrozby.

Ztratili, zpozdili nebo poškodili vám během plavby na moři zavazadlo

Pokud dojde ke ztrátě, zpoždění nebo poškození vašeho zavazadla z důvodu nehody lodi, máte nárok na náhradu škody od dopravce ve výši až 2 700 EUR u příručních zavazadel a 15 500 EUR za vozidlo – toto se vztahuje na všechna zavazadla ve vozidle. Nárok na náhradu nemáte v případě, že dopravce může prokázat, že chyba nevznikla na jeho straně. V případě ztráty nebo poškození jiných cenností (například peněz, šperků, uměleckých děl atd.) máte nárok na náhradu škody ve výši přibližně 4 100 EUR za předpokladu, že jste je uložili u dopravce do úschovy.

Dojde-li k poškození či ztrátě invalidního vozíku nebo jiné pomůcky mobility, máte nárok na náhradu nákladů spojených s jeho nahrazením nebo opravou.

Zvláštní pravidla se vztahují na ztrátu nebo poškození peněžních prostředků, obchodovatelných cenných papírů, zlata, stříbra, šperků, ozdobných předmětů, uměleckých děl nebo jiných cenností.

Při nehodě na moři jste utrpěl(a) zranění

Pokud jste během nehody na moři utrpěli zranění, máte nárok na odškodnění od dopravce nebo jeho pojišťovny ve výši zhruba 300 000 eur. V případech, kdy ztráta nebo újma tuto částku překročí, může být odškodnění zvýšeno na maximální částku přibližně 490 000 eur. Máte rovněž právo na zálohu přiměřenou k utrpěné újmě na pokrytí bezprostředních potřeb, pokud byla vaše škoda způsobena ztroskotáním, potopení, srážkou, uvíznutím na lodi, výbuchem nebo požárem na lodi nebo závadou na lodi.

Nárok na odškodnění nemáte, pokud dopravce může prokázat, že nehoda byla způsobena mimořádnými okolnostmi, například živelnými pohromami nebo bezpečnostními hrozbami mimo jeho kontrolu.

Při nehodě na moři jste přišili o vyživující osobu (rodiče, manžela...)

Jste-li závislou osobu na někom, kdo se stal na moři obětí smrtelné nehody, máte nárok na odškodnění škody od dopravce nebo jeho pojistitele ve výši přibližně 300 000 eur. V některých případech může být odškodnění zvýšeno na maximální částku přibližně 490 000 eur. Máte rovněž právo na zálohovou platbu ve výši nejméně 21 000 eur na pokrytí bezprostředních potřeb, pokud byla smrt oběti způsobena ztroskotáním, potopení, srážkou, najetím na mělčinu, výbuchem nebo požárem na lodi nebo vadou lodi.

Nárok na odškodnění nemáte, pokud dopravce může prokázat, že událost byla způsobena mimořádnými okolnostmi, například živelnou pohromou nebo bezpečnostní hrozbou mimo jeho kontrolu.

Nároky související se zpožděním a zrušením plavby

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, můžete zaslat stížnost dopravci do 2 měsíců od plánované plavby, které se incident týká. Ten musí ve lhůtě 1 měsíce reagovat a do 2 měsíců po obdržení stížnosti vám musí zaslat definitivní odpověď. Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete stížnost předat příslušným vnitrostátním orgánům ve vaší zemien . Příslušný vnitrostátní orgán by vám měl poskytnout nezávazné právní stanovisko ohledně toho, jak s vaší stížností pokračovat.

Spor se také můžete pokusit vyřešit prostřednictvím mimosoudních postupů a využít subjekt pro alternativní řešení sporů (ADR). Pokud jste jízdenku zakoupili online, můžete podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů onlinehr (ODR). Alternativní řešení sporů a platformu ODR mohou využít pouze obyvatelé EU.

Můžete se rozhodnout podniknout formální právní kroky a využít při žádání o odškodnění evropské řízení o drobných nárocích. Můžete se také obrátit na soud v zemi, v níž je plavební společnost registrována. Lhůty pro podání žaloby proti plavební společnosti u vnitrostátního soudu jsou definovány pravidly promlčení platnými v jednotlivých zemích EU.

Pomoc a poradenství ohledně problémů souvisejících s právy cestujících v lodní dopravě vám také poskytne místní evropské spotřebitelské centrumen.

Nároky související s nehodami na moři

Ztráta nebo poškození zavazadel a vozidel

Pokud se vám v důsledku nehody lodi ztratilo nebo bylo poškozeno kabinové zavazadlo nebo vozidlo, musíte o tom dopravce nebo jeho zástupce písemně informovat. V ideálním případě byste tak měli učinit před tím, než loď opustíte nebo ve chvíli, kdy vaše zavazadla byla nalezena a doručena. Pokud tak neučiníte nejpozději do 15 dní od vylodění či doručení zavazadel, nárok na odškodnění ztratíte.

Žádost musíte podat u soudu do 2 let od data vylodění nebo 2 let od předpokládaného dne vylodění – podle toho, které nastalo později.

Nárok na náhradu škody za jakoukoli ztrátu či poškození během nehody na moři můžete uplatnit u soudu v zemi:

  • kde má dopravce své hlavní místo podnikání či trvalé bydliště, nebo
  • kde se nachází místo vašeho odplutí či destinace, nebo
  • v zemi vašeho trvalého bydliště – pokud tam má dopravce místo podnikání a podléhá zákonům dané země, nebo
  • kde byla uzavřena smlouva o přepravě – pokud tam má dopravce místo podnikání a podléhá zákonům dané země.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: