Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 30/04/2018

Práva cestujících v lodní dopravě

Věděli jste, že při cestě lodí v EU můžete využít řádu práv?

Zaprvé vám při nákupu jízdenky nesmí být účtována vyšší cena jen proto, že ji kupujete ze zahraničí, nebo z důvodu vaší státní příslušnosti.

Zadruhé můžete svá práva uplatnit také v tom případě, že vaše cesta neprobíhá podle dohodnutých podmínek. Týká se to zpoždění či zrušení lodního spoje…

...a to pokud:

 • odplouváte s jakoukoli lodní společností z přístavu v EU
 • připlouváte s jakoukoli lodní společností do přístavu v EU

Tato pravidla se nevztahují na:

 • lodě, které mohou převážet pouze méně než 13 cestujících
 • lodě, které mají maximálně 3 členy posádky
 • lodě, které jedním směrem urazí méně než 500 metrů
 • většinu typů historických lodí
 • výletní a vyhlídkové lodě – pokud nemají ubytovací zařízení nebo pokud pobyt na palubě nepřesáhne 2 noci.

Zrušení spoje nebo jeho zpoždění

Pokud je plavba zrušena nebo zpožděna, je dopravce povinen vám během čekání poskytnout adekvátní informace o aktuální situaci.

Jestliže je plavba zrušena nebo je odjezd opožděn o více než 90 minut, máte na výběr:

 • Buď vám dopravce vaši jízdenku proplatí, případně vám nabídne bezplatnou dopravu do výchozího bodu vaší cesty – pokud třeba kvůli zpoždění nebo zrušení spoje nemůžete naplnit účel své cesty.
 • nebo vám zajistí bezplatnou náhradní přepravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu.

Pokud je odplutí opožděno o více než 90 minut, máte ve většině případů také nárok na:

 • občerstvení (úměrné k době čekání)
 • ubytování – pokud je nutný nocleh

Jestliže je připlutí do cílové destinace zpožděno o více než 1 hodinu, máte nárok na odškodnění. V závislosti na délce zpoždění vám může být vráceno buď 25 % nebo 50 % ceny jízdenky.

Na odškodnění nemáte nárok v případě, že ke zpoždění došlo v důsledku mimořádných povětrnostních podmínek nebo živelné pohromy.

Stížnosti

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, můžete během 2 měsíců od incidentu zaslat stížnost dopravci. Ten musí ve lhůtě 1 měsíce reagovat a do 2 měsíců po obdržení stížnosti vám musí zaslat definitivní odpověď.

Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgán English .

Nehody během cesty po moři

Pokud jste se během nehody na moři zranili, máte nárok na odškodnění od dopravce nebo jeho pojišťovny. V případě vašeho úmrtí mohou o odškodnění žádat pozůstalí.

Na odškodnění ze strany dopravce máte nárok i v tom případě, že během nehody na moři došlo ke ztrátě či poškození vašich zavazadel, vašeho vozidla nebo jiného osobního majetku.

Jestliže máte omezenou pohyblivost, dostanete za svůj ztracený či poškozený invalidní vozík nebo jiné podobné zařízení odškodnění v plné výši nebo vám budou proplaceny náklady na jeho opravu.

K pokrytí bezprostředních potřeb máte nárok na zálohu od dopravce, a to v případě, že ke zranění či úmrtí došlo v důsledku:

 • ztroskotání lodi
 • potopení lodi
 • srážky lodi
 • najetí lodi na mělčinu
 • výbuchu nebo požáru na lodi
 • poruchy lodi.

Stížnosti

Nárok na náhradu škody za jakoukoli ztrátu či poškození během nehody na moři můžete uplatnit u soudu v zemi:

 • kde má dopravce své hlavní místo podnikání či trvalé bydliště, nebo
 • kde se nachází místo vašeho odplutí či destinace, nebo
 • v zemi vašeho trvalého bydliště – pokud tam má dopravce místo podnikání a podléhá zákonům dané země, nebo
 • kde byla uzavřena smlouva o přepravě – pokud tam má dopravce místo podnikání a podléhá zákonům dané země.

Jestliže došlo ke ztrátě či poškození vašich zavazadel, musíte o tom informovat dopravce písemně. V ideálním případě byste tak měli učinit buď ještě předtím, než opustíte loď, nebo předtím, než vám případně budou zavazadla doručena zpět. Pokud tak neučiníte nejpozději do 15 dní od vylodění či doručení zavazadel, nárok na odškodnění ztratíte.

Podat žádost o odškodnění u soudu musíte zpravidla do 2 let od nehody – ačkoli začátek této lhůty se může lišit podle okolností ztráty či poškození.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství