Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 23/06/2022

Jak nahlásit jednání narušující hospodářskou soutěž

Jak nahlásit jednání narušující hospodářskou soutěž?

Pokud narazíte na obchodní praktiky, které by mohly omezit hospodářskou soutěž, můžete je nahlásit. Pokud se situace týká pouze země nebo oblasti, kde žijete, případně maximálně 3 jiných zemí EU, obraťte se na úřad pro hospodářskou soutěž vašeho státu.

Zvolit zemi

Pokud si nejste problémem jisti, můžete se obrátit na Evropskou komisi na e-mailovou adresu: comp-market-information@ec.europa.eu en sk nebo zaslat dopis na adresu:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

Pokud se domníváte, že je vaše společnost součástí kartelu nebo je zapojena do jiné činnosti omezující hospodářskou soutěž, nezapomeňte, že  společnost, která jako první předloží důkazy o kartelu, může být zcela zproštěna uvalení pokuty (viz program shovívavosti en ).

V takovém případě byste nejprve měli Evropskou komisi kontaktovat faxem na číslo 32 2 2994585 nebo telefonicky na  32 2 2984190 nebo 32 2 2984191.

Nárok na náhradu škody

V případě, že můžete prokázat, že váš podnik následkem jednání kartelu nebo zneužití dominantního postavení na trhu vyplatil nadměrné částky nebo utrpěl ztrátu ve formě ušlého zisku, můžete žádat náhradu škody. Platí právní předpoklad, že kartelové dohody způsobují škodu.

Kolik času máte na podání žádosti o náhradu škody?

Žádost o odškodnění musíte podat do 5 let od okamžiku, kdy jste se o porušování pravidel dozvěděli, případně do 1 roku od data, kdy rozhodnutí orgánu pro ochranu hospodářské soutěže nabylo právní moci (v některých případech mohou členské státy stanovit lhůtu delší než 1 rok).

Zveřejnění důkazů

V případech, kdy oběti žádají odškodnění, mohou vnitrostátní soudy v zemích EU dotčeným společnostem nařídit, aby zveřejnily relevantní důkazy. Jestliže vaší společnosti vznikne povinnost zveřejnit důkazy, budou veškeré důvěrné obchodní informace poskytnuté v souvislosti s daným případem chráněny.

Přeshraniční dokazování porušení pravidel

Pravomocné rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro ochranu hospodářské soutěže lze předložit jako důkaz vnitrostátnímu soudu v jiném státě EU. Vaší žádosti o náhradu škody tím dodáte větší váhu.

Přenesení navýšených cen

Náhradu škody můžete žádat i v případě, že jste nepřímým zákazníkem společnosti, která porušila pravidla, a to za navýšení ceny, které na vás přenesl přímý zákazník dané společnosti, tj. distributor zboží, které je předmětem kartelové dohody.

Ačkoliv musíte prokázat výši škody, kterou vaše společnost takto utrpěla, hovoří ve váš prospěch právní předpoklad týkající se přenesení.

Příkladem přenesení navýšení cen může být přenesení ztráty na jiný podnik: společnost, která zaplatila vyšší cenu, se snaží tyto náklady získat zpět tím, že navýší cenu pro své zákazníky.

Spoluporušitelé

Všechny společnosti, které se podílely na kartelové nebo jiné protisoutěžní dohodě, nesou odpovědnost za škodu v celé výši. Jakožto strana, která žádá náhradu škody, si můžete zvolit, koho budete o náhradu škody žalovat.

Společnost, která se podílela na porušení pravidel, může v případě, že na odškodném zaplatila větší podíl, než jaký jí příslušel, získat příspěvek od jiného ze spoluporušitelů. Daný podíl a kritéria, kterými se bude řídit, stanoví soud dle vnitrostátního práva.

Fúze

Společnosti s obratem přesahujícím určitou výši (minimálně 2,5 miliard eur celkového celosvětového obratu), které provozují obchodní činnost v rámci EU a hodlají fúzovat, mají povinnost získat k fúzi od Evropské komise svolení, a to bez ohledu na to, kde mají sídlo. Schválení fúze závisí na tom, jak velký podíl na trhu by nově vzniklá společnost v EU zaujímala. Fúzemalých podniků se obvykle neomezují.

Státní podpora

Předpisy EU obecně zakazují poskytování státních podpor (které mají různou podobu, jako například granty, úrokové a daňové úlevy, úvěrové záruky ), protože tyto podpory mohou některé podniky zvýhodňovat a tím narušit hospodářskou soutěž.

Státní podpora je přípustná v těchto případech:

Evropská komise tento druh podpory sleduje. Pokud víte o státní podpoře, která byla poskytnuta v rozporu s předpisy, můžete ji nahlásit online.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: