Poslední kontrola: 20/10/2022

Prodej výrobků v EU

Pokud váš podnik obchoduje v Evropě, můžete využívat výhod jednotného trhu EU a také obchodních ujednání s ostatními evropskými zeměmi. To znamená, že se většina zboží může na tomto území volně pohybovat bez jakýchkoli dodatečných nákladů nebo množstevních omezení. Právě to se rozumí pod pojmem volný pohyb zboží. Nicméně některé druhy zboží, jako je zboží podléhající spotřební dani a chemikálie, podléhají dodatečným pravidlům. V závislosti na tom, co prodáváte, komu a kam je zboží přepravováno, máte také různé povinnosti ohledně placení DPH.

Pozor!

Při pohybu zboží (dovoz– vývoz en ) mezi Unií a státy, které nejsou členy EU (včetně těch, které využívají volného pohybu zboží – v tomto případě se jedná o Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko, Turecko, Andorru a San Marino), se musí vyplnit celní formality.

Pravidla a předpisy EU týkající se výrobků

Před uvedením zboží na trh EU musíte zajistit, že vaše výrobky splňují požadavky EU na ochranu zdraví lidí a zvířat, životního prostředí a práv spotřebitelů. Jedná se o pravidla a specifikace, které jsou harmonizovány v rámci EU, nebo které vyžaduje každá země Unie zvlášť, avšak uznává je i EU – tzv. vzájemné uznávání. Podrobnější informace najdete v sekci o pravidlech a specifikacích týkajících se výrobků.

Zákazníci mají stejná práva ve všech zemích EU

I když si můžete obecné podmínky prodeje definovat libovolně sami (a to včetně omezení ohledně doručení zboží), musí mít všichni zákazníci ze zemí EU stejnou možnost nakoupit vaše zboží jako místní zákazníci.

Pokud nabízíte slevy nebo jiné zvláštní podmínky prodeje, měli by je mít možnost využít všichni zákazníci bez ohledu na to, v které zemi EU se nacházejí, jakou mají státní příslušnost a kde mají místo bydliště či sídlo (v případě podniku).

Pravidla se vztahují na transakce online i offline, pokud jde o prodej konečnému uživateli (jednotlivci či podniku, který nemá v úmyslu to, co zakoupil, znovu prodat, přeměnit, zpracovat, pronajmout nebo zadat formou subdodávky).

Přístup k online rozhraním

Zákazníci musí mít přístup ke kterékoli verzi vašich internetových stránek. Pokud například zadají německé URL vašich stránek, ale připojují se z Česka, neměli by být automaticky přesměrováni na českou verzi. Předtím, než je přesměrujete, vám k tomu musí dát svůj souhlas. Mají také právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Prodej zboží bez doručení

Pokud nabízíte službu osobního odběru zboží, musíte zajistit, aby zákazníci ze zemí EU, kde nenabízíte doručení zboží, měli právo si zboží na vašich stránkách objednávat a sami si obstarat doručení nebo osobní odběr.

Podávání zpráv o pohybu zboží

Pokud v rámci EU vyvážíte nebo dovážíte zboží, jehož hodnota přesahuje určitou hranici, musíte své obchodní toky uvnitř EU statisticky vykazovat.

Prahové hodnoty, při jejichž překročení vám vzniká vykazovací povinnost, si každý stát EU stanoví sám. Každý rok je nově definuje (obvykle v posledním čtvrtletí) a tyto hodnoty se pak vztahují na celý následující kalendářní rok. Jiné prahové hodnoty platí pro vývoz (odeslání) a jiné pro dovoz (přijetí) a mohou se lišit.

Prahové hodnoty pro osvobození od vykazování

INTRASTAT: Prahová hodnota pro osvobození od vykazování (podle zemí) 2021 – Přijetí – v eurech 2021 – Přijetí – v měně daného státu 2021 – Odeslání – v eurech 2021 – Odeslání – v měně daného státu
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 220 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Kdy vám vzniká povinnost vykazovat údaje?

Vaše země EU stanoví prahovou hodnotu, která platí pro aktuální kalendářní rok.

Příklad: Vaše země EU stanoví prahovou hodnotu dovozu pro rok 2019 ve výši 100 000 eur. Pokud jste v roce 2018 vyvezli zboží v hodnotě přesahující 100 000 eur, musíte začít podávat výkazy od ledna 2019.

Příklad: Vaše země EU stanovila prahovou hodnotu dovozu pro rok 2018 ve výši 100 000 eur. Od ledna do června 2018 činila celková hodnota vámi dovezeného zboží 90 000 eur. V červenci pak dalších 15 000 eur. Jelikož jste v červenci 2018 překročili prahovou hodnotu, musíte od tohoto měsíce začít své obchodní toky vykazovat. Váš první výkaz pro Intrastat se bude tedy týkat dovozu zboží v hodnotě 15 000 eur, který jste uskutečnili v červenci.

Může se stát, že budete muset vykazovat pohyby zboží do a ze zemí EU, kde váš podnik nemá sídlo.

Typická situace

Podávání zpráv o pohybu zboží

V průběhu kalendářního roku zaslala rakouská oděvní společnost zboží v hodnotě 400 000 eur z USA do Rakouska přes portugalský přístav Leixões.

Hodnota zboží odesílaného z Portugalska do Rakouska byla vyšší než prahová hodnota pro podávání zpráv stanovená v Portugalsku (250 000 eur). Rakouská společnost proto musela zboží u portugalských orgánů vykázat. Zboží, které do Rakouska dorazilo, však za daný kalendářní rok vykazovat nemusela, protože rakouská prahová hodnota pro přijetí zboží činí 750 000 eur, což je více než hodnota zboží, které bylo odesláno.

I když je společnost usazena v Rakousku, provádělo se v tomto případě vykazování pouze v Portugalsku.

Kdo má povinnost údaje vykazovat?

Podniky a soukromé osoby registrované k DPH, které odesílají nebo přijímají zboží a jejichž roční objem obchodování – odeslání nebo přijetí – převyšuje stanovenou prahovou hodnotu.

Můžete se obrátit na specializovanou firmu, aby vás zastupovala a výkazy předkládala za vás.

Kdy se musí výkazy předkládat?

Které obchodní toky je nutné vykazovat?

Fyzický pohyb zboží z členského státu odeslání do členského státu přijetí (a opačně).

Pokud máte povolení operovat v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku – pohyb nezpracovaného/zpracovaného zboží mezi zeměmi EU – musíte vykazovat i toto zboží.

Poznámka: Pokud pouze poskytujete přeshraniční služby, které nezahrnují přeshraniční pohyb zboží, nemusíte je v rámci systému Intrastat vykazovat.

Jaké informace se musí vykazovat?

Váš měsíční výkaz pro Intrastat by měl obsahovat:

(Pokud se hodnota vztahuje k procesu zpracování (zušlechtění), potřebujete stanovit hodnotu zpracovaného zboží a poté spočítat hodnotu nezpracovaného zboží plus případnou hodnotu přidanou v průběhu zpracování, např. materiál a náklady na pracovní sílu).

Příklad: Máte smlouvu na potahování kovových trubek, které jsou vám zasílány z jiného členského státu. Hodnota vašeho dovozu, kterou je třeba vykázat, je v tomto případě hodnota nezpracovaných trubek. V případě vašeho vývozu budete muset vykázat hodnotu zpracovaných, tedy potahovaných trubek (tuto hodnotu tvoří hodnota nezpracovaných trubek plus další náklady: poplatky za službu a materiál).

Můžete být také požádání o poskytnutí doplňujících informací týkajících se např. dodacích podmínek specifikovaných ve smluvním ujednání (EXW, CIF, FOB apod.) nebo způsobu dopravy (např. námořní/silniční/železniční přeprava).

Vnitrostátní orgány nabízejí podnikům různé nástroje, které jim pomohou při plnění jejich oznamovacích povinností pro Intrastat. Na internetových stránkách níže najdete informace o tom, jak jednotlivé země systém Intrastat používají.

Zvolit zemi

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše 2 000 eur

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: