Τελευταίος έλεγχος: 20/10/2022

Πώληση προϊόντων στην ΕΕ

Ως επιχείρηση που πραγματοποιεί συναλλαγές στην Ευρώπη, μπορείτε να επωφελείστε από την ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και από ορισμένες εμπορικές ρυθμίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός αυτού του εδάφους χωρίς επιπλέον κόστος ή ποσοτικούς περιορισμούς. Το καθεστώς αυτό είναι γνωστό ως ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων. Ωστόσο για ορισμένα εμπορεύματα, όπως αυτά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα χημικά προϊόντα, ισχύουν επιπλέον κανόνες. Υπόκειστε επίσης σε διαφορετικές υποχρεώσεις όσον αφορά τον ΦΠΑ ανάλογα με τα προϊόντα που πωλείτε και σε ποιον τα πωλείτε, καθώς και με το πού μεταφέρονται τα εμπορεύματα.

Προειδοποίηση

Απαιτείται η ολοκλήρωση ορισμένων τελωνειακών διατυπώσεων όταν εισάγονται ή εξάγονται en εμπορεύματα μεταξύ της ΕΕ και κάθε άλλης χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, στην περίπτωση αυτή: ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, η Ελβετία, η Τουρκία, η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος).

Κανόνες και κανονισμοί για τα προϊόντα της ΕΕ

Προτού διαθέσετε προϊόντα στην αγορά της ΕΕ, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι είτε κανόνες και προδιαγραφές που έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ είτε απαιτήσεις που καθορίζονται από κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά αναγνωρίζονται από την ΕΕ: βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα κανόνες και προδιαγραφές προϊόντων.

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των καταναλωτών οπουδήποτε εντός της ΕΕ

Παρόλο που έχετε το δικαίωμα να καθορίσετε τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην παράδοση, όλοι οι πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση στα προϊόντα όπως και οι τοπικοί πελάτες σας.

Εάν προσφέρετε ειδικές τιμές, εκπτώσεις ή ειδικούς όρους πώλησης, όλοι οι πελάτες σας πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν ανεξαρτήτως της χώρας της ΕΕ στην οποία βρίσκονται, της υπηκοότητάς τους, του τόπου διαμονής τους ή της επιχειρηματικής τους έδρας.

Οι κανόνες εφαρμόζονται στις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές συναλλαγές, εφόσον οι πωλήσεις απευθύνονται στον τελικό χρήστη (άτομο ή επιχείρηση που δεν έχει την πρόθεση να επαναπωλήσει, να μετατρέψει, να μεταποιήσει, να μισθώσει ή να παραχωρήσει με υπεργολαβία το αντικείμενο της αγοράς του).

Πρόσβαση σε διαδικτυακές διεπαφές

Οι πελάτες σας πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε έκδοση του ιστοτόπου σας που επιθυμούν, για παράδειγμα, αν πληκτρολογούν την ισπανική διεύθυνση URL του ιστοτόπου ενώ βρίσκονται στην Ιταλία, δεν θα πρέπει να ανακατευθύνονται αυτόματα στην ιταλική έκδοσή του. Πρέπει να σας δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την ανακατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να την ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή.

Πωλήσεις προϊόντων χωρίς παράδοση

Εάν παρέχετε υπηρεσία παραλαβής, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες της ΕΕ όπου δεν παρέχετε υπηρεσία παράδοσης έχουν το δικαίωμα να παραγγέλνουν προϊόντα από τον ιστότοπό σας και να ρυθμίζουν εκείνοι τον τρόπο παράδοσης ή παραλαβής.

Δήλωση κινήσεων εμπορευμάτων

Αν εξάγετε και/ή εισάγετε εμπορεύματα εντός της ΕΕ πάνω από μια συγκεκριμένη αξία, οφείλετε να υποβάλλετε στατιστικά στοιχεία για τις ενδοενωσιακές σας εμπορικές ροές.

Τα όρια πάνω από τα οποία πρέπει να υποβάλλετε σχετική δήλωση καθορίζονται κάθε χρόνο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (συνήθως το τελευταίο τρίμηνο) και ισχύουν για όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος. Προβλέπονται ξεχωριστά όρια (που ενδέχεται να είναι διαφορετικά) για τις εξαγωγές (αποστολές) και τις εισαγωγές (παραλαβές).

Κατώτατα όρια απαλλαγής

INTRASTAT: Όριο απαλλαγής (ανά χώρα) 2021 - Παραλαβή - ευρώ 2021 - Παραλαβή - εθνικό νόμισμα 2021 - Αποστολή - ευρώ 2021 - Αποστολή - εθνικό νόμισμα
AT 750.000 750.000 750.000 750.000
BE 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000
BG 219.856 430.000 138.049 270.000
CY 180.000 180.000 55.000 55.000
CZ 480.000 12.000.000 480.000 12.000.000
DE 800.000 800.000 500.000 500.000
DK 967.000 7.200.000 699.000 5.200.000
EE 230.000 230.000 130.000 130.000
GR 150.000 150.000 90.000 90.000
ES 400.000 400.000 400.000 400.000
FI 600.000 600.000 600.000 600.000
FR 460.000 460.000 460.000 460.000
HR 333.333 2.500.000 173.333 1.300.000
HU 471.600 170.000.000 277.400 100.000.000
IE 500.000 500.000 635.000 635.000
IT 800.000 800.000 400.000 400.000
LT 250.000 250.000 150.000 150.000
LU 200.000 200.000 150.000 150.000
LV 230.000 230.000 120.000 120.000
MT 700 700 700 700
NL 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000
PL 930.665 4.000.000 486.333 2.000.000
PT 350.000 350.000 250.000 250.000
RO 189.970 900.000 189.970 900.000
SE 860.000 9.000.000 430.000 4.500.000
SI 140.000 140.000 220.000 220.000
SK 200.000 200.000 400.000 400.000

Πότε αρχίζει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Η χώρα σας καθορίζει ένα όριο το οποίο ισχύει για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

Παράδειγμα: η χώρα σας καθορίζει το όριο εισαγωγών για το 2019 σε 100.000 ευρώ. Εάν το 2018 οι εισαγωγές σας ήταν πάνω από 100.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλετε σχετική δήλωση από τον Ιανουάριο του 2019 και μετά.

Παράδειγμα: η χώρα σας έχει καθορίσει το όριο εισαγωγής για το 2018 σε 100.000 ευρώ. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018 οι συνολικές εισαγωγές σας ανήλθαν σε 90.000 ευρώ. Τον Ιούλιο, εισαγάγατε εμπορεύματα αξίας 15.000 ευρώ επιπλέον. Δεδομένου ότι υπερβήκατε το όριο τον Ιούλιο του 2018, πρέπει να υποβάλετε στοιχεία από τον μήνα αυτόν και μετά. Συνεπώς, η πρώτη σας δήλωση Intrastat θα αναφέρεται στις εισαγωγές του Ιουλίου ύψους 15.000 ευρώ.

Ενδεχομένως να πρέπει να δηλώνετε τις κινήσεις εμπορευμάτων προς και από χώρες της ΕΕ στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας.

Παράδειγμα

Δήλωση κινήσεων εμπορευμάτων

Κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, μια αυστριακή εταιρεία ειδών ένδυσης μετέφερε εμπορεύματα αξίας 400.000 ευρώ από τις ΗΠΑ στην Αυστρία μέσω του λιμένα Leixões της Πορτογαλίας.

Η αξία των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν από την Πορτογαλία στην Αυστρία υπερέβαινε το όριο για την υποβολή δήλωσης που ισχύει στην Πορτογαλία για τις αποστολές (250.000 ευρώ) και, ως εκ τούτου, η αυστριακή εταιρεία έπρεπε να υποβάλει δήλωση στις πορτογαλικές αρχές. Όσον αφορά τα εμπορεύματα που έφθασαν στην Αυστρία για το εν λόγω ημερολογιακό έτος δεν ήταν ανάγκη να υποβληθεί δήλωση, διότι το αυστριακό ανώτατο όριο για την υποβολή δήλωσης σχετικά με αφίξεις εμπορευμάτων ανέρχεται σε 750.000 ευρώ, ποσό που υπερβαίνει την αξία των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν.

Επομένως, παρόλο που η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Αυστρία, στην προκειμένη περίπτωση δήλωση υποβλήθηκε μόνο στην Πορτογαλία.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις;

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΦΠΑ και αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν εμπορεύματα — εφόσον οι αποστολές ή παραλαβές υπερβαίνουν το αντίστοιχο ετήσιο όριο.

Μπορείτε να ζητήσετε από μια ειδικευμένη εταιρεία να σας εκπροσωπήσει και να υποβάλει τη δήλωση για λογαριασμό σας

Πότε πρέπει να υποβάλλετε δήλωση;

Ποιες εμπορικές ροές πρέπει να δηλώνονται;

Οι πραγματικές κινήσεις εμπορευμάτων από το κράτος μέλος αποστολής στο κράτος μέλος παραλαβής (και αντιστρόφως).

Αν έχετε έγκριση για τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή - και τα μη μεταποιημένα / μεταποιημένα εμπορεύματα κυκλοφορούν μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ - οφείλετε να δηλώσετε τις κινήσεις αυτές.

Σημείωση: Εάν παρέχετε μόνο διασυνοριακές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων, δεν χρειάζεται να υποβάλλετε δήλωση στο πλαίσιο του συστήματος Intrastat.

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλώνονται;

Οι μηνιαίες δηλώσεις σας στο πλαίσιο του Intrastat πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(αν η αξία αφορά δραστηριότητες μεταποίησης θα πρέπει να υπολογίσετε την αξία των μεταποιημένων εμπορευμάτων, και εν συνεχεία την αξία των μη μεταποιημένων εμπορευμάτων συν κάθε προστιθέμενη αξία κατά τη μεταποίηση, π.χ. για υλικά και μισθούς).

Παράδειγμα: έχετε σύμβαση για την επίστρωση μεταλλικών σωλήνων οι οποίοι σας αποστέλλονται από ένα άλλο κράτος μέλος. Η αξία που πρέπει να δηλώσετε για τις εισαγωγές σας είναι η αξία των μη μεταποιημένων σωλήνων. για τις εξαγωγές σας θα πρέπει να δηλώσετε την αξία των μεταποιημένων επιστρωμένων σωλήνων (η οποία θα προκύψει από την αξία των μη μεταποιημένων σωλήνων συν το ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος: έξοδα παροχής υπηρεσιών και υλικά).

Μπορεί επίσης να σας ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες όπως οι όροι παράδοσης που περιλαμβάνονται στη σύμβασή σας (π.χ. EXW, CIF, FOB) ή ο τρόπος μεταφοράς (π.χ. θαλάσσια/οδική/σιδηροδρομική μεταφορά).

Οι εθνικές αρχές προσφέρουν στις επιχειρήσεις διάφορα μέσα για να τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων στο σύστημα Intrastat. Δείτε στους παρακάτω ιστότοπους πώς οι διάφορες χώρες εφαρμόζουν το σύστημα Intrastat.

Επιλέξτε χώρα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 EUR.

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: