Τελευταίος έλεγχος: 10/05/2019

Πώληση προϊόντων στην ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Ως επιχείρηση που πραγματοποιεί συναλλαγές στην Ευρώπη, μπορείτε να επωφελείστε από την ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και από ορισμένες εμπορικές ρυθμίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα εμπορεύματά σας μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός αυτού του εδάφους χωρίς επιπλέον κόστος ή ποσοτικούς περιορισμούς. Το καθεστώς αυτό είναι γνωστό ως ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων.

Απαιτείται η ολοκλήρωση ορισμένων τελωνειακών διατυπώσεων όταν εισάγονται ή εξάγονταιen εμπορεύματα μεταξύ της ΕΕ και κάθε άλλης χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, στην περίπτωση αυτή: ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, η Ελβετία, η Τουρκία, η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος).

Κανόνες και κανονισμοί για τα προϊόντα της ΕΕ

Προτού διαθέσετε προϊόντα στην αγορά της ΕΕ, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι είτε κανόνες και προδιαγραφές που έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ είτε απαιτήσεις που καθορίζονται από κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά αναγνωρίζονται από την ΕΕ: βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα κανόνες και προδιαγραφές προϊόντων.

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των καταναλωτών οπουδήποτε εντός της ΕΕ

Παρόλο που έχετε το δικαίωμα να καθορίσετε τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην παράδοση, όλοι οι πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση στα προϊόντα όπως και οι τοπικοί πελάτες σας.

Εάν προσφέρετε ειδικές τιμές, εκπτώσεις ή ειδικούς όρους πώλησης, όλοι οι πελάτες σας πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν ανεξαρτήτως της χώρας της ΕΕ στην οποία βρίσκονται, της υπηκοότητάς τους, του τόπου διαμονής τους ή της επιχειρηματικής τους έδρας.

Οι κανόνες ισχύουν για τις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές συναλλαγές, εφόσον πραγματοποιούνται προς τον τελικό χρήστη (ιδιώτη ή επιχείρηση που δεν έχει την πρόθεση να πωλήσει εκ νέου, να μετατρέψει, να επεξεργαστεί, να ενοικιάσει ή να αναθέσει υπεργολαβικά τις αγορές του).

Πρόσβαση σε διαδικτυακές διεπαφές

Οι πελάτες σας πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του ιστότοπού σας που επιθυμούν, για παράδειγμα, εάν επιλέξουν την ισπανική διεύθυνση του ιστότοπού σας και συνδέονται από την Ιταλία, δεν θα πρέπει να ανακατευθυνθούν αυτόματα στην ιταλική έκδοση. Πρέπει να σας δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την ανακατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να την ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή.

Πωλήσεις προϊόντων χωρίς παράδοση

Εάν παρέχετε υπηρεσία παραλαβής, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες της ΕΕ όπου δεν παρέχετε υπηρεσία παράδοσης έχουν το δικαίωμα να παραγγέλνουν προϊόντα από τον ιστότοπό σας και να ρυθμίζουν εκείνοι τον τρόπο παράδοσης ή παραλαβής.

Δήλωση κινήσεων εμπορευμάτων

Αν εξάγετε και/ή εισάγετε εμπορεύματα εντός της ΕΕ πάνω από μια συγκεκριμένη αξία, οφείλετε να υποβάλλετε στατιστικά στοιχεία για τις ενδοενωσιακές σας εμπορικές ροές.

Τα όρια πάνω από τα οποία πρέπει να υποβάλλετε σχετική δήλωση καθορίζονται κάθε χρόνο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (συνήθως το τελευταίο τρίμηνο) και ισχύουν για όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος. Προβλέπονται ξεχωριστά όρια (που ενδέχεται να είναι διαφορετικά) για τις εξαγωγές (αποστολές) και τις εισαγωγές (παραλαβές).

Κατώτατα όρια απαλλαγής

INTRASTAT: Όριο απαλλαγής (ανά χώρα) 2019 - Παραλαβή - ευρώ 2019 - Παραλαβή - εθνικό νόμισμα 2019 - Αποστολή - ευρώ 2019 - Αποστολή - εθνικό νόμισμα
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Πότε αρχίζει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Η χώρα σας καθορίζει ένα όριο το οποίο ισχύει για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

Παράδειγμα: Η χώρα σας καθορίζει το όριο εισαγωγών για το 2016 σε 100.000 ευρώ. Εάν το 2015 οι εισαγωγές σας ήταν πάνω από 100.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλετε σχετική δήλωση από τον Ιανουάριο του 2016 και μετά.

Παράδειγμα: η χώρα σας έχει καθορίσει το όριο εισαγωγής για το 2015 σε 100.000 ευρώ. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2015 οι συνολικές εισαγωγές σας ανήλθαν σε 90.000 ευρώ. Τον Ιούλιο, εισαγάγατε εμπορεύματα αξίας 15.000 ευρώ επιπλέον. Δεδομένου ότι υπερβήκατε το όριο τον Ιούλιο του 2015, πρέπει να υποβάλετε στοιχεία από τον μήνα αυτόν και μετά. Συνεπώς, η πρώτη σας δήλωση Intrastat θα αναφέρεται στις εισαγωγές του Ιουλίου ύψους 15.000 ευρώ.

Ενδεχομένως να πρέπει να δηλώνετε τις κινήσεις εμπορευμάτων προς και από χώρες της ΕΕ στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας.

Παράδειγμα

Μια εταιρεία ρούχων εγκατεστημένη στην Αυστρία αγοράζει εμπορεύματα από τις ΗΠΑ και τα εκτελωνίζει στις Κάτω Χώρες ((μπορεί να το κάνει αποκτώντας ολλανδικό αριθμό ΦΠΑ χωρίς να χρειάζεται να είναι καταχωρισμένη ως επιχείρηση στις Κάτω Χώρες.

Μετά τον εκτελωνισμό, η αυστριακή εταιρεία μεταφέρει τα εμπορεύματα από τις Κάτω Χώρες στην Αυστρία - η μεταφορά αυτή θεωρείται ως ενδοενωσιακή αποστολή στις Κάτω Χώρες. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου της δήλωσης η αυστριακή εταιρεία πραγματοποιεί αποστολές από τις Κάτω Χώρες που υπερβαίνουν το όριο για την υποβολή δήλωσης (1.200.00 ευρώ), η εταιρεία θα πρέπει να δηλώσει την εμπορική συναλλαγή στις Κάτω Χώρες.

Ωστόσο, καθώς τα όρια διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η αυστριακή εταιρεία μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση δήλωσης της παραλαβής εμπορευμάτων στην Αυστρία (στη συγκεκριμένη περίπτωση 750.000 ευρώ) όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις;

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΦΠΑ και αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν εμπορεύματα — εφόσον οι αποστολές ή παραλαβές υπερβαίνουν το αντίστοιχο ετήσιο όριο.

Μπορείτε να ζητήσετε από μια ειδικευμένη εταιρεία να σας εκπροσωπήσει και να υποβάλει τη δήλωση για λογαριασμό σας

Πότε πρέπει να υποβάλλετε δήλωση;

Ποιες εμπορικές ροές πρέπει να δηλώνονται;

Οι πραγματικές κινήσεις εμπορευμάτων από το κράτος μέλος αποστολής στο κράτος μέλος παραλαβής (και αντιστρόφως).

Αν έχετε έγκριση για τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγήfrdeen - και τα μη μεταποιημένα / μεταποιημένα εμπορεύματα κυκλοφορούν μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ - οφείλετε να δηλώσετε τις κινήσεις αυτές.

Σημείωση: Εάν παρέχετε μόνο διασυνοριακές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων, δεν χρειάζεται να υποβάλλετε δήλωση στο πλαίσιο του συστήματος Intrastat.

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλώνονται;

Οι μηνιαίες δηλώσεις σας στο πλαίσιο του Intrastat πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(αν η αξία αφορά δραστηριότητες μεταποίησης θα πρέπει να υπολογίσετε την αξία των μεταποιημένων εμπορευμάτων, και εν συνεχεία την αξία των μη μεταποιημένων εμπορευμάτων συν κάθε προστιθέμενη αξία κατά τη μεταποίηση, π.χ. για υλικά και μισθούς).

Παράδειγμα: έχετε σύμβαση για την επίστρωση μεταλλικών σωλήνων οι οποίοι σας αποστέλλονται από ένα άλλο κράτος μέλος. Η αξία που πρέπει να δηλώσετε για τις εισαγωγές σας είναι η αξία των μη μεταποιημένων σωλήνων. για τις εξαγωγές σας θα πρέπει να δηλώσετε την αξία των μεταποιημένων επιστρωμένων σωλήνων (η οποία θα προκύψει από την αξία των μη μεταποιημένων σωλήνων συν το ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος: έξοδα παροχής υπηρεσιών και υλικά).

Μπορεί επίσης να σας ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες όπως οι όροι παράδοσης που περιλαμβάνονται στη σύμβασή σας (π.χ. EXW, CIF, FOB) ή ο τρόπος μεταφοράς (π.χ. θαλάσσια/οδική/σιδηροδρομική μεταφορά).

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 ευρώ.

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: