Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 25/09/2020

Αναζήτηση δημόσιων διαγωνισμών και υποβολή προσφορών

Σας επηρεάζει το Brexit;

Η διαδικασία υποβολής προσφοράς για μια δημόσια σύμβαση διαφέρει ανάλογα με το είδος και την αξία της σύμβασης. Ο συνήθης τρόπος ανάθεσης των συμβάσεων είναι μέσω διενέργειας διαγωνισμού. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού προσφορών ισχύουν διάφορα είδη διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις .

Αναζήτηση δημόσιων διαγωνισμών

Η αξία της σύμβασης και, για διαγωνισμούς κάτω από ορισμένα κατώτατα όρια (διαγωνισμοί μικρότερης αξίας), ο τόπος όπου βρίσκεται ο αγοραστής καθορίζουν το πού θα δημοσιευτεί η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Διαγωνισμοί που καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ

Για διαγωνισμούς μεγαλύτερης αξίας, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις στη δικτυακή πύλη Tenders Electronic Daily (TED). Οι βασικές πληροφορίες δημοσιεύονται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ αλλά οι πλήρεις προκηρύξεις απαιτείται να δημοσιεύονται μόνο σε μία επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Διαγωνισμοί που δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ

Για διαγωνισμούς μικρότερης αξίας, η δημόσια αρχή που προκηρύσσει τον διαγωνισμό συνήθως δημοσιεύει την προκήρυξη μόνο στους εθνικούς ιστοτόπους δημόσιων συμβάσεων. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτούς τους διαγωνισμούς θα πρέπει να παρακολουθείτε τους σχετικούς ιστοτόπους των χωρών που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, εφόσον είναι διαθέσιμες.

Διαγωνισμοί από θεσμικά όργανα της ΕΕ

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών μεσαίας και μεγαλύτερης αξίας, από όργανα, οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ, δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη Tenders Electronic Daily (TED). Όλες οι προκηρύξεις από όργανα της ΕΕ δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Δικτυακή πύλη Tenders electronic daily (TED)

Η πύλη TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις για ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις μεγαλύτερης αξίας. Μπορείτε να φυλλομετρήσετε, να αναζητήσετε και να εμφανίσετε προκηρύξεις ανάλογα με το θέμα, τη χώρα, τον αγοραστή ή άλλα χαρακτηριστικά. Αν έχετε εγγραφεί στη δικτυακή πύλη μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας αναζητήσεις και να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι αρχές και οι φορείς ανάθεσης που δημοσιεύουν προκηρύξεις στην πύλη TED πρέπει να χρησιμοποιούν για την ταξινόμηση ένα κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). Ο αριθμός ταξινόμησης μπορεί να σας διευκολύνει στην εύρεση προκηρύξεων που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Υποβολή προσφορών

Όταν συμμετέχετε σε δημόσιο διαγωνισμό που δημοσιεύεται στην TED πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να υποβάλετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά.

Κατά τη διαδικασία ανάθεσης, οι αγοραστές μπορούν να σας ζητήσουν να τους στείλετε ορισμένα δικαιολογητικά σχετικά με την κατάσταση ή την εμπειρία σας. Μέσω της πύλης e-Certisen μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Οι λειτουργίες στην πλατφόρμα e-Certis είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, αλλά παραδείγματα δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

Δικαιολογητικά σχετικά με την επαγγελματική σας κατάσταση

Όταν υποβάλλετε προσφορά για διαγωνισμό που δημοσιεύεται στην πύλη TED, οφείλετε να δηλώσετε ότι η επιχείρησή σας έχει την επαγγελματική και οικονομική ικανότητα να υλοποιήσει τη σχετική σύμβαση, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό δελτίο που είναι γνωστό ως Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).

Δεν χρειάζεται να παρουσιάσετε άλλα δικαιολογητικά για την επαγγελματική σας κατάσταση κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς σας, αλλά έχετε υπόψη σας ότι, σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα χρειαστεί να παρουσιάσετε τέτοια δικαιολογητικά.

Συγκέντρωση πόρων

Εάν η εταιρεία σας δεν έχει την απαιτούμενη ικανότητα να υποβάλει προσφορά σε έναν διαγωνισμό, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε προσφορά συνενώνοντας τους πόρους σας με αυτούς των επιχειρηματικών εταίρων σας.

Σφάλματα κατά την υποβολή προσφορών

Κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης, διότι σφάλματα ή παραλείψεις κατά την υποβολή της προσφοράς σας θα μπορούσαν κάλλιστα να οδηγήσουν σε απόρριψη. Δεν ισχύουν παραχωρήσεις εάν υποβάλετε εκπρόθεσμη αίτηση.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Η προθεσμία που έχει οριστεί από τους αγοραστές πρέπει να είναι ικανοποιητική για να έχετε στη διάθεσή σας εύλογο χρόνο για την προετοιμασία των προσφορών· η ελάχιστη προθεσμία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων.

Ανοικτή διαδικασία

Έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης για να υποβάλετε προσφορά, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη. Αν έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημέρες.

Κλειστή διαδικασία

Έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής.

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια προθεσμία τουλάχιστον 25 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης, για να υποβάλουν την προσφορά τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη. Αν έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ημέρες.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού χαρακτήρα

Έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών για να υποβάλουν την αρχική προσφορά τους.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: