Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Ισότιμη μεταχείριση και προσόντα

Φροντίστε ώστε να μεταχειρίζεστε τα άτομα που αναζητούν εργασία από άλλες χώρες της ΕΕ όπως τα άτομα από τη χώρα σας. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζετε τις ίδιες συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους σας, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους στην ΕΕ και δεν επιτρέπεται να εισάγετε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πρέπει να παρέχετε εύλογες προσαρμογές στους εργαζομένους με αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης, να εκτελούν και να αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα, και να συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, το δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές επεκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.

Για να εργαστούν στη χώρα σας, τα άτομα που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά τους προσόντα σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η πείρα τους και το επάγγελμά τους αναγνωρίζονται στη χώρα σας, π.χ. μέσω της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: