Живот и пътуване
Последна проверка: 02/01/2023

Равно третиране и професионални квалификации

Трябва да третирате търсещите работа от други страни от ЕС при същите условия като кандидатите от вашата страна. Също така трябва да предоставите на вашите служители еднакви условия на труд, независимо от тяхната страна на произход, и да не допускате те да бъдат дискриминирани въз основа на пол, расов или етнически произход, религия, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

За да могат да работят във вашата страна, служителите, придобили квалификациите си в друга страна от ЕС, трябва да направят необходимото техният опит и професионална квалификация да бъдат признати във вашата страна, например като използват европейската професионална карта.

Споделяне на страницата: