Последна проверка : 30/11/2018

Социално осигуряване в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

В коя страна сте осигурен зависи от 2 фактора:

Не можете да избирате в коя страна да се осигурявате.

Когато живеете и работите в чужбина, ще бъдете социално осигурен или в страната си по произход, или в приемащата страна. В който и да е от двата случая, трябва да се погрижите да останете осигурен, след като се преместите в новата страна.

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, информирайте се за системата за социална сигурност в приемащата страна.

Какво да направите в следните случаи:

Живеете и работите в чужбина

Като работник мигрант в ЕС — наето или самостоятелно заето лице — трябва да се регистрирате в системата за социална сигурност на приемащата страна.

В този случай вие и лицата на ваша издръжка ще бъдете обхванати от системата за социална сигурност на тази страна. Вашите обезщетения за болест, семейни помощи, обезщетения за безработица, пенсии, обезщетения за трудови злополуки и заболявания, преждевременно пенсиониране и помощи при смърт ще бъдат определяни според местните закони.

Периоди, необходими за получаване на обезщетения

В много страни обезщетенията, на които имате право, могат да зависят от това колко дълго сте плащали вноски преди това.

Страната, в която подавате заявление за обезщетения, трябва да вземе предвид всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС — все едно, че сте бил осигуряван в тази страна през цялото време.

Ако тя не направи това, свържете се с нашите служби за помощ.

Лична история

Всеки период на работа в ЕС е от значение за обезщетенията

Полякинята Аня работи 6 години в Полша и след това се премества в Германия, където работи 2 години.

След това претърпява автомобилна злополука, в резултат на която не може да ходи, така че подава документи за пенсия за инвалидност в Полша и Германия.

Германските власти отхвърлят молбата ѝ, тъй като тя е работила в страната по-малко от 5 години (минималният период, даващ право на пенсия за инвалидност в Германия).

Когато изчисляват трудовия стаж на Аня обаче, властите трябва да вземат предвид времето, през което тя е работила в Полша. Така годините стават 8, което е доста повече от минимума, даващ право на обезщетение в Германия.

Така че Аня всъщност има право на пенсия за инвалидност както в Германия, така и в Полша — всяка страна плаща дял, пропорционален на времето, през което Аня е работила там.

Командирован сте за кратък срок в чужбина (<2 години)

Като командирован работник или самостоятелно заето лице, можете да работите временно в друга страна от ЕС и да останете осигурен в социалноосигурителната система на вашата страна за срок до 2 години.

Това няма да се отрази на вашите социалноосигурителни права или тези на семейството ви: здравно осигуряване, семейни надбавки, пенсия за инвалидност или за старост и др.

За да имате достъп до здравно обслужване, снабдете се с Европейска здравноосигурителна карта

Снабдете се с Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), за да имате достъп до здравно обслужване в страната, в която сте командирован. Можете да я получите от вашата здравноосигурителна институция или от социалноосигурителната институция във вашата страна.

Ако смятате да смените местожителството си от вашата в приемащата страна, поискайте вместо това от здравноосигурителната каса във вашата страна формуляр S1. Дайте формуляра S1 на здравноосигурителната институция в приемащата страна.

За да останете осигурен в системата за социално осигуряване на вашата страна, се нуждаете от формуляр А1

Той доказва, че оставате осигурен в системата за социално осигуряване на вашата страна, докато се намирате в чужбина — за период до 2 години.

 • Ако сте наето лице, трябва да получите формуляр А1 от вашия работодател;
 • Ако сте самостоятелно заето лице, ще получите формуляр А1 от институцията за социално осигуряванеpdfen , в която сте регистриран във вашата страна. За да получите този формуляр, трябва да докажете, че дейностите, които смятате да извършвате в чужбина, са „подобни" на извършваните от вас във вашата страна.

Трябва да можете да представите формуляра A1 на властите по всяко време, докато сте в чужбина. Ако не го направите, може да ви се наложи да плащате социални осигуровки там. Ако инспекторатът по труда ви провери и вие разполагате с валиден формуляр A1, приемащата страна трябва да го признае.

Лична история

Приемащата страна трябва да признае валиден формуляр А1.

Алан е строителен работник от Чехия и работи като самостоятелно заето лице в Ирландия. Инспекторите посещават строителния обект, на който той работи, и твърдят, че неговият формуляр А1 не е валиден; те искат от него да плаща социалноосигурителни вноски в Ирландия.

Съгласно правото на ЕС ирландските власти не могат да определят дали Алан е правилно или неправилно командирован. Единствено неговата страна, в която е работил преди да бъде командирован и в която ще се върне след това, може да обяви формуляра му А1 за невалиден.

Ирландските органи трябва да признаят, че не се налага Алан да плаща вноски в Ирландия.

Може ли престоят ви да е по-дълъг от 2 години?

При извънредни ситуации вашият работодател може да поиска удължаване на първоначалния период на командироването ви, докато завършите планираната работа:

 • ако стане ясно, че работата ви не може да бъде завършена в рамките на 24 месеца поради непредвидени обстоятелства, които водят до нейното забавяне, например природно бедствие, закъснение на доставки и пр.;
 • ако боледувате тежко в продължение на няколко месеца.

В такива случаи можете да поискате да бъде направено изключение, за да останете осигурен в системата за социално осигуряване във вашата страна за периода на командировката ви. За да получите удължение на срока, трябва да подадете заявление до органа, който ви е издал формуляр А1, преди края на първоначалния период на командировката.

Изключенията зависят от конкретния случай и изискват съгласието на органите във всяка засегната страна: вашата страна по произход и приемащата страна. Изключенията са валидни само за определен период. Исканията за изключение трябва да се подават преди края на периода на командироване.

Ако продължите да работите в чужбина повече от 2 години без такова изключение, ще трябва да започнете да се осигурявате и да плащате вноски в местната система за социално осигуряване.

Ако не искате да сменяте системата си на осигуряване, трябва да спрете да работите за поне 2 месеца, след като позволеният период от 24 месеца изтече.

Командирован сте в чужбина като държавен служител

Ако сте държавен служител, командирован в друга страна от ЕС (в посолство, консулство или друга официална институция в чужбина), ще бъдете осигурен в системата за социална сигурност на вашата страна по произход.

Това означава, че вашите обезщетения за болест, семейни помощи, пенсии, обезщетения за трудови злополуки и заболявания, преждевременно пенсиониране и помощи при смърт ще бъдат определяни според законите на вашата страна по произход.

Различни правила са в сила, ако изгубите работата си, докато сте в командировка.

Работите в една страна, а живеете в друга (трансграничен работник)

Като трансграничен работник — наето или самостоятелно заето лице:

 • Вие плащате социалноосигурителни вноски и сте осигурен в страната от ЕС, където работите
 • Въпреки това можете да получите медицинско обслужване и в страната, в която живеете.
 • Ако изгубите работата си, трябва да подадете заявление за обезщетение за безработица в страната, в която живеете.

Специални правила важат за здравното обслужване и при безработица. Информирайте се как ще бъдат засегнати вашите пенсионни права и семейни обезщетения.

Лична история

Социалноосигурителни вноски — плащат се само в страната, в която работите

Балаш е живял в Унгария и работил в Австрия. През това време той е плащал социалноосигурителни вноски в Австрия. Унгарските власти обаче твърдят, че той е трябвало да ги плаща в Унгария.

Трансграничните работници в ЕС са осигурени в рамките само на една система за социална сигурност — в страната, в която работят. Така че твърдението на унгарските власти е невярно.

Работите в повече от една страна

Основното правило е, че ако работите в повече от една страна от ЕС, но извършвате значителна част от професионалната си дейност във вашата държава по пребиваване, ще бъдете осигурен в нейната система за социална сигурност.

Под „значителна част" от дейността се разбира поне 25 % от вашето работно време и/или доходи.  Ако сте самостоятелно заето лице, оборотът и броят на предоставените услуги също могат да имат значение при изчисляването на този процент.

Специални случаи

Ако...

Вие сте осигурен...

сте наето лице, но не извършвате значителна част от дейността си във вашата страна по пребиваване

там, където се намира централата или предприятието на вашия работодател

работите за двама работодатели, чиито седалища се намират в различни страни, като едното е във вашата страна по пребиваване, а другото — извън нея, но не извършвате съществена част от дейността си във вашата страна по пребиваване

там, където се намира седалището или мястото на стопанска дейност, което е извън вашата страна по пребиваване

работите за двама работодатели, чиито седалища се намират в различни страни извън вашата страна по пребиваване, но не извършвате съществена част от дейността си във вашата страна по пребиваване

във вашата страна по пребиваване

сте самостоятелно заето лице, но не извършвате значителна част от дейността си във вашата страна по пребиваване

там, където се намира центърът на интереси на вашата дейност

сте наето лице в една страна, а работите като самостоятелно заето лице в друга

в страната, в която сте нает на работа

Търсите работа

Получавате обезщетения за безработица?

Ако получавате обезщетение от страната от ЕС, в която сте изгубили работата си, заминаването ви в чужбина, за да търсите работа, няма да се отрази на вашите права (или на тези на семейството ви) на здравно осигуряване, на семейни помощи, на пенсия за инвалидност или старост и пр.

За да докажете по-лесно, че вие и семейството ви сте здравно осигурени при временен престой в чужбина, не забравяйте да вземете своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

След като си намерите работа, могат да важат различни правила за социална сигурност.

Проверете какви са правилата във вашата страна

Не получавате обезщетения за безработица?

Ако не получавате обезщетения от страната от ЕС, в която сте изгубили работата си, и се преместите в друга държава членка, за да си търсите работа, социалноосигурителните институции ще решат в коя система за социална сигурност ще бъдете осигурен (здравно осигуряване, семейни помощи и др.).

Социалноосигурителните институции определят това с помощта на списък от критерии, включващ:

 • продължителност на престоя
 • семейно положение и връзки
 • жилищно настаняване
 • последно място на професионална дейност или дейност с нестопанска цел
 • характер на професионалната дейност
 • къде е вашето местожителство за данъчни цели.

Страната, която отговаря за вашето социално осигуряване, може да обвърже правото ви на обезщетения с продължителността на периода, през който сте плащали вноски. Тази страна обаче ще трябва да вземе предвид всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС — все едно, че сте бил осигуряван в тази страна през цялото време.

Ако тя не направи това, свържете се с нашите служби за помощ.

Като новопристигнал, който търси работа, имате право на пребиваване в тази страна за период до 6 месеца — и дори по-дълго, ако можете да докажете, че все още търсите работа и имате шансове да намерите.

Затова непременно пазете копия от:

 • заявленията си за работа
 • покани за интервюта
 • всякакви други отговори, които сте получили.

Правото на ЕС не задължава вашата нова страна да предоставя подпомагане на доходите или каквато и да е друга социална помощ на търсещите работа за пръв път в нея.

Лична история

Проверете дали като търсещ работа имате право на подпомагане на доходите във вашата нова страна

Бьорн от Германия получава обезщетенията за безработица от своята страна в Белгия. Когато неговият формуляр U2 (предишен Е 303) изтича, Бьорн решава да остане в Белгия и да кандидатства за подпомагане на доходите там.

Белгийските власти отхвърлят молбата му. Съгласно белгийското законодателство Бьорн няма право на подпомагане на доходите в Белгия, тъй като никога не е работил там.

Съгласно правилата на ЕС вие нямате автоматично право на подпомагане на доходите (или какъвто и да е друг вид помощ), когато търсите за пръв път работа в друга държава от Съюза. Но според националните правила е възможно да имате право — винаги си заслужава да се обърнете към местните органи, за да проверите.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: