Последна проверка: 19/01/2023

Социално осигуряване в чужбина

В коя страна сте осигурен зависи от 2 фактора:

Не можете да избирате в коя страна да се осигурявате.

Когато живеете и работите в чужбина, ще бъдете социално осигурен или в страната си по произход, или в приемащата страна. Във всеки от двата случая трябва да се погрижите да останете осигурен, след като се преместите в новата страна.

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, информирайте се за системата за социална сигурност в приемащата страна.

Какво да направите в следните случаи:

Ако живеете и работите в чужбина

като работник мигрант в ЕС — наето или самостоятелно заето лице — трябва да се регистрирате в системата за социална сигурност на приемащата страна.

В този случай вие и лицата на ваша издръжка ще бъдете обхванати от системата за социална сигурност на тази страна. Вашите обезщетения — обезщетения за болест, семейни обезщетения, обезщетения за безработица, пенсии, обезщетения за трудови злополуки и заболявания, за преждевременно пенсиониране и смърт — ще се определят в съответствие с местните закони.

Периоди, необходими за получаване на обезщетения

В много страни обезщетенията, на които имате право, могат да зависят от това колко дълго сте плащали вноски преди това.

Страната, в която подавате заявление за обезщетения, трябва да вземе предвид всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС — все едно, че сте бил осигуряван в тази страна през цялото време.

Ако тя не направи това, свържете се с нашите служби за помощ.

Лична история

Всеки период на работа в ЕС е от значение за обезщетенията

Полякинята Ана работи 6 години в Полша и след това се премества в Германия, където работи 2 години.

След това претърпява автомобилна злополука, в резултат на която не може да ходи, така че подава документи за пенсия за инвалидност в Полша и Германия.

Германските власти отхвърлят молбата ѝ, тъй като тя е работила в страната по-малко от 5 години (минималният период, даващ право на пенсия за инвалидност в Германия).

Когато изчисляват трудовия стаж на Ана обаче, властите трябва да вземат предвид времето, през което тя е работила в Полша. Така годините стават 8, което е доста повече от минимума, даващ право на обезщетение в Германия.

Така че Ана всъщност има право на пенсия за инвалидност както в Германия, така и в Полша — всяка страна плаща дял, пропорционален на времето, през което Ана е работила там.

Ако сте командирован за кратък срок в чужбина

Ако сте наето или самостоятелно заето лице, можете да работите временно като командирован работник в друга страна от ЕС и да останете осигурен в социалноосигурителната система на вашата страна.

Това няма да се отрази на вашите социалноосигурителни права или тези на семейството ви: здравно осигуряване, семейни надбавки, пенсия за инвалидност или за старост.

Достъп до здравно обслужване

Снабдете се с Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), за да имате достъп до здравно обслужване в страната, в която сте командирован. Можете да я получите от вашия доставчик на здравно обслужване или от социалноосигурителната институция във вашата страна.

Ако обаче се преместите да живеете в приемащата страна, вие или вашият работодател трябва да се свържете със здравноосигурителната институция във вашата страна на произход и да поискате формуляр за преносим документ S1 en PDF документ (PD S1). След това трябва да регистрирате PD S1 в здравноосигурителните институции в приемащата страна при пристигането си.

Останете осигурен в социалноосигурителната система на вашата страна

Формулярът PD A1 доказва, че по време на командировката си в друга страна от ЕС продължавате да бъдете осигурен от системата за социална сигурност във вашата страна. Формулярът PD A1 се издава за период от максимум 24 месеца. Ако командировката ви е по-дълга, може да се наложи вие или вашият работодател да поискате удължаване на валидността на вашия формуляр PD A1. За целта е необходимо съгласието на органите във вашата страна и в приемащите страни.

Ако сте наето лице, уверете се, че вашият работодател е информирал социалноосигурителната институция в приемащата страна предварително и е поискал формуляр PD A1.

Ако сте самостоятелно заето лице, трябва да информирате социалноосигурителната институция в приемащата страна предварително и да поискате формуляр PD A1 от социалноосигурителната институция en във вашата страна. За да имате право да получите този формуляр, трябва да докажете, че дейностите, които смятате да извършвате в чужбина, са подобни на извършваните от вас във вашата страна. За да отговорите на това изискване, трябва:

 • да сте работили като самостоятелно заето лице във вашата страна. Изискваната продължителност на периода е различна в различните страни от ЕС, но може да бъде дори 2 месеца.
 • да изпълните изискването да продължите да работите като самостоятелно заето лице при завръщането си във вашата страна.

Трябва да можете да представите формуляра PD A1 на органите по всяко време, докато трае командировката ви в чужбина, например при проверка от инспектората по труда. Ако разполагате с валиден формуляр A1, органите в приемащата страна трябва да го признаят.

Командировки, по-дълги от 24 месеца

Тъй като вашият формуляр PD A1 е валиден само за 24 месеца, ако командировката ви в друга страна от ЕС продължи по-дълго, можете:

 • да се прехвърлите към системата за социална сигурност на приемащата страна и да плащате вноските си там, или
 • да кандидатствате за удължаване на валидността на вашето социално осигуряване и да останете осигурен във вашата страна.

Удължаването на валидността на социалното осигуряване се предоставя, ако бъде постигнато взаимно съгласие между страните, които участват във вашето командироване, и ако това е във ваш интерес. За да поискате удължаване, вие и вашият работодател трябва да се свържете с компетентния орган, който ви е издал формуляр PD А1, преди неговият срок да изтече.

Когато се върнете в страната, в която обикновено работите, ще бъдете осигурен от системата за социална сигурност в нея. Можете да бъдете командирован отново в друга страна, но само след като измине определен период от завръщането ви във вашата страна (повечето страни от ЕС смятат два месеца за достатъчен период).

Ако сте държавен служител, командирован в чужбина

Ако сте държавен служител, командирован в друга страна от ЕС (в посолство, консулство или друга официална институция в чужбина), ще бъдете осигурен от системата за социална сигурност на вашата страна по произход.

Това означава, че вашите обезщетения за болест, семейни помощи, пенсии, обезщетения за трудови злополуки и заболявания, преждевременно пенсиониране и помощи при смърт ще бъдат определяни според законите на вашата страна по произход.

Различни правила са в сила, ако изгубите работата си, докато сте в командировка.

Ако работите в една страна, а живеете в друга (трансграничен работник)

Като трансграничен работник — наето или самостоятелно заето лице:

 • Вие плащате социалноосигурителни вноски и сте осигурен в страната от ЕС, където работите
 • Въпреки това можете да получите медицинско обслужване и в страната, в която живеете.
 • Ако изгубите работата си, трябва да подадете заявление за обезщетение за безработица в страната, в която живеете.

Предупреждение

Специални правила важат за здравното обслужване и при безработица. Информирайте се как ще бъдат засегнати вашите пенсионни права и семейни обезщетения.

Лична история

Социалноосигурителни вноски — плащат се само в страната, в която работите

Балаш е живял в Унгария и работил в Австрия. През това време той е плащал социалноосигурителни вноски в Австрия. Унгарските власти обаче твърдят, че той е трябвало да ги плаща в Унгария.

Трансграничните работници в ЕС са осигурени в рамките само на една система за социална сигурност — в страната, в която работят. Така че твърдението на унгарските власти е невярно.

Ако работите в повече от една страна

Основното правило е, че ако работите в повече от една страна от ЕС, но извършвате значителна част от професионалната си дейност във вашата страна на пребиваване, ще бъдете осигурен съгласно законите на тази страна.

Предупреждение

Под „значителна част" от дейността се разбира поне 25 % от вашето работно време и/или доходи.  Ако сте самостоятелно заето лице, оборотът и броят на предоставените услуги също могат да имат значение при изчисляването на този процент.

Специални случаи

Ако...

Вие сте осигурен...

сте наето лице, но не извършвате значителна част от дейността си във вашата страна на пребиваване

където се намира централата или предприятието на вашия работодател

работите за двама работодатели, чиито седалища се намират в различни страни, като едното е във вашата страна на пребиваване, а другото — извън нея, но не извършвате съществена част от дейността си във вашата страна на пребиваване

където се намира седалището или мястото на стопанска дейност, което е извън вашата страна на пребиваване

работите за двама работодатели, чиито седалища се намират в различни страни извън вашата страна на пребиваване, но не извършвате съществена част от дейността си във вашата страна на пребиваване

във вашата страна на пребиваване

сте самостоятелно заето лице, но не извършвате значителна част от дейността си във вашата страна на пребиваване

където се намира центърът на интереси на вашата дейност

сте наето лице в една страна, а работите като самостоятелно заето лице в друга

в страната, в която сте нает на работа

Ако търсите работа

Получавате обезщетения за безработица?

Ако получавате обезщетение от страната от ЕС, в която сте изгубили работата си, заминаването ви в чужбина, за да търсите работа, няма да се отрази на вашите права (или на тези на семейството ви) на здравно осигуряване, на семейни помощи, на пенсия за инвалидност или старост и пр.

За да ви бъде по-лесно да докажете, че вие и семейството ви сте здравно осигурени при временен престой в чужбина, не забравяйте да вземете своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

След като си намерите работа, могат да важат различни правила за социална сигурност.

Проверете какви са правилата във вашата страна

Не получавате обезщетения за безработица?

Ако не получавате обезщетения от страната от ЕС, в която сте изгубили работата си, и се преместите в друга държава членка, за да си търсите работа, социалноосигурителните институции ще решат в коя система за социална сигурност ще бъдете осигурен (здравно осигуряване, семейни помощи и др.).

Социалноосигурителните институции определят това с помощта на списък от критерии, включващ:

 • продължителност на престоя
 • семейно положение и връзки
 • жилищно настаняване
 • последно място на професионална дейност или дейност с нестопанска цел
 • характер на професионалната дейност
 • къде е вашето местожителство за данъчни цели.

Страната, която отговаря за вашето социално осигуряване, може да обвърже правото ви на обезщетения с продължителността на периода, през който сте плащали вноски. Тази страна обаче ще трябва да вземе предвид всички периоди, в които сте работили или плащали вноски в други страни от ЕС — все едно, че сте бил осигуряван в тази страна през цялото време.

Ако тя не направи това, свържете се с нашите служби за помощ.

Като новопристигнал, който търси работа, имате право на пребиваване в тази страна за период до 6 месеца — и дори по-дълго, ако можете да докажете, че все още търсите работа и имате шансове да намерите.

Затова непременно пазете копия от:

 • заявленията си за работа
 • покани за интервюта
 • всякакви други отговори, които сте получили.

Предупреждение

Правото на ЕС не задължава вашата нова страна да предоставя подпомагане на доходите или каквато и да е друга социална помощ на търсещите работа за пръв път в нея.

Лична история

Проверете дали като търсещ работа имате право на подпомагане на доходите във вашата нова страна

Бьорн от Германия получава обезщетенията за безработица от своята страна в Белгия. Когато неговият формуляр U2 (предишен Е 303) изтича, Бьорн решава да остане в Белгия и да кандидатства за подпомагане на доходите там.

Белгийските власти отхвърлят молбата му. Съгласно белгийското законодателство Бьорн няма право на подпомагане на доходите в Белгия, тъй като никога не е работил там.

Съгласно правилата на ЕС вие нямате автоматично право на подпомагане на доходите (или какъвто и да е друг вид помощ), когато търсите за пръв път работа в друга държава от Съюза. Но според националните правила е възможно да имате право — винаги си заслужава да се обърнете към местните органи, за да проверите.

Вижте националната информация по-долу.

Изберете държава

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: