Последна проверка: 24/05/2022

Наследствени пенсии и помощи при смърт

Когато някой почине, преживелите роднини могат да имат право на обезщетение за преживели лица. Обезщетенията и възможните получатели се различават в отделните държави от ЕС. Ето някои от най-честите обезщетения, които можете да поискате, ако сте преживял наследник.

Наследствени пенсии

Наследствената пенсия е месечна помощ, съответстваща на процент от пенсията, която е получавал или е щял да получава починалият. Тя се изплаща на неговите най-близки преживели роднини. Пенсията се предоставя от същите органи, които са отпуснали/са щели да отпуснат пенсията на починалия. Дължимата сума се изчислява по същия начин, по който се изчисляват пенсиите за старост.

Трябва да кандидатствате за наследствена пенсия пред пенсионния орган в страната, в която последно е живял или работил вашият починал роднина. Националните органи ще разгледат вашето искане и ще го препратят на компетентната държава от ЕС.

Ако не отговаряте на националните изисквания за получаване на наследствена пенсия, може да е възможно да получите обезщетение за овдовяване.

Предупреждение

Не всички държави от ЕС изплащат наследствени пенсии.

Помощи при смърт

Безвъзмездната помощ при смърт е еднократно плащане след случай на смърт.

Предупреждение

Не всички държави от ЕС изплащат помощи при смърт.

Преди да подадете заявление за помощ при смърт, трябва да проверите:

Къде се кандидатства?

Винаги трябва да подавате заявления до социалноосигурителния орган, където е бил регистриран починалият ви роднина — в страната, в която последно е живял. Националните органи ще разгледат вашето искане и ще го препратят на компетентната държава от ЕС.

Коя държава ще изплаща обезщетенията?

Ако вашият починал роднина е получавал пенсия от няколко държави от ЕС, държавата, която трябва да изплати помощта при смърт и/или наследствената пенсия, е или:

И в двата случая трябва да подадете молбата до службата за социално осигуряване, в която е бил регистриран починалият, в държавата, където последно е живяло лицето.

Лична история

Научете коя страна трябва да ви изплати помощ при смърт

Елс и Ян от Нидерландия се преместват в Италия след пенсионирането си. Когато Ян умира, Елс разбира, че може да кандидатства за помощ при смърт от Нидерландия, но не знае къде следва да подаде заявление за тази помощ.

Елс се свързва с европейски съветник по заетостта и научава, че трябва да кандидатства за помощта в здравноосигурителната институция в Италия, в която е бил регистриран съпругът ѝ . След това тази институция препраща искането ѝ на нидерландските органи.

Прилагат се едни и същи правила, независимо дали вашият починал роднина е бил пенсионер или не. При условие че лицето е плащало социалноосигурителни вноски, имате право на обезщетение за преживяло лице.

Изискванията за получаване на помощ при смърт или наследствена пенсия се различават в отделните страни от ЕС.

Проверете какви са приложимите правила в страната, в която вашият починал роднина е бил осигурен:

Изберете държава

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: