Последна проверка: 20/05/2019

Плащане на акциз

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Продажби на други предприятия

Кога трябва да се плащат акцизите?

Има значителна разлика между момента, от който за даден продукт започва да се дължи акциз, и момента, в който този данък трябва да се плати.

За повечето акцизни стоки се дължи акциз от момента, в който те са произведени или внесени в ЕС.

В действителност плащането на този акциз може да бъде отложено, докато продуктът бъде „освободен за потребление". Това е моментът, когато продуктите вече не са под режим отложено плащане на акциз. Имайте предвид, че за да можете да произвеждате, съхранявате и транспортирате акцизни стоки, без да заплащате акциз (под режим на отложено плащане), ви е необходимо специално разрешение от съответната странаfrdeen.

Ако акцизни стоки бъдат унищожени или изгубени поради непредвидени обстоятелства или природни бедствия, преди да бъдат освободени за потребление, не се налага плащането на акциз.

Кой плаща акцизи?

Акцизите се плащат от:

Транспортиране на стоки до различни страни от ЕС без плащане на акциз

За да можете — в качеството си на продавач — да транспортирате стоки, но да запазите режима на отложено плащане на акциза (той ще бъде платен от купувача в страната на получаване по ставките в тази страна), трябва да спазвате правилата, посочени по-долу.

Правило 1 — Обезпечение срещу рискове при превоза

Страната от ЕС, от която се изпращат стоките, изисква за тях да има обезпечение, покриващо рисковете при превоз, валидно в целия ЕС.

Това обезпечение може да бъде предоставено от вас като продавач (лицензиран складодържател или регистриран изпращач) или от превозвача, или от купувача, или пък от двама или повече от тях/вас.

Страната членка на изпращане може да отмени това изискване, ако стоките се превозват само на нейна територия.

Също така не е необходимо обезпечение при транспортирането на енергийни продукти в рамките на ЕС, при условие че транспортирането е по море или по фиксиран тръбопровод и съществува споразумение между съответните страни членки.

Правило 2 — Електронен административен документ (е-АД)

Освен обезпечението трябва да изпратите и електронен административен документ (е-АД) до компетентния орган във вашата страна, като използвате системата за контрол на движението на акцизите (EMCS)frdeen.

Органът:

  • проверява валидността на данните в е-АД (например акцизния номер на продавача и купувача) и ви предоставя неговия административен референтен код;
  • препраща е-АД на съответния орган в страната от ЕС, в която се намира купувачът. Този орган препраща документа на купувача.

Преди началото на превоза, трябва да разпечатате е-АД с неговия административен референтен код и да го дадете на транспортната компания.

Във всеки момент преди започване на превоза можете да анулирате е-АД. По време на превоза можете да промените дестинацията, като използвате системата за контрол на движението на акцизите.

Ако системата не е достъпна, можете да транспортирате стоките, без да плащате акциз, ако:

  • те са придружени от хартиен документ, съдържащ същите данни като е-АД;
  • уведомите за това компетентния орган в страната на изпращане. Някои страни настояват търговецът да получи разрешение, преди да му бъде позволено стоката да отпътува.

Правило 3 – Получаване на стоките

Купувачът разполага с 5 работни дни, за да потвърди получаването на стоките в системата за контрол на движението на акцизите. След това:

  • компетентният орган в страната членка на получаване проверява валидността на потвърждението;
  • органът регистрира съобщение за получаване, след което го изпраща на съответния орган в страната на изпращане, който пък го препраща на вас, продавача.

След като получите това съобщение, можете да поискате вашето обезпечение да бъде освободено.

Ако следвате тези 3 правила, няма да се налага вие, в качеството си на продавач, да плащате акциз за превозваните стоки.

Обърнете особено внимание на количеството, посочено в съобщението за получаване — само за това потвърдено количество не трябва да плащате акциз.

Ако стоки са изгубени или пострадали при превоза и това е потвърдено от органите в страната, където са възникнали или са установени щетите или загубата, можете да промените полученото и потвърденото количество в документацията.

Проверка на акцизния номер на бизнес партньор

Ако искате да разберете дали акцизният номер на ваш бизнес партньор е валиден, можете да използвате системата SEED .

Ако вашият партньор има валиден номер, SEED ще ви покаже списък на продукти, с които той има право да търгува.

Продажби на частни клиенти

Ако продавате акцизни стоки директно на частни клиенти и мястото на продажбата е вашата страна, ще трябва да начислявате акцизи по ставките във вашата страна.

Няма ограничения за това какво частни лица могат да купуват и вземат със себе си, когато пътуват между страни от ЕС, стига стоките да са предназначени за лична употреба, а не за препродажба, с изключение на ново превозно средство. Данъците ( ДДСdefren и акцизdefren) са включени в цената на стоките в страната членка, където са купени, и не се дължат други данъци в която и да е друга страна от ЕС.

Тютюневи изделия и алкохол

Съществуват обаче специални правила за някои акцизни стоки, като например алкохолните напитки и тютюневите изделия. Ако частно лице купи подобни продукти в една страна от ЕС и ги пренесе в друга страна от Съюза, принципът, че не се заплаща акциз в страната, в която са пренесени стоките, се прилага само ако те са:

За да определят дали тези продукти са за лична употреба, държавите от ЕС трябва да вземат предвид всички фактори. Един от тях е количеството на стоките. Страните от ЕС могат да определят ориентировъчни количества, в рамките на които се смята, че стоките са за лична употреба на пътниците. Тези ориентировъчни количества следва да са най-малко:

а) тютюневи изделия

б) алкохолни напитки

Що се отнася до тютюневите изделия, страните от ЕС могат да въвеждат ограничения за количеството на цигарите, които можете да донесете със себе си от някои други страни от ЕС, които все още не прилагат минималното равнище на акциза. Това ограничение не може да е за по-малко от 300 цигари.

Към момента Австрия, Хърватия, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Словения и Швеция прилагат това по-ниско количество за пътници, идващи от България, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва и Румъния.

Онлайн продажби и продажби от разстояние

Ако продавате акцизни стоки на ваши частни клиенти по интернет, трябва да платите акциз по ставките в страната, в която живеят клиентите ви.

В повечето страни от ЕС е задължително да имате данъчен представител. Една от неговите функции е да плаща акцизи от ваше име, ако това е одобрено от компетентния орган в съответната странаfrdeen.

Преди да изпратите стоката, трябва:

Възстановяване на платен акциз

Ако вече сте платили акциз във вашата страна за стоките, които сте продали, тези суми могат да ви бъдат възстановени, за да не плащате два пъти. За целта трябва:

Тютюневи изделия

За да могат да продават онлайн тютюневи изделия в някои страни от ЕС, от продавачите е възможно да се изисква да:

Държавите от ЕС могат да забраняват трансграничната продажба от разстояние на тютюневи изделия на потребители.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: