Живот и пътуване
Последна проверка: 02/01/2023

Социална сигурност и здраве

Когато наемате персонал, уверете се, че познавате правилата на ЕС относно социалноосигурителните вноски на работниците. В даден момент всеки работник може да подлежи на разпоредбите на социалноосигурителното законодателство само на една страна, обикновено това е законодателството на държавата, в която лицето работи в качеството на наето или самостоятелно заето лице.

Уверете се, че вашите служители работят в безопасна и здравословна работна среда. Като работодател трябва да спазвате правилата на ЕС за оценка и управление на риска, да свеждате до минимум риска от злополуки и да предотвратявате възникването на опасни ситуации.

Споделяне на страницата: