Последна проверка: 15/02/2019

Социална сигурност и здраве

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Когато наемате персонал, уверете се, че познавате правилата на ЕС относно социалноосигурителните вноски на работниците. В даден момент всеки работник може да подлежи на разпоредбите на социалноосигурителното законодателство само на една страна, обикновено това е законодателството на държавата, в която лицето работи в качеството на наето или самостоятелно заето лице.

Уверете се, че вашите служители работят в безопасна и здравословна работна среда. Като работодател трябва да спазвате правилата на ЕС за оценка и управление на риска, да свеждате до минимум риска от злополуки и да предотвратявате възникването на опасни ситуации.

Споделяне на страницата: