Последна проверка: 16/09/2020

Защита на бази данни

Засегнати сте от Брексит?

Вашите права

Ако сте създали база данни, която е достъпна по електронен път или по друг начин, можете да защитите:

Ако вашата база данни отговаря на условията за защита с авторски права и право sui generis, можете да кандидатствате и за двете.

Защитете вашата оригинална база данни чрез авторски права

Ако вашата база данни е оригинално интелектуално творение, можете да я защитите чрез авторско право, което ви гарантира изключителни права (Притежателите на интелектуална собственост могат да изключат всеки друг от използване на дадена интелектуална собственост.) да възпроизвеждате, адаптирате, разпространявате базата данни или неин вариант. С авторските права вие защитавате структурата на базата данни, а не нейното съдържание.

Защита sui generis

Ако структурата на вашата база данни не е оригинално творение, вие можете все пак да защитите нейното съдържание съгласно правото sui generis (право, което признава инвестицията, направена при съставяне на базата данни, въпреки че не включва творческия аспект, който е отразен при авторските права) .

За да се ползвате от правото sui generis, вие или създателят на базата данни трябва да сте граждани на ЕС или пребиваващи в Съюза. За да получите sui generis закрила, трябва да докажете, че сте направили значителна инвестиция (финансова, материална и/или човешка) за получаване, проверка или представяне на съдържанието на базата данни.

Правото sui generis за базата данни защитава съдържанието на вашата база данни. Вие или създателят на базата данни можете да предотвратите извличане и/или повторна употреба на цялото или на част от съдържанието на базата данни. Когато създавате базата данни и тя отговаря на изискванията за sui generis защита, вие автоматично получавате тази защита за срок от 15 години, който започва да тече или от датата на създаване или от момента, в който базата данни става за първи път публично достъпна.

Лична история

Каролин и Фредерик имат кантора за правни консултации в Дания. Те искат да създадат електронна база данни, съдържаща документи от съдебната практика. За тази цел те трябва да потърсят информация в различни външни източници, за да съберат данните — задача, която изисква няколко месеца работа. Сега, когато базата данни е готова, Каролин и Фредерик могат да я пуснат за търговска употреба и да заявят правата си sui generis върху нея, което означава, че могат да не позволят на други да извличат и/или да използват повторно значителни части от съдържанието в продължение на 15 години. Повторната употреба или извличането само на една съдебна преписка или на незначителни части от преписките обаче е свободно достъпно.

За повече информация вижте страницата за защита на базите данниen на Европейското бюро за помощ относно правата върху интелектуална собственостen .

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ относно интелектуалната собственостОтваряне като външна връзка

Безплатни консултации и обучение за управление на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални бизнес сделки.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: