Последна проверка: 16/09/2022

Здравни и хранителни претенции

Производителите и вносителите имат право да рекламират хранителните и/или здравните ползи от своите хранителни продукти, ако:

Не е разрешено използването на хранителни и здравни претенции, които:

Производителите и вносителите трябва да притежават (и при поискване да представят на националните органи) научна документация, доказваща претенциите относно техните продукти.

Хранителни претенции

Правото на ЕС разрешава използването на някои хранителни претенции, ако:

Хранителни претенции, разрешени съгласно правото на ЕС

Здравни претенции

Регистърът на ЕС на хранителните и здравните претенции en  съдържа редовно актуализиран списък на разрешените и неразрешените здравни претенции. Предприятията за производство на храни, извършващи дейност в ЕС, могат да използват разрешените здравни претенции само ако изпълнят специфичните и общите изисквания. Националните органи контролират използването на претенции чрез инспекции и законодателство.

Разрешаване на използването на нови претенции

Искате да използвате претенция, която все още не е включена в регистъра на ЕС на хранителните и здравните претенции? Вашето предприятие може да подаде заявление за разрешение — в член 15 от регламента на ЕС е посочено каква информация трябва да предоставите. Допълнителна информация за процедурата по разрешаване ще намерите на портала на Европейската комисия, посветен на храните en .

Необходима информация при подаване на заявления за хранителни и здравни претенции

Национални органи, до които се подават заявления за хранителни и здравни претенции en

Правила относно етикетирането

Можете да използвате дадена здравна претенция само ако е придружена от следната информация върху етикета на продукта или при неговото представяне и реклама:

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: