Последна проверка: 01/08/2022

Предоставяне на услуги в чужбина

Ако сте регистрирали предприятие, предоставящо услуги (например като архитект или екскурзовод) в страната, в която живеете, можете да предлагате тези услуги в друга страна от ЕС, без да създавате предприятие или филиал там.

Това може да ви е от полза, ако искате да:

По принцип трябва да можете да предоставяте услуги в други страни от ЕС, без да се налага да се съобразявате с всички административни процедури и правила в съответната страна (като например получаване на предварително разрешение за извършване на стопанска дейност). Трябва обаче да уведомите публичните органи, че ще предлагате услуги в страната. Другата страна трябва да има основателни причини, за да наложи своите изисквания.

Ако имате трудности с обществените органи, можете да поискате помощ от нашите служби за помощ и съветиОтваряне като външна връзка .

Забележка: Ако предлагате телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги, те винаги ще се облагат с данък de en fr в страната, в която е клиентът. За данъчно незадължено лице това е мястото, където то е установено, има постоянен адрес или обикновено пребивава. За бизнес клиент това е страната, в която е установено предприятието или в която има постоянен обект, когато услугата е предназначена за този обект.

Въпреки този принцип не може просто да приемете, че можете да предоставяте услуги, без да създадете предприятие на място. Това ще зависи главно от това колко често, колко дълго и колко редовно искате да предоставяте услуги.

Също така за някои сектори може да важат различни правила, като например за:

Ако решите да регистрирате компания в друга страна от ЕС, ще трябва да се съобразите с националните правила за учредяване/регистриране на дъщерно дружество, клон или агенция, както и с повечето от правилата в страната за учредяване на предприятие (включително признаване на вашите професионални квалификации en и получаване на съответните разрешителни). Спазване на националните, европейските и международните стандарти също може да е необходимо.

За да разберете какво да направите във вашия случай, обърнете се към единното звено за контактОтваряне като външна връзка в страната, в която искате да предоставяте услуги.

Единните звена за контакт предоставят информация на езика на страната, в която се намират. Много от тях предоставят информация и на други езици. Равнището на предоставяната информация и услуги в различните звена за контакт могат да се различават.

Изберете държава

Телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги.

Ако доставяте телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги, те обикновено ще се облагат с данък de en fr в страната, в която е клиентът.

Бизнес клиенти

За бизнес клиент това е страната, в която е установено предприятието или в която има постоянен обект, когато услугата е предназначена за този обект.

Данъчно незадължени клиенти

За данъчно незадължени лица това е мястото, където те са установени, имат постоянен адрес или обикновено пребивават.

Специални правила за нисък годишен оборот

Има някои изключения — опростените правила означават, че можете да изберете да прилагате правилата за ДДС на вашата страна от ЕС (т.е. там където сте установен, имате постоянен адрес или пребивавате обикновено), ако отговаряте на следните критерии:

В този случай не е необходимо да се регистрирате, да подавате справка-декларации за ДДС и да извършвате плащания във всяка от страните от Съюза, където живеят вашите клиенти (нито да се регистрирате за режима MOSS). Вместо това начислявате ДДС на вашите клиенти по ставката във вашата страна и плащате и декларирате ДДС пред данъчните органи във вашата страна.

Ако се ползвате от специален режим за малки предприятия във вашата страна, който ви позволява да освобождавате вашите доставки от ДДС до определен праг, това се отнася и за вашите доставки на телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване или електронни услуги.

Всички клиенти в ЕС са равни

Можете да определяте общите правила и условия на продажба, но всички ваши клиенти от ЕС трябва да имат същия достъп до услугите (предоставяни във вашите обекти или по електронен път) като местните клиенти. Ако предлагате специална цена, промоция или условия за продажба, те трябва да са налични за всички ваши клиенти, независимо от това в коя страна от ЕС се намират, или от тяхното гражданство, местопребиваване или място на развиване на стопанска дейност.

Правилата важат за онлайн и офлайн сделки, в случай че продажбите са на крайния потребител (лице или предприятие, което не възнамерява да препродава, променя, преработва или отдава под наем своите покупки). Правилата не се прилагат за аудио-визуалните услуги. Възможно е за друго защитено с авторско право онлайн съдържание, все още да се прилагат териториални ограничения.

Достъп до онлайн интерфейс

Вашите клиенти трябва да имат достъп до всяка версия на вашия уебсайт, до която пожелаят, например ако използват адреса на испанската версия на вашия сайт, а се свързват от Италия, не бива автоматично да бъдат пренасочвани към италианската версия. Те трябва да ви дадат съгласието си, преди да ги пренасочите, и имат право да оттеглят своето съгласие по всяко време.

Продажба на услуги, предоставяни по електронен път

Ако клиент се намира в друга държава от ЕС и желае да закупи услугите, предоставяни от вас по електронен път (като например облачни услуги, съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове), той следва да може да получи достъп и да се регистрира за тези услуги по същия начин както вашите местни клиенти.

Ако се налага да отидете в чужбина, за да предлагате услугите си на клиенти там, може да имате допълнителни разходи – например за складиране или за да се съобразите с административни процедури. Подобни допълнителни разходи може да оправдаят по-високи цени за клиенти в чужбина.

Не сте сигурни кога е налице дискриминация?

Ако не сте сигурни дали сте незаконно дискриминирани от търговец или дали самите вие не прилагате дискриминационни условия към вашите клиенти, обърнете се към съответното звено за контакт en във вашата страна.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: