Viimati ajakohastatud: 01/08/2022

Teenuste osutamine välismaal

Kui olete registreeritud ettevõtja, kes osutab teenuseid (nt arhitekti või giidina) oma elukohariigis, saate samu teenuseid pakkuda ka teises ELi riigis, asutamata seal ettevõtet või filiaali.

See võib olla kasulik, kui soovite:

Põhimõtteliselt peaksite saama osutada teenuseid teises ELi riigis ilma, et peaksite järgima kõiki selle riigi haldusmenetlusi ja eeskirju (nt taotlema äritegevuseks luba). Siiski võib olla vajalik teise riigi ametiasutustele teada anda, et kavatsete seal teenuseid osutada. Teisel riigil peavad olema mõjuvad põhjused nõudmiste esitamiseks.

Kui teil tekib riigiasutustega suhtlemisel probleeme, pöörduge meie abi- ja nõuandeteenistuseAva välislingina poole.

Märkus: Kui pakute telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, maksustatakse de en fr need alati riigis, kus asub klient. Mittemaksukohustuslastest isikute puhul on selleks tema asukohariik või alaline asu- või elukoht. Ärikliendi puhul on selleks ettevõtte asukohariik või riik, kus ettevõttel on püsiv tegevuskoht ning kus ta teenust kasutab.

Sellest põhimõttest hoolimata ei saa alati eeldada, et saate osutada teenuseid ilma kohalikku ettevõtet loomata. See sõltub peamiselt sellest, kui sageli, kui kaua ja kui korrapäraselt te soovite teenuseid osutada.

Järgmiste teenuste puhul võidakse kohaldada erieeskirju:

Kui otsustate registreerida ettevõtte teises ELi riigis, peate järgima selle riiklikke eeskirju tütarettevõtte, filiaali või esinduse asutamise või registreerimise kohta ning enamikku eeskirjadest ettevõtte asutamise kohta (sealhulgas neid, mis käsitlevad kutsekvalifikatsiooni tunnustamist en ja vajalike lubade taotlemist). Samuti võidakse nõuda vastavust riiklikele, Euroopa või rahvusvahelistele standarditele.

Nõuandeid tegutsemiseks igas konkreetses olukorras saate küsida selle riigi ühtsest kontaktpunktistAva välislingina , kus te soovite teenuseid osutada.

Ühtsed kontaktpunktid annavad teavet oma riigi ametlikus keeles. Paljud pakuvad teavet ka teistes keeltes. Teabe ja teenuste tase võib kontaktpunktide lõikes erineda.

Valige riik

Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektroonilised teenused

Kui pakute telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, maksustatakse de en fr need üldjuhul riigis, kus asub klient.

Ärikliendid

Ärikliendi puhul on selleks ettevõtte asukohariik või riik, kus ettevõttel on püsiv tegevuskoht ning kus ta teenust kasutab.

Mittemaksukohustuslastest tarbijad

Mittemaksukohustuslastest isikute puhul on selleks tema asukohariik või alaline asu- või elukoht.

Erieeskirjad väikese aastakäibega maksukohustuslaste puhul

On mõningad erandeid. Lihtsustatud eeskirjad võimaldavad teie suhtes kohaldada käibemaksueeskirju, mis kehtivad teie ELi riigis (s.t riigis, kus olete asutatud või kus on teie alaline asu- või elukoht), kui vastate järgmistele kriteeriumidele:

Sellisel juhul ei pea te registreerima, esitama käibemaksudeklaratsioone ega tegema makseid kõigis neis ELi riikides, kus teie kliendid asuvad (ega end väikese kontaktpunkti raames registreerima). Selle asemel esitate oma klientidele arvel käibemaksu teie riigis kohaldatava määra alusel ning maksate ja deklareerite käibemaksu teie oma riigi maksuasutustele.

Kui teie suhtes kohaldatakse teie riigis väikeettevõtjatele kehtivat käibemaksu erikorda, mis võimaldab teil oma tarned teatava piirmäärani käibemaksust vabastada, kohaldatakse sama ka teie osutatavate telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektrooniliste teenuste suhtes.

Kõik kliendid on ELis võrdsed

Kuigi saate ise kindlaks määrata oma müügilepingute tüüptingimused, peab kõigil ELis asuvatel klientidel olema kohalike klientidega võrdne juurdepääs teie teenustele (mida osutatakse teie ruumides või elektrooniliselt). Kui pakute spetsiaalseid hindu, soodustusi või müügitingimusi, peavad need olema kättesaadavad kõigile teie klientidele, sõltumata sellest, millises ELi riigis nad asuvad, milline on nende kodakondsus, elukoht või ettevõtte asukoht.

Neid eeskirju kohaldatakse veebipõhiste ja -väliste tehingute puhul, kui müük toimub otse lõppkasutajale (üksikisikule või ettevõtjale, kes ei kavatse oma ostu edasi müüa, seda muuta, töödelda, rentida ega sellega seoses allhankelepinguid sõlmida). Neid eeskirju ei kohaldata audiovisuaalteenuste puhul. Muu autoriõigusega kaitstud veebisisu suhtes võidakse siiski kohaldada piiranguid territoriaalse autoriõigusega seotud piirangute tõttu.

Juurdepääs veebipõhistele kasutajaliidestele

Teie kliendid peavad saama külastada teie veebisaidi kõiki soovitud versioone. Kui nad sisestavad Itaalias viibides näiteks teie veebisaidi Hispaania URLi, siis ei tohiks neid automaatselt itaaliakeelse versiooni juurde edasi suunata. Nad peavad teile enne edasisuunamist andma oma nõusoleku ja neil on õigus see igal ajal tagasi võtta.

Elektrooniliselt osutatavate teenuste müük

Kui klient asub teises ELi riigis ja soovib teilt osta elektrooniliselt osutatavaid teenuseid (nagu pilveteenused, võrgupõhine andmelaondus või veebimajutus), peaks tal olema võimalus neile teenustele juurde pääseda kohalike klientidega võrdsetel tingimustel.

Kui teil on vaja välismaal asuvale kliendile teenuse osutamiseks ületada riigipiiri, võivad sellega kaasneda lisakulud nt seoses kauba ladustamise või haldusmenetluste järgimisega. Sellised lisakulud võivad õigustada kõrgema hinna küsimist välismaistelt klientidelt.

Te ei ole kindel, kas tegemist on diskrimineerimisega?

Kui te ei ole kindel, kas mõni ettevõtja diskrimineerib teid ebaseaduslikult või te ise kohaldate diskrimineerivaid tingimusi oma klientide suhtes, võtke ühendust asjakohase kontaktpunktiga en oma riigis.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vaidluste lahendamine teisest ELi riigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: