Viimati ajakohastatud: 15/09/2022

Kemikaalide registreerimine ELis (määrus REACH)

Kui teie ettevõte toodab kemikaali või impordib seda Euroopa Majanduspiirkonda (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra) aastas vähemalt ühe tonni, peate selle registreerima REACHi andmebaasis. REACH on ingliskeelne lühend, mis tähendab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

REACH-määrust rakendatakse kõigi kemikaalide suhtes, nii tööstuslikes protsessides kasutatavate ainete kui ka meie igapäevases elus (näiteks värvides, puhastusvahendites, riietes, mööblis ja elektrilistes toodetes) kasutatavate ainete suhtes. Seega mõjutab määrus enamikku ettevõtjaid kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

REACHi andmebaasis registreerimata kemikaale turustada ega kasutada ei tohi.

Peate järgima REACH-määrust, kui teie ettevõte on kemikaalide:

Määruse nõuetele vastamiseks peate tegema kindlaks ja juhtima riske, mis on seotud teie poolt ELis/EMPs toodetavate või turustatavate ainetega.

Kui registreerite keemilise aine kas tootja või importijana, peate Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) näitama, kuidas ainet ohutult kasutada, ning teatama ohutuskaardi abil võimalikele allkasutajatele vajalikud riskijuhtimismeetmed.

Kui teie ettevõte on kemikaalide allkasutaja, on teil teistsugused kohustused. Kõige olulisem on see, et rakendaksite ohutuskaartidel märgitud riskijuhtimismeetmeid. Kontrollige, et kasutusalad vastavad registreerimistoimikule ning teavitage tarnijaid ja kasutajaid oma ettevõtte tarneahelas.

Kasutage ECHA NavigaatoritAva välislingina, et teha vastavalt REACH-määrusele kindlaks oma roll ja kohustused või erandid, mis võivad teie ettevõtte suhtes kehtida.

Tutvuge ECHA jaotisega, mis käsitleb VKEde toetamist, et saada teavet väikeettevõtjate jaoks oluliste küsimuste kohta.

Kuidas REACH toimib?

REACH-määrusega kehtestati üksikainete, segude ja kaupades kasutatavate ainete suhtes uued turustamiseeskirjad. Määruse kohaselt on tööstusharu ettevõtjatel järgmised kohustused:

Samuti nähakse sellega ette, et Euroopa Liit võib võtta lisameetmeid, kui tekib vajadus täiendavaks tegevuseks ELi tasandil. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)Ava välislingina aitab kõiki vajalikke etappe koordineerida ja rakendada.

Lõivud ja tasud

REACH-määrusega on ette nähtud teatavate tasude maksmine. Nende määr ja maksmise tähtaeg sõltuvad konkreetse juhtumi asjaoludest. Väikeettevõtete makstavad tasud on väiksemad. Ettevõte peab arvestama ka muude REACH-määrusest tulenevate kuludega, sealhulgas nendega, mis on seotud:

Hea koostöö teiste osapooltega ja piisav ettevalmistusaeg võivad kulusid oluliselt vähendada.

Vt ka:

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Riiklikud kasutajatoed

Riiklikud kasutajatoed on teie esmane kontaktpunkt küsimustes, mis on seotud teie CLP- ja REACH-määrusest tulenevate kohustustega.

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: