Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 05/03/2018

Lennureisijate õigused

Kontrollige, kas teie juhtumi puhul kehtivad ELi lennureisijate õigused

 • Kui teie lend toimub ELi piires ja seda teenindab ELi või kolmanda riigi lennuettevõtja
 • Kui teie lend saabub ELi väljastpoolt liitu ja seda teenindab ELi lennuettevõtja
 • Kui teie lend väljub ELis kolmandasse riiki ja seda teenindab ELi või kolmanda riigi lennuettevõtja

EL tähendab 28 ELi liikmesriiki, kaasa arvatud Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunioni saar, Mayotte, Saint-Martin (Prantsuse Antillid), Assoorid, Madeira ja Kanaari saared, samuti Island, Norra ja Šveits.

 • Kui teie lend saabub ELi kolmandast riigist ja seda teenindab kolmanda riigi lennuettevõtja
 • Kui te olete juba saanud hüvitisi (hüvitis, marsruudi muutmine, abi) lennuga seotud probleemide tõttu kolmanda riigi asjakohaste õigusaktide alusel

EL ei hõlma Fääri saari, Mani saart ja Kanalisaari.

JAH, kontrollige oma õigusi
Kontrollige oma õigusi
EI, teil ei ole õigusi
Teil ei ole õigusi

Nii väljalende kui ka tagasilende peetakse kaheks eraldi lennuks, isegi kui need pandi kinni ühe broneeringu raames.

Mõnel juhul ei pruugi lendu teenindav lennuettevõtja olla see, kellelt ostsite oma pileti. Probleemide korral saab pidada vastutavaks vaid lendu teenindavat lennuettevõtjat.

Lennujaama registreerimislauas peab alati olema selgelt nähtav trükitud või elektrooniline teade, mis informeerib teid ELi reisijate õigustest. See teave peab olema ka välja toodud lennujaamas iseteeninduspunktides ja veebis. Kui teid jäetakse lennureisist maha, teie lend on tühistatud, see on hilinenud rohkem kui kaks tundi või te saabute oma lõppsihtkohta suure hilinemisega, peab lendu teenindav lennuettevõtja andma teile kirjaliku teate, milles on esitatud hüvitist ja abi käsitlevad eeskirjad.

Lennureisist mahajätmine

Teid võidakse lennureisist maha jätta:

 • Ohutuse, turvalisuse või tervisega seotud põhjustel või kui teil puuduvad nõuetekohased reisidokumendid
 • Kui te ei kasutanud tagasilendu sisaldava broneeringu väljalendu
 • Kui te ei kasutanud teist (teisi) lendu (lende), mida sisaldas järjestikuste lendudega broneering
 • Kui teil puuduvad teiega kaasas oleva lemmiklooma nõutavad dokumendid

Kui te ilmute lennu registreerimisele õigel ajal ning kehtiva lennubroneeringu ja kehtivate reisidokumentidega, aga teid jäetakse lennureisist maha ülebroneerimise tõttu või tehnilistel põhjustel ning te ei loobu oma istekohast vabatahtlikult, on teil õigus:

Tühistamine

Lend tühistatakse, kui:

 • teie algsest lennuplaanist loobutakse ja teid viiakse üle teisele regulaarlennule
 • lennuk tõusis õhku, kuid oli sunnitud naasma lähtelennujaama ja teid viidi üle teisele lennule
 • teie lend saabub lennujaama, mis ei ole teie lennupiletil märgitud lõppsihtkoht, välja arvatud juhul, kui olete:
  • nõustunud marsruudi muutmisega (samasugustel reisitingimustel esimesel võimalusel) teie algse lõppsihtkoha lennujaama või muusse teiega kokkulepitud sihtkohta jõudmiseks. Sel juhul peetakse seda lennu hilinemiseks ja mitte tühistamiseks;
  • saabumislennujaam ja algne sihtlennujaam teenindavad sama linna või piirkonda. Sel juhul peetakse seda lennu hilinemiseks ja mitte tühistamiseks.

Kui teie lend tühistatakse, on teil õigus hüvitisele, marsruudi muutmisele või tagasipöördumisele, samuti on teil õigus saada abi ja õigus saada hüvitist. Hüvitist tuleb maksta, kui teile teatati tühistamisest vähem kui 14 päeva enne regulaarlennu väljumise kuupäeva. Lennuettevõtja on kohustatud tõendama, kas ja millal teile isiklikult teatati lennu tühistamisest. Vastasel korral võite edasise abi saamiseks võtta ühendust riikliku ametiasutusegapdfEnglish .

Kuid hüvitist ei pea maksma, kui lennuettevõtja suudab tõestada, et lennu tühistamine on tingitud erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed.

Hilinemine

Kui teie lennu väljumine hilineb, on teil õigus abile, hüvitisele ja tagasilennule, sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennu pikkusest.

Kui te saabusite oma lõppsihtkohta rohkem kui kolmetunnise hilinemisega, on teil õigus saada hüvitist, kui hilinemine ei olnud tingitud erakorralistest asjaoludest.

Reisiklassi muutmine

Kui teid viiakse üle kõrgemasse klassi, ei tohi lennuettevõtja nõuda lisatasu.

Kui teid viiakse üle madalamasse klassi, on teil sõltuvalt lennu pikkusest õigus saada hüvitist järgmises suurusjärgus piletihinnast:

a) 30% – kuni 1500 km pikkused lennud

b) 50% – pikemad kui 1500 km liidusisesed lennud (välja arvatud ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud ) ja kõik muud 1500 kuni 3500 km pikkused lennud

c) 75% – lennud, mis ei kuulu punktide a ja b alla, sealhulgas ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud.

Kui teie ühtne pilet hõlmab kaht või enamat jätkulendu, võite saada hüvitist ainult madalamasse klassi üleviidud lennu ning mitte kogu reisi eest. Hüvitis peab laekuma seitsme päeva jooksul.

Kaotsiläinud, kahjustunud või hilinenud pagas

Registreeritud pagas

Lennuettevõtja vastutab selle eest, kui teie registreeritud pagas läheb kaduma, saab kahjustada või saabub hilinemisega ning teil on õigus saada kuni 1220 euro ulatuses hüvitist. Kui aga sellise kahju põhjustas pagasi enda defekt, puudub teil igasugune õigus hüvitisele.

Käsipagas

Kui teie käsipagas saab kahjustada, vastutab lennuettevõtja selle eest juhul, kui tema on kahju tekkimises süüdi.

Reisikindlustus

Kui reisite väärtuslike esemetega, võite teatava tasu eest nõuda kõrgemat hüvitise määra (lisaks 1220 eurole). Peaksite seda lennuettevõtjalt taotlema hiljemalt end lennule registreerides. Siiski oleks piisava kindlustuskaitse tagamiseks mõistlik kasutada eraviisilist reisikindlustust.

Kuidas esitada kaebust?

Kui soovite esitada nõude seoses kaotsiläinud või kahjustunud pagasiga, peaksite seda tegema kirjalikult 7 päeva jooksul, või 21 päeva jooksul pärast pagasi kättesaamist, kui see hilines. Selle jaoks ei ole loodud kogu ELi hõlmavat standardvormi.

Hüvitis – lennureisist mahajätmine, lennu tühistamine, hilinemine saabumisel

Summa eurodes

Vahemaa

250

1500 km või vähem

400

Üle 1500 km ELi piires ja kõigi teiste lendude puhul 1500 kuni 3500 km

600

Üle 3500 km

Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega võib hüvitis 50% ulatuses väheneda.

Hüvitis – lennureisist mahajätmine

Te peaksite lennureisist mahajätmise korral alati saama hüvitist.

Jätkulend – üks broneering ühekordse registreerimisega

Kui teid jäetakse lennureisist maha põhjusel, et jätkulendu teenindav lennuettevõtja arvas, et te saabute selle lennu pardaleminekuks liiga hilja (sest teie esimene lend hilines), tuleb maksta hüvitist.

Jätkulend – eraldi broneeringud

Kui teil on kaks eraldi piletit kahele järjestikusele lennule ja esimene lend hilineb, mis tähendab, et teile ei ole võimalik end õigel ajal registreerida järgmisele lennule, ei ole lennuettevõtjad kohustatud hüvitist maksma. Ent kui teie esimene lend hilineb rohkem kui kolm tundi, võib teil olla õigus saada hüvitist lennuettevõtjalt, kes teenindas esimest lendu.

Hüvitis – lennu tühistamine

Kui teie lend tühistatakse ei ole teil õigust hüvitisele:

 • Kui teile teatati sellest rohkem kui 14 päeva ette
 • Kui teile teatatakse sellest ajavahemikus kaks nädalat kuni seitse päeva enne kavandatud väljumist ja teile pakutakse marsruudi muutmist, mis võimaldab teil:
  • väljuda mitte enam kui kaks tundi enne algselt kavandatud väljumisaega ja
  • jõuda lõppsihtkohta vähem kui neli tundi pärast algselt kavandatud saabumisaega
 • kui teile teatatakse sellest vähem kui seitse päeva enne kavandatud väljumist ja teile pakutakse marsruudi muutmist, mis võimaldab teil:
  • väljuda mitte enam kui üks tund enne algselt kavandatud väljumist ja
  • jõuda lõppsihtkohta vähem kui kaks tundi pärast algselt kavandatud saabumisaega.

Teil ei ole õigust hüvitisele, kui tegemist on erakorraliste asjaoludega, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed.

Hüvitis – hilinemine

 • Kui te jõuate oma lõppsihtkohta hilinemisega kolm tundi või rohkem, on teil õigus hüvitisele, kui hilinemist ei põhjustanud erakorralised asjaolud mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed.
 • Kui te jääte maha jätkulennust ELi piires reisides või ELi liikmesriigist tulevast lennust väljaspool ELi, peaks teil olema õigus hüvitisele, kui saabute oma lõppsihtkohta rohkem kui kolmetunnise hilinemisega. Ei ole oluline, kas jätkulende teenindavad ELi või kolmanda riigi lennuettevõtjad.
 • Kui teie lend väljub kolmandast riigist teie lõppsihtkohta ELi liikmesriigis, kusjuures jätkulende teenindavad järjestikku kolmanda riigi ja ELi lennuettevõtjad või ainult ELi lennuettevõtjad, võetakse lõppsihtkohta saabumisel suure hilinemise puhul seoses õigusega hüvitisele arvesse üksnes ELi lennuettevõtjate teenindatavaid lende.
 • Teil ei ole õigust hüvitisele, kui jääte jätkulendudest maha viivituste tõttu turvakontrollis või kui eirasite pardalemineku aega lennujaamas, kus toimus ümberistumine.
 • Kui nõustute muu kui algses broneeringus ette nähtud lennujaama suunduva lennuga ja see saabub hilinemisega, on tel õigus hüvitisele. Hilinemise arvutamiseks kasutatav saabumisaeg on algses broneeringus märgitud lennujaama või lennuettevõtjaga kokkulepitud sihtkohta saabumise aeg. Transpordikulud, mis tekivad alternatiivse lennujaama ja algses broneeringus märgitud lennujaama või kokkulepitud sihtkoha vahel, peaks kandma teenindav lennuettevõtja.
 • Kui lennuettevõtja pakub teile marsruudi muutmist ning te jõuate oma lõppsihtkohta kahe-, kolme- või neljatunnise hilinemisega võib teie hüvitis 50% ulatuses väheneda.

Abi lennureisist mahajätmise, lennu tühistamise või hilinenud saabumise korral

Lennuettevõtjad peavad pakkuma ja võimaldama teile ootamise ajal tasuta abi. Reisi katkemise korral peaksite teatama endast teenindavale lennuettevõtjale, et vältida olukorda, kus olete sunnitud ise asju korraldama. Lisaks peab lendu teostav lennuettevõtja võimaluse korral tagama, et majutus on juurdepääsetav puuetega isikutele ja juhtkoertele. Võimaldatava abi alla kuuluvad:

 • Joogid
 • Toit
 • Majutus (kui teie reis broneeritakse ümber järgmisele päevale)
 • Transport majutuskohta ja tagasi lennujaama
 • Kaks telefonikõnet, teleks, faksiteated või elektronkirjad

Kui abi ei pakuta ja te maksite oma söökide ja jookide jne eest, peaks lennuettevõtja need kulutused hüvitama, tingimusel, et kulutused olid vajalikud, mõistlikud ja asjakohased. Selleks peaksite hoidma alles kõik kviitungid. Teil on õigus abile üksnes ajal, mille jooksul ootate marsruudi muutmist võrreldavatel transporditingimustel oma lõppsihtkohta esimesel võimalusel või tagasilendu.

Erandjuhtudel võib lennuettevõtja otsustada abi piirata või vähendada, kui see põhjustaks suuremat hilinemist reisijatele, kes ootavad alternatiivset või hilinenud lendu.

Hüvitis, marsruudi muutmine või ümberbroneerimine lennureisist mahajätmise või lennu tühistamise korral

Lennuettevõtja peab pakkuma teile järgmist ühekordset valikut:

 • teie lennupileti hüvitamist ja kui teil on jätkulend, tagasilendu väljumislennujaama niipea kui võimalik,
 • muudetud marsruudil lõppsihtkohta toimetamist niipea kui võimalik,
 • muudetud marsruuti hilisemal, teile sobival kuupäeval võrreldavatel transporditingimustel vastavalt vabade istekohtade olemasolule.

Niipea, kui olete valinud ühe neist kolmest võimalusest, ei ole teil enam õigusi seoses teise kahe võimalusega. Siiski võib lennuettevõtja olla ikkagi kohustatud maksma teile hüvitist.

 • Kui lennuettevõtja ei täida oma kohustust pakkuda teile marsruudi muutmist või tagasipöördumist võrreldavatel transporditingimustel niipea kui võimalik, peab ta hüvitama teie lennukulud.
 • Kui lennuettevõtja ei paku teile valikut hüvitise ja marsruudi muutmise vahel, kuid otsustab ühepoolselt hüvitada teie algse pileti, on teil õigus lisahüvitisele, mille suuruseks on hinnavahe uue piletiga (võrreldavatel transporditingimustel).
 • Kui olete broneerinud väljalennu ja tagasilennu eraldi ja eri lennuettevõtjatega ning väljalend tühistatakse, siis hüvitatakse üksnes tühistatud lennu pilet.

Aga kui väljalendu ja tagasilendu teenindavad eri lennuettevõtjad, kuid need lennud kuulusid ühtse broneeringu alla, on teil väljalennu tühistamise korral järgmised õigused:

 • hüvitis,
 • valik järgmiste võimaluste vahel: i) kogu pileti hüvitamine (väljalend ja tagasilend) või ii) muudetud marsruudil teise lennuga väljalend

Erakorralised asjaolud

Erakorralised asjaolud võivad põhjustada rohkem kui ühe lennu tühistamise või hilinemise lõppsihtkohta. Erakorraliste asjaoludena on määratletud näiteks lennuliikluse korraldamisega seotud otsused, poliitiline ebastabiilsus, halvad ilmastikuolud ja turvariskid.

Olukorrad, mida ei käsitata erakorraliste asjaoludena, hõlmavad:

 • enamikku tehnilisi probleeme, mis ilmnevad õhusõiduki hoolduse ajal või on põhjustatud õhusõiduki puudulikust hooldusest,
 • liikuva trapi kokkupõrge õhusõidukiga.

Kui lennuettevõtja teatab erakorralistest asjaoludest, tuleb põhjusi täpselt selgitada. Kui teile ei anta rahuldavat selgitust, võite edasise abi saamiseks võtta ühendust riikliku ametiasutusegapdfEnglish .

Erakorralised asjaolud – hilinemine

Erakorralised asjaolud võivad põhjustada rohkem kui ühe lennu tühistamise või hilinemise lõppsihtkohta. Erakorraliste asjaoludena on määratletud näiteks lennuliikluse korraldamisega seotud otsused, poliitiline ebastabiilsus, halvad ilmastikuolud ja turvariskid.

Olukorrad, mida ei käsitata erakorraliste asjaoludena, hõlmavad:

 • enamikku tehnilisi probleeme, mis ilmnevad õhusõiduki hoolduse ajal või on põhjustatud õhusõiduki puudulikust hooldusest
 • liikuva trapi kokkupõrge õhusõidukiga

Kui lennuettevõtja teatab erakorralistest asjaoludest, tuleb põhjusi täpselt selgitada. Lennuettevõtja ei pea maksma hüvitist lennu tühistamise või saabumise hilinemise korral, kui tal on võimalik tõestada, et tühistamine või hilinemine on tingitud erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed.

Nõudke oma õigusi

1. samm: Kaebus lennuettevõtjale

Te peaksite kõigepealt saatma oma kaebuse lennuettevõtjale, kasutades ELi lennureisija kaebuse vormi[119 KB]

2. samm: Kaebus riiklikele ametiasutustele

Kui te ei saa lennuettevõtjalt vastust ja te leiate, et teie ELi lennureisija õigusi on rikutud, võite esitada mõistliku aja jooksul kaebuse asjaomasele riiklikule ametiasutuselepdfEnglish riigis, kus vahejuhtum aset leidis.

3. samm: Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole pöördumine

Kui lennuettevõtja antud vastus teid ei rahulda ja lennuettevõtja on registreeritud ELis, võite esitada oma vaidluse vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele. Kui ostsite pileti internetist, võite kaebuse esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormiEnglish vahendusel.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ja vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi saavad kasutada üksnes ELi elanikud.

4. samm: Kohtusse pöördumine

ELi liikmesriikide vaheliste lendude puhul võite kas saabumis- või lähtekohas pöörduda hüvitise nõudega vastavalt ELi eeskirjadele riiklikusse kohtusse. Te võite anda asja kohtusse ka riigis, kus lennuettevõtja on registreeritud.

Lennuettevõtja vastu liikmesriigi kohtus hagi esitamise tähtajad on igas ELi riigis määratud kindlaks vastavalt riiklikele aegumissätetele.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid