Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Tööotsija pereliikmed

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Kui olete ELi kodanik, kes on asunud teise ELi liikmesriiki elama, et seal tööd otsida, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Käesolevalt leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas teie pereliikmed saavad teiega ühineda.

Isegi juhul, kui olete ELi kodanik, kuid ei ole asunud elama teise ELi liikmesriiki, vaid elate oma koduriigis, siis ELi eeskirjad ei kehti. Sellisel juhul kohaldatakse siseriiklikke õigusnorme.

Viibimine välismaal kuni 6 kuud

Kui olete teises ELi liikmesriigis tööd otsiv ELi kodanik, võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad (kui nad on ELi kodanikud) elada seal koos teiega samadel halduslikel tingimustel, kui ELi kodanikud.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui teie abikaasa, lapse(lapsed), või (vana)vanemad ei ole ELi kodanikud või kui nende puhul ei ole nõutavad tingimused täidetud, võivad nad siiski viibida koos teiega teie uues elukohariigis kui tööd otsiva ELi kodaniku pereliikmed.

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et teie pereliikmed teataksite oma riigis viibimisest pädevale ametiasutusele (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) mõistliku aja jooksul pärast saabumist.

Elamisluba

ELi kodanike pereliikmetelt, kes ei ole ELi kodanikud, võidakse nõuda elamisloa taotlemist.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie abikaasat, (lapse)lapsi ja (vana)vanemaid kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, kooliskäimisega jne.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad võivad elada koos teiega kõnealuses riigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Viibimine välismaal kauem kui 6 kuud

Teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad, kes on või ei ole ELi kodanikud, võivad jääda koos teiega teie uude ELi liikmesriiki vaid teatavatel tingimustel:

  • kui kaotasite töö juba teie uues elukohariigis töötades; peate suutma seda tõendada ning vastama teatavatele tingimustele; VÕI
  • kui te otsite oma uues elukohariigis oma esimest töökohta; te peate suutma tõendada, et otsite aktiivselt tööd ning teil on reaalsed võimalused see leida.

Näide

Celia on sakslanna ning ta töötab Austrias. Ta on abielus Özgüriga, kes on Türgi kodanik. Celia abikaasana on Özgür saanud loa Austrias elada ja töötada. Pärast 13 kuud kaotab Celia oma töö. Ta registreerib end kohalikus tööturuasutuses töötuna ja asub uut töökohta otsima. Nii Özgür kui ka Celia võivad Austriasse edasi jääda.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: