Viimati ajakohastatud: 26/08/2022

Intellektuaalomandi turustamine

Kui teil on intellektuaalomandit, võite anda selle kasutamise õiguse teisele juriidilisele isikule (Üksikisik, äriühing või muu üksus, millel on seadusjärgsed õigused ja kohustused). Seda tuntakse intellektuaalomandi litsentsimisena. Võite ka otsustada intellektuaalomandi müüa tulu teenimiseks. Seda nimetatakse intellektuaalomandiõiguste loovutamiseks või üleandmiseks.

Enne litsentsimises või loovutamises kokku leppimist

Mõnel juhul võib olla kasulik hoida osa teabest konfidentsiaalsena, näiteks:

Selleks tuleb võimaliku litsentsisaaja või õiguste valdajaga sõlmida vaikimiskokkulepe (Kirjalik kokkulepe, mille kohaselt ei tohi teabe vastuvõtja seda kolmandatele pooltele avaldada).

Võite oma intellektuaalomandi kohta teabe kogumiseks ja selle analüüsimiseks taotleda hoolsuskohustuse auditit, mille käigus hinnatakse põhjalikult teie intellektuaalomandi kõiki aspekte.

Intellektuaalomandi litsentsimine

Intellektuaalomandi valdajana võite sõlmida muu üksusega (ehk litsentsisaajaga) litsentsilepingu, millega antakse sellele luba kasutada teie intellektuaalomandit. Litsentsisaajaid võib olla üks (ainuõiguslik litsents) või mitu. Kui annate mitu litsentsi, võib nende kohaldamisala olla avatud või piiratud teatava tööstusharu või geograafilise piirkonnaga (nagu frantsiisimise puhul).

Vastutasuks saate teie kui litsentsiandja õiguste andmise eest tasu, mis tavapäraselt on litsentsitasu protsendina müügist. Võite seada intellektuaalomandi kasutamisele piiranguid (nt geograafiline ulatus, kasutusala jne).

Sellisel juhul teie kui litsentsiandja

Kuigi litsentsileping koostatakse juristide ja intellektuaalomandi ekspertide kaasabil, tuleb teatavates intellektuaalomandit käsitlevates sätetes kokku leppida ja lisada need lepingusse enne selle allkirjastamist.

Kuidas sõlmida litsentsilepingut? 

Litsentsilepingu sõlmimiseks peaksite tegema vähemalt järgmist:

Mõnes ELi riigis tuleb litsentsileping registreerida riiklikus intellektuaalomandiametis.riiklik intellektuaalomandiamet

Lisateavet leiate litsentsilepinguid käsitlevast teabelehest en , mille on koostanud Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi en .

Loovutamine: patentide, kaubamärkide või muu intellektuaalomandiõiguse müük

Võite oma intellektuaalomandiõiguse (nt patent, kaubamärk, autoriõigus) loovutada või üle anda. Sellega loobute kõigist esialgselt teie omanduses olnud õigustest asjaomase intellektuaalomandi suhtes.

Kui õiguste üleandmine on lõplikustatud, ei ole teil seoses selle intellektuaalomandiga enam mingeid kohustusi (nt uuendamise eest tasude maksmine) ega õigust saada kasu asjaomase toote või teenuse turustamisest.

Peale selle ei ole teil enam õigust seda intellektuaalomandit (nt leiutis, kaubamärk) kasutada, kuni see on kaitstud, välja arvatud juhul, kui see on loovutamislepinguga lubatud.

Kuidas korraldada intellektuaalomandi loovutamine?

Vaadake ka

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatavate projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: