Viimati ajakohastatud: 14/12/2022

Rongireisijate õigused

ELi eeskirjad rongireisijate õiguste kohta kehtivad alati, kui reisite rongiga ELi piires, ning neid kohaldatakse üldjuhul kõikide rongireiside ja -teenuste suhtes.

Hoiatus

Mõnede raudteeteenuste puhul on ELi riikidel õigus teha erandeid. Erandeid võidakse kohaldada riigisiseste linna-, linnalähi-, piirkondlike ja kaugliinide, aga ka väljaspool ELi algavate või lõppevate rahvusvaheliste rongiliinide suhtes. Kontrollige seda enne rongipileti ostmist.

Pileti ostmisel peab raudtee-ettevõtja või piletimüüja andma teile selget teavet järgmise kohta:

Reisi ajal peab raudtee-ettevõtja andma teavet rongis pakutavate teenuste, hilinemiste, turvalisuse ja ohutusega seotud küsimuste ning ümberistumisvõimaluste kohta. Kui teie reis hilineb või tühistatakse, peab ettevõtja andma teile teavet olukorra kohta reaalajas ning teavitama teid teie õigustest ja kohustustest.

Mis läks valesti?

Kuidas nõuda oma õigusi?

Kui teie arvates on teie õigusi rikutud, peaksite kõigepealt esitama kaebuse raudtee-ettevõtjale, kes peab teile vastama ühe kuu jooksul. Kui te raudtee-ettevõtjalt ühe kuu jooksul vastust ei saa või kui vastus teid ei rahulda, võite esitada kaebuse oma riigi asjaomasele ametiasutusele en . Riiklik ametiasutus peaks esitama teile mittesiduva õigusliku arvamuse, kuidas edasi toimida.

Samuti võite vaidluse lahendamiseks kasutada alternatiivset menetlust või pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole. Kui ostsite pileti internetist, võite kaebuse esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse ja vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi teenuseid saavad kasutada üksnes ELi elanikud.

Samuti võite kasutada ametlikku kohtumenetlust ning esitada hüvitisnõude ELi eeskirjade alusel Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaselt. Te võite anda asja kohtusse ka riigis, kus raudtee-ettevõtja on registreeritud. Raudtee-ettevõtja vastu liikmesriigi kohtus hagi esitamise tähtajad on igas ELi riigis kindlaks määratud vastavalt riiklikele aegumissätetele.

Rongireisijate õigustega seotud probleemide korral saate nõu ja abi küsida ka oma kohalikust Euroopa tarbijakeskusest .

Teie reis tühistati

Kui te tühistatud reisi tõttu hilinete ehk jõuaksite oma lõppsihtkohta rohkem kui 60 minutit hiljem, on teil õigus:

Kui otsustate jätkata oma reisi plaanipäraselt või võtta vastu alternatiivse transpordi pakkumise lõppsihtkohta, võib teil olla õigus hüvitisele.

Hüvitis reisi tühistamise korral

Hüvitist ei maksta juhul, kui:

Teie reis hilines

Kui teile teatatakse, et teie rong saabub lõppsihtkohta vähemalt 1-tunnise hilinemisega, on teil õigus:

Kui otsustate jätkata oma reisi plaanipäraselt või võtta vastu alternatiivse transpordi pakkumise lõppsihtkohta, võib teil olla õigus hüvitisele.

Hüvitis reisi hilinemise korral

Hüvitist ei maksta juhul, kui:

Teie pagas läks kaduma, sai kahjustada või saabus hilinemisega

Hõlpsasti käsitsetava pagasi (sh loomad) võite endaga rongi kaasa võtta. Muud suuremõõtmelised või mahukad esemed, nagu asjad või loomad, mis võivad teisi reisijaid häirida, põhjustada neile ebamugavusi või tekitada kahju, tuleks saata registreeritud pagasina (kooskõlas raudtee-ettevõtja üldiste veotingimustega). Neid esemeid veetakse rongi pagasivagunis.

Kui teie registreeritud pagas läheb kaduma või saab kahjustada, on teil õigus hüvitisele, välja arvatud teatavatel juhtudel, näiteks kui pagas ei olnud korralikult pakitud või oli transportimiseks sobimatu. Kui teie registreeritud pagas hilineb, on teil samuti õigus hüvitisele, välja arvatud juhul, kui see oli tingitud teie enda eksimusest või ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest.

Hüvitissummad

Kui saate rongiõnnetuses kannatada või olete surmaga lõppenud rongiõnnetuse ohvri ülalpeetav, on teil õigus saada kaotatud või kahjustatud käsipagasi eest hüvitist kuni 1400 eurot (see kehtib ka kaasas olnud loomade kohta).

Te saite rongiõnnetuses viga

Kui saate rongiõnnetuses vigastada, on teil õigus saada hüvitist, millest osa ettemaksuna 15 päeva jooksul pärast õnnetust, et katta teie esmased vajadused.

Olete surmaga lõppenud rongiõnnetuse ohvri ülalpeetav

Kui te olete surmaga lõppenud rongiõnnetuse ohvri ülalpeetav, on teil õigus saada hüvitist, millest osa ettemaksuna 15 päeva jooksul pärast õnnetust, et katta teie esmased vajadused. Ettemaksu summa on vähemalt 21 000 eurot ohvri kohta.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: