Viimati ajakohastatud: 15/09/2022

Aktsiisi tasumine

Aktsiis on teatavate toodete (nt alkohol, tubakas ja energiatooted) müügile või kasutamisele kehtestatud kaudne maks.

ELi eeskirjades on selgitatud, millised tooted kuuluvad aktsiisiga maksustamisele ja kuidas seda nende suhtes kohaldatakse.

ELi õigusaktides on sätestatud ka minimaalsed aktsiisimäärad, kuid ELi riigid (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki) võivad soovi korral oma maksumäärad nendest kõrgemaks seada. Tasumisele kuuluva aktsiisi aluseks on tavaliselt kilogramm, hektoliiter (hl) või alkoholisisaldus.

Millal peate tasuma aktsiisi?

On oluline erinevus selle hetke vahel, mil toode muutub aktsiisiga maksustatavaks, ning selle hetke vahel, mil asjaomane aktsiis tuleb tasuda. Enamik aktsiisikaupu maksustatakse aktsiisiga kohe pärast tootmist või importimist ELi. Seda aktsiisi saab siiski peatada ning seda ei tule tasuda enne, kui toode on tarbimiseks ringlusse lubatud.

Kui aktsiisikaubad on hävinud või kadunud ettenägematute asjaolude või loodusõnnetuste tõttu enne tarbimiseks ringlusse lubamist, ei tule aktsiisi tasuda.

Kes peab aktsiisi tasuma?

See sõltub sellest, kellele te müüte. Aktsiisi võib tasuda:

Näide

Aktsiisi maksmise eest ei vastuta alati tootja

Emily ettevõte müüb Iirimaal veine, mis saadetakse sinna Prantsusmaalt. Prantsusmaa ettevõte toodab veini ja hoiab seda volitatud laopidajale kuuluvas laos ajani, mil see Iirimaale saadetakse. Seda nimetatakse aktsiisi peatamiseks. See tähendab, et Prantsusmaa ettevõte ei pea oma riigis aktsiisi tasuma. Kui Emily ettevõte saab veinisaadetise kätte, lubatakse see tarbimisse ja aktsiisi peatamine tühistatakse. Emily ettevõte peab seejärel tasuma aktsiisi Iirimaal kehtiva määra alusel.

Kontrollige äripartneri aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumbrit

Aktsiisinumbri väljastab pädev asutus riigis, kus ettevõte on asutatud. Selle alusel on võimalik identifitseerida registreeritud kauplejaid, volitatud laopidajaid ja maksuladusid.

Kui soovite teada saada, kas aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber kehtib või mitte, siis võite kasutada süsteemi SEED – Aktsiisiloa kontrollimine.

Kui teie äripartneri number kehtib, näete süsteemis SEED nimekirja kaupadest, millega tal on luba kaubelda.

Piiriülene müük – millises ELi riigis tuleks aktsiis tasuda?

Selleks et kindlaks määrata, millises riigis peate aktsiisi tasuma, võetakse arvesse mitmeid tegureid. Näiteks seda, millal tooted toodeti või ELi imporditi, millal need tarbimisse lubati ja kas neid transporditi üle piiri.

Uurige välja, kus tuleks aktsiis tasuda.

Müün

Sellisel juhul peate veel siiski aktsiisi sihtriigis tasuma. Võite aga taotleda aktsiisi tagastamist selle riigi ametiasutustelt, kus aktsiisikaubad kõigepealt tarbimisse lubati.

Tagastuse saamiseks peate oma riigi ametiasutusele esitama:

Kaupu on võimalik transportida nii, et aktsiis tasutakse üksnes sihtriigis. Sel juhul tasub ostja aktsiisi sihtriigis vastavalt asjaomase riigi aktsiisimääradele. Seda meetodit kasutades peate aktsiisi peatamist jätkama.

Transporditagatis

Selle riigi ametiasutustele, kust kaubad lähetatakse, tuleb esitada kogu ELi hõlmav transpordiriske kattev tagatis. Selle tagatise võib anda:

Kauba teele lähetanud ELi riik võib sellest nõudest loobuda, kui kaupu veetakse üksnes tema oma territooriumil.

Samuti ei ole tagatist vaja energiatoodete veo puhul ELi piires, tingimusel et vedu toimub kas meritsi või alalise torujuhtme kaudu ning asjaomased ELi riigid on jõudnud vastavale kokkuleppele.

Elektroonilise haldusdokumendi (e-HD) kasutamine

Lisaks tagatisele peate saatma elektroonilise haldusdokumendi (e-HD) aktsiisi eest vastutavale ametiasutusele teie riigis, kasutades aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi de en fr .

Seejärel ametiasutus:

Enne toodete transportimist tuleb teil e-HD koos selle haldusviitenumbriga välja printida ja edastada see transpordiettevõtjale või lisada asjaomane viitenumber saatelehele, näiteks rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni kohasele veodokumendile.

Teil on mis tahes ajal enne transportimist võimalus e-HD tühistada. Transpordi ajal võite muuta ka sihtkohta, kasutades jälle aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi.

Kui aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemile ei ole võimalik ajutiselt juurde pääseda, siis võite ikkagi kaupu aktsiisi tasumata transportida, kui:

Kaupade vastuvõtmise kinnitamine

Ostjal on aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis kaupade vastuvõtmise kinnitamiseks aega 5 tööpäeva. Pärast seda teeb ELis asuva sihtriigi pädev ametiasutus järgmist:

Pärast kõnealuse kinnituse saamist võite paluda oma tagatise vabastamist.

Pöörake tähelepanu vastuvõtmise kinnitusele märgitud kogusele – te ei pea aktsiisi tasuma vaid sellelt kinnitatud koguselt.

Kaduma läinud või kahjustunud kaup

Kui mõned tooted on transpordi ajal kaduma läinud või kahjustunud (ning seda kinnitavad selle riigi ametiasutused, kus kadumine või kahjustumine toimus või tuvastati), saate dokumentidel kättesaadud ja kinnitanud koguseid vastavalt muuta.

Kui müüte aktsiisikaupu internetis või kaugmüügi teel tarbijale teises ELi riigis, tuleb aktsiis tasuda riigis, kus ost sooritati (kuhu te kaubad saadate).

Teil on kohustus aktsiis tasuda. Seega, isegi kui olete aktsiisi oma riigis juba tasunud, peate seda tegema ka sihtriigis.

Aktsiisi tagastamise taotlemine

Võite taotleda aktsiisi tagastamist selle ELi riigi ametiasutustelt, kus aktsiisikaubad kõigepealt tarbimisse lubati. Tagastuse saamiseks peate oma riigi ametiasutusele esitama:

Maksuesindaja

Tavaliselt peate määrama maksuesindaja selles ELi riigis, kuhu te aktsiisikaupu müüte. Samuti peate enne kaupade tarbijatele saatmist end kurssi viima riiklike aktsiisimenetlustega de en fr .

Enne saatmist

Enne kauba saamist peate:

Tubakatooted

Enamik ELi riike ei luba teil müüa tubakatooteid tarbijatele piiriülese kaugmüügi vormis. Riikides, kus see on lubatud, peate:

ELi riikidega seotud territooriumid

Aktsiisi käsitlevaid ELi eeskirju ei kohaldata järgmistel territooriumidel.

ELi riik Assotsieerunud territoorium
Taani Fääri saared, Gröönimaa
Soome Ahvenamaa
Prantsusmaa Prantsuse ülemereterritooriumid, Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin
Saksamaa Helgolandi saar, Büsingeni territoorium
Itaalia Livigno, Campione d'Italia, Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest
Madalmaad Hollandi Antillid
Hispaania Ceuta, Melilla, Kanaari saared

Mõnel juhul tasutakse aktsiisi teise riigi määrade alusel.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: