Viimati ajakohastatud: 20/05/2019

Aktsiisi tasumine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Müük teisele ettevõttele

Millal tuleb aktsiis tasuda?

On oluline erinevus aja vahel, mil toode muutub aktsiisiga maksustatavaks, ning selle aja vahel, mil asjaomane aktsiis tuleb tasuda.

Enamik aktsiisikaupu maksustatakse aktsiisiga kohe pärast tootmist või importimist ELi.

Kuid seda aktsiisi saab tegelikult peatada ning seda ei tule tasuda enne, kui toode on „tarbimiseks ringlusse lubatud". See märgib ajahetke, mil kaupade suhtes ei kohaldata enam aktsiisi peatamise korda. Pange tähele, et aktsiisikauba tootmiseks, ladustamiseks ja vedamiseks ilma aktsiisi tasumata (aktsiisi peatamise korral alusel) on vaja asjaomase riigifrdeen eriluba.

Kui aktsiisikaubad on hävinud või kadunud ettenägematute asjaolude või loodusõnnetuste tõttu enne tarbimiseks ringlusse lubamist, ei tule aktsiisi tasuda.

Kes tasub aktsiisi?

Aktsiisi peab tasuma:

Kaupade transportimine teistesse ELi liikmesriikidesse aktsiisi tasumata

Selleks et saaksite müüjana kaupu transportida, kuid säilitada aktsiisi peatamise korra (aktsiisi tasub ostja sihtriigis vastavalt asjaomase riigi määradele), peate järgima järgmisi reegleid.

1. reegel – tagatis transpordiga seotud ohtude vastu

ELi liikmesriik, kust kaup teele lähetatakse, nõuab, et seda hõlmaks kogu ELis kehtiv tagatis, mis katab transpordiga seotud ohud.

Seda tagatist võite pakkuda nii teie müüjana (laopidaja või registreeritud saatja) või transportija või ostja või kaks või rohkem osapoolt ühiselt.

Kauba teele lähetanud ELi liikmesriik võib sellest nõudest loobuda, kui kaupu veetakse üksnes tema oma territooriumil.

Samuti ei ole tagatist vaja energiatoodete veo puhul ELi piires, tingimusel et vedu toimub kas meritsi või alalise torujuhtme kaudu ning asjaomased ELi liikmesriigid on jõudnud vastavale kokkuleppele.

2. reegel – elektrooniline haldusdokument (e-HD)

Lisaks tagatisele peate saatma elektroonilise haldusdokumendi (e-HD) aktsiisi eest vastutavale teie riigi ametiasutusele, kasutades aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemifrdeen.

Ametiasutus:

  • kontrollib e-HD andmete kehtivust (nt müüja ja ostja aktsiisiloa numbrid) ning annab teile selle haldusviitenumbri;
  • edastab e-HD oma vastaspooleks olevale ametiasutusele ostja asukohaks olevas ELi liikmesriigis (mis edastab selle ostjale).

Enne transportimise algust peate e-HD koos selle haldusviitenumbriga välja trükkima ning andma selle transpordiettevõtjale.

Mis tahes ajal enne transportimise algust saate e-HD tühistada. Transpordi ajal võite muuta ka sihtkohta, kasutades jälle aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemi.

Kui aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemile ei ole võimalik ajutiselt juurde pääseda, siis võite ikkagi kaupu aktsiisi tasumata transportida, kui:

  • nendega on kaasas paberkandjal dokument samade andmetega, mida sisaldab e-HD;
  • te teavitate sellest lähteriigi vastutavat ametiasutust. Mõned riigid nõuavad, et kauplejale antaks luba enne, kui ta tohib lahkuda.

3. reegel – kaupade kättesaamine

Ostja peab aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemis viie tööpäeva jooksul kaupade kättesaamist kinnitama. Seejärel:

  • kontrollib sihtriigiks oleva ELi liikmesriigi vastutav ametiasutus kinnituse kehtivust;
  • registreerib ta vastuvõtmise kinnituse ja edastab selle oma vastaspooleks olevale ametiasutusele lähteriigis, mis edastab selle müüjale.

Pärast kõnealuse kinnituse saamist võite paluda oma tagatise vabastamist.

Kui järgite neid 3 reeglit, ei pea te müüjana transporditava kauba aktsiisi tasuma.

Pöörake tähelepanu vastuvõtmise kinnitusele märgitud kogusele – te ei pea aktsiisi tasuma vaid sellelt kinnitatud koguselt.

Kui mõned tooted on transpordi ajal kaduma läinud või kahjustunud (ning seda kinnitavad selle riigi ametiasutused, kus kadumine või kahjustumine toimus või tuvastati), saate dokumentidel kättesaadud ja kinnitanud koguseid vastavalt muuta.

Kontrollige äripartneri aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumbrit

Kui soovite teada saada, kas teie äripartneri aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber kehtib või mitte, siis võite kasutada süsteemi SEED – Aktsiisiloa kontrollimine .

Kui teie äripartneri number kehtib, näete süsteemis SEED nimekirja kaupadest, millega tal on luba kaubelda.

Müük eraklientidele

Kui müüte aktsiisikaupu vahetult eraklientidele ja müük toimub teie riigis, peate kohaldama aktsiisi vastavalt teie riigis kehtivatele määradele.

Piiranguid ei ole kehtestatud sellele, mida eraisikud võivad osta ja võtta endaga kaasa teise ELi liikmesriiki, kui ostetud kaubad on mõeldud isiklikuks tarbimiseks ja mitte edasimüügiks, v.a uued transpordivahendid. Maksud (käibemaksdefren ja aktsiisdefren) arvestatakse kauba müügihinna sisse ostu sooritamise liikmesriigis ning üheski teises liikmesriigis ei pea enam täiendavalt makse maksma.

Tubakas ja alkohol

Siiski kohaldatakse erieeskirju teatavate aktsiisikaupade (nt alkohoolsed joogid ja tubakatooted) suhtes. Kui eraisik ostab ühes liikmesriigis selliseid tooteid ja viib need endaga kaasa teise liikmesriiki, siis kohaldatakse põhimõtet, et sihtkohaks olevas liikmesriigis ei tule aktsiisi tasuda, üksnes juhul, kui kaubad on:

Selleks et kindlaks teha, kas kõnealused kaubad on mõeldud enda tarbeks, peavad liikmesriigid arvesse võtma kõiki asjakohaseid tegureid. Üheks teguriks on kauba kogus. Liikmesriigid võivad kehtestada suunistasemed, et näidata, milliste kogusteni käsitatakse kaupu reisija enda tarbeks olevatena. Nimetatud suunistasemed on vähemalt järgmised:

a) Tubakatooted

b) Alkohoolsed joogid

Seoses tubakatoodetega võivad ELi liikmesriigid piirata teatavatest teistest ELi liikmesriikidest, mis veel ei kohalda aktsiisi miinimummäära, kaasa toodavate sigarettide arvu. See piirarv ei tohi olla väiksem kui 300 sigaretti.

Praegu kohaldavad Austria, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia ning Taani seda madalamat piirmäära Bulgaariast, Horvaatiast, Leedust, Lätist, Rumeeniast ja Ungarist saabuvate reisijate suhtes.

Müük Internetis ja kaugmüük

Kui müüte aktsiisikaupa oma eraklientide Internetis, peate tasuma aktsiisi vastavalt kliendi elukohariigis kehtivale määrale.

Enamikes ELi liikmesriikides on maksuesindaja teenuste kasutamine kohustuslik; üks tema ülesannetest on teie nimel aktsiisi tasumine, kui asjaomase riigi ametiasutusfrdeen on selle heaks kiitnud.

Enne kauba teelelähetamist peate:

Aktsiisi hüvitamine

Kui olete oma riigis müüdud kaupade eest aktsiisi juba tasunud (topelttasumise vältimiseks), siis võidakse see summa teile hüvitada. Selleks tuleb teil:

Tubakatooted

Tubakatoodete müügi puhul Internetis võidakse mõnes ELi liikmesriigis müüjalt nõuda, et ta:

Liikmesriigid võivad keelata tubakatoodete piiriülese kaugmüügi tarbijatele.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: