Viimati ajakohastatud : 30/11/2018

Sotsiaalkindlustus välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

See, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub, sõltub kahest tegurist:

Teil endal ei ole võimalik valida, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub.

Välismaal elamise või töötamise ajal on teil sotsiaalkindlustuskaitse kas oma päritoluriigis või vastuvõtvas riigis. Mõlemal juhul peate ise korraldama nii, et teil oleks ka pärast uude riiki asumist kehtiv sotsiaalkindlustus.

Selleks et vältida tõsiseid probleeme ning arusaamatusi, tutvuge sotsiaalkindlustuse tingimustega vastuvõtvas riigis.

Mida teha, kui:

elate ja töötate välismaal

Kui viibite ELis võõrtöötajana − palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana −, peaksite end registreerima vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Seejärel kuulute teie ja teie ülalpeetavad asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemi. Haiguse, perekonna, töötuse, pensioni, tööõnnetuse, kutsehaiguse, ennetähtaegse pensioni ja matustega seotud hüvitisi makstakse teile kohalike õigusaktide kohaselt.

Arvesse minevad perioodid

Paljudes riikides võib teile makstavate hüvitiste suurus sõltuda sellest, kui kaua te olete kindlustusmakseid tasunud.

Riik, kus te hüvitisi taotlete, peab arvesse võtma kõiki välismaal töötatud perioode või teistes ELi liikmesriikides tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg asjaomases riigis kindlustatud.

Kui seda ei tehta, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Näide

Hüvitiste arvutamisel lähevad arvesse kõik ELis töötatud perioodid

Poolast pärit Ania töötas 6 aastat Poolas ning asus seejärel elama Saksamaale, kus ta töötas 2 aastat.

Siis sattus ta autoõnnetusse, mille tagajärjel ei saanud ta enam käia, ning taotles invaliidsuspensioni nii Poolast kui ka Saksamaalt.

Saksamaal jätsid ametiasutused tema taotluse rahuldamata, kuna ta oli Saksamaal töötanud vähem kui 5 aastat (miinimumperiood Saksamaal invaliidsuspensioni saamiseks).

Kuid Ania tööaastate arvutamisel oleksid ametiasutused pidanud arvesse võtma ka tema Poolas töötatud aega. Niimoodi oleks tööstaaž pikenenud 8 aastani, mis on kaugelt üle Saksamaal kehtiva kvalifikatsioonimiinimumi.

Seega on Anial õigus saada invaliidsuspensioni nii Saksamaal kui ka Poolas – kumbki riik maksab osa, mis on proportsionaalne Ania töötatud aastatega asjaomases riigis.

Lühiajaline (<2 aastat) töölähetus välismaale

Lähetatud töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana saate ajutiselt töötada teises ELi riigis ning samal ajal säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis kuni kahe aasta jooksul.

See ei mõjuta mingil moel teie või teie pereliikmete sotsiaalkindlustusõigusi: ravikindlustust, peretoetusi, invaliidsus- või vanaduspensione jne.

Tervishoiuteenuste kasutamiseks hankige endale Euroopa ravikindlustuskaart

Taotlege Euroopa ravikindlustuskaarti (EHIC), et kasutada tervishoiuteenuseid riigis, kuhu te olete lähetatud. Euroopa ravikindlustuskaardi saate oma päritoluriigi ravi- või sotsiaalkindlustusasutuselt.

Kui registreerite oma elukoha vastuvõtvas riigis, küsige oma päritoluriigi ravikindlustusasutuselt S1-vormi. Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.

Kui soovite säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis, vajate A1-vormi.

See vorm tõendab, et olete välismaal viibimise ajal (kuni 2 aastat) jätkuvalt kindlustatud oma päritoluriigi süsteemis.

 • Kui olete palgatöötaja, küsige A1-vormi kindlasti oma tööandjalt.
 • Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, saate A1-vormi oma päritoluriigi sotsiaalkindlustusasutuseltpdfen . Vormi saamiseks peate tõendama, et teie kavandatav tegevus välismaal on sarnane teie tegevusega päritoluriigis.

Välismaal viibimise jooksul peaks teil olema igal ajal võimalik esitada ametiasutustele A1-vorm. Kui teil ei ole võimalik seda teha, võite olla kohustatud tasuma seal sotsiaalkindlustusmakseid. Kui tööinspektsioon viib teie puhul läbi kohapealse kontrolli ja teil on kehtiv A1-vorm, peab vastuvõttev riik seda tunnustama.

Näide

Vastuvõttev riik peab tunnustama kehtivat A1-vormi

Alan on Tšehhi Vabariigist pärit ehitustööline, kes läks füüsilisest isikust ettevõtjana tööle Iirimaale. Inspektorid külastasid ehitusplatsi, kus ta töötas, ja väitsid, et Alani A1-vorm oli kehtetu; nad leidsid, et ta peab tasuma sotsiaalkindlusmakseid Iirimaal.

Siiski ei ole see Iiri ametiasutuste otsustada, kas Alan on nõuetekohaselt lähetatud töötaja või mitte. Ainult tema päritoluriik, kus ta töötas enne lähetamist ning kuhu ta pöördub pärast tagasi, saab A1-vormi kehtetuks tunnistada.

Iiri ametiasutused pidid tunnistama, et Alan ei pea Iirimaal sotsiaalkindlustusmakseid tasuma.

Kas saate jääda kauemaks kui 2 aastat?

Erandjuhtudel võib teie tööandja paluda teie algse lähetusperioodi pikendamist seniks, kuni kavandatud töö saab tehtud:

 • juhul kui selgub, et teie tööd ei saa lõpule viia 24 kuu jooksul ettenägematute asjaolude tõttu, millest tulenevalt tekivad viivitused teie töös (nt loodusõnnetus, tarnete hilinemised jne);
 • kui jääte raskelt haigeks ja olete mitu kuud töövõimetu.

Sellistel juhtudel saate taotleda erandit, et säilitada sotsiaalkindlustuskaitse oma päritoluriigis kogu lähetuse aja jooksul. Pikenduse saamiseks peate seda taotlema enne algse lähetusperioodi lõppemist asutuselt, mis väljastas teile A1-vormi.

Erandid võivad sõltuvalt juhtumist olla erinevad ning eeldavad kokkulepet kõigi asjaomaste riikide (nii teie päritoluriigi kui ka vastuvõtva riigi) ametiasutuste vahel. Erandid kehtivad vaid konkreetse ajavahemiku jooksulja taotlus erandi saamiseks tuleks esitada enne lähetamisperioodi lõppu.

Vastasel juhul, kui jätkate välismaal töötamist kauem kui kaks aastat ilma erandita, peate ühinema kohaliku sotsiaalkindlustussüsteemiga ja tasuma sotsiaalkindlustusmakseid asjaomases riigis.

Kui te ei soovi süsteemi vahetada, peate pärast lubatud 24 kuu möödumist lõpetama töötamise vähemalt kaheks kuuks.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete teise ELi riiki (saatkonda, konsulaati või mõnda teise välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni) tööle lähetatud avalik teenistuja, on teil kindlustuskaitse oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

See tähendab, et teile makstavaid hüvitisi – haigus-, pere-, töötus-, pensioni-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust – reguleeritakse teie koduriigi õigusaktidega.

Kui jääte töötuks lähetuse ajal, siis kohaldatakse erieeskirju.

Töötate ühes riigis, kuid elate teises (piiriülene töötaja)

Piiriülene töötaja – palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja

 • Maksate sotsiaalkindlustusmakseid ning teil on õigus selle ELi riigi kindlustuskaitsele, kus te töötate.
 • Teil on aga õigus ravile riigis, kus te elate.
 • Kui kaotate töö, peaksite taotlema hüvitisi riigis, kus te elate.

Erieeskirju kohaldatakse tervishoiuteenuste ja töötuse puhul. Uurige kindlasti, kuidas see mõjutab teie pensioniõigusi ja perehüvitisi.

Näide

Sotsiaalkindlustusmakseid tuleb maksta üksnes riigis, kus te töötate

Balázs elas Ungaris ja töötas Austrias. Ta maksis sotsiaalkindlustusmakseid Austrias. Ungari ametiasutused aga väidavad, et ta oleks pidanud tasuma makseid Ungari sotsiaalkindlustussüsteemi raames.

ELi piiriülesed töötajad on hõlmatud vaid ühe riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga – see on riik, kus nad töötavad. Ungari ametiasutuste väide on alusetu.

Töötate rohkem kui ühes riigis

Põhireegel on järgmine: kui töötate rohkem kui ühes ELi riigis, kuid märkimisväärne osa teie kutsealasest tegevusest toimub teie elukohariigis, on teil kindlustuskaitse oma elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Märkimisväärne osa teie kutsealasest tegevusest tähendab vähemalt 25% teie tööajast ja/või sissetulekust. Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, võidakse protsendimäära arvestamisel arvesse võtta ka teie käivet ja osutatavate teenuste arvu.

Erijuhtumid

Kui te ...

siis on teil sotsiaalkindlustuskaitse...

olete palgatöötaja, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

selles riigis, kus asub teie tööandja peakorter

töötate oma elukohariigis mitme tööandja juures, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides – üks teie elukohariigis ja teine väljaspool teie elukohariiki, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

selles riigis, kus asub teie tööandja peakorter või peamine tegevuskoht (väljaspool teie elukohariiki)

töötate oma elukohariigis mitme tööandja heaks, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides väljaspool teie elukohariiki, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

oma elukohariigis

olete füüsilisest isikust ettevõtja, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

selles riigis, kus asub teie peamine tegevuskoht

olete palgatöötaja ühes riigis ning töötate füüsilisest isikust ettevõtjana teises riigis

selles riigis, kus olete palgatöötaja.

Otsite tööd

Saate töötushüvitisi?

Kui saate töötushüvitisi sellest ELi riigist, kus te töötuks jäite, siis ei mõjuta välismaale tööd otsima minek teie (ega teie perekonna) õigusi ravikindlustusele, perehüvitistele, invaliidsus- või vanaduspensionile jms.

Selleks et teil ja teie perel oleks ajutise välismaal viibimise ajal ravikindlustuskaitse, ärge unustage taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kui olete töö leidnud, võidakse kohaldada mitmeid erinevaid sotsiaalkindlustuseeskirju.

Kontrollige oma riigi eeskirju

Te ei saa töötushüvitisi?

Kui te ei saa hüvitisi ELi riigis, kus te töötuks jäite, ning soovite töö otsimise eesmärgil asuda elama mõnda teise ELi riiki, siis otsustavad sotsiaalkindlustusasutused selle üle, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemis on teil kindlustuskaitse (ravikindlustus, perehüvitised... jne).

Sotsiaalkindlustusasutused määravad selle kindlaks erinevate kriteeriumide põhjal, mis on muu hulgas järgmised:

 • riigis viibimise kestus;
 • perekonnaseis ja peresidemed;
 • elukohaga seotud olukord;
 • koht, kus te viimati tegelesite tööalase või mittetulundusliku tegevusega;
 • tööalase tegevuse iseloom;
 • riik, kus maksate makse.

Teile sotsiaalkindlustust pakkuv riik võib teie õiguse hüvitistele määrata kindlaks perioodi alusel, mil te olete senini sotsiaalkindlustusmakseid tasunud. Siiski peab see riik võtma arvesse kõiki teistes ELi riikides töötatud perioode või tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg kindlustatud selles riigis.

Kui seda ei tehta, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Äsja saabunud tööotsijana on teil õigus asjaomases riigis elada tööotsingute eesmärgil kuni 6 kuud või kauem, kui saate tõendada, et otsite seal tööd ning teil on hea võimalus see leida.

Seega säilitage kindlasti koopiad järgmistest dokumentidest:

 • teie tööavaldused;
 • kutsed töövestlustele ning
 • mis tahes muud saadud vastused.

ELi eeskirjad ei kohusta teie uut asukohariiki maksma sissetulekutoetust või mis tahes muud liiki sotsiaalabi tööotsijatele, kes otsivad selles riigis esmakordselt tööd.

Näide

Kontrollige, kas teie uus asukohariik maksab teile kui tööotsijale sissetulekutoetust

Saksamaalt pärit Björn sai Belgias oma Saksa töötushüvitisi. Kui tema U2-vorm (endine E303-vorm) kehtivuse kaotas, otsustas Björn jääda edasi Belgiasse ja taotles seal sissetulekutoetust.

Belgia ametiasutused ei rahuldanud tema taotlust. Belgia seaduste kohaselt ei olnud Björnil õigust saada Belgias sissetulekutoetust, sest ta ei ole seal kunagi töötanud.

ELi õiguse alusel ei ole teil automaatselt õigust sissetulekutoetusele (või mis tahes muud liiki abile), kui otsite selles ELi riigis esmakordselt tööd. Kuid teil võivad olla vastavad õigused riiklike eeskirjade alusel – kohalikelt ametiasutustelt tasub seda alati küsida.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: