Viimati ajakohastatud: 19/01/2023

Sotsiaalkindlustus välismaal

See, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub, sõltub kahest tegurist:

Teil endal ei ole võimalik valida, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub.

Välismaal elamise või töötamise ajal on teil sotsiaalkindlustuskaitse kas oma päritoluriigis või vastuvõtvas riigis. Mõlemal juhul peate ise korraldama nii, et teil oleks ka pärast uude riiki asumist kehtiv sotsiaalkindlustus.

Selleks et vältida tõsiseid probleeme ning arusaamatusi, tutvuge sotsiaalkindlustuse tingimustega vastuvõtvas riigis.

Mida teha, kui:

elate ja töötate välismaal

Kui viibite ELis võõrtöötajana − palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana −, peaksite end registreerima vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Seejärel kuulute teie ja teie ülalpeetavad asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemi. Haiguse, perekonna, töötuse, pensioni, tööõnnetuse, kutsehaiguse, ennetähtaegse pensioni ja matustega seotud hüvitisi makstakse teile kohalike õigusaktide kohaselt.

Arvesse minevad perioodid

Paljudes riikides võib teile makstavate hüvitiste suurus sõltuda sellest, kui kaua te olete kindlustusmakseid tasunud.

Riik, kus te hüvitisi taotlete, peab arvesse võtma kõiki välismaal töötatud perioode või teistes ELi liikmesriikides tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg asjaomases riigis kindlustatud.

Kui seda ei tehta, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Näide

Hüvitiste arvutamisel lähevad arvesse kõik ELis töötatud perioodid

Poolast pärit Ania töötas 6 aastat Poolas ning asus seejärel elama Saksamaale, kus ta töötas 2 aastat.

Siis sattus ta autoõnnetusse, mille tagajärjel ei saanud ta enam käia, ning taotles invaliidsuspensioni nii Poolast kui ka Saksamaalt.

Saksamaal jätsid ametiasutused tema taotluse rahuldamata, kuna ta oli Saksamaal töötanud vähem kui 5 aastat (miinimumperiood Saksamaal invaliidsuspensioni saamiseks).

Kuid Ania tööaastate arvutamisel oleksid ametiasutused pidanud arvesse võtma ka tema Poolas töötatud aega. Niimoodi oleks tööstaaž pikenenud 8 aastani, mis on kaugelt üle Saksamaal kehtiva kvalifikatsioonimiinimumi.

Seega on Anial õigus saada invaliidsuspensioni nii Saksamaal kui ka Poolas – kumbki riik maksab osa, mis on proportsionaalne Ania töötatud aastatega asjaomases riigis.

Lühiajaline töölähetus välismaale

Kui olete töövõtja või füüsilisest isikust ettevõtja, saate teises ELi riigis ajutiselt töötada lähetatud töötajana, kuid kuulute oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi alla.

See ei mõjuta mingil moel teie või teie pereliikmete sotsiaalkindlustusõigusi: ravikindlustust, peretoetusi, invaliidsus- või vanaduspensione.

Juurdepääs tervishoiuteenustele

Taotlege Euroopa ravikindlustuskaarti (EHIC), et kasutada tervishoiuteenuseid riigis, kuhu te olete lähetatud. Euroopa ravikindlustuskaardi saate oma päritoluriigi ravi- või sotsiaalkindlustusasutuselt.

Kui registreerite oma elukoha vastuvõtvas riigis, peaksite kas teie ise või teie tööandja võtma ühendust teie päritoluriigi ravikindlustusasutusega, et taotleda porditavat dokumenti S1 en Ava välislingina (PD S1). Seejärel peate te porditava dokumendi S1 saabumisjärgselt registreerima vastuvõtva riigi ravikindlustusasutuses.

Oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi alla kuulumine

Porditav dokument A1 (PD A1) tõendab, et kuulute teise riiki lähetamise ajal oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi alla. Porditav dokument A1 antakse maksimaalselt 24 kuuks. Kui teie lähetus kestab kauem, võite kas teie ise või teie tööandja taotleda porditava dokumendi A1 kehtivuse pikendamist. Selle aluseks on teie koduriigi ja vastuvõtva riigi ametiasutuste vaheline vastastikune kokkulepe.

Kui olete töövõtja, peaksite tagama, et teie tööandja võtaks aegsasti ühendust teid vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustusasutusega ja taotleks porditavat dokumenti A1.

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, peaksite aegsasti võtma ühendust teid vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustusasutusega ja taotlema porditavat dokumenti A1 oma koduriigi sotsiaalkindlustusasutuselt en . Porditava dokumendi A1 saamiseks peate tõendama, et teie kavandatav tegevus välismaal on sarnane teie tegevusega päritoluriigis. Selleks peate:

 • olema oma koduriigis töötanud füüsilisest isikust ettevõtjana. ELi riigid on kehtestanud erinevad nõuded nõutava ajavahemiku suhtes. Mõnes riigis võib see olla isegi vaid kaks kuud;
 • täitma nõuet jätkata füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist pärast naasmist oma koduriiki.

Peaksite oma lähetuse ajal saama igal ajal esitada porditavat dokumenti A1, näiteks juhul, kui tööinspektsioon korraldab kohapealset kontrolli. Kui teil on olemas porditav dokument A1, peavad vastuvõtva riigi ametiasutused seda tunnustama.

Rohkem kui 24 kuud kestvad lähetused

Kuna teie porditav dokument A1 kehtib vaid 24 kuud, siis peate juhul, kui teie lähetus teise ELi riiki kestab kauem, kas:

 • ühinema kohaliku sotsiaalkindlustussüsteemiga ja tasuma sotsiaalkindlustusmakseid asjaomases riigis või
 • taotlema sotsiaalkindlustuskaitse pikendamist oma koduriigis.

Sotsiaalkindlustuskaitset pikendatakse juhul, kui asjaomaste riikide ametiasutused on selles osas jõudnud vastastikusele kokkuleppele ning kui selle pikendamine on teie huvides. Pikenduse saamiseks peaksite kas teie ise või teie tööandja enne porditava dokumendi A1 kehtivuse lõppemist võtma ühendust selle välja andnud pädeva ametiasutusega.

Kui naasete oma koduriiki, olete hõlmatud asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga. Teid saab lähetada mõnda teise riiki, kuid vaid pärast teatava ajavahemiku möödumist alates koduriiki naasmisest (paljudes ELi riikides on selleks kaks kuud).

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete teise ELi riiki (saatkonda, konsulaati või mõnda teise välismaal asuvasse ametlikku institutsiooni) tööle lähetatud avalik teenistuja, on teil kindlustuskaitse teie päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

See tähendab, et teile makstavaid hüvitisi – haigus-, pere-, töötus-, pensioni-, tööõnnetus- ja kutsehaiguste hüvitisi, ennetähtaegset pensioni ning matusetoetust – reguleeritakse teie koduriigi õigusaktidega.

Kui jääte töötuks lähetuse ajal, siis kohaldatakse erieeskirju.

Töötate ühes riigis, kuid elate teises (piiriülene töötaja)

Piiriülene töötaja – palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja

 • Maksate sotsiaalkindlustusmakseid ning teil on õigus selle ELi riigi kindlustuskaitsele, kus te töötate.
 • Teil on aga õigus ravile riigis, kus te elate.
 • Kui kaotate töö, peaksite taotlema hüvitisi riigis, kus te elate.

Hoiatus

Erieeskirju kohaldatakse tervishoiuteenuste ja töötuse puhul. Uurige kindlasti, kuidas see mõjutab teie pensioniõigusi ja perehüvitisi.

Näide

Sotsiaalkindlustusmakseid tuleb maksta üksnes riigis, kus te töötate

Balázs elas Ungaris ja töötas Austrias. Ta maksis sotsiaalkindlustusmakseid Austrias. Ungari ametiasutused aga väidavad, et ta oleks pidanud tasuma makseid Ungari sotsiaalkindlustussüsteemi raames.

ELi piiriülesed töötajad on hõlmatud vaid ühe riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga – see on riik, kus nad töötavad. Ungari ametiasutuste väide on alusetu.

Töötate rohkem kui ühes riigis

Põhireegel on järgmine: kui töötate rohkem kui ühes ELi riigis, kuid märkimisväärne osa teie kutsealasest tegevusest toimub teie elukohariigis, on teil kindlustuskaitse oma elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Hoiatus

Märkimisväärne osa teie kutsealasest tegevusest tähendab vähemalt 25% teie tööajast ja/või sissetulekust. Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, võidakse protsendimäära arvestamisel arvesse võtta ka teie käivet ja osutatavate teenuste arvu.

Erijuhtumid

Kui te ...

siis on teil sotsiaalkindlustuskaitse...

olete palgatöötaja, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

selles riigis, kus asub teie tööandja peakorter

töötate oma elukohariigis mitme tööandja juures, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides – üks teie elukohariigis ja teine väljaspool teie elukohariiki, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

selles riigis, kus asub teie tööandja peakorter või peamine tegevuskoht (väljaspool teie elukohariiki)

töötate oma elukohariigis mitme tööandja heaks, kelle peakorterid asuvad erinevates riikides väljaspool teie elukohariiki, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

oma elukohariigis

olete füüsilisest isikust ettevõtja, kuid märkimisväärne osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis

selles riigis, kus asub teie peamine tegevuskoht

olete palgatöötaja ühes riigis ning töötate füüsilisest isikust ettevõtjana teises riigis

selles riigis, kus olete palgatöötaja.

Otsite tööd

Saate töötushüvitisi?

Kui saate töötushüvitisi sellest ELi riigist, kus te töötuks jäite, siis ei mõjuta välismaale tööd otsima minek teie (ega teie perekonna) õigusi ravikindlustusele, perehüvitistele, invaliidsus- või vanaduspensionile jms.

Selleks et teil ja teie perel oleks ajutise välismaal viibimise ajal ravikindlustuskaitse, ärge unustage taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti .

Kui olete töö leidnud, võidakse kohaldada mitmeid erinevaid sotsiaalkindlustuseeskirju.

Kontrollige oma riigi eeskirju

Te ei saa töötushüvitisi?

Kui te ei saa hüvitisi ELi riigis, kus te töötuks jäite, ning soovite töö otsimise eesmärgil asuda elama mõnda teise ELi riiki, siis otsustavad sotsiaalkindlustusasutused selle üle, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemis on teil kindlustuskaitse (ravikindlustus, perehüvitised... jne).

Sotsiaalkindlustusasutused määravad selle kindlaks erinevate kriteeriumide põhjal, mis on muu hulgas järgmised:

 • riigis viibimise kestus;
 • perekonnaseis ja peresidemed;
 • elukohaga seotud olukord;
 • koht, kus te viimati tegelesite tööalase või mittetulundusliku tegevusega;
 • tööalase tegevuse iseloom;
 • riik, kus maksate makse.

Teile sotsiaalkindlustust pakkuv riik võib teie õiguse hüvitistele määrata kindlaks perioodi alusel, mil te olete senini sotsiaalkindlustusmakseid tasunud. Siiski peab see riik võtma arvesse kõiki teistes ELi riikides töötatud perioode või tasutud kindlustusmakseid, nagu te oleksite olnud kogu aeg kindlustatud selles riigis.

Kui seda ei tehta, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistuste poole.

Äsja saabunud tööotsijana on teil õigus asjaomases riigis elada tööotsingute eesmärgil kuni 6 kuud või kauem, kui saate tõendada, et otsite seal tööd ning teil on hea võimalus see leida.

Seega säilitage kindlasti koopiad järgmistest dokumentidest:

 • teie tööavaldused;
 • kutsed töövestlustele ning
 • mis tahes muud saadud vastused.

Hoiatus

ELi eeskirjad ei kohusta teie uut asukohariiki maksma sissetulekutoetust või mis tahes muud liiki sotsiaalabi tööotsijatele, kes otsivad selles riigis esmakordselt tööd.

Näide

Kontrollige, kas teie uus asukohariik maksab teile kui tööotsijale sissetulekutoetust

Saksamaalt pärit Björn sai Belgias oma Saksa töötushüvitisi. Kui tema U2-vorm (endine E303-vorm) kehtivuse kaotas, otsustas Björn jääda edasi Belgiasse ja taotles seal sissetulekutoetust.

Belgia ametiasutused ei rahuldanud tema taotlust. Belgia seaduste kohaselt ei olnud Björnil õigust saada Belgias sissetulekutoetust, sest ta ei ole seal kunagi töötanud.

ELi õiguse alusel ei ole teil automaatselt õigust sissetulekutoetusele (või mis tahes muud liiki abile), kui otsite selles ELi riigis esmakordselt tööd. Kuid teil võivad olla vastavad õigused riiklike eeskirjade alusel – kohalikelt ametiasutustelt tasub seda alati küsida.

Teave riikide kohta

Valige riik

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: