Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 25/07/2017

Socialna varnost v tujini

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

 • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017English
 • Publikacije EU o brexituEnglish
 • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaEnglish

O tem, v kateri državi ste zavarovani, odločata 2 dejavnika:

 • vaš delovni status (zaposleni, samozaposleni, brezposelni, napoteni na delo, obmejni delavec itd.)
 • vaša država prebivališča, ne vaše državljanstvo

O državi zavarovanja ne odločate sami.

Kadar živite ali ste zaposleni v drugi državi EU, ste zdravstveno in pokojninsko zavarovani bodisi v domači državi bodisi v državi gostiteljici. Vsekakor morate poskrbeti, da boste zavarovani, tudi ko se boste preselili v drugo državo.

Pozanimajte se vnaprej o sistemu socialne varnosti v drugi državi in se tako izognite morebitnim težavam in nesporazumom.

Kako ravnati v naslednjih primerih:

Življenje in delo v tujini

Delavci migranti v EU – zaposleni in samozaposleni – se morajo vključiti v sistem socialne varnosti v državi gostiteljici.

Tako boste vi in vaši vzdrževani družinski člani zavarovani po sistemu socialne varnosti te države. Zakoni te države bodo določali, kakšne pravice in nadomestila vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, brezposelnostjo, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, predčasno upokojitvijo in smrtjo.

Zavarovalne dobe

V številnih državah so pravice in nadomestila odvisni od tega, kako dolgo ste pred tem plačevali prispevke za zavarovanje.

Pristojni organi države, v kateri uveljavljate pravice iz socialne varnosti, morajo upoštevati vse delovne oziroma zavarovalne dobe v drugih državah EU, kakor če bi bili ves čas zavarovani v tej državi.

Če tega ne storijo, se obrnite na naše svetovalne službe.

Praktični primer

Pri uveljavljanju pravic štejejo vsa obdobja dela v EU

Poljakinja Anja je bila šest let zaposlena na Poljskem, nato se je preselila v Nemčijo, kjer je delala dve leti.

Potem je doživela prometno nesrečo, po kateri ni mogla več hoditi. Zahtevek za invalidsko pokojnino je vložila na Poljskem in v Nemčiji.

Nemški organi so njen zahtevek zavrnili z obrazložitvijo, da je bila v Nemčiji zaposlena manj kot 5 let (to je najnižja doba za upravičenost do invalidske pokojnine v Nemčiji).

Vendar bi morali nemški organi pri izračunu Anjine delovne dobe upoštevati tudi njeno zaposlitev na Poljskem. Njena skupna delovna doba je namreč znašala 8 let, kar je precej več od najnižje dobe, ki jo določajo nemški predpisi.

Anja je bila dejansko upravičena do invalidske pokojnine tako v Nemčiji kot na Poljskem – pri čemer vsaka država plača sorazmerni delež glede na dolžino Anjine zaposlitve v posamezni državi.

Delavci, napoteni v tujino za krajši čas (manj kot 2 leti)

Napoteni delavci ali samozaposleni strokovnjaki lahko začasno delajo v drugi državi EU in ostanejo vključeni v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja v domači državi – največ 2 leti.

Vaše pravice iz socialne varnosti in pravice vaših družinskih članov ostanejo nespremenjene: zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki, invalidska in starostna pokojnina itd.

Evropska kartica

Imeti morate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, da boste lahko uporabljali zdravstvene storitve v državi napotitve. Kartico naročite na zavodu za zdravstveno zavarovanje v domači državi.

Toda če boste spremenili kraj bivališča in se preselili v državo gostiteljico, boste potrebovali obrazec S1, ki ga izdajo organi za zdravstveno zavarovanje v domači državi. Ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite tamkajšnjemu pristojnemu organu za zdravstveno zavarovanje.

Obrazec A1

Ta obrazec potrjuje, da ste še vedno vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja v domači državi in tam plačujete prispevke – veljavnost največ 2 leti.

 • Zaposlenim mora obrazec A1 izročiti delodajalec.
 • Samozaposleni zaprosijo za obrazec A1 na zavodu za zdravstveno zavarovanjepdfEnglish v domači državi. Za pridobitev obrazca morate dokazati, da so dejavnosti, ki jih nameravate opravljati v tujini, „podobne" dejavnostim, ki ste jih opravljali v domovini.

V času napotitve lahko tuji pristojni organi od vas kadarkoli zahtevajo, da pokažete veljavni obrazec A1. Če obrazca A1 nimate, lahko od vas zahtevajo, da prispevke za socialno varnost plačujete v državi gostiteljici. Če vas na delovnem mestu obišče delovni inšpektor in mu pokažete veljavni obrazec A1, ga morajo v državi gostiteljici priznati.

Praktični primer

Država gostiteljica mora priznati veljaven obrazec A1

Alan je samozaposleni gradbeni delavec s Češke, ki je odšel na delo na Irsko. Med inšpekcijskim pregledom gradbišča, kjer je delal, je inšpektor trdil, da Alanov obrazec A1 ni veljaven in zahteval, da mora prispevke za socialno varnost plačevati na Irskem.

Vendar irski organi niso bili pristojni za presojo veljavnosti obrazca oziroma o tem, ali Alan dejansko je napoteni delavec ali ne. Samo organi v domači državi, kjer je Alan delal pred odhodom v tujino in kamor se bo vrnil po koncu napotitve, lahko razglasijo njegov obrazec A1 za neveljavnega.

Irski organi so morali potrditi, da Alanu ni treba plačevati socialnih prispevkov na Irskem.

 

Bivanje v tujini, daljše od dveh let

Napotitev na delo za dlje kot 2 leti

Ali že na začetku veste, da bo napotitev trajala dlje od dveh let?

Vložite zahtevek za izvzetje, da boste v času napotitve lahko ostali vključeni v domači sistem socialnega zavarovanja.

O izvzetju se odloča od primera do primera in ga morajo potrditi organi obeh držav: domače države in države gostiteljice. Izvzetje velja samo za določeno obdobje.

Če boste v tujini delali več kot dve leti brez odobrenega izvzetja, se boste morali vključiti v sistem socialne varnosti v državi gostiteljici in tam plačevati prispevke.

Če se ne želite vključiti v tuji sistem, morate delo v tujini prekiniti za najmanj dva meseca.

Zamuda pri delu med napotitvijo

Ali zaradi nepredvidenih okoliščin, denimo bolezni, vremenskih razmer, zamud pri dobavi itd., niste mogli dokončati del, navedenih na obrazcu A1?

Vaš delodajalec lahko zaprosi za podaljšanje prvotnega obdobja napotitve, da bodo načrtovana dela lahko končana.

Toda najdaljše obdobje dela v državi gostiteljici, med katerim ste še vedno zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države, je še vedno omejeno na skupno največ dve leti.

Za podaljšanje napotitve morate zaprositi še pred iztekom veljavnosti obrazca A1, in sicer pri organu, ki ga je izdal.

Javni uslužbenci, napoteni v tujino

Če ste javni uslužbenec in vas napotijo na delo v drugo državo EU (na veleposlaništvo, konzulat ali drugo uradno ustanovo v tujini), boste še naprej vključeni v domači sistem socialne varnosti.

To pomeni, da bodo zakoni vaše države urejali pravice in nadomestila, ki vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, predčasno upokojitvijo in smrtjo.

Druga pravila veljajo, če med napotitvijo v tujini postanete brezposelni.

Zaposlitev v eni državi, prebivališče v drugi (obmejni delavci)

Obmejni delavci, zaposleni ali samozaposleni:

 • Prispevke v sistem socialne varnosti plačujete v državi EU, kjer delate, tam ste torej zavarovani.
 • Toda pravico do zdravstvenih storitev lahko uveljavljate tudi v državi, kjer živite.
 • Če izgubite delo, zaprosite za nadomestilo v državi, kjer živite.

V zvezi z zdravstvenim varstvom in brezposelnostjo veljajo posebni predpisi. Dobro je tudi preveriti, kako je s pravico do pokojnine in družinskimi prejemki.

Praktični primer

Prispevke za socialno varnost plačujete samo v državi, v kateri delate

Balázs je živel na Madžarskem in delal v Avstriji. Prispevke za socialno varnost je plačeval v Avstriji. Toda madžarski organi zdaj trdijo, da bi moral prispevke plačevati na Madžarskem.

Obmejni delavci v EU so zavarovani samo po enem nacionalnem sistemu socialne varnosti – in sicer v državi, kjer delajo. Zahteva madžarskih organov je neutemeljena.

Zaposlitev v več državah

Osnovno pravilo je, da če delate v več kot eni državi EU, vendar precejšen del poklicne dejavnosti opravljate v državi prebivališča, potem ste vključeni v sistem socialne varnosti v državi prebivališča.

Precejšen del poklicne dejavnosti pomeni najmanj 25 % delovnega časa in/ali prihodka.  Pri samozaposlenih se za ta izračun lahko upoštevata tudi ustvarjeni promet in število opravljenih storitev.

Posebni primeri

Če ...

Država, v kateri ste zavarovani

Ste zaposleni in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

Kjer je sedež ali kraj dejavnosti vašega delodajalca

Delate za dva delodajalca, ki imata sedež v različnih državah, eden v vaši državi prebivališča, drugi zunaj vaše države prebivališča, in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

Kjer je sedež ali kraj dejavnosti vašega delodajalca zunaj vaše države prebivališča

Delate za dva delodajalca, ki imata sedež v različnih državah, vendar ne v vaši državi prebivališča, in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

Kjer je vaše prebivališče

Ste samozaposleni in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

Kjer je središče vaših dejavnosti

Ste zaposleni v eni državi in samozaposleni v drugi

Kjer ste zaposleni

Iskalci dela

Prejemate nadomestilo za brezposelnost

Če prejemate nadomestilo v državi EU, kjer ste postali brezposelni, odhod v tujino, da bi tam poiskali delo, ne bo vplival na vaše pravice (in pravice vaših vzdrževanih družinskih članov) do zdravstvenega zavarovanja, družinskih prejemkov, invalidske in starostne pokojnine itd.

Pred odhodom naročite evropsko kartico, ki bo vam in vašim družinskim članom zagotavljala pravico do zdravstvenega varstva med začasnim bivanjem v tujini.

Ko boste našli delo in se zaposlili, bodo lahko veljala različna pravila glede pravic iz socialne varnosti.

Pravila po državah

Ne prejemate nadomestila za brezposelnost

Če ne prejemate nadomestila v državi EU, kjer ste postali brezposelni, in odidete v drugo državo EU, da bi tam poiskali delo, bodo pristojni organi za socialno varnost določili, po katerem sistemu socialne varnosti boste zavarovani (zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki itd.)

Organi za socialno varnost o tem odločajo po naslednjih merilih:

 • trajanje bivanja v tujini
 • družinske okoliščine in vezi
 • stanovanjske razmere
 • kraj zadnje poklicne ali nepridobitne dejavnosti
 • narava poklicne dejavnosti
 • kraj prebivališča za davčne namene

V državi, pristojni za vaše zavarovanje, bodo morda pravice in nadomestila iz sistema socialne varnosti odvisni od tega, kako dolgo ste pred tem plačevali prispevke za zavarovanje. Vendar bodo morali pristojni organi upoštevati vse delovne oziroma zavarovalne dobe v drugih državah EU, kakor če bi bili ves čas zavarovani v tej državi.

Če tega ne storijo, se obrnite na naše svetovalne službe.

Iskalci dela, ki v drugi državi iščejo zaposlitev, imajo pravico v tej državi prebivati 6 mesecev – in tudi dlje, če lahko dokažejo, da še vedno iščejo delo in imajo dobre možnosti za zaposlitev.

Zato skrbno shranite kopije:

 • prošenj za delo
 • vabil na pogovor
 • odgovorov, ki jih prejmete

Po pravilih EU državi gostiteljici ni treba odobriti denarne pomoči ali drugih oblik socialne pomoči iskalcem zaposlitve, ki v tej državi prvič iščejo zaposlitev.

Praktični primer

Pravica do denarne pomoči za iskalce zaposlitve v tuji državi

Nemški državljan Björn je nadomestilo za brezposelnost iz Nemčije prejemal v Belgiji. Ko je potekla veljavnost njegovega obrazca U2 (nekdanji obrazec E 303), se je odločil, da ostane v Belgiji in tam zaprosi za denarno pomoč.

Belgijski organi so njegovo vlogo zavrnili. Po belgijski zakonodaji Björn v Belgiji namreč ni bil upravičen do denarne pomoči, saj tam ni nikoli delal.

Po pravilih EU iskalci zaposlitve, ki v drugi državi EU prvič iščejo delo, niso samodejno upravičeni do denarne pomoči (ali drugih oblik pomoči). Lahko pa so do nje upravičeni po nacionalni zakonodaji te druge države – zato se je vedno dobro pozanimati o tem pri pristojnih organih v državi gostiteljici.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje