Nazadnje pregledano : 30/11/2018

Socialna varnost v tujini

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

O tem, v kateri državi ste zavarovani, odločata 2 dejavnika:

O državi zavarovanja ne odločate sami.

Kadar živite ali ste zaposleni v drugi državi EU, ste zdravstveno in pokojninsko zavarovani bodisi v domači državi bodisi v državi gostiteljici. Vsekakor morate poskrbeti, da boste zavarovani, tudi ko se boste preselili v drugo državo.

Pozanimajte se vnaprej o sistemu socialne varnosti v drugi državi in se tako izognite morebitnim težavam in nesporazumom.

Kako ravnati v naslednjih primerih:

Življenje in delo v tujini

Delavci migranti v EU – zaposleni in samozaposleni – se morajo vključiti v sistem socialne varnosti v državi gostiteljici.

Tako boste vi in vaši vzdrževani družinski člani zavarovani po sistemu socialne varnosti te države. Zakoni te države bodo določali, kakšne pravice in nadomestila vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, brezposelnostjo, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, predčasno upokojitvijo in smrtjo.

Zavarovalne dobe

V številnih državah so pravice in nadomestila odvisni od tega, kako dolgo ste pred tem plačevali prispevke za zavarovanje.

Pristojni organi države, v kateri uveljavljate pravice iz socialne varnosti, morajo upoštevati vse delovne oziroma zavarovalne dobe v drugih državah EU, kakor če bi bili ves čas zavarovani v tej državi.

Če tega ne storijo, se obrnite na naše svetovalne službe.

Praktični primer

Pri uveljavljanju pravic štejejo vsa obdobja dela v EU

Poljakinja Anja je bila šest let zaposlena na Poljskem, nato se je preselila v Nemčijo, kjer je delala dve leti.

Potem je doživela prometno nesrečo, po kateri ni mogla več hoditi. Zahtevek za invalidsko pokojnino je vložila na Poljskem in v Nemčiji.

Nemški organi so njen zahtevek zavrnili z obrazložitvijo, da je bila v Nemčiji zaposlena manj kot 5 let (to je najnižja doba za upravičenost do invalidske pokojnine v Nemčiji).

Vendar bi morali nemški organi pri izračunu Anjine delovne dobe upoštevati tudi njeno zaposlitev na Poljskem. Njena skupna delovna doba je namreč znašala 8 let, kar je precej več od najnižje dobe, ki jo določajo nemški predpisi.

Anja je bila dejansko upravičena do invalidske pokojnine tako v Nemčiji kot na Poljskem – pri čemer vsaka država plača sorazmerni delež glede na dolžino Anjine zaposlitve v posamezni državi.

Delavci, napoteni v tujino za krajši čas (manj kot 2 leti)

Napoteni delavci ali samozaposleni strokovnjaki lahko začasno delajo v drugi državi EU in ostanejo vključeni v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja v domači državi – največ 2 leti.

Vaše pravice iz socialne varnosti in pravice vaših družinskih članov ostanejo nespremenjene: zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki, invalidska in starostna pokojnina itd.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Imeti morate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, da boste lahko uporabljali zdravstvene storitve v državi napotitve. Kartico naročite na zavodu za zdravstveno zavarovanje v domači državi.

Toda če boste spremenili kraj bivališča in se preselili v državo gostiteljico, potem morate pri organih za zdravstveno zavarovanje v domači državi zaprositi za obrazec S1. Ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite tamkajšnjemu pristojnemu organu za zdravstveno zavarovanje.

Obrazec A1

Ta obrazec potrjuje, da ste še vedno vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja v domači državi in tam plačujete prispevke – veljavnost največ 2 leti.

 • Zaposlenim mora obrazec A1 izročiti delodajalec.
 • Samozaposleni zaprosijo za obrazec A1 na zavodu za zdravstveno zavarovanjepdfen v domači državi. Za pridobitev obrazca morate dokazati, da so dejavnosti, ki jih nameravate opravljati v tujini, „podobne" dejavnostim, ki ste jih opravljali v domovini.

V času napotitve lahko tuji pristojni organi od vas kadarkoli zahtevajo, da pokažete veljavni obrazec A1. Če obrazca A1 nimate, lahko od vas zahtevajo, da prispevke za socialno varnost plačujete v državi gostiteljici. Če vas na delovnem mestu obišče delovni inšpektor in mu pokažete veljavni obrazec A1, ga morajo v državi gostiteljici priznati.

Praktični primer

Država gostiteljica mora priznati veljaven obrazec A1

Alan je samozaposleni gradbeni delavec s Češke, ki je odšel na delo na Irsko. Med inšpekcijskim pregledom gradbišča, kjer je delal, je inšpektor trdil, da Alanov obrazec A1 ni veljaven in zahteval, da mora prispevke za socialno varnost plačevati na Irskem.

Vendar irski organi niso bili pristojni za presojo veljavnosti obrazca oziroma o tem, ali Alan dejansko je napoteni delavec ali ne. Samo organi v domači državi, kjer je Alan delal pred odhodom v tujino in kamor se bo vrnil po koncu napotitve, lahko razglasijo njegov obrazec A1 za neveljavnega.

Irski organi so morali potrditi, da Alanu ni treba plačevati socialnih prispevkov na Irskem.

Ali lahko v tujini ostanete dlje kot dve leti?

Vaš delodajalec vam lahko v izrednih primerih podaljša prvotno obdobje napotitve, da bodo načrtovana dela lahko končana:

 • če je jasno, da vaše delo ne more biti zaključeno v 24 mesecih zaradi nepredvidenih okoliščin, ki bodo podaljšale delo, npr. okoljskih katastrof, zamud pri dostavi ipd.
 • če ste nekaj mesecev hudo bolni

V takem primeru lahko vložite zahtevek za izvzetje, da bi bili vse do izteka napotitve vključeni v domači sistem socialnega zavarovanja. Za izvzetje morate zaprositi še pred iztekom veljavnosti obrazca A1, in sicer pri organu, ki ga je izdal.

Za odobritev izvzetja, o katerem se odloča od primera do primera, je potreben dogovor med organi obeh držav: domače države in države gostiteljice. Izvzetja veljajo le za določeno obdobje, prošnjo za izvzetje pa je treba vložiti pred iztekom obdobja napotitve.

V drugih primerih pa se boste morali vključiti v sistem socialne varnosti v državi gostiteljici in tam plačevati prispevke, če boste v tujini delali več kot dve leti brez odobrenega izvzetja.

Če se ne želite vključiti v tuji sistem, morate delo v tujini prekiniti za najmanj dva meseca po izteku dovoljenega 24-mesečnega obdobja.

Javni uslužbenci, napoteni v tujino

Če ste javni uslužbenec in vas napotijo na delo v drugo državo EU (na veleposlaništvo, konzulat ali drugo uradno ustanovo v tujini), boste še naprej vključeni v domači sistem socialne varnosti.

To pomeni, da bodo zakoni vaše države urejali pravice in nadomestila, ki vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, predčasno upokojitvijo in smrtjo.

Druga pravila veljajo, če med napotitvijo v tujini postanete brezposelni.

Zaposlitev v eni državi, prebivališče v drugi (obmejni delavci)

Obmejni delavci, zaposleni ali samozaposleni:

 • Prispevke v sistem socialne varnosti plačujete v državi EU, v kateri delate, tam ste torej zavarovani.
 • Toda pravico do zdravstvenih storitev lahko uveljavljate tudi v državi, v kateri živite.
 • Če izgubite delo, zaprosite za nadomestilo v državi, v kateri živite.

V zvezi z zdravstvenim varstvom in brezposelnostjo veljajo posebni predpisi. Dobro je tudi preveriti, kako je s pravico do pokojnine in družinskimi prejemki.

Praktični primer

Prispevke za socialno varnost plačujete samo v državi, v kateri delate

Balázs je živel na Madžarskem in delal v Avstriji. Prispevke za socialno varnost je plačeval v Avstriji. Toda madžarski organi zdaj trdijo, da bi moral prispevke plačevati na Madžarskem.

Obmejni delavci v EU so zavarovani samo po enem nacionalnem sistemu socialne varnosti – in sicer v državi, v kateri delajo. Zahteva madžarskih organov je neutemeljena.

Zaposlitev v več državah

Osnovno pravilo je, da če delate v več kot eni državi EU, vendar precejšen del poklicne dejavnosti opravljate v državi prebivališča, potem ste vključeni v sistem socialne varnosti v državi prebivališča.

Precejšen del poklicne dejavnosti pomeni najmanj 25 % delovnega časa in/ali prihodka. Pri samozaposlenih se za ta izračun lahko upoštevata tudi ustvarjeni promet in število opravljenih storitev.

Posebni primeri

Če...

Država, v kateri ste zavarovani...

ste zaposleni in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je sedež ali kraj dejavnosti vašega delodajalca

delate za dva delodajalca, ki imata sedež v različnih državah, eden v vaši državi prebivališča, drugi zunaj vaše države prebivališča, in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je sedež ali kraj dejavnosti vašega delodajalca zunaj vaše države prebivališča

delate za dva delodajalca, ki imata sedež v različnih državah, vendar ne v vaši državi prebivališča, in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je vaše prebivališče

ste samozaposleni in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je središče vaših dejavnosti

ste zaposleni v eni državi in samozaposleni v drugi

kjer ste zaposleni

Iskalci zaposlitve

Prejemate nadomestilo za brezposelnost?

Če prejemate nadomestilo v državi EU, kjer ste postali brezposelni, odhod v tujino, da bi tam poiskali delo, ne bo vplival na vaše pravice (in pravice vaših vzdrževanih družinskih članov) do zdravstvenega zavarovanja, družinskih prejemkov, invalidske in starostne pokojnine itd.

Pred odhodom naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki bo vam in vašim družinskim članom zagotavljala pravico do zdravstvenega varstva med začasnim bivanjem v tujini.

Ko boste našli delo in se zaposlili, bodo lahko veljala različna pravila glede pravic iz socialne varnosti.

Preverite pravila, ki veljajo v vaši državi

Ne prejemate nadomestila za brezposelnost?

Če ne prejemate nadomestila v državi EU, kjer ste postali brezposelni, in odidete v drugo državo EU, da bi tam poiskali delo, bodo pristojni organi za socialno varnost določili, po katerem sistemu socialne varnosti boste zavarovani (zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki itd.)

Organi za socialno varnost o tem odločajo po naslednjih merilih:

 • trajanje bivanja v tujini
 • družinske okoliščine in vezi
 • stanovanjske razmere
 • kraj zadnje poklicne ali nepridobitne dejavnosti
 • narava poklicne dejavnosti
 • kraj prebivališča za davčne namene

V državi, pristojni za vaše zavarovanje, bodo morda pravice in nadomestila iz sistema socialne varnosti odvisni od tega, kako dolgo ste pred tem plačevali prispevke za zavarovanje. Vendar bodo morali pristojni organi upoštevati vse delovne oziroma zavarovalne dobe v drugih državah EU, kakor če bi bili ves čas zavarovani v tej državi.

Če tega ne storijo, se obrnite na naše svetovalne službe.

Iskalci dela, ki v drugi državi iščejo zaposlitev, imajo pravico v tej državi prebivati 6 mesecev – in tudi dlje, če lahko dokažejo, da še vedno iščejo delo in imajo dobre možnosti za zaposlitev.

Zato skrbno shranite kopije:

 • prošenj za delo
 • vabil na razgovor,
 • odgovorov, ki jih prejmete.

Po pravilih EU državi gostiteljici ni treba odobriti denarne pomoči ali drugih oblik socialne pomoči iskalcem zaposlitve, ki v tej državi prvič iščejo zaposlitev.

Praktični primer

Pravica do denarne pomoči za iskalce zaposlitve v tuji državi

Nemški državljan Björn je nadomestilo za brezposelnost iz Nemčije prejemal v Belgiji. Ko je potekla veljavnost njegovega obrazca U2 (nekdanji obrazec E 303), se je odločil, da ostane v Belgiji in tam zaprosi za denarno pomoč.

Belgijski organi so njegovo vlogo zavrnili. Po belgijski zakonodaji Björn v Belgiji namreč ni bil upravičen do denarne pomoči, saj tam ni nikoli delal.

Po pravilih EU iskalci zaposlitve, ki v drugi državi EU prvič iščejo delo, niso samodejno upravičeni do denarne pomoči (ali drugih oblik pomoči). Lahko pa so do nje upravičeni po nacionalni zakonodaji te druge države – zato se je vedno dobro pozanimati o tem pri pristojnih organih v državi gostiteljici.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: