Nazadnje pregledano: 19/01/2023

Socialna varnost v tujini

O tem, v kateri državi ste zavarovani, odločata dva dejavnika:

O državi zavarovanja ne odločate sami.

Kadar živite ali ste zaposleni v drugi državi EU, ste zdravstveno in pokojninsko zavarovani bodisi v domači državi bodisi v državi gostiteljici. Vsekakor morate poskrbeti, da boste zavarovani, tudi ko se boste preselili v drugo državo.

Vnaprej se pozanimajte o sistemu socialne varnosti v drugi državi in se tako izognite morebitnim težavam in nesporazumom.

Kako ravnati v naslednjih primerih:

Življenje in delo v tujini

Delavci migranti v EU – zaposleni in samozaposleni – se morajo vključiti v sistem socialne varnosti v državi gostiteljici.

Tako boste vi in vaši vzdrževani družinski člani zavarovani po sistemu socialne varnosti te države. Zakoni te države bodo določali, kakšna nadomestila in prejemki vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, brezposelnostjo, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, predčasno upokojitvijo in smrtjo.

Zavarovalne dobe

V številnih državah so pravice in nadomestila odvisni od tega, kako dolgo ste pred tem plačevali prispevke za zavarovanje.

Pristojni organi države, v kateri uveljavljate pravice iz socialne varnosti, morajo upoštevati vse delovne oziroma zavarovalne dobe v drugih državah EU, kakor če bi bili ves čas zavarovani v tej državi.

Če tega ne storijo, se obrnite na naše svetovalne službe.

Praktični primer

Pri uveljavljanju pravic štejejo vsa obdobja dela v EU

Poljakinja Anja je bila šest let zaposlena na Poljskem, nato se je preselila v Nemčijo, kjer je delala dve leti.

Potem je doživela prometno nesrečo, po kateri ni mogla več hoditi. Zahtevek za invalidsko pokojnino je vložila na Poljskem in v Nemčiji.

Nemški organi so njen zahtevek zavrnili z obrazložitvijo, da je bila v Nemčiji zaposlena manj kot 5 let (to je najnižja doba za upravičenost do invalidske pokojnine v Nemčiji).

Vendar bi morali nemški organi pri izračunu Anjine delovne dobe upoštevati tudi njeno zaposlitev na Poljskem. Njena skupna delovna doba je namreč znašala 8 let, kar je precej več od najnižje dobe, ki jo določajo nemški predpisi.

Anja je bila dejansko upravičena do invalidske pokojnine tako v Nemčiji kot na Poljskem – pri čemer vsaka država plača sorazmerni delež glede na dolžino Anjine zaposlitve v posamezni državi.

Napotitev na delo v tujino za krajši čas

Zaposleni ali samozaposleni strokovnjaki lahko začasno delajo v drugi državi EU kot napoteni delavci in ostanejo vključeni v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja v domači državi.

Vaše pravice iz socialne varnosti in pravice vaših družinskih članov ostanejo nespremenjene: zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki, invalidska in starostna pokojnina.

Dostop do zdravstvenih storitev

Da bi lahko uporabljali zdravstvene storitve v državi napotitve, morate imeti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Kartico naročite na zavodu za zdravstveno zavarovanje v domači državi.

Toda če spremenite kraj bivališča in se preselite v državo gostiteljico, morate ─ vi ali vaš delodajalec ─ pri organih za zdravstveno zavarovanje v domači državi zaprositi za prenosni dokument S1 en Odpri na zunanji povezavi (PD S1). Ob prihodu v državo gostiteljico se morate s prenosnim dokumentom S1 prijaviti pri tamkajšnjemu pristojnemu organu za zdravstveno zavarovanje.

boste še naprej vključeni v sistem socialne varnosti v domači državi

Prenosni dokument A1 dokazuje, da ste kot napoteni delavec v drugi državi EU še naprej vključeni v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja v domači državi. Prenosni dokument A1 se izda za največ 24 mesecev. Če ste napoteni za dlje časa, lahko zaprosite (ali za vas to uredi vaš delodajalec) za podaljšanje veljavnosti prenosnega dokumenta A1. To je odvisno od sporazuma med organi v domači državi in državi gostiteljici.

Za zaposlene mora delodajalec vnaprej obvestiti zavod za zdravstveno zavarovanje v državi gostiteljici in zaprositi za obrazec A1.

Če imate status samozaposlenega, morate vnaprej obvestiti zavod za zdravstveno zavarovanje v državi gostiteljici in zaprositi za obrazec A1 na zavodu za zdravstveno zavarovanje en v domači državi. Za pridobitev obrazca A1 morate dokazati, da so dejavnosti, ki jih nameravate opravljati v tujini, podobne dejavnostim, ki ste jih opravljali v domači državi. Za izpolnitev te zahteve morate:

 • dokazati, da ste delali kot samozaposlena oseba v domači državi. To obdobje se od države do države razlikuje, vendar lahko traja tudi le dva meseca;
 • izpolnjevati zahteve za nadaljevanje dela kot samozaposlena oseba po vrnitvi v domačo državo.

Med napotitvijo lahko tuji pristojni organi od vas kadarkoli zahtevajo, da pokažete veljavni prenosni dokument A1, denimo v primeru, če vas na delovnem mestu obišče delovni inšpektor. Če imate veljavni obrazec A1, ga morajo organi v državi gostiteljici priznati.

Napotitev, daljša od 24 mesecev

Vaš obrazec A1 velja samo 24 mesecev. Če je vaša napotitev v drugo državo EU daljša, lahko storite naslednje:

 • vključite se v sistem socialne varnosti v državi gostiteljici in v slednji plačujete prispevke ali
 • zaprosite za podaljšanje vašega socialnega zavarovanja in še naprej ostanete zavarovani v domači državi.

Podaljšanje socialnega zavarovanja se odobri, če obstaja medsebojni dogovor med državama, ki sodelujeta pri napotitvi, in če je podaljšanje v vašem interesu. Za podaljšanje napotitve morate vi ali vaš delodajalec kontaktirati pristojni organ, ki je izdal prenosni dokument A1, in sicer pred iztekom njegove veljavnosti.

Po vrnitvi v običajno državo dela boste vključeni v domači sistem socialne varnosti. Lahko ste napoteni na delo v drugo državo, vendar šele po določenem času po vrnitvi v matično državo (v številnih državah EU zadostujeta dva meseca).

Javni uslužbenci, napoteni v tujino

Če ste javni uslužbenec in vas napotijo na delo v drugo državo EU (na veleposlaništvo, konzulat ali drugo uradno ustanovo v tujini), boste še naprej vključeni v domači sistem socialne varnosti.

To pomeni, da bodo zakoni vaše države urejali pravice in nadomestila, ki vam pripadajo v zvezi z boleznijo, družino, pokojnino, poklicno boleznijo ali nezgodo na delovnem mestu, predčasno upokojitvijo in smrtjo.

Druga pravila veljajo, če med napotitvijo v tujini postanete brezposelni.

Zaposlitev v eni državi, prebivališče v drugi (obmejni delavci)

Obmejni delavci, zaposleni ali samozaposleni:

 • Prispevke v sistem socialne varnosti plačujete v državi EU, kjer delate, tam ste torej zavarovani.
 • Toda pravico do zdravstvenih storitevlahko uveljavljate tudi v državi, kjer živite.
 • Če izgubite delo, zaprosite za nadomestilo v državi, kjer živite.

Opozorilo

V zvezi z zdravstvenim varstvom in brezposelnostjo veljajo posebni predpisi. Dobro je tudi preveriti, kako je s pravico do pokojnine in družinskimi prejemki.

Praktični primer

Prispevke za socialno varnost plačujete samo v državi, v kateri delate

Balázs je živel na Madžarskem in delal v Avstriji. Prispevke za socialno varnost je plačeval v Avstriji. Toda madžarski organi zdaj trdijo, da bi moral prispevke plačevati na Madžarskem.

Obmejni delavci v EU so zavarovani samo po enem nacionalnem sistemu socialne varnosti – in sicer v državi, kjer delajo. Zahteva madžarskih organov je neutemeljena.

Zaposlitev v več državah

Osnovno pravilo je, da če delate v več kot eni državi EU, vendar precejšen del poklicne dejavnosti opravljate v državi prebivališča, potem ste vključeni v sistem socialne varnosti v državi prebivališča.

Opozorilo

Precejšen del poklicne dejavnosti pomeni najmanj 25 % delovnega časa in/ali prihodka. Pri samozaposlenih se za ta izračun lahko upoštevata tudi ustvarjeni promet in število opravljenih storitev.

Posebni primeri

Če ...

Zavarovani ste...

ste zaposleni in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je sedež ali kraj dejavnosti vašega delodajalca

delate za dva delodajalca, ki imata sedež v različnih državah, eden v vaši državi prebivališča, drugi zunaj vaše države prebivališča, in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je sedež ali kraj dejavnosti vašega delodajalca zunaj vaše države prebivališča

delate za dva delodajalca, ki imata sedež v različnih državah, vendar ne v vaši državi prebivališča, in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je vaše prebivališče

ste samozaposleni in ne opravljate precejšnjega dela dejavnosti v državi prebivališča

kjer je središče vaših dejavnosti

ste zaposleni v eni državi in samozaposleni v drugi

kjer ste zaposleni

Iskalci dela

Prejemate nadomestilo za brezposelnost

Če prejemate nadomestilo v državi EU, kjer ste postali brezposelni, odhod v tujino, da bi tam poiskali delo, ne bo vplival na vaše pravice (in pravice vaših vzdrževanih družinskih članov) do zdravstvenega zavarovanja, družinskih prejemkov, invalidske in starostne pokojnine itd.

Pred odhodom naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki bo vam in vašim družinskim članom zagotavljala pravico do zdravstvenega varstva med začasnim bivanjem v tujini.

Ko boste našli delo in se zaposlili, bodo lahko veljala različna pravila glede pravic iz socialne varnosti.

Pravila po državah

Ne prejemate nadomestila za brezposelnost

Če ne prejemate nadomestila v državi EU, kjer ste postali brezposelni, in odidete v drugo državo EU, da bi tam poiskali delo, bodo pristojni organi za socialno varnost določili, po katerem sistemu socialne varnosti boste zavarovani (zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki itd.)

Organi za socialno varnost o tem odločajo po naslednjih merilih:

 • trajanje bivanja v tujini
 • družinske okoliščine in vezi
 • stanovanjske razmere
 • kraj zadnje poklicne ali nepridobitne dejavnosti
 • narava poklicne dejavnosti
 • kraj prebivališča za davčne namene

V državi, pristojni za vaše zavarovanje, bodo morda pravice in nadomestila iz sistema socialne varnosti odvisni od tega, kako dolgo ste pred tem plačevali prispevke za zavarovanje. Vendar bodo morali pristojni organi upoštevati vse delovne oziroma zavarovalne dobe v drugih državah EU, kakor če bi bili ves čas zavarovani v tej državi.

Če tega ne storijo, se obrnite na naše svetovalne službe.

Iskalci dela, ki v drugi državi iščejo zaposlitev, imajo pravico v tej državi prebivati 6 mesecev – in tudi dlje, če lahko dokažejo, da še vedno iščejo delo in imajo dobre možnosti za zaposlitev.

Zato skrbno shranite kopije:

 • prošenj za delo
 • vabil na pogovor
 • odgovorov, ki jih prejmete

Opozorilo

Po pravilih EU državi gostiteljici ni treba odobriti denarne pomoči ali drugih oblik socialne pomoči iskalcem zaposlitve, ki v tej državi prvič iščejo zaposlitev.

Praktični primer

Pravica do denarne pomoči za iskalce zaposlitve v tuji državi

Nemški državljan Björn je nadomestilo za brezposelnost iz Nemčije prejemal v Belgiji. Ko je potekla veljavnost njegovega obrazca U2 (nekdanji obrazec E 303), se je odločil, da ostane v Belgiji in tam zaprosi za denarno pomoč.

Belgijski organi so njegovo vlogo zavrnili. Po belgijski zakonodaji Björn v Belgiji namreč ni bil upravičen do denarne pomoči, saj tam ni nikoli delal.

Po pravilih EU iskalci zaposlitve, ki v drugi državi EU prvič iščejo delo, niso samodejno upravičeni do denarne pomoči (ali drugih oblik pomoči). Lahko pa so do nje upravičeni po nacionalni zakonodaji te druge države – zato se je vedno dobro pozanimati o tem pri pristojnih organih v državi gostiteljici.

Informacije za posamezne države so na voljo spodaj.

Izberite državo

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: