Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika : 06/09/2018

Kopertura tas-sigurtà soċjali barra minn pajjiżek

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

Hemm 2 fatturi li jiddeterminaw minn liema pajjiż int kopert:

Ma tistax tagħżel f'liema pajjiż tkun kopert.

Meta taħdem jew tgħix f'pajjiż ieħor, ikollok is-sigurtà soċjali jew minn pajjiżek jew mill-pajjiż li qed jospitak. Fi kwalunkwe każ, ikollok tagħmel arranġamenti biex tiżgura li tibqa' kopert wara li tmur fil-pajjiż il-ġdid.

Biex tevita problemi u nuqqas ta' ftehim li jistgħu jkunu serji, fittex ftit dwar is- sigurtà soċjali tal-pajjiż il-ġdid.

X'tagħmel jekk tkun:

Tgħix u taħdem barra minn pajjiżek

Bħala ħaddiem migrant fl- UE - impjegat jew li taħdem għal rasek - għandek tirreġistra mas-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż li qed jospitak.

B'hekk int u d-dipendenti tiegħek tkunu koperti bis-sistema ta' sigurtà soċjali ta' dak il-pajjiż. Il- benefiċċji tiegħek relatati mal-mard, il-familja, il-qgħad, il-pensjonijiet, l-inċidenti u l-mard relatati max-xogħol, l-irtirar bikri u l-mewt jiġu ddeterminati mil-liġijiet lokali.

Perjodi ta' kwalifika

F'ħafna pajjiżi, il-benefiċċji li inti intitolat għalihom jiddependu fuq kemm tkun ilek tħallas il-kontribuzzjonijiet.

Il-pajjiż fejn tikklejmja l-benefiċċji jkollu jqis il-perjodi kollha li int ħdimt jew il-kontribuzzjonijiet kollha li ħallast f'pajjiżi oħra tal-UE daqslikieku ilek kopert fil-pajjiż mill-bidu.

Jekk dan ma jsirx, ikkuntattja s- servizzi tal-assistenza tagħna biex jgħinuk.

Storja bħala eżempju

Kull perjodu ta' xogħol fl-UE jgħodd għall-benefiċċji

Ania (Pollakka) ħadmet 6 snin fil-Polonja qabel ma marret il-Ġermanja, fejn ħadmet għal sentejn.

Imbagħad ħabtet bil-karozza u spiċċat ma timxix, allura applikat għall-pensjoni tal-invalidità kemm fil-Polonja kif ukoll fil-Ġermanja.

L-awtoritajiet Ġermaniżi ċaħdu l-applikazzjoni ta' Ania għax kienet ilha inqas minn 5 snin taħdem hemm (iż-żmien minimu biex tikkwalifika għall-pensjoni tal-invalidità fil-Ġermanja).

Madankollu, meta ħadmu s-snin ta' ħidma ta' Ania, l-awtoritajiet misshom inkludew iż-żmien li ħadmet fil-Polonja. Dan kien iwassal għal perjodu ta' 8 snin, sew 'il fuq mill-minimu tal-Ġermanja.

Għaldaqstant, Ania suppost li kienet intitolata għall-pensjoni tal-invalidità kemm mill-Ġermanja kif ukoll mill-Polonja - kull pajjiż iħallas il-proporzjon skont kemm Ania ħadmet hemm.

Meta tiġi stazzjonat f'pajjiż barrani għal żmien qasir (< sentejn)

Bħala ħaddiem stazzjonat jew professjonist li taħdem għal rasek, tista' taħdem temporanjament f' pajjiż ieħor tal-UE u tibqa' kopert bis-sistema ta' sigurtà soċjali ta' pajjiżek - għal mhux aktar minn sentejn.

Dan m'għandux ikollu impatt fuq id-drittijiet ta' sigurtà soċjali tiegħek jew ta' familtek: il-kopertura tas-saħħa, l-allowances tal-familja, il-pensjoni ta' diżabbiltà jew tax-xjuħija, eċċ.

Biex ikollok aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa, ikseb l-EHIC

Ikseb Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) biex ikollok aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż fejn int stazzjonat. Tista' tikseb EHIC mill-fornituri tal-kura tas-saħħa tiegħek jew mill-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali f'pajjiżek.

Jekk tibdel ir-residenza tiegħek għall-pajjiż li qed jospitak, itlob l-awtoritajiet tal-kura tas-saħħa f'pajjiżek għal formola S1. Agħti l-formola S1 lill-awtoritajiet tal-kura tas-saħħa tal-pajjiż ospitanti meta tasal.

Biex tibqa' fis-sistema ta' sigurtà tas-saħħa ta' pajjiżek se jkollok bżonn il-formola A1

Din turi li għadek kopert bis-sistema ta' pajjiżek waqt li tinsab f'pajjiż ieħor - sa sentejn.

 • Jekk int impjegat, kun ċert li min iħaddmek jagħtik il-formola A1;
 • Jekk inti taħdem għal rasek, ġib il-formola A1 mill- istituzzjoni tas-sigurtà soċjalipdfen fejn int irreġistrat f'pajjiżek. Biex tikseb il-formola, trid turi li l-attivitajiet li biħsiebek tagħmel fil-pajjiż l-ieħor huma "simili" ta' dawk li għamilt f'pajjiżek stess.

Trid tkun tista' tippreżenta l-formola A1 lill-awtoritajiet fi kwalunkwe żmien waqt li tkun fil-pajjiż l-ieħor. Jekk ma tkunx tista' tagħmel dan, jista' jkollok tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hemm. Jekk tkun soġġett għal verifika fuq il-post mill-ispettorat tax-xogħol u jkollok formola A1 valida, il-pajjiż li qed jospitak irid jirrikonoxxiha.

Storja bħala eżempju

Il-pajjiż ospitanti għandu jirrikonoxxi l-formola A1 valida tiegħek.

Alan huwa ħaddiem tal-kostruzzjoni Ċek li jaħdem għal rasu u li mar jaħdem l-Irlanda. L-ispetturi żaru sit ta' kostruzzjoni fejn kien qed jaħdem u qalu li l-formola A1 ta' Alan ma kinetx valida; rieduh iħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fl-Irlanda.

Madankollu l-awtoritajiet Irlandiżi ma kellhomx dritt jiġġudikaw jekk Alan kienx ħaddiem stazzjonat ġenwin jew le. Huwa biss pajjiżu, fejn kien qed jaħdem qabel ma ġie stazzjonat u fejn se jerġa' jmur wara, li jista' jiddikjara jekk formola A1 hijiex valida.

L-awtoritajiet Irlandiżi kellhom jammettu li Alan ma kellux iħallas kontribuzzjonijiet fl-Irlanda.

Tista' ddum aktar minn sentejn?

F'xi sitwazzjonijiet eċċezzjonali, min qed jimpjegak jista' jitlob għal estensjoni tal-perjodu inizjali tal-kollokament tiegħek sakemm ix-xogħol li kien ippjanat jitlesta:

 • Jekk ikun ovvju li xogħlok mhux se jitlesta fi żmien 24 xahar minħabba ċirkustanzi fortuwiti li kkawżaw ittardjar f'xogħlok, pereżempju, diżastru ambjentali, ittardjar fit-trasportazzjoni, eċċ.
 • Jekk timrad serjament għal xi xhur.

F'dawn il-każijiet, tista' titlob eżenzjoni biex tibqa' kopert bis-sistema ta' sigurtà soċjali f'pajjiżek għaż-żmien li se ddum stazzjonat. Biex tikseb estensjoni, trid titlobha mill-awtoritajiet li ħarġulek il-formola A1 qabel it-tmiem tal-perjodu inizjali tal-kollokament.

L-eżenzjonijiet ivarjaw minn każ għal ieħor u jeħtieġu ftehim bejn l-awtoritajiet tal-pajjiżi involuti: pajjiżek u l-pajjiż li qed jospitak. L-eżenzjonijiet huma validi biss għal perjodu speċifiku u rikjesta għal eżenzjoni trid tiġi sottomessa qabel ma jagħlaq il-perjodu tal-kollokament.

Fi kwalunkwe każ ieħor, jekk tkompli taħdem barra minn pajjiżek għal aktar minn sentejn mingħajr eżenzjoni, ikollok taqleb għas-sistema ta' sigurtà soċjali lokali u tħallas il-kontribuzzjonijiet hemm.

Jekk ma tridx taqleb minn sistema għal oħra, trid tieqaf taħdem mill-inqas xahrejn wara li jkun intemm il-perjodu permess ta' 24 xahar.

Impjegat taċ-ċivil issekondat barra

Jekk taħdem maċ-ċivil u ġejt issekondat f' pajjiż ieħor tal-UE (f'ambaxxata, konsulat jew istituzzjoni uffiċjali oħra), se tkun kopert bis-sistema ta' sigurtà soċjali f'pajjiżek.

Dan ifisser li l- benefiċċji tiegħek relatati mal-mard, il-familja, il-pensjonijiet, l-inċidenti u l-mard relatati max-xogħol, l-irtirar bikri u l-mewt jiġu ddeterminati skont il-liġijiet ta' pajjiżek.

Japplikaw sett ta' regoli ġodda jekk tisfa bla xogħol waqt li tkun issekondat.

Taħdem f'pajjiż filwaqt li tgħix f'ieħor (ħaddiem bejn il-fruntieri)

Bħala ħaddiem bejn il-fruntieri - kemm jekk int impjegat jew taħdem għal rasek:

 • Tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u inti kopert mill- pajjiż tal-UE fejn taħdem.
 • Madankollu tista' tikseb kura medika fil-pajjiż fejn tgħix.
 • Jekk titlef xogħlok, għandek tapplika għall-benefiċċji fil-pajjiż fejn tgħix.

Japplikaw regoli speċjali għall- kura tas-saħħa u għall- qgħad. Kun ċert li tifhem ukoll kif id- drittijiet tal-pensjoni u l- benefiċċji tal-familja tiegħek se jkunu affettwati.

Storja bħala eżempju

Il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali - jitħallsu biss fil-pajjiż fejn taħdem

Balázs kien jgħix l-Ungerija u jaħdem l-Awstrija. Kien iħallas il-kontribuzzjonijiet fl-Awstrija. Madankollu, l-awtoritajiet Ungeriżi issa qed isostnu li kellu jħallas il-kontribuzzjonijiet fl-Ungerija.

Il-ħaddiema ta' bejn il-fruntieri fl-UE huma koperti minn sistema ta' sigurtà nazzjonali waħda — fil-pajjiż fejn jaħdmu. Dak li qed jgħidu l-awtoritajiet Ungeriżi mhux minnu.

Xogħol f'iktar minn pajjiż wieħed

Ir-regola bażika hija li jekk taħdem f'aktar minn pajjiż wieħed tal-UE iżda tagħmel parti sostanzjali mill-attivitajiet professjonali tiegħek fil-pajjiż fejn tgħix, int kopert mis-sistema ta' sigurtà soċjali tal-pajjiż ta' residenza tiegħek.

" Parti sostanzjali" tal-attivitajiet tiegħek tfisser tal-inqas 25% tal-ħin tax-xogħol u/jew tal-introjtu tiegħek. Jekk int taħdem għal rasek, jistgħu jkunu wkoll rilevanti l-fatturat u l-għadd ta' servizzi mogħtija meta jiġi kkalkulat dan il-perċentwal.

Każijiet speċjali

Jekk int ...

Int kopert...

impjegat iżda m'għandek ebda attività sostanzjali fil-pajjiż ta' residenza tiegħek

fejn jinsab l-uffiċċju prinċipali jew in-negozju ta' min iħaddmek

taħdem għal żewġ impjegaturi b'uffiċċji prinċipali f'pajjiżi differenti, wieħed fil-pajjiż ta' residenza tiegħek u ieħor barra l-pajjiż ta' residenza tiegħek iżda m'għandek ebda attività sostanzjali fil-pajjiż ta' residenza tiegħek

fejn jinsab l-uffiċċju prinċipali ta' min iħaddmek jew il-post tan-negozju barra mill-pajjiż ta' residenza tiegħek

taħdem għal żewġ impjegaturi b'uffiċċji prinċipali f'pajjiżi differenti barra l-pajjiż ta' residenza tiegħek iżda m'għandek ebda attività sostanzjali fil-pajjiż ta' residenza tiegħek

fil-pajjiż ta' residenza tiegħek

taħdem għal rasek iżda m'għandek ebda attività sostanzjali fil-pajjiż ta' residenza tiegħek

fejn jinsab iċ-ċentru ta' interess tal-attivitajiet tiegħek

impjegat f'pajjiż u twettaq xogħol għal rasek f'pajjiż ieħor

fil-pajjiż fejn int impjegat

Tfittex ix-xogħol

Qed tieħu l-benefiċċji tal-qgħad?

Jekk qed tieħu l-benefiċċju tal-qgħad mill- pajjiż tal-UE li fih spiċċajt bla xogħol, id-drittijiet (bħall-assikurazzjoni tas-saħħa, l-allowance tal-familja, l-invalidità jew id-drittijiet għall-pensjoni tax-xjuħ) tiegħek (jew tal-familja tiegħek) mhux se jiġu affettwati jekk tmur tfittex xogħol barra minn pajjiżek.

Biex tiżgura li int u familtek tkunu koperti għas-saħħa waqt li tkunu temporanjament f'pajjiż ieħor, tinsiex tikseb Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC).

Meta mbagħad issib xogħol, jistgħu japplikaw regoli differenti dwar is-sigurtà soċjali.

Ara ftit ir-regoli ta' pajjiżek

M'intix tieħu l-benefiċċji tal-qgħad?

Jekk m'intix tirċievi benefiċċju mill-pajjiż tal-UE li fih spiċċajt bla xogħol u tmur f'pajjiż ieħor tal-UE biex tfittex ix-xogħol, l-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali se jiddeċiedu b'liema sistema ta' sigurtà soċjali se tkun kopert (kopertura tas-saħħa, benefiċċji tal-familja, eċċ...).

L-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali jiddeterminaw dan bl-għajnuna ta' lista ta' kriterji li jinkludu:

 • it-tul ta' żmien tas-soġġorn
 • l-istatus u r-rabtiet tal-familja
 • is-sitwazzjoni ta' domiċilju
 • il-post tal-aħħar attività professjonali jew ta' bla qligħ
 • in-natura tal-attività professjonali
 • fejn int resident għal raġunijiet ta' taxxa.

Il-pajjiż responsabbli għas-sigurtà soċjali tiegħek jista' jagħmel l-intitolament tiegħek għall-benefiċċji dipendenti fuq għal kemm żmien inti ħallast il-kontribuzzjonijiet. Madankollu, ikollu jqis il-perjodi kollha li int ħdimt jew ħallast il-kontribuzzjonijiet f'pajjiżi oħra tal-UE daqslikieku ilek kopert fil-pajjiż mill-bidu.

Jekk dan ma jsirx, ikkuntattja s- servizzi tal-assistenza tagħna biex jgħinuk.

Bħala persuna li tkun għadha tasal fil-pajjiż biex tfittex ix-xogħol, int għandek id-dritt li tgħix f'dak il-pajjiż biex tfittex xogħol sa 6 xhur - u aktar fit-tul, diment li jkollok il-provi li għadek qed tfittex xogħol u li għandek ċans tajjeb li ssib wieħed.

Għaldaqstant kun ċert li żżomm kopji ta':

 • l-applikazzjonijiet tiegħek għax-xogħol
 • kwalunkwe stediniet għal intervisti għal xogħol
 • kwalunkwe risposti oħra li tirċievi

Ir-regoli tal-UE ma jobbligawx lill-pajjiż il-ġdid tiegħek jagħti appoġġ ta' dħul jew xi tip ta' assistenza soċjali oħra lil min qed ifittex xogħol għall-ewwel darba f'dak il-pajjiż.

Storja bħala eżempju

Ara daqsxejn jekk intix intitolat għal appoġġ finanzjarju bħala xi ħadd li qed ifittex ix-xogħol f'pajjiż ġdid

Björn huwa Ġermaniż u kien qed jirċievi l-benefiċċji tal-qgħad Ġermaniżi tiegħu fil-Belġju. Meta l- formola U2 (dik li qabel kienet il-formola E 303) tiegħu skadiet, Björn iddeċieda li jibqa' l-Belġju u japplika għal appoġġ tad-dħul hemmhekk.

L-awtoritajiet Belġjani ma aċċettawx l-applikazzjoni tiegħu. Skont il-liġi Belġjana, Björn ma kienx intitolat għall-appoġġ tad-dħul fil-Belġju għax qatt ma kien ħadem hemm.

Skont ir-regoli tal-UE għandek dritt awtomatiku għal appoġġ finanzjarju (jew kwalunkwe tip ieħor ta' għajnuna) bħala wieħed li qed ifittex ix-xogħol għall-ewwel darba f'pajjiż ieħor tal-UE. Iżda tista' tkun intitolat skont regoli nazzjonali - dejjem jiswa li tiċċekkja mal-awtoritajiet lokali.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: