Senast kontrollerat : 30/11/2018

Din socialförsäkring utomlands

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

Vilket land du ska vara försäkrad i avgörs av två saker:

Du kan inte själv välja vilket land du ska vara försäkrad i.

När du bor eller arbetar utomlands omfattas du av socialförsäkringen i antingen ditt hemland eller ditt värdland. I båda fallen måste du se till att du verkligen är försäkrad även efter flytten till det nya landet.

För att undvika problem och missförstånd bör du läsa om hur socialförsäkringen fungerar i det nya landet.

Olika jobbsituationer

Jag bor och arbetar utomlands

Som migrerande anställd eller egenföretagare i EU bör du skriva in dig i socialförsäkringssystemet i ditt nya land.

Du och dina anhöriga omfattas då av det landets socialförsäkring. Dina förmåner för sjukdom, familj, arbetslöshet, pensioner, arbetsskada, förtidspension och dödsfall regleras i den nationella lagstiftningen.

Intjänandetid

Om du har rätt till förmåner avgörs i många länder av hur länge du har betalat sociala avgifter.

Landet där du söker förmåner måste räkna med alla perioder som du har jobbat eller alla avgifter som du har betalat i andra EU-länder. De perioderna ska behandlas på samma sätt som om du hade varit försäkrad i det nya landet hela tiden.

Om landet vägrar kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänster.

Exempel från verkligheten

Varje arbetsperiod i EU räknas

Ania från Polen arbetade sex år i Polen och flyttade sedan till Tyskland där hon arbetade i två år.

Efter en bilolycka kunde hon inte längre gå och ansökte därför om invaliditetspension både i Polen och Tyskland.

De tyska myndigheterna avslog hennes ansökan med motiveringen att hon bara hade arbetat två år i Tyskland (för att få tysk invaliditetspension måste man ha arbetat i minst fem år).

Myndigheterna borde dock ha räknat med den tid hon arbetat i Polen. Då hade hon kommit upp i åtta år, väl över gränsen för invaliditetspension i Tyskland.

Ania har alltså rätt till invaliditetspension från både Tyskland och Polen – varje land betalar sin del av pensionen i proportion till hur många år Ania arbetat där.

Jag är utsänd av min arbetsgivare för en kortare tid (högst 2 år)

Som utstationerad arbetstagare eller egenföretagare kan du arbeta tillfälligt i ett annat EU-land och fortsätta att tillhöra hemlandets försäkringskassa i upp till två år.

Det här påverkar inte din eller din familjs rätt till sociala förmåner, t.ex. sjukförsäkring, familjeförmåner och ålderspension.

Skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort

Glöm inte att skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort så att du kan få vård i det land du ska jobba i. Du beställer kortet hos försäkringskassan i hemlandet.

Men om du folkbokför dig i värdlandet ska du i stället be om ett S1-intyg. Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa när du kommer fram.

A1-intyg – för att fortsätta tillhöra ditt hemlands försäkringskassa

A1-intyget visar att du fortfarande omfattas av hemlandets socialförsäkring under utlandsvistelsen – i upp till två år.

 • Om du är anställd, se till att få ett A1-intyg från din arbetsgivare.
 • Om du är egenföretagare beställer du A1-intyget från din försäkringskassapdfen i hemlandet. För att få intyget måste du bevisa att den verksamhet du tänker utöva utomlands är likvärdig med den du utför i hemlandet.

Du måste alltid kunna visa upp A1-intyget för myndigheterna under din utlandsvistelse. Annars kan du bli tvungen att betala sociala avgifter där. Om du har ett giltigt A1-intyg måste värdlandet erkänna det. Det är bra att känna till om yrkesinspektionen gör en kontroll på arbetsplatsen.

Exempel från verkligheten

Värdlandet måste erkänna ett giltigt A1-intyg

Alan från Tjeckien är byggarbetare och åkte till Irland för att jobba som egenföretagare. Inspektörer som besökte byggarbetsplatsen hävdade att Alans A1-intyg var ogiltigt och att han därför skulle betala sociala avgifter i Irland.

Men det är inte de irländska myndigheternas sak att avgöra om Alan skulle räknas som utstationerad eller inte. Det är bara hans hemland (där han arbetade före sin utstationering och dit han ska återvända) som kan ogiltigförklara ett A1-intyg.

De irländska myndigheterna fick medge att Alan inte behövde betala några avgifter i Irland.

Kan jag stanna längre än två år?

I vissa fall kan din arbetsgivare ansöka om att förlänga utstationeringen tills det planerade arbetet är slutfört:

 • Om du inte kommer att kunna slutföra arbetet inom 24 månader på grund av oförutsedda händelser, till exempel en miljökatastrof eller försenade leveranser.
 • Om du blir allvarligt sjuk under ett par månader.

Då kan du begära undantag för att få fortsätta att tillhöra ditt hemlands försäkringskassa under hela utstationeringen. Om du vill förlänga perioden måste du, innan din första utstationering upphör, ansöka hos den myndighet som utfärdade A1-intyget.

Undantaget måste godkännas av myndigheterna i både hemlandet och värdlandet och gäller bara för en viss period. Du måste ansöka om undantag innan utstationeringen upphör.

Om du fortsätter att arbeta utomlands i mer än två år utan att begära undantag måste du gå med i den lokala försäkringskassan och betala sociala avgifter där.

Om du inte vill byta system måste du göra ett uppehåll i arbetet i minst två månader efter den tillåtna 24-månadersperioden.

Jag är statligt anställd utomlands

Om du är statsanställd och skickas till ett annat EU-land för att jobba på en ambassad, konsulat eller annan offentlig institution fortsätter du att omfattas av socialförsäkringen i ditt hemland.

Det innebär att dina förmåner för sjukdom, familj, pensioner, arbetsskada, förtidspension och dödsfall regleras i ditt hemlands lagstiftning.

Andra regler gäller om du blir arbetslös under utstationeringen.

Jag jobbar i ett land men bor i ett annat (gränsarbetare)

Om du är anställd gränsarbetare eller egenföretagare som jobbar i ett grannland gäller följande:

 • Du betalar sociala avgifter och är försäkrad i det EU-land där du arbetar.
 • Du kan dock få sjukvård i landet där du bor.
 • Om du blir arbetslös ska du ansöka om förmåner i landet där du bor.

För hälso- och sjukvård och arbetslöshetsförmåner gäller alltså särskilda regler. Se också till att du förstår hur dina pensionsrättigheter och familjeförmåner påverkas.

Exempel från verkligheten

Sociala avgifter – du ska bara betala i landet där du arbetar

Balázs bodde i Ungern och jobbade i Österrike. Han betalade sociala avgifter i Österrike. De ungerska myndigheterna säger nu att han borde ha betalat avgifter i Ungern.

Gränsarbetare i EU omfattas endast av ett nationellt socialförsäkringssystem – i landet där de jobbar. Kravet från de ungerska myndigheterna är därför felaktigt.

Jag jobbar i flera länder

Grundregeln är att om du arbetar i mer än ett EU-land men utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland så omfattas du av socialförsäkringen i bosättningslandet.

Med väsentlig del av arbetet menas minst 25 procent av din arbetstid och/eller inkomst. Om du är egenföretagare kan omsättningen och antalet erbjudna tjänster också användas för att beräkna procentandelen.

Specialfall

Om du...

är du försäkrad i...

är anställd men inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

landet där din arbetsgivares huvudkontor eller verksamhet finns

jobbar för två arbetsgivare med huvudkontor i olika länder – ditt bosättningsland och ett annat land – men inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

landet som inte är ditt bosättningsland och där din arbetsgivares huvudkontor eller verksamhet finns

jobbar för två arbetsgivare med huvudkontor i olika länder utanför ditt bosättningsland, och inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

ditt bosättningsland

är egenföretagare och inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

landet som är "intressecentrum" för din verksamhet

är anställd i ett land och är egenföretagare i ett annat

landet där du är anställd

Jag söker jobb

Får du arbetslöshetsförmåner?

Om du får arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du blev arbetslös, påverkas inte dina (eller din familjs) sociala förmåner (sjukförsäkring, familjeförmåner, rättigheter för invaliditets- och ålderspension osv.) om du åker utomlands för att söka jobb.

Glöm inte era europeiska sjukförsäkringskort. Då kan du och din familj få offentlig sjukvård på samma villkor som landets invånare.

När du väl får ett nytt jobb kan olika socialförsäkringsregler gälla.

Kontrollera vilka regler som gäller i ditt land

Får du inga arbetslöshetsförmåner?

Om du inte får några arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du blev arbetslös och flyttar till ett annat EU-land för att söka jobb, är det socialförsäkringsmyndigheterna som avgör vilken socialförsäkring du ska omfattas av (sjukförsäkring, familjeförmåner osv.).

Socialförsäkringsmyndigheterna utgår från följande kriterier:

 • Vistelsens längd
 • Din familjesituation och dina familjeband
 • Boendesituationen
 • Platsen för din senaste yrkesverksamhet eller annan verksamhet
 • Vilken yrkesverksamhet det gäller
 • Din skattemässiga hemvist

Det land som ansvarar för din socialförsäkring kan bestämma att din rätt till förmåner ska bero på hur lång tid du har betalat sociala avgifter. Landet måste dock räkna med alla perioder som du har jobbat eller alla avgifter som du har betalat i andra EU-länder, som om du hade varit försäkrad i det nya landet hela tiden.

Om landet vägrar kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänster.

Som nyanländ arbetssökande har du rätt att vistas i landet för att söka jobb i upp till sex månader – och längre om du kan bevisa att du fortfarande söker jobb och har en god chans att få ett.

spara kopior av

 • dina jobbansökningar
 • kallelser till jobbintervjuer
 • andra svar du har fått.

Enligt EU-reglerna har ditt nya land ingen skyldighet att bevilja inkomststöd eller andra typer av socialt bistånd till arbetssökande som letar jobb för första gången i landet.

Exempel från verkligheten

Kontrollera om du har rätt till inkomststöd som arbetssökande i ditt nya land

Björn från Tyskland fick arbetslöshetsförmåner från hemlandet medan han sökte jobb i Belgien. När hans U2-intyg (tidigare E 303) löpte ut beslutade Björn sig för att stanna i Belgien och ansökte om inkomststöd där.

Han fick avslag på sin ansökan. Enligt belgisk lag har Björn inte rätt till inkomststöd eftersom han aldrig har arbetat i Belgien.

Enligt EU-reglerna har du ingen automatisk rätt till inkomststöd eller andra typer av socialt bistånd om du letar jobb i ett annat EU-landet för första gången. Men du kan vara berättigad enligt nationell lagstiftning – det är alltid värt att fråga de lokala myndigheterna.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela dena sida: