Senast kontrollerat: 09/03/2020

Din socialförsäkring utomlands

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

De regler och villkor som beskrivs på den här sidan gäller fortfarande i Storbritannien och för brittiska medborgare i EU.

Alla rättigheter till social trygghet som du förvärvar före den 31 december 2020 (t.ex. rätt till hälso- och sjukvård, arbetslöshetsförmåner eller pension) skyddas enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Läs mer om dina rättigheter

Om du får problem med att hävda dina rättigheter kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Vilket land du ska vara försäkrad i avgörs av två saker:

Du kan inte själv välja vilket land du ska vara försäkrad i.

När du bor eller arbetar utomlands omfattas du av socialförsäkringen i antingen ditt hemland eller ditt värdland. I båda fallen måste du se till att du verkligen är försäkrad även efter flytten till det nya landet.

För att undvika problem och missförstånd bör du läsa om hur socialförsäkringen fungerar i det nya landet.

Olika jobbsituationer

Jag bor och arbetar utomlands

Som migrerande anställd eller egenföretagare i EU bör du skriva in dig i socialförsäkringssystemet i ditt nya land.

Du och dina anhöriga omfattas då av det landets socialförsäkring. Dina förmåner för sjukdom, familj, arbetslöshet, pensioner, arbetsskada, förtidspension och dödsfall regleras i den nationella lagstiftningen.

Intjänandetid

Om du har rätt till förmåner avgörs i många länder av hur länge du har betalat sociala avgifter.

Landet där du söker förmåner måste räkna med alla perioder som du har jobbat eller alla avgifter som du har betalat i andra EU-länder. De perioderna ska behandlas på samma sätt som om du hade varit försäkrad i det nya landet hela tiden.

Om landet vägrar kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänster.

Exempel från verkligheten

Varje arbetsperiod i EU räknas

Ania från Polen arbetade sex år i Polen och flyttade sedan till Tyskland där hon arbetade i två år.

Efter en bilolycka kunde hon inte längre gå och ansökte därför om invaliditetspension i både Polen och Tyskland.

De tyska myndigheterna avslog hennes ansökan med motiveringen att hon bara hade arbetat två år i Tyskland (för att få tysk invaliditetspension måste man ha arbetat i minst fem år).

Myndigheterna borde dock ha räknat med den tid hon arbetat i Polen. Då hade hon kommit upp i åtta år, väl över gränsen för invaliditetspension i Tyskland.

Ania har alltså rätt till invaliditetspension från både Tyskland och Polen – varje land betalar sin del av pensionen i proportion till hur många år Ania arbetat där.

Jag är utstationerad för en kortare tid

Som anställd eller egenföretagare kan du arbeta tillfälligt som utstationerad arbetstagare i ett annat EU-land men fortsätta att tillhöra hemlandets försäkringskassa.

Det här påverkar inte din eller din familjs rätt till sociala förmåner, t.ex. sjukförsäkring, familjeförmåner och ålderspension.

Tillgång till vård

Glöm inte att skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort så att du kan få vård i det land du ska jobba i. Du beställer kortet hos försäkringskassan i hemlandet.

Om du folkbokför dig i värdlandet ska du eller din arbetsgivare i stället be om ett S1-intyg. Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa när du kommer fram.

Fortsätt att tillhöra försäkringskassan i ditt hemland

A1-intyget visar att du fortfarande omfattas av ditt hemlands socialförsäkringssystem när du är utstationerad. Intyget är giltigt högst 24 månader. Om ditt utlandsuppdrag varar längre än två år kan du eller din arbetsgivare ansöka om att förlänga intygets giltighet. För att intyget ska förlängas måste myndigheterna i ditt hemland och värdland vara överens.

Om du är anställd ska du se till att din arbetsgivare informerar försäkringskassan i ditt värdland i förväg och beställer A1-intyget.

Om du är egenföretagare måste du informera försäkringskassan i ditt värdland i förväg och beställa ett A1-intyg från din försäkringskassapdfen i hemlandet. För att kunna få intyget måste du bevisa att den verksamhet du tänker utöva utomlands är likvärdig med den du utför i hemlandet. Det innebär att du måste

 • ha arbetat som egenföretagare i ditt hemland – tidsperioden varierar mellan länderna, men det kan räcka med två månader
 • uppfylla kraven för att fortsätta arbeta som egenföretagare när du återvänder hem.

Du måste alltid kunna visa upp A1-intyget för myndigheterna under din utlandsvistelse, t.ex. om yrkesinspektionen gör en kontroll på arbetsplatsen. Så länge du har ett giltigt intyg måste värdlandet erkänna det.

Jag är utstationerad längre än två år

Ett A1-intyg är bara giltigt i två år. Om du ska stanna utomlands längre kan du antingen

 • byta till den lokala försäkringskassan och betala sociala avgifter där, eller
 • ansöka om en förlängning så att du fortsätter att tillhöra ditt hemlands försäkringskassa.

En förlängning beviljas om de båda länderna är överens och om det är i ditt intresse. Om du vill förlänga perioden måste du och din arbetsgivare kontakta den myndighet som utfärdade A1-intyget, innan det löper ut.

När du återvänder till ditt hemland fortsätter du att omfattas av socialförsäkringen där. För att kunna bli utstationerad till ett annat land måste du först ha varit tillbaka i hemlandet en viss tid, i regel två månader.

Jag är statligt anställd utomlands

Om du är statsanställd och skickas till ett annat EU-land för att jobba på en ambassad, konsulat eller annan offentlig institution fortsätter du att omfattas av socialförsäkringen i ditt hemland.

Det innebär att dina förmåner för sjukdom, familj, pensioner, arbetsskada, förtidspension och dödsfall regleras i ditt hemlands lagstiftning.

Andra regler gäller om du blir arbetslös under utstationeringen.

Jag jobbar i ett land men bor i ett annat (gränsarbetare)

Om du är anställd gränsarbetare eller egenföretagare som jobbar i ett grannland gäller följande:

 • Du betalar sociala avgifter och är försäkrad i det EU-land där du arbetar.
 • Du kan dock få sjukvård i landet där du bor.
 • Om du blir arbetslös ska du ansöka om förmåner i landet där du bor.

För hälso- och sjukvård och arbetslöshetsförmåner gäller alltså särskilda regler. Se också till att du förstår hur dina pensionsrättigheter och familjeförmåner påverkas.

Exempel från verkligheten

Sociala avgifter – du ska bara betala i landet där du arbetar

Balázs bodde i Ungern och jobbade i Österrike. Han betalade sociala avgifter i Österrike. De ungerska myndigheterna säger nu att han borde ha betalat avgifter i Ungern.

Gränsarbetare i EU omfattas endast av ett nationellt socialförsäkringssystem – i landet där de jobbar. Kravet från de ungerska myndigheterna är därför felaktigt.

Jag jobbar i flera länder

Grundregeln är att om du arbetar i mer än ett EU-land men utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland så omfattas du av socialförsäkringen i bosättningslandet.

Med väsentlig del av arbetet menas minst 25 procent av din arbetstid och/eller inkomst.  Om du är egenföretagare kan omsättningen och antalet erbjudna tjänster också användas för att beräkna procentandelen.

Specialfall

Om du...

är du försäkrad i...

är anställd men inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

landet där din arbetsgivares huvudkontor eller verksamhet finns

jobbar för två arbetsgivare med huvudkontor i olika länder – ditt bosättningsland och ett annat land – men inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

landet som inte är ditt bosättningsland och där din arbetsgivares huvudkontor eller verksamhet finns

jobbar för två arbetsgivare med huvudkontor i olika länder utanför ditt bosättningsland, och inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

ditt bosättningsland

är egenföretagare och inte utför en väsentlig del av arbetet i ditt bosättningsland

landet som är "intressecentrum" för din verksamhet

är anställd i ett land och är egenföretagare i ett annat

landet där du är anställd

Jag söker jobb

Får du arbetslöshetsförmåner?

Om du får arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du blev arbetslös, påverkas inte dina (eller din familjs) sociala förmåner (sjukförsäkring, familjeförmåner, rättigheter för invaliditets- och ålderspension osv.) om du åker utomlands för att söka jobb.

Glöm inte era europeiska sjukförsäkringskort. Då kan du och din familj få offentlig sjukvård på samma villkor som landets invånare.

När du väl får ett nytt jobb kan olika socialförsäkringsregler gälla.

Kontrollera vilka regler som gäller i ditt land

Får du inga arbetslöshetsförmåner?

Om du inte får några arbetslöshetsförmåner från det EU-land där du blev arbetslös och flyttar till ett annat EU-land för att söka jobb, är det socialförsäkringsmyndigheterna som avgör vilken socialförsäkring du ska omfattas av (sjukförsäkring, familjeförmåner osv.).

Socialförsäkringsmyndigheterna utgår från följande kriterier:

 • Vistelsens längd
 • Din familjesituation och dina familjeband
 • Boendesituationen
 • Platsen för din senaste yrkesverksamhet eller annan verksamhet
 • Vilken yrkesverksamhet det gäller
 • Din skattemässiga hemvist

Det land som ansvarar för din socialförsäkring kan bestämma att din rätt till förmåner ska bero på hur lång tid du har betalat sociala avgifter. Landet måste dock räkna med alla perioder som du har jobbat eller alla avgifter som du har betalat i andra EU-länder, som om du hade varit försäkrad i det nya landet hela tiden.

Om landet vägrar kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänster.

Som nyanländ arbetssökande har du rätt att vistas i landet för att söka jobb i upp till sex månader – och längre om du kan bevisa att du fortfarande söker jobb och har en god chans att få ett.

spara kopior av

 • dina jobbansökningar
 • kallelser till jobbintervjuer
 • andra svar du har fått.

Enligt EU-reglerna har ditt nya land ingen skyldighet att bevilja inkomststöd eller andra typer av socialt bistånd till arbetssökande som letar jobb för första gången i landet.

Exempel från verkligheten

Kontrollera om du har rätt till inkomststöd som arbetssökande i ditt nya land

Björn från Tyskland fick arbetslöshetsförmåner från hemlandet medan han sökte jobb i Belgien. När hans U2-intyg (tidigare E 303) löpte ut beslutade Björn sig för att stanna i Belgien och ansökte om inkomststöd där.

Han fick avslag på sin ansökan. Enligt belgisk lag har Björn inte rätt till inkomststöd eftersom han aldrig har arbetat i Belgien.

Enligt EU-reglerna har du ingen automatisk rätt till inkomststöd eller andra typer av socialt bistånd om du letar jobb i ett annat EU-landet för första gången. Men du kan vara berättigad enligt nationell lagstiftning – det är alltid värt att fråga de lokala myndigheterna.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: