Senast kontrollerat: 04/01/2023

Lär dig mer om att investera i andra EU-länder

Vad är en investering i ett annat EU-land?

Om ditt EU-baserade företag investerar kapital i ett annat EU-land, t.ex. för att köpa fast egendom eller aktier, skyddas dina intressen av EU:s regler om investeringsskydd. Reglerna gäller när du ska

Ditt investeringsskydd i EU

EU-fördragen ger investerare ett gott skydd. Det innebär att åtgärder i EU-länderna som på ett otillbörligt sätt förhindrar eller avskräcker från investeringar är förbjudna en  i specifika fall en . Investeringsskyddet innebär också att du kan få dina rättigheter erkända vid en oberoende nationell domstol. 

Utöver det skydd som garanteras genom dessa allmänna EU-regler skyddas du som investerare också av särskilda regler för olika verksamhetsområden, t.ex. finansiella tjänster, transport, energi, telekommunikation, offentlig upphandling, yrkeskvalifikationer, immateriella rättigheter och bolagsrätt.

EU-reglerna låter dock EU-länderna själva reglera marknader i frågor som ligger i allmänhetens intresse inom säkerhet, hälsa, sociala rättigheter, konsumentskydd och miljöskydd. Detta kan få konsekvenser för investerare. I en del fall kan ländernas myndigheter införa vissa begränsningar. Det är i allmänhet förbjudet att begränsa den fria rörligheten för kapital eller etableringsfriheten, såvida det inte finns särskilda skäl som anges i olika en  EU-lagar en . Några exempel på förbjudna begränsningar är 

Varning

Beroende på typ av investering och vilket land det gäller kan det finnas särskilda nationella regler. Myndigheterna får införa restriktioner i vissa fall och på vissa villkor, men de måste alltid följa EU:s regler. 

Investeringens livscykel 

EU:s regler för den inre marknaden reglerar och skyddar utlandsinvesteringar under hela deras livscykel. Om du investerar i ett annat EU-land har du rätt att

Hur kan du som investerare hävda dina rättigheter? 

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats har du flera möjligheter att få din sak prövad. 

Lösningar utanför domstol 

Dina rättigheter skyddas genom olika förfaranden för att förhindra överträdelser av EU-rätten och lösa problem som investerare kan stöta på i kontakten med nationella myndigheter. Du kan till exempel ta hjälp av neutrala tvistlösningsorgan utanför domstol

Gå till domstol

Du kan också gå till domstol i det land där investeringen görs för att få din sak prövad enligt EU-reglerna. Landets domare har ett särskilt uppdrag och ansvar när det gäller att skydda investeringar eftersom de ska se till att EU-lagstiftningen följs i landet.

Formellt klagomål

Du kan också lämna in ett klagomål till EU-kommissionen via klagomålsformuläret för överträdelser av EU-rätten . EU-kommissionen kan komma att följa upp ditt klagomål genom att inleda ett överträdelseförfarande en .

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida