Viimati ajakohastatud: 04/01/2023

Piiriülesed investeeringud ELis

Mis on investeering teise ELi riiki?

Kui teie ELi ettevõte investeerib kapitali teise ELi riiki, näiteks vara või aktsiate ostmiseks, on teie huvid kaitstud ELi investeeringute kaitse eeskirjadega. Need piiriülesed investeeringud võivad hõlmata järgmist:

Teie ELi investeeringute kaitse

ELi aluslepingutega tagatakse investoritele kõrgetasemeline kaitse See tähendab, et selliseid ELi riikide meetmed, mis põhjendamatult takistavad või pärsivad investeeringuid on konkreetsetel juhtudel en keelatud en . Investeeringute kaitse tähendab ka seda, et teie õigusi kaitseb sõltumatu riiklik kohtunik. 

Lisaks nimetatud ELi üldeeskirjadega tagatud kaitsele olete mis tahes tegevusvaldkonnas (finantsteenused, transport, energeetika, telekommunikatsioon, avalikud hanked, kutsekvalifikatsioonid, intellektuaalomand või äriühinguõigus) tegutseva piiriülese investorina kaitstud ka neid valdkondi reguleerivate erieeskirjadega.

Siiski on ELi eeskirjade kohaselt ELi riikidel lubatud avalikes huvides turge reguleerida valdkondades, mis on seotud turge turvalisuse, tervishoiu, sotsiaalõiguste, tarbijakaitse või keskkonnakaitsega. See võib mõjutada investoreid. Mõningatel juhtudel saavad riiklikud ametiasutused kehtestada teatavaid piiranguid. Piirangud kapitali vabale liikumisele või asutamisvabadusele on keelatud, kui need ei ole põhjendatud erinevates en  ELi õigusaktides en sätestatud põhjustega. Sellised keelatud piirangud on näiteks järgmised: 

Hoiatus

Sõltuvalt investeeringu liigist ja riigist, kuhu te investeerite, võidakse kohaldada konkreetseid riiklikke eeskirju. Riiklikud ametiasutused võivad teatavatel asjaoludel ja tingimustel kehtestada piiranguid, kuid nad peavad alati järgima ELi eeskirju. 

Investeeringute elutsükkel 

ELi siseturu eeskirjad reguleerivad ja kaitsevad piiriüleseid investeeringuid kogu nende elutsükli jooksul. Kui investeerite mõnda teise ELi riiki, on teil õigus:

Kuidas saaksite investorina oma õigusi jõustada? 

Investorina saate kasutada mitut õiguskaitsevahendit, kui leiate, et teie õigusi ei ole austatud. 

Kohtuvälised lahendused 

Teie õigusi kaitstakse mitme avaliku menetluse kaudu, mille eesmärk on ennetada rikkumisi (ELi õiguse rikkumist) ning lahendada probleeme, mis võivad investoritel riiklike ametiasutustega suhtlemisel tekkida. Näiteks saate kasutada menetlusi, mida pakuvad neutraalsed kohtuvälised asutused teie kaebuse lahendamiseks. 

Kohtusse pöördumine

Teil on õigus kasutada ELi eeskirjade kohast ametlikku kohtumenetlust, esitades kaebuse selle riigi kohtusse, kus te investeeringuid tegite. Riiklikel kohtunikel on investeeringute kaitsmisel eriline roll ja vastutus, kuna nad vastutavad ELi õigusaktide jõustamise eest nende riigis.

Ametlik kaebus

Samuti on teil õigus esitada oma kaebus Euroopa Komisjonile, kasutades liidu õiguse rikkumist käsitlevat kaebuse vormi , et teatada võimalikest rikkumistest. Euroopa Komisjon võib võtta järelmeetmeid, algatades rikkumismenetluse en .

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: