Viimati ajakohastatud: 04/07/2022

Toodete nõuetele vastavus

Enne mõnes ELi riigis toote müüma hakkamist peate veenduma, et see vastaks eeskirjadele, mis kehtivad asjaomases riigis ning ELis tervikuna. Kui toode on ühes riigis müügiks heaks kiidetud, võib seda põhimõtteliselt müüa kõikjal ELis. Praktikas on üksikutel ELi riikidel õigus teatavatel juhtudel piirata teises ELi riigis juba müüdavate toodete pääsu oma turule.

Erinevaid eeskirju tuleb järgida igas toote turule toomise etapis: kavandamine, tootmine, import (väljaspool ELi valmistatud toodete puhul), turustamine ja lõppmüük tarbijatele või lõppkasutajatele. Kaasatud on palju potentsiaalseid osalejaid.

Tutvuge allpool esitatud interaktiivse sisuga, et saada teada, mida iga osaleja teeb ja millised on tema kohustused ELis.

Toote-eeskirjad erinevate äriprofiilide puhul

Tootjad

Tootja on füüsiline või juriidiline isik (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki), kes valmistab toote (või laseb toote kavandada või valmistada) ja seejärel laseb selle turule oma nime või kaubamärgi all.

Tootjana on teie kohustused samad, olenemata sellest, kas teie asukoht on ELis või sellest väljaspool. Alates kavandamisetapist peate olema teadlik teie toote suhtes kohaldatavatest eeskirjadest ja standarditest. Te peate:

Hoiatus

Tootjana peate tagama oma toodete vastavuse ELi õigusaktides sätestatule. Vastasel juhul ei tohi te nendega ELi turul kaubelda. Kui teie tooted enam ELi õigusaktides sätestatule ei vasta, siis peate need turult kõrvaldama või tagasi nõudma. Juhul kui ilmneb, et tooted, mille olete lasknud ELi turule (Praegusel juhul 27 ELi riiki, Ühendkuningriik, Island, Liechtenstein, Norra ja Türgi), kujutavad endast ohtu tervisele või keskkonnale, siis peate sellest teavitama asjaomast riiklikku ametiasutust en ning avaldama selle teabe ohtlikest toodetest teatamise portaalis ettevõtjatele en .

Volitatud esindajad

Tootjad, olenemata sellest, kas nad asuvad ELis või sellest väljaspool, võivad määrata oma volitatud esindaja ELis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki), kes täidab nende nimel teatavaid ülesandeid, sealhulgas teeb koostööd riikliku turujärelevalveasutusega ja esitab neile nõutavad toote vastavust tõendavad dokumendid (näiteks: ELi vastavusdeklaratsioon ja tehniline dokumentatsioon).

Importija on ELis asuv füüsiline või juriidiline isik (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki), kes laseb kolmandast riigist pärit toote ELi turule. Importijana peate tagama, et tootja on seoses teie imporditavate toodetega täitnud oma kohustused.

Enne toote turule laskmist peate tagama, et:

Olge teadlikud üksikasjalikest  tootjate kohustustest: importijana peate kontrollima, kas teie imporditud tooted vastavad nõuetele.

Kui te juba müüte tooteid ühes ELi riigis ja soovite neid müüa ka teises, siis võite esitada vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni.

Hoiatus

Importijana peate tagama, et teie imporditavad tooted vastavad ELi õigusaktides esitatud nõuetele. Vastaval juhul ei saa te neid importida. Kui olete need juba importinud, peate need turult kõrvaldama või tagasi nõudma. Juhul kui ilmneb, et tooted, mille olete lasknud ELi turule, kujutavad endast ohtu tervisele või keskkonnale, siis peate sellest teavitama asjaomast riiklikku ametiasutust en ning avaldama selle teabe ohtlikest toodetest teatamise portaalis ettevõtjatele en .

Turustaja on tarneahelas see füüsiline või juriidiline isik (üksikisik, äriühing või muu üksus, millel on seadusjärgsed õigused ja kohustused), kes teeb ELi turul kättesaadavaks toote, mille ta on saanud tarnijalt (nt tootja, importija või muu turustaja). Turustajate hulka kuuluvad „jaemüüjad", kes tarnivad tooteid lõppkasutajatele, ja „hulgimüüjad", kes tarnivad tooteid jaemüüjatele.

Turustajana peate tagama, et kui toode turule lastakse, vastab see ELi õigusaktides sätestatule. Kui eeskirjad muutuvad pärast toote turule laskmist, siis ei pea te kontrollima, kas see vastab jätkuvalt nõuetele.

Samuti peate teadma:

Taotluse korral peate suutma riiklikule turujärelevalveasutusele tõendada, et olete kontrollinud, kas toote tarnija (tootja, importija või muu turustaja) on järginud kõiki asjakohaseid eeskirju. Samuti peab teil olema võimalik esitada tootja või volitatud esindaja andmed, mis aitaksid turujärelevalveasutusel hankida ELi vastavusdeklaratsiooni, tehnilise dokumentatsiooni ja muud asjakohased dokumendid.

Kui te juba müüte tooteid ühes ELi riigis ja soovite neid müüa ka teises, siis võite esitada vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni.

Laod või tellimuste täitmise teenuse osutajad pakuvad selliseid teenuseid nagu internetis müüdud toodete ladustamine ja nende saatmine turustajatele.

Teenuseosutajat, kes osutab ka selliseid teenuseid nagu toodete pakendamine, nende tarnimine klientidele ja/või tagastustega tegelemine, võib pidada turustajaks ja ta peab täitma vastavad kohustused.

Turustajate kohustuste juurde.

Internetipõhiseid teenuseid osutavad vahendajad tegelevad hostimisega, sealhulgas e-poodide, internetipõhiste kauplemiskohtade või platvormide pakutavate teenuste lõppkasutajate esitatud teabe säilitamisega. 

Internetipõhiste teenuste osutajana ei ole teil kohustust kontrollida teie veebisaidil või platvormil müüdavate toodete vastavust. Riiklikud ametiasutused võivad teilt siiski nõuda, et lõpetaksite toote müügi või eemaldaksite või muudaksite sellega seotud elemente, näiteks fotot või kirjeldust.

Vaadake ka:

Jaga lehekülge: