Život a cestovanie
Posledná kontrola: 04/07/2022

Súlad výrobkov s právnymi predpismi

Ak chcete predávať akýkoľvek výrobok v niektorej z krajín EÚ, musí byť najprv v súlade s pravidlami, ktoré sa uplatňujú v danom štáte, ako aj na celom území EÚ. Keď bol schválený na predaj v jednej krajine, môže sa v zásade predávať kdekoľvek v EÚ. V praxi si jednotlivé krajiny EÚ ponechávajú právo v určitých prípadoch obmedziť prístup na svoj trh výrobkom, ktoré sa už predávajú v inej krajine EÚ.

V každom kroku procesu uvádzania výrobku na trh sa musia dodržiavať rôzne pravidlá, či už ide o plánovanie, výrobu, dovoz (v prípade výrobkov vyrobených mimo EÚ), distribúciu alebo konečný predaj spotrebiteľom či koncovým používateľom. Na celom procese sa zúčastňuje mnoho potenciálnych aktérov.

Prezrite si interaktívny obsah nižšie a zistite, aké sú úlohy jednotlivých aktérov a ich povinnosti súvisiace s EÚ.

Pravidlá vzťahujúce sa na výrobky pri rôznych obchodných profiloch

Výrobcovia

Výrobca je fyzická alebo právnická osoba (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ), ktorá vyrába výrobok (resp. si objednáva jeho návrh alebo výrobu) a následne ho uvádza na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou.

Ak ste výrobca, vaše povinnosti sú rovnaké bez ohľadu na to, či máte sídlo v EÚ alebo mimo nej. Od štádia návrhu musíte rešpektovať pravidlá a normy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok. Musíte:

Upozornenie

Ako výrobca musíte zabezpečiť, aby vaše výrobky boli v súlade s právom EÚ. V opačnom prípade ich nesmiete uvádzať na jej trh. Ak váš výrobok prestane spĺňať právne predpisy EÚ, musíte ho stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Ak sa ukáže, že výrobky, ktoré ste uviedli na trh EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Spojené kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko.), ohrozujú zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, musíte informovať miestny vnútroštátny orgán en a uverejniť túto informáciu na portáli pre upozornenia obchodníkov o bezpečnosti výrobkov en .

Splnomocnení zástupcovia

Výrobcovia, či už majú sídlo v EÚ alebo mimo nej, môžu vymenovať splnomocneného zástupcu v EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ), ktorý môže vykonávať určité úlohy v ich mene vrátane spolupráce s vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom a sprístupňovať dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výrobku (napr. EÚ vyhlásenie o zhode či technickú dokumentáciu).

Dovozca je fyzická alebo právnická osoba (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) so sídlom v Únii, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh EÚ. Ako dovozca musíte zabezpečiť, aby si výrobca plnil povinnosti v súvislosti s výrobkami, ktoré dovážate.

Pred uvedením výrobku na trh musíte zabezpečiť, aby:

Pamätajte na podrobné  povinnosti výrobcov: ako dovozca si musíte overiť, či je váš dovoz v súlade s pravidlami.

Ak už predávate tovar v niektorej krajine EÚ a chcete ho predávať aj v inej, môže pre vás byť výhodné predložiť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní.

Upozornenie

Ako dovozca musíte zabezpečiť, aby výrobky, ktoré dovážate, boli v súlade s právom EÚ. V opačnom prípade ich dovážať nesmiete. Ak ste ich už doviezli, musíte ich stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Ak sa ukáže, že výrobky, ktoré ste uviedli na trh EÚ, ohrozujú zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, musíte o tom informovať príslušný vnútroštátny orgán en a uverejniť túto informáciu na portáli pre upozornenia obchodníkov o bezpečnosti výrobkov en .

Distribútor je fyzická alebo právnická osoba (Fyzické osoby, firmy alebo iné subjekty majú isté práva i povinnosti) v dodávateľskom reťazci, ktorá na trh EÚ uvádza výrobok získaný od dodávateľa, ako je napríklad výrobca, dovozca alebo iný distribútor. Medzi distribútorov patria „maloobchodníci", ktorí dodávajú výrobky koncovým používateľom, a „veľkoobchodníci", ktorí zasa dodávajú výrobky maloobchodníkom.

Ako distribútor by ste sa mali uistiť, že výrobok je pri uvádzaní na trh v súlade s právnymi predpismi EÚ. Ak sa pravidlá zmenia potom, ako bol výrobok uvedený na trh, nemusíte kontrolovať, či je ešte stále v súlade s predpismi.

Takisto musíte vedieť:

Vnútroštátnemu orgánu dohľadu nad trhom musíte dokázať na požiadanie preukázať, že ste skontrolovali, či dodávateľ výrobku (výrobca, dovozca alebo iný distribútor) dodržal všetky príslušné pravidlá. Takisto musíte dokázať uviesť totožnosť výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, aby ste pomohli orgánu dohľadu nad trhom získať EÚ vyhlásenie o zhode, technickú dokumentáciu a iné relevantné dokumenty.

Ak už predávate tovar v niektorej krajine EÚ a chcete ho predávať aj v inej, môže pre vás byť výhodné predložiť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní.

Prevádzkovatelia skladov alebo centier spracovania objednávok poskytujú služby, ako je skladovanie výrobkov predávaných na internete a ich dodávanie distribútorom.

Poskytovateľ, ktorý zároveň ponúka aj služby, ako je balenie výrobkov a ich dodávanie zákazníkom a/alebo ktorý vybavuje reklamácie, sa takisto môže považovať za distribútora a musí spĺňať príslušné povinnosti.

Prejsť na povinnosti distribútorov.

Sprostredkovatelia poskytujúci online služby poskytujú hosting vrátane uchovávania informácií od konečných používateľov služieb poskytovaných cez online predajne, trhoviská alebo platformy. 

Ako poskytovateľ online služieb nemusíte overovať zhodu/súlad výrobkov predávaných na vašej webovej stránke alebo platforme. Vnútroštátne orgány vám však môžu dať pokyn prestať predávať určitý výrobok alebo odstrániť alebo zmeniť niektoré súvisiace prvky, ako je napríklad obrázok alebo opis.

Pozri aj:

Zdieľať túto stránku: