Posledná kontrola : 02/09/2022

Dane z príjmov v zahraničí

Ktorá krajina vás môže zdaniť?

Neexistujú celoeurópske pravidlá o spôsobe zdaňovania príjmov občanov EÚ, ktorí žijú, pracujú alebo sa zdržiavajú mimo svojich domovských krajín.

Krajina, v ktorej ste rezidentom na daňové účely, môže vo všeobecnosti zdaniť vaše celkové príjmy kdekoľvek na svete, ktoré pochádzajú či už zo závislej činnosti a podnikania, alebo z iných zdrojov. Medzi tieto príjmy patria mzdy, dôchodky, dávky, príjmy z majetku alebo iných zdrojov alebo z kapitálových ziskov z predaja majetku, a to v ktorejkoľvek krajine na svete.

Upozornenie

Krajiny EÚ si pravidelne vymieňajú informácie o dani z príjmu s cieľom zabezpečiť, aby si daňovníci plnili povinnosti, a bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Bližšie informácie o daniach z nehnuteľnosti, miestnych daniach, daniach z darovania a dedičských daniach vám poskytne miestny daňový úrad .

Hoci má každá krajina vlastné vymedzenie daňovej rezidencie:

Informácie o daňových sadzbách, daňových orgánoch, vymedzení daňového domicilu v jednotlivých členských štátoch EÚ nájdete na:

Výber štátu

Dvojitý daňový domicil

V niektorých prípadoch vás môžu za daňového rezidenta považovať v dvoch krajinách a v oboch vyžadovať, aby ste zaplatili dane z vašich celkových celosvetových príjmov. Našťastie mnohé krajiny uzavreli zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Otvoriť ako externý odkaz , na základe ktorých sa dá zvyčajne určiť, ktorá z týchto dvoch krajín vás môže považovať za daňového rezidenta.

Ak daňová zmluva riešenie neposkytuje alebo ak je vaša situácia obzvlášť komplikovaná, kontaktujte daňové úrady v jednej alebo oboch krajinách a požiadajte ich o objasnenie vašej situácie.

Vyslaní pracovníci a uchádzači o zamestnanie

V niektorých prípadoch, napríklad ako pracovník vyslaný do zahraničia na určitý čas alebo uchádzač o zamestnanie v zahraničí, môžete byť považovaný za daňového rezidenta, a teda byť zdaňovaný vo vašej domovskej krajine, aj keď sa v zahraničí zdržiavate dlhšie ako 6 mesiacov, a to ak máte naďalej svoj trvalý pobyt vo vašej domovskej krajine a vaše osobné a ekonomické väzby s touto krajinou sú silnejšie. Skontaktujte sa s daňovým úradom , ktorý vám objasní, aké pravidlá sa na vás uplatňujú.

V takomto prípade vás môže zdaňovať aj vaša hostiteľská krajina – váš zamestnávateľ môže napríklad pri vyplácaní vášho príjmu odpočítavať dane.

Navyše môže táto krajina, bez ohľadu na to, či zostanete daňovým rezidentom vo vašej domovskej krajine, alebo nie, zdaňovať príjem (napr. z majetku), ktorý tam vznikne.

V týchto prípadoch je potrebné si pamätať, že existujú riešenia na predchádzanie dvojitému zdaneniu, a uistite sa, že váš príjem nie je zdanený dvakrát.

Fiktívny daňový domicil

Podľa niektorých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vás krajina, z ktorej pochádza váš celý alebo takmer celý príjem, bude považovať za daňového rezidenta, aj keď v tejto krajine nežijete. Tento status fiktívneho daňového rezidenta poskytujú niektoré krajiny cezhraničným pracovníkom.

Podľa pravidiel EÚ má každá krajina určitú voľnosť pri rozhodovaní, aké percento vášho príjmu predstavuje „takmer celý príjem". V každom prípade, bez ohľadu na to, či vás krajina, z ktorej pochádza váš celý alebo takmer celý príjem, považuje za daňového rezidenta alebo nie, bude povinná poskytnúť vám rovnaké daňové zľavy a úľavy, ako svojim obyvateľom.

Samozrejme, ak získate všetky daňové zľavy určené pre obyvateľov krajiny, v ktorej pracujete, nemôžete očakávať, že získate aj všetky zľavy a úľavy určené pre obyvateľov krajiny, v ktorej žijete. Mali by ste vedieť, že daňové orgány budú navzájom komunikovať, aby sa predišlo tomu, že sa vám poskytnú zľavy a úľavy dvakrát.

Rovnaké zaobchádzanie

Podľa pravidiel EÚ platí, že bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte EÚ ste považovaný za daňového rezidenta, mali by ste mať rovnaké daňové povinnosti ako občania daného štátu a za rovnakých podmienok Napríklad v krajine, kde ste daňovým rezidentom alebo odkiaľ pochádza váš celý alebo takmer celý príjem, by ste mali mať nárok na:

Ak máte pocit, že ste diskriminovaný, môžete sa obrátiť na naše personalizované poradenské službyOtvoriť ako externý odkaz .

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: