Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Dane z príjmov v zahraničí

 • Firma v inom členskom štáte mi ponúkla ročnú pracovnú zmluvu. Budem musieť zo svojho platu odvádzať dane?

  Pravdepodobne ÁNO . Ak v krajine zostanete počas roka žiť dlhšie ako 6 mesiacov, bude vás táto krajina považovať za rezidenta na daňové účely. To by znamenalo, že táto krajina zdaní vaše príjmy za prácu v nej a takisto bude mať nárok zdaňovať vaše príjmy z iných krajín. Mali by ste si zistiť, či budete považovaný v tejto krajine za daňového rezidenta a aké sú príslušné daňové sadzby a odpočty. Takisto by ste si mali overiť, či bude váš príjem zdaňovaný aj vo vašom domovskom štáte a aké úľavy (ak vôbec) sa na vás budú vzťahovať podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi týmito dvoma krajinami.

 • Žijem vo Francúzsku a ako cezhraničný pracovník budem každý deň dochádzať do práce v Belgicku. V ktorej krajine budem platiť dane?

  Vo všeobecnosti platí, že ako cezhraničný pracovník budete daň z príjmu odvádzať v Belgicku vo forme zrážkovej dane, ktorú uplatňujú belgické daňové orgány. Keďže ste však daňovým rezidentom vo Francúzsku, v tejto krajine budete musieť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmov zo zahraničia vrátane vášho belgického platu. Daň zaplatená v Belgicku by sa mala brať do úvahy pri rozhodovaní o výške dane, ktorú máte zaplatiť vo Francúzsku, aby sa predišlo dvojitému zdaneniu.

  Overte si, či zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretá medzi Francúzskom a Belgickom obsahuje ustanovenia o cezhraničných pracovníkoch a či sa tieto ustanovenia na vás vzťahujú. Ak áno, daň z príjmu pravdepodobne zaplatíte len vo Francúzsku. Mali by ste tiež konzultovať najnovší francúzsko-belgický protokol o cezhraničných pracovníkoch, resp. pracovníkoch v pohraničných oblastiach.

  Ak sa chcete dozvedieť viac, takisto sa môžete obrátiť na miestne daňové úrady v Belgicku a Francúzsku alebo kontaktovať cezhraničné partnerstvá Európskych služieb zamestnanosti vo vašom regióne.

 • Som cezhraničný pracovník. V krajine, v ktorej žijem, som považovaný za daňového rezidenta. Môžem v nej požiadať o daňovú úľavu z mojich príspevkov do zamestnaneckého dôchodkového systému odvádzaných v krajine, v ktorej pracujem?

  TO ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ. Ak máte príjem zo zamestnania v jednej krajine, táto krajina vám pravdepodobne bude musieť poskytnúť všetky daňové úľavy, pokiaľ ide o daň z príjmu zo závislej činnosti, ako obyvateľom tejto krajiny. Patria sem úľavy na príspevky do zamestnaneckých dôchodkových systémov, ak na ne majú nárok rezidenti, bez ohľadu na to, v ktorej krajine prispievate do tohto systému.

  Ak využijete daňové úľavy na príspevky do zamestnaneckého dôchodkového systému v krajine, v ktorej ste pracovali, už nebudete môcť využiť takýto odpočet dane aj v krajine vášho bydliska.

  Pravidlá rovnakého zaobchádzania zabezpečujú, že krajina, v ktorej pracujete, a krajina vášho pobytu vám musia poskytnúť rovnaké zaobchádzanie ako v prípade miestnych občanov a zamestnaných osôb, ale nie lepšie zaobchádzanie.

 • Som cezhraničný pracovník a dane odvádzam v krajine, v ktorej pracujem. Mám v tejto krajine nárok na daňové úľavy?

  To bude závisieť od toho, či máte príjem aj v krajine, v ktorej žijete, ako aj od pravidiel pre daňové úľavy platných v krajine, v ktorej pracujete.

  Ak chcete získať spoľahlivé informácie, obráťte sa na váš daňový úrad. Základné informácie o príslušných pravidlách vám poskytne aj európsky poradca v oblasti zamestnanosti.

  Vo väčšine členských krajín Európskej únie sa na osoby, ktoré v danej krajine žijú, vzťahuje iný daňový režim ako na osoby, ktoré sa v nej len prechodne zdržiavajú.

  Ako cezhraničný pracovník nemusíte mať v krajine, v ktorej pracujete, nárok na daňové úľavy ako miestni občania, ak časť vášho príjmu (alebo príjmu vášho manželského partnera) vznikla inde a ak v súlade s vnútroštátnymi predpismi tejto krajiny nevytvárate väčšinu alebo celý svoj príjem na jej území.

  Ak však vzniká väčšina alebo celý váš príjem v krajine, v ktorej pracujete, podľa právnych predpisov EÚ máte nárok na rovnaké daňové zľavy ako jej občania. To by mohlo znamenať, že získate zľavy na platby uskutočnené v krajine vášho bydliska. Napríklad, ak prispievate do doplnkového dôchodkového systému v krajine, v ktorej žijete, vaše príspevky by mali byť odpočítateľné v krajine, v ktorej pracujete, pokiaľ táto krajina umožňuje daňové odpočty na príspevky do takéhoto systému v danej krajine.

  Niektoré krajiny dokonca za určitých podmienok považujú cezhraničných pracovníkov za tzv. fiktívnych daňových rezidentov. Ak máte status fiktívneho daňového rezidenta, budete môcť požiadať o rovnaké daňové odpočty alebo úľavy ako daňoví rezidenti krajiny, v ktorej pracujete.

  Informujte sa o platnej právnej úprave ešte pred tým, ako začnete dochádzať za prácou do susednej krajiny. Preštudujte si aj príslušnú judikatúru v súvislosti s podobnými situáciami.

  Ak ste dostali daňové odpočty a zľavy v krajine, v ktorej pracujete, s najväčšou pravdepodobnosťou ich nedostanete v krajine, v ktorej žijete.

 • Môj súčasný francúzsky zamestnávateľ ma vysiela do Holandska. V ktorej krajine budem platiť dane?

  Pravdepodobne budete naďalej daňovým rezidentom iba vo Francúzsku, kde aj budete platiť dane zo svojich zahraničných príjmov, pokiaľ:

  • vyslanie netrvá dlhšie ako 6 mesiacov,
  • váš príjem sa nevypláca v mene zamestnávateľa s pobytom/sídlom v Holandsku alebo takýmto zamestnávateľom,
  • váš príjem nevypláca kancelária alebo iná trvalá podnikateľská prevádzka, ktorú váš zamestnávateľ vlastní v Holandsku.

  V prípade, že nie sú splnené všetky tieto podmienky, je možné, že budete platiť daň v Holandsku, minimálne z vášho príjmu získaného počas vyslania.

  Ak váš pobyt v Holandsku presiahne 6 mesiacov, pravdepodobne budete považovaný za daňového rezidenta tejto krajiny, a preto sa váš celkový príjem bude zdaňovať tam. Podľa väčšiny daňových zmlúv sa uplatňuje ustanovenie o „rozhodovaní", ktoré má odstrániť situácie, v ktorých by vás za rezidenta považovali obidve krajiny, a to tak, aby ste boli považovaní za rezidenta iba v jednej z nich. Podľa tohto ustanovenia by ste mohli byť považovaný za daňového rezidenta vo svojej domovskej krajine napriek tomu, že žijete a pracujete v inej krajine v prípade, ak by ste si ponechali trvalé bydlisko vo svojej domovskej krajine a vaše osobné a ekonomické väzby s touto krajinou by sa považovali za silnejšie (napríklad, ak by váš manželský partner a deti naďalej bývali vo vašej domovskej krajine a vy by ste sa vracali domov každý víkend).

  Ak by sa za miesto vášho pobytu považovalo Francúzsko, Holandsko by nemalo nárok na zdanenie vašich zahraničných príjmov, ale mohlo by zdaniť váš príjem zo zamestnania v Holandsku.

  Krajina, ktorá sa považuje za krajinu vášho pobytu, by mala pri výpočte dane započítať daň, ktorú ste zaplatili v inej krajine. Je potrebné si uvedomiť, že v rámci väčšiny zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sa pravdepodobne uplatňujú iné pravidlá v prípade, ak ste zamestnancom verejného orgánu.

  V každom prípade si na to, aby ste dostali konečnú odpoveď, musíte preštudovať príslušnú daňovú zmluvu medzi predmetnými krajinami (v tomto prípade Francúzsko a Holandsko) alebo sa obrátiť na vnútroštátne daňové orgány.

 • Žijem a pôsobím (ako SZČO) v krajine A a vyslal som sa do krajiny B, kde budem rok pracovať na jednom projekte. Predpokladám, že ostanem daňovým rezidentom krajiny A, ak som v tejto krajine naďalej poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia?

  NIE NEVYHNUTNE. V skutočnosti sa pravdepodobne stanete rezidentom v krajine B v prípade, že váš pobyt v nej presiahne 6 mesiacov počas daňového roka.

  Vaše postavenie ako daňového subjektu závisí od vnútroštátnych právnych predpisov krajín A a B a všetkých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi nimi. V zásade však platí, že v krajine výkonu vašej práce sa stanete daňovým rezidentom po 6 mesiacoch.

  Toto je len zhrnutie najvšeobecnejších pravidiel. Na to, aby ste dostali konečnú odpoveď, si preštudujte príslušnú daňovú zmluvu alebo sa obráťte na vnútroštátne daňové orgány, či na európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti.

 • Tento rok som bol na 4-mesačnom vyslaní v inej krajine EÚ. V ktorej krajine mám zaplatiť daň z príjmu?

  Keďže vyslanie trvalo kratšie ako 6 mesiacov, pravdepodobne ste naďalej platili dane vo svojej domovskej krajine (krajina, v ktorej zvyčajne pracujete). Vo všeobecnosti by ste nemali platiť daň z príjmu v hostiteľskej krajine, iba ak:

  • váš zamestnávateľ má stále sídlo v tejto krajine, alebo
  • ste boli vyslaný na prácu pre zamestnávateľa so sídlom v tejto krajine.

  Avšak aj v prípade, že neplatí ani jedna z týchto podmienok, na základe právnych predpisov hostiteľskej krajiny by ste možno museli platiť daň z príjmu počas vyslania.

  Ak by však k tomu došlo, podľa podmienok zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi hostiteľskou a vašou domovskou krajinou by ste mali mať možnosť požiadať o vrátenie dane z hostiteľskej krajiny.

  Je potrebné si uvedomiť, že v rámci väčšiny zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sa pravdepodobne uplatňujú iné pravidlá v prípade, ak ste zamestnancom verejného orgánu.

  Toto je len zhrnutie najvšeobecnejších pravidiel. Na to, aby ste dostali konečnú odpoveď, si preštudujte príslušnú daňovú zmluvu alebo sa obráťte na vnútroštátne daňové orgány či na európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti.

 • Rok som bol na vyslaní a hostiteľská krajina ma vyzvala, aby som tam zaplatil daň z príjmu. Môžem si tam uplatniť odpočítateľné položky/daňové úľavy?

  Keďže ste v inej krajine EÚ strávili celý rok, ste tam považovaný za daňového rezidenta. Znamená to, že táto krajina by vám mala umožniť rovnaké daňové odpočty alebo úľavy ako svojim vlastným občanom – a to aj v prípade výdavkov vynaložených v zahraničí.

  Ak teda hostiteľská krajina napríklad zaraďuje medzi odpočítateľné položky poplatky za starostlivosť o deti, mali by ste mať možnosť si odpočítať aj takéto poplatky zaplatené vo vašej domovskej krajine.

 • Som štátny zamestnanec vyslaný do iného členského štátu EÚ. V ktorej krajine mám zaplatiť daň z príjmu?

  To bude závisieť od dvojstrannej daňovej zmluvy uzavretej medzi vašou domovskou krajinou a krajinou vyslania. Vo väčšine krajín EÚ sa uplatňuje pravidlo, že vyslaní štátni zamestnanci platia daň z príjmu vo svojej domovskej krajine.

  Výnimka: daň z príjmu budete pravdepodobne musieť zaplatiť v krajine vyslania, ak váš zamestnávateľ žiada, aby ste tam pracovali a ste buď:

  • štátnym príslušníkom krajiny vyslania, alebo
  • ste sa presťahovali aj z iného dôvodu, a nie len na účely vyslania ako štátny zamestnanec.

  Toto sú však len najvšeobecnejšie pravidlá. Niektoré medzinárodné daňové zmluvy by mohli umožniť výnimky. V prípade potreby sa obráťte na miestny daňový úrad alebo na európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti a zoznámte sa s príslušnou dvojstrannou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

 • Som štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia. Vo svojej domovskej krajine dostávam plat a odvádzam daň z príjmu. Mám nárok na rovnaké daňové odpočty ako moji kolegovia, ktorí neboli vyslaní do zahraničia?

  ÁNO – mali by ste mať nárok na rovnaké odpočty dane ako rezidenti domovskej krajiny – hoci môžu existovať výnimky, ak váš príjem nie je jediným zdrojom príjmu vašej domácnosti (napríklad ak váš manželský partner takisto pracuje a má príjem v hostiteľskej krajine a ak má právo žiadať podobné zrážky v hostiteľskej krajine).

  Napríklad:

  • ak vaša domáca krajina umožňuje znížiť základ dane o poplatky za starostlivosť o deti, musíte mať túto možnosť aj vy, pokiaľ ide o rovnaké náklady v krajine vyslania,
  • ak vaša domáca krajina umožňuje znížiť základ dane o úroky z hypotekárneho úveru, musíte mať túto možnosť aj vy, pokiaľ ide o nehnuteľnosť, ktorú ste si kúpili na hypotekárny úver v štáte vyslania.

  V žiadnom prípade však nemáte nárok na daňové odpočty v obidvoch krajinách.

  Ak sa domnievate, že ste boli diskriminovaný, obráťte sa so žiadosťou o nápravu na príslušné vnútroštátne orgány. V závislosti od charakteru problému vám môžu pomôcť aj asistenčné služby EÚ.

 • Ak si prenesiem svoje dávky v nezamestnanosti do zahraničia, kde zostanem počas 3 mesiacov, musím v danej krajine odviesť daň z príjmu?

  Pravdepodobne nie – v závislosti od zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi vašou krajinou a krajinou, do ktorej sa sťahujete, budete pravdepodobne povinný platiť daň len v krajine vyplácajúcej dávku v nezamestnanosti. Podrobné informácie o záležitostiach týkajúcich sa medzinárodného zdaňovania vám poskytne váš daňový úrad alebo ich nájdete v bilaterálnej zmluve uzavretej medzi uvedenými dvoma krajinami.

 • Som na dôchodku a v zahraničí sa zdržiavam 5 mesiacov do roka. Musím v zahraničí zaplatiť daň z príjmu?

  V súčasnosti neexistuje celoeurópska právna úprava cezhraničných dôchodcov. Môžete vychádzať len z vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných daňových zmlúv. Vo väčšine prípadov musíte zaplatiť daň z príjmu len v krajine, v ktorej primárne žijete. Niektoré krajiny by vás mohli považovať za daňového rezidenta, a teda za zdaniteľnú osobu, ak sa v nich zdržiavate počas 5 mesiacov každý rok – ale podľa daňovej zmluvy medzi vašou domovskou a hostiteľskou krajinou je možné, že za daňového rezidenta budete považovaný len vo vašej domovskej krajine.

  Či už ste daňovým rezidentom v hostiteľskej krajine alebo nie, ak sa vám poskytuje dôchodok vo verejnom sektore (ak ste pracovali ako štátny zamestnanec), budete musieť platiť daň len v prospech krajiny, ktorá vypláca dôchodok.

  Toto sú však len najvšeobecnejšie pravidlá, z ktorých môžu v niektorých krajinách existovať výnimky. V prípade potreby sa obráťte na miestny daňový úrad.

 • Môže krajina, z ktorej dostávam dividendy, účtovať vyššiu sadzbu dane z dividend len preto, že žijem v inej krajine?

  NIE – zásada rovnakého zaobchádzania sa vzťahuje aj na daň z dividend, úrokov a iných príjmov z cenných papierov. Krajiny, z ktorých sú dividendy vyplácané, nemôžu uplatniť vyššiu sadzbu dane len preto, že dividendy smerujú do zahraničia. Možné to je v prípade, ak vám vaša domovská poskytne daňové úľavy z vyššej dane s cieľom, aby ste neboli diskriminovaní.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Dane z príjmov v zahraničí
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie