Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-25

DUK. Pajamų mokesčiai užsienyje

 • Gavau vienerių metų darbo pasiūlymą kitoje ES šalyje. Ar mano atlyginimas bus apmokestintas toje šalyje?

  TAIP, tikriausiai. Jei kitoje šalyje praleistumėte daugiau kaip 6 mėnesius per metus, paprastai toje šalyje būtumėte laikomas jos gyventoju mokesčių tikslais. Tai reikštų, kad kol toje šalyje dirbsite, tol joje bus apmokestinamos jūsų gaunamos pajamos ir joje gali būti apmokestinamos visur kitur gaunamos jūsų pajamos. Turėtumėte išsiaiškinti, ar naujoji šalis bus laikoma jūsų gyvenamąja vieta mokesčių tikslais, kokie joje taikomi mokesčių tarifai ir ar turite teisę į mokesčių atskaitas. Taip pat pasiteiraukite, ar naujoje šalyje gaunamos jūsų pajamos bus apmokestinamos jūsų gimtojoje šalyje ir ar abiejų šalių dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarime numatytos kokios nors mokesčių lengvatos.

 • Man pasiūlė darbą Belgijoje. Ketinu ir toliau gyventi Prancūzijoje ir kasdien važinėti į darbą. Kur turėsiu mokėti mokesčius?

  Jei gyvensite Prancūzijoje, o dirbsite Belgijoje, mokesčius nuo darbo užmokesčio veikiausiai mokėsite Belgijoje, kurios mokesčių institucijos tikriausiai atskaitys preliminarią sumą iš jūsų atlyginimo. Tačiau kaip Prancūzijos gyventojas mokesčių tikslais deklaruoti visas savo pajamas, įskaitant jūsų darbo Belgijoje užmokestį, ir mokėti tų pajamų mokesčius turėsite Prancūzijoje. Prancūzijoje nustatant, kiek mokesčių jums reikia mokėti, turėtų būti atsižvelgiama į Belgijoje sumokėtus mokesčius, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo.

  Pasitikrinkite Prancūzijos ir Belgijos dvišaliame mokesčių susitarime, ar turite tarpvalstybinio darbuotojo statusą. Jeigu taip, galite būti apmokestinamas tik Prancūzijoje. Be to, vertėtų peržiūrėti naujausią Prancūzijos ir Belgijos protokolą dėl užsienyje dirbančių pasienio gyventojų (arba tarpvalstybinių darbuotojų).

  Išsiaiškinti apie savo padėtį taip pat galite kreipęsi į vietos mokesčių institucijas Belgijoje ir Prancūzijoje arba į Europos užimtumo tarnybų tarpvalstybinės partnerystės organizaciją savo regione.

 • Gyvenu vienoje šalyje, o važinėju dirbti į kitą. Ar galiu prašyti mokesčių lengvatų šalyje, kurioje gyvenu ir kurioje esu laikomas gyventoju mokesčių tikslais, dėl įmokų į profesinių pensijų sistemą šalyje, kurioje dirbu?

  TAI PRIKLAUSO NUO APLINKYBIŲ. Jei vienoje šalyje pajamas uždirbate, tikriausiai ta šalis ir skirs visas uždirbtų pajamų mokesčių lengvatas, teikiamas tos šalies gyventojams. Tai apimtų ir lengvatas dėl įmokų į profesinių pensijų sistemas, jei šios lengvatos teikiamos tos šalies gyventojams, neatsižvelgiant į tai, kurios šalies ši profesinių pensijų sistema.

  Jei jums taikoma mokesčių lengvata dėl įmokų į profesinių pensijų sistemą šalyje, kurioje dirbate, negalite naudotis tokia lengvata ir gyvenamoje šalyje.

  Laikantis vienodo požiūrio principo šalyje, kurioje dirbate, ir gyvenamojoje šalyje jums turi būti sudarytos tokios pačios sąlygos kaip ir tų šalių gyventojams ar darbuotojams, bet nėra reikalaujama, kad jums būtų sudarytos geresnės sąlygos negu jiems.

 • Gyvenu vienoje šalyje, bet dirbu ir moku mokesčius kitoje šalyje. Ar turiu teisę į mokesčių lengvatas šalyje, kurioje dirbu?

  Tai priklauso nuo to, ar turite kokių nors kitų pajamų šalyje, kurioje gyvenate, ir nuo mokesčių atskaitos taisyklių, taikomų šalies, kurioje dirbate, gyventojams.

  Kad nekiltų abejonių, pasiteiraukite savo mokesčių tarnyboje; būtiniausios informacijos apie atitinkamas taisykles taip pat gali suteikti Europos patarėjas užimtumo klausimais.

  Daugumoje ES šalių jose gyvenantys ir jose negyvenantys asmenys apmokestinami skirtingai.

  Dirbdami kitoje šalyje galite neturėti teisės į mokesčių lengvatas, taikomas tos šalies gyventojams, jei jūs (arba kai kuriais atvejais jūsų sutuoktinis) dalį pajamų uždirbate kitur, todėl pagal tos šalies taisykles laikoma, kad toje šalyje neuždirbote „visų arba beveik visų pajamų".

  Vis dėlto, jei visas arba beveik visas pajamas gaunate šalyje, kurioje dirbate, pagal ES teisę ši šalis privalo jums suteikti tokias pačias mokesčių lengvatas, į kokias turi teisę jos gyventojai. Tai galėtų reikšti, kad gautumėte lengvatas už mokėjimus, atliktus gyvenamojoje šalyje. Pavyzdžiui, jei mokate įmokas į papildomą pensijų sistemą gyvenamojoje šalyje, jūsų įmokos turi būti atskaitomos šalyje, kurioje dirbate, jei toje šalyje leidžiamos mokesčių atskaitos nuo įmokų į tokią sistemą.

  Atsižvelgdamos į tam tikras sąlygas, kurios nevienodos įvairiose šalyse, kai kurios šalys save netgi laiko netikra joje dirbančių gyventojų iš užsienio gyvenamąja vieta mokesčių tikslais. Jei turite tokį statusą, galite reikalauti tokių pačių mokesčių atskaitų arba lengvatų, į kokias teisę turi šalies, kurioje dirbate, gyventojai.

  Prieš pradėdami važinėti dirbti į kitą šalį, gerai išsiaiškinkite taikomas sąlygas. Taip pat sužinokite, kokia yra teismų praktika panašiose situacijose.

  Jeigu jums taikomos mokesčių atskaitos ir lengvatos šalyje, kurioje dirbate, gyvenamojoje šalyje jos tikriausiai nebus jums taikomos.

 • Mano dabartinis darbdavys Prancūzijoje komandiruoja mane į Nyderlandus. Kurioje šalyje bus apmokestinamos mano pajamos?

  Tikriausiai jūsų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais išliks tik Prancūzija, tik joje bus apmokestinamos ir visur kitur gaunamos jūsų pajamos, jeigu:

  • komandiruotė truks ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
  • jums atlyginimą mokės ne Nyderlanduose nuolatinę buveinę turintis darbdavys ir atlyginimas nebus mokamas jo vardu;
  • atlyginimą jums mokės ne jūsų darbdavio filialas arba kita nuolatinė buveinė Nyderlanduose.

  Tačiau jeigu netenkinamos visos trys sąlygos, jūsų pajamos gali būti apmokestinamos ir Nyderlanduose – bent jau tos, kurias uždirbsite komandiruotės metu.

  Jei Nyderlanduose pasiliksite ilgiau kaip 6 mėnesius, jūsų gyvenamąja vieta mokesčių tikslais tikriausiai bus laikomi Nyderlandai ir todėl visos jūsų pajamos bus apmokestinamos juose. Daugumoje susitarimų dėl mokesčių numatoma papildoma nuostata, pagal kurią jūs laikomas vienos šalies gyventoju tik jei priešingu atveju būtumėte laikomas abiejų šalių gyventoju. Pagal tą nuostatą galėtumėte būti laikomas savo šalies gyventoju mokesčių tikslais ne jei gyventumėte ir dirbtumėte kitoje šalyje, jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta išliktų jūsų šalyje ir jūsų asmeniniai bei ekonominiai ryšiai su ta šalimi būtų laikomi stipresniais (pavyzdžiui, jei jūsų šalyje tebegyvena jūsų sutuoktinis ir vaikai ir kiekvieną savaitgalį grįžtate namo).

  Jei jūsų gyvenamąja vieta būtų laikoma Prancūzija, Nyderlandai neturėtų teisės apmokestinti jūsų visur gautų pajamų, bet galėtų apmokestinti jūsų pajamas, gaunamas dirbant Nyderlanduose.

  Ta šalis, kuri laikoma jūsų gyvenamąja šalimi, paprastai atskaitytų kitoje šalyje sumokėtus mokesčius nuo gyvenamojoje šalyje mokėtinos sumos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal daugumą dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimų, jei dirbate valdžios institucijai, tikėtina, kad bus taikomos kitokios taisyklės.

  Bet kuriuo atveju tikslaus atsakymo ieškokite atitinkamų šalių (šiuo atveju tai yra Prancūzija ir Nyderlandai) susitarime dėl mokesčių arba kreipkitės į nacionalinį mokesčių administratorių.

 • Gyvenu ir (savarankiškai) dirbu šalyje A ir vieneriems metams „komandiruoju save" į šalį B įgyvendinti projekto. Ar mano gyvenamąja šalimi mokesčių tikslais bus laikoma šalis A, jeigu šioje šalyje bus užtikrinama mano socialinė apsauga?

  NEBŪTINAI. Jūsų gyvenamąja vieta mokesčių tikslais kaip tik veikiausiai bus laikoma šalis B, jeigu joje praleisite daugiau kaip 6 mėnesius per mokestinius metus.

  Jūsų mokesčių mokėtojo statusas priklauso nuo šalių A ir B nacionalinių teisės aktų ir jų abiejų dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimo, jei jis sudarytas. Tačiau pagal įprastą tvarką šalis tampa gyvenamąja šalimi mokesčių tikslais tada, kai joje dirbama ilgiau kaip 6 mėnesius.

  Tai tik dažniausiai taikomų taisyklių santrauka. Jeigu norite gauti tikslų atsakymą, žr. atitinkamą susitarimą dėl mokesčių arba kreipkitės į nacionalinį mokesčių administratorių ar Europos patarėją užimtumo klausimais.

 • Šiais metais buvau 4 mėnesiams išsiųstas dirbti į kitą ES šalį. Kur turėčiau mokėti pajamų mokestį?

  Kadangi komandiruotė truko trumpiau nei 6 mėnesius, pajamų mokestį tikriausiai ir toliau mokėsite savo šalyje (šalyje, kurioje paprastai dirbate). Paprastai priimančiojoje šalyje visai neturėtumėte mokėti pajamų mokesčio, nebent:

  • jūsų darbdavys turi nuolatinę buveinę toje kitoje šalyje arba
  • buvote komandiruotas dirbti toje kitoje šalyje įsisteigusiam darbdaviui.

  Net jei tai nėra nė vienas iš pirmiau išvardytų atvejų, pagal priimančiosios šalies teisės aktus vis tiek galėtų būti reikalaujama, kad mokėtumėte mokesčius nuo komandiruotės metu gaunamo darbo užmokesčio.

  Vis dėlto jeigu taip atsitiktų, jums turėtų būti suteikta teisė iš priimančiosios šalies reikalauti grąžinti mokesčio permoką laikantis priimančiosios šalies ir jūsų šalies dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimo sąlygų.

  Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal daugumą dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimų, jei dirbate valdžios institucijai, tikėtina, kad bus taikomos kitokios taisyklės.

  Tai tik dažniausiai taikomų taisyklių santrauka. Jeigu norite gauti tikslų atsakymą, žr. atitinkamą susitarimą dėl mokesčių arba kreipkitės į nacionalinį mokesčių administratorių ar Europos patarėją užimtumo klausimais.

 • Esu komandiruotas dirbti į užsienį metams ir priimančioji šalis reikalauja, kad mokėčiau pajamų mokestį. Ar šiuo atveju turiu teisę į mokesčių atskaitas ir (arba) lengvatas?

  Jeigu kitoje ES šalyje gyvenate visus metus, paprastai ta šalis laikoma jūsų gyvenamąja vieta mokesčių tikslais. Tai reiškia, kad ta šalis turėtų jums taikyti tokias pačias mokesčių atskaitas arba lengvatas, kokios taikomos tos šalies piliečiams, net jeigu išlaidos, dėl kurių įgyjate teisę į tokias atskaitas ir lengvatas, patiriamos užsienyje.

  Todėl jei, pavyzdžiui, priimančioji šalis, leidžia atskaityti vaikų priežiūros išlaidas, jums turėtų būti suteikta galimybė atskaityti visas vaiko priežiūros išlaidas, kurias patyrėte savo šalyje.

 • Esu vienos ES šalies valstybės tarnautojas ir dirbu kitoje ES šalyje. Kur turėčiau mokėti pajamų mokestį?

  Tai priklausys nuo šalies, kurioje jūs įdarbintas (jūsų šalis), ir šalies, kurioje dirbate (priimančioji šalis) dvišalio susitarimo dėl mokesčių. Dauguma ES šalių pasirinko taisyklę, pagal kurią kaip valstybės tarnautojas turite mokėti mokesčius tik savo šalyje.

  Išimtis – jums gali tekti mokėti mokesčius priimančiojoje šalyje, jei jus ten dirbti siunčia jūsų darbdavys ir:

  • jei esate priimančiosios šalies pilietis arba
  • jei į tą šalį išvykote ne vien tik tam, kad dirbtumėte valstybės tarnautoju.

  Tai tik dažniausiai taikomos taisyklės apžvalga. Kai kuriuose tarptautiniuose mokesčių susitarimuose gali būti nustatytos išimtys. Teiraukitės mokesčių tarnyboje arba Europos patarėjo užimtumo klausimais ir peržiūrėkite atitinkamą dvišalį mokesčių susitarimą.

 • Esu valstybės tarnautojas ir šiuo metu dirbu užsienyje. Atlyginimą gaunu savo šalyje, joje jis ir apmokestinamas. Ar turiu teisę į tas pačias mokesčių atskaitas, kokios taikomos mano kolegoms, kurie nebuvo komandiruoti dirbti į užsienį kaip aš?

  TAIP, paprastai jums turėtų būti suteikta teisė į tas pačias mokesčių atskaitas, kokios taikomos jūsų šalies gyventojams. Tačiau gali būti išimčių, jei jūsų pajamos nėra visos jūsų namų ūkio pajamos, pavyzdžiui, jei jūsų sutuoktinis taip pat uždirba pajamų priimančiojoje šalyje ir jei jis (ji) turi teisę reikalauti panašių atskaitų priimančiojoje šalyje.

  Pavyzdžiui:

  • jei jūsų šalis leidžia atskaityti vaikų priežiūros išlaidas, jums turi būti suteikta galimybė atskaityti atitinkamas vaiko priežiūros išlaidas, kurias patiriate priimančiojoje šalyje;
  • jei jūsų šalis leidžia atskaityti hipotekos palūkanas, jums turi būti suteikta teisė reikalauti atitinkamai atskaityti jūsų mokamas būsto, kurį įsigijote priimančioje šalyje, hipotekos palūkanas.

  Bet kuriuo atveju neturėtumėte teisės į tą pačią atskaitą dviejose šalyse.

  Jei jaučiatės diskriminuojamas, turėtumėte kreiptis į nacionalines valdžios institucijas. Priklausomai nuo problemos pobūdžio, taip pat galėtumėte kreiptis pagalbos į ES pagalbos piliečiams tarnybas.

 • Jei mano bedarbio pašalpa yra perkelta į užsienį ir aš ten gyvensiu 3 mėnesius, ar man reikės toje šalyje mokėti pajamų mokestį?

  Gali nereikėti. Tai priklauso nuo jūsų šalies ir šalies, į kurią planuojate persikelti, dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimo. Gali būti, kad ir toliau turėsite mokėti mokesčius tik šalyje, kuri jums moka bedarbio pašalpą. Išsamiau tarptautiniais mokesčių klausimais jus informuos jūsų šalies mokesčių inspekcija. Taip pat siūlome peržiūrėti abiejų šalių dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimą.

 • Esu pensininkas ir 5 mėnesius per metus gyvenu kitoje ES šalyje. Ar turiu joje mokėti pajamų mokestį?

  Visos ES teisės akto, kuriuo būtų reglamentuojami tarptautiniai pensijų apmokestinimo klausimai, nėra. Vadovaujamasi tik nacionaliniais mokesčių įstatymais ir susitarimais. Dauguma atvejų pajamų mokestį reikia mokėti tik pagrindinės gyvenamosios vietos šalyje. Kai kurios šalys gali jus laikyti jų gyventoju mokesčių tikslais ir todėl nuspręsti jus apmokestinti, jei joje kasmet praleidžiate 5 mėnesius, tačiau pagal jūsų šalies ir jus priimančios šalies mokesčių susitarimą, atsižvelgus į viską, galite būti laikomas tik savo šalies gyventoju.

  Ar būtumėte laikomas priimančiosios šalies gyventoju, ar ne, jei gaunate viešojo sektoriaus pensiją (jei dirbote valstybės tarnautoju), mokesčius už pensiją paprastai turėsite mokėti tik pensiją mokančiai šaliai.

  Tai tik dažniausiai taikomos taisyklės apžvalga. Kai kuriose tarptautinėse mokesčių konvencijose gali būti nustatytos kiek kitokios taisyklės. Informacijos prašykite vietos mokesčių tarnybos (-ų).

 • Ar gali šalis, kurioje gaunu dividendus, apmokestinti juos didesniais mokesčiais tik dėl to, kad gyvenu kitoje šalyje?

  NE, apmokestinant dividendus, palūkanas ir kitas pajamas iš vertybinių popierių ES taikomas vienodo požiūrio principas. Šalis, kurioje mokami dividendai, negali taikyti didesnės mokesčio normos tik todėl, kad dividendai mokami į užsienį, nebent jūsų gyvenamoji šalis suteiks jums mokesčių lengvatų didesniems mokesčiams, kad jūs nebūtumėte diskriminuojamas.

Žr. pagrindinę informaciją šia tema
Pajamų mokesčiai užsienyje
ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos