Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Daně ze zahraničních příjmů

 • Dostal jsem nabídku pracovat jeden rok v jiné zemi EU. Budu tam muset odvádět daň z příjmu?

  ANO – S největší pravděpodobností tam odvádět daně z příjmu budete muset. Pokud se v jedné zemi EU zdržujete déle než 6 měsíců v roce, bude vás tato země zpravidla považovat za svého daňového rezidenta. To znamená, že tam budete muset odvádět daň z příjmu, který tam pobíráte. Hostitelská země po vás také může požadovat daň z vašich celosvětových příjmů. Měl byste si proto zjistit, zda budete v hostitelské zemi považován za daňového rezidenta či nikoli, dále pak jak vysoká je v této zemi sazba daně a na jaké daňové úlevy máte nárok. Ověřte si také, zda nebudete muset svůj příjem zdanit i ve své domovské zemi, případně jak je tato situace řešena ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi oběma zeměmi.

 • Dostala jsem nabídku zaměstnání v Belgii, ale chci i nadále bydlet ve Francii a do práce každý den dojíždět. Ve které zemi mám odvádět daně?

  Jako přeshraniční pracovník budete platit daň z příjmu v Belgii, kde vám bude pravidelně strhávána příslušná částka přímo z platu. Jelikož však zůstanete francouzským daňovým rezidentem, musíte ve Franci přiznat a zaplatit daň z vašeho celosvětového příjmu, tedy včetně platu pobíraného v Belgii. Obvykle bude daň zaplacená v Belgii započtena do vaší splatné daně ve Francii, aby tentýž příjem nebyl daněn dvakrát.

  Ve dvoustranné smlouvě o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Francií a Belgií si můžete ověřit, zda se na vás vztahují ustanovení o „příhraničních pracovnících". Pokud ano, měla byste platit daň pouze ve Francii. Prostudujte si také nejnovější belgicko-francouzský protokol o přeshraničních pracovnících (příp. příhraničních pracovnících).

  V případě nejasností se rovněž se můžete obrátit na daňové úřady v Belgii a ve Francii nebo na pobočku Přeshraničního partnerství evropských služeb zaměstnanosti EURES ve vašem regionu.

 • Pracuji jako přeshraniční pracovník. Mohu v zemi, kde bydlím a kde jsem považován za daňového rezidenta, žádat o daňovou úlevu za příspěvky zaplacené do zaměstnaneckého penzijního systému v zemi, kde pracuji?

  ANO I NE. Pokud pobíráte příjem ze zaměstnání v jedné zemi, bude vám tato země pravděpodobně muset poskytnout všechny daňové úlevy vztahující se k příjmu ze zaměstnání, které poskytuje svým rezidentům. Úlev za příspěvky do systému zaměstnaneckých důchodových systémů tak budete moci využít v případě, že jsou poskytovány i rezidentům, a to bez ohledu na to, v jaké zemi si penzijní pojištění platíte.

  Pokud využíváte daňové úlevy za příspěvky do systému důchodového pojištění zaměstnanců v zemi, kde pracujete, nebudete moci tuto úlevu zároveň využívat v zemi bydliště.

  Pravidla rovného zacházení mají zaručit, že země, v níž pracujete, a země bydliště k vám musí přistupovat stejně jako ke svým rezidentům či osobám pracujícím na jejich území. Nejsou však povinny vám poskytovat podmínky výhodnější.

 • Dojíždím za prací do zahraničí, kde také platím daně z příjmu. Mám v této zemi nárok i na daňové úlevy?

  To závisí na tom, zda máte i nějaký příjem v zemi bydliště, a na tom, jaké předpisy platí v zemi, kde pracujete.

  Přesné informace vám poskytne váš daňový úřad. Rovněž se můžete obrátit na evropského poradce pro oblast zaměstnání, který vám sdělí základní údaje o platných předpisech.

  Obecně platí, že většina zemí Unie přistupuje rozdílně k daňovým rezidentům a daňovým nerezidentům.

  Jako přeshraniční pracovník nebude nárok na daňové úlevy poskytované rezidentům země, kde pracujete, možná mít v případě, pokud vy nebo váš manžel či manželka pobíráte také příjem v jiné zemi a podle předpisů hostitelské země v ní tedy nepobíráte „celý nebo téměř celý příjem".

  Pokud však pobíráte celý nebo téměř celý příjem v zemi, kde pracujete, je tato země podle práva EU povinna vám přiznat nárok na stejná daňová zvýhodnění, která poskytuje svým rezidentům. To může znamenat, že vám přizná úlevy za platby provedené v zemi vašeho bydliště. Jestliže například přispíváte do systému penzijního připojištění v zemi bydliště, mělo by být možné provést odpočet těchto příspěvků v zemi, kde pracujete, pokud tato země daňové odpočty za příspěvky do systémů tohoto typu umožňuje.

  Některé země dokonce k přeshraničním pracovníkům přistupují za určitých podmínek jako k osobám s tzv. fiktivním daňovým domicilem. Tyto podmínky se stát od státu liší. Jestliže se na vás tento případ vztahuje, můžete požadovat stejné daňové úlevy jako rezidenti země, kde pracujete.

  Obecně platí, že byste si předtím, než se rozhodnete pracovat jako přeshraniční pracovník, měli pečlivě prostudovat předpisy, které se na vás budou vztahovat. Vyhledejte si také příslušnou judikaturu vztahující se k podobným situacím.

  Pokud jste v zemi, kde pracujete, využili slev na daních a daňových odpočtů, nebudete o ně pravděpodobně moct žádat zároveň v zemi bydliště.

 • Pracuji ve Francii a můj zaměstnavatel se rozhodl mě služebně vyslat do Nizozemska. Ve které zemi budu odvádět daně?

  Pravděpodobně zůstanete daňovým rezidentem ve Francii, kde budete odvádět daň ze svých celosvětových příjmů. Tak tomu bude za těchto podmínek:

  • do zahraničí jste vyslán na méně než 6 měsíců
  • plat vám nevyplácí zaměstnavatel (ani jeho zástupce) se sídlem v  Nizozemsku
  • plat vám nevyplácí kancelář ani jiná stálá provozovna v Nizozemsku, kterou vlastní váš zaměstnavatel.

  Pokud však všechny tyto podmínky splněny nejsou, je možné, že budete mít povinnost odvádět daň i v Nizozemsku nebo přinejmenším daň z příjmu pobíraného v Nizozemsku během vašeho vyslání.

  Zdržíte-li se v Nizozemsku déle než 6 měsíců, můžete být považován za daňového rezidenta, což znamená, že budete muset v této zemi odvádět daň ze svých celosvětových příjmů. Ve většině smluv o zamezení dvojího zdanění je obsaženo ustanovení o „středisku životního zájmu" právě pro případ, kdy můžete být považován za daňového rezidenta dvou zemí. Podle tohoto ustanovení můžete být považován za daňového rezidenta své domovské země, i když žijete a pracujete v jiné zemi, pokud máte ve své domovské zemi stálý byt a vaše osobní a hospodářské vztahy k této zemi jsou užší než k druhé zemi (například vaše rodina i nadále bydlí ve vaší domovské zemi a vy za ní o víkendech jezdíte).

  Je-li Francie považována za stát vašeho daňového domicilu, nemůže po vás Nizozemsko požadovat zdanění vašich celosvětových příjmů, ale může zdanit váš příjem ze zaměstnání v Nizozemsku.

  Země vašeho daňového domicilu obvykle započítá daň zaplacenou v jiné zemi do vaší daňové povinnosti. Jiná pravidla ale platí v případě, že je vaším zaměstnavatelem orgán veřejné správy. Většina smluv o zamezení dvojího zdanění má pro tento případ zvláštní ustanovení.

  Rozhodující pro vás je příslušná daňová smlouva mezi oběma státy (ve vašem případě mezi Francií a Nizozemskem). V případě nejasností se můžete obrátit na daňovou správu v některém z těchto států.

 • Bydlím a pracuji (jako OSVČ) ve státě A a sám sebe jsem „vyslal" do státu B, kde budu po dobu jednoho roku pracovat na určitém projektu. Předpokládám, že zůstanu daňovým rezidentem státu A, jelikož v něm zůstávám i pojištěncem systému sociálního zabezpečení.

  TYTO DVĚ VĚCI SPOLU NUTNĚ NESOUVISEJÍ. Pokud se budete ve zdaňovacím období zdržovat ve státě B déle než 6 měsíců, budete pravděpodobně považován za daňového rezidenta státu B.

  Váš status pro daňové účely se odvíjí od právních předpisů států A a B a od smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi nimi. Status daňového rezidenta obvykle získáváte v zemi, v níž pracujete po dobu delší 6 měsíců.

  Uvádíme zde pouze přehled nejběžnějších pravidel. Rozhodující odpověď najdete v příslušné daňové smlouvě nebo vám ji sdělí daňový úřad daného státu či evropský poradce pro oblast zaměstnání.

 • Letos jsem byla vyslána na 4 měsíce do jiné země EU. Ve které zemi mám odvést daň z příjmu?

  Jelikož vaše vyslání do zahraničí bylo kratší než 6 měsíců, zřejmě jste i nadále platila daně ve vaší domovské zemi (tj. v zemi, kde normálně pracujete). Obecně platí, že v hostitelské zemi byste měla odvádět daně pouze v těchto případech:

  • váš zaměstnavatel má na území uvedeného jiného státu stálou provozovnu, nebo
  • byla jste vyslána pracovat pro zaměstnavatele se sídlem na území uvedeného jiného státu.

  Přesto můžete mít podle zákonů hostitelské země povinnost odvádět daň z příjmu, který tam během vyslání pobíráte, i když žádná z výše uvedených podmínek splněna nebyla.

  Pokud by k tomu došlo, měla byste mít možnost požadovat od hostitelské země vrácení daně, a to podle podmínek smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi hostitelskou a domovskou zemí.

  Jiná pravidla ale platí v případě, že je vaším zaměstnavatelem orgán veřejné správy. Většina smluv o zamezení dvojího zdanění má pro tento případ zvláštní ustanovení.

  Uvádíme zde pouze přehled nejběžnějších pravidel. Rozhodující odpověď zjistíte v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění nebo vám ji sdělí daňový úřad daného státu či evropský poradce pro oblast zaměstnání.

 • Byl jsem vyslán na jeden rok do zahraničí a bylo mi řečeno, že musím v hostitelské zemi odvádět daně. Mám v této zemi nárok i na daňové slevy či odpočty?

  Po ročním pobytu vás bude hostitelská země EU obyčejně považovat za rezidenta pro daňové účely. Znamená to, že by vám také měla poskytnout stejná daňová zvýhodnění jako svým občanům. Vztahuje se to i na výdaje, které nevznikly na jejím území.

  Například pokud je v hostitelské zemi možné odečíst si z daní poplatky za mimoškolní péči o dítě, měl byste mít i vy možnost si tyto poplatky odečíst, i když byly uhrazeny ve vaší domovské zemi.

 • Jsem úředníkem veřejné správy jednoho ze států Unie a byl jsem služebně vyslán do jiné členské země. Ve které zemi mám uhradit daň z příjmu?

  To bude záležet na tom, co stanoví dohoda o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi zemí, která vás zaměstnává (domovská země), a zemí, ve které pracujete (hostitelská země). Většina zemí Unie uplatňuje pravidlo, podle kterého úředníci veřejné správy platí daně pouze ve své domovské zemi.

  Výjimka: Můžete být vyzván uhradit daň v hostitelské zemi, pokud váš zaměstnavatel požaduje, abyste v této zemi pracoval, a vy jste buď

  • státním příslušníkem hostitelské země nebo
  • jste pro přestěhování do této země měl i jiný důvod, než je práce ve veřejné správě pro vašeho zaměstnavatele.

  Uvádíme zde pouze přehled nejběžnějších pravidel. Z některých mezinárodních daňových úmluv však mohou vyplývat výjimky. Bližší informace vám sdělí daňový úřad nebo evropský poradce pro oblast zaměstnání. Doporučujeme vám si pročíst i příslušnou dvoustrannou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

 • Jsem státní zaměstnanec a v současné době pracuji v zahraničí. Má domovská země mi vyplácí plat, ze kterého automaticky strhává příslušnou daň. Mám nárok na stejné daňové odpočty jako mí kolegové, kteří do zahraničí vysláni nebyli?

  ANO – Měl byste mít stejný nárok na daňová zvýhodnění jako rezidenti vaší domovské země. Přesto mohou existovat výjimky: v případě, kdy váš příjem netvoří celý příjem vaší domácnosti, například pokud vaše manželka také pracuje a pobírá příjem v hostitelské zemi a pokud má právo žádat podobné odpočty v hostitelské zemi.

  Například:

  • jestliže lze ve vaší domovské zemi odečíst z daňové povinnosti poplatky za mimoškolní péči o dítě (např. poplatek za školku či družinu), musíte mít i vy možnost si z daní odečíst částku, kterou jste za tímto účelem vynaložil v hostitelské zemi
  • jestliže lze ve vaší domovské zemi odečíst z daňové povinnosti úroky z hypotéky, musíte mít i vy možnost si z daní odečíst úroky z hypotéky na byt či dům, které jste koupil v hostitelské zemi.

  V žádné případě však nemáte nárok využívat daňové úlevy v obou zemích zároveň.

  Pokud máte pocit, že jste v tomto ohledu diskriminován, snažte se dosáhnout nápravy u příslušných orgánů. V závislosti na povaze vašeho problému můžete také požádat o pomoc některou z asistenčních služeb pro občany EU.

 • Jsem v současnosti bez práce a své dávky v nezaměstnanosti jsem si nechala převést do jiného členského státu, kde jsem pak 3 měsíce žila. Mám povinnost zaplatit v tomto státě daň z příjmu?

  Pravděpodobně NE. Záleží to na ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi vaším státem a zemí, v níž jste se během uvedených 3 měsíců zdržovala. Je možné, že i nadále budete mít povinnost uhradit daň pouze ve státě, který vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti. Chcete-li znát bližší informace o problematice mezinárodního zdanění, obraťte se na příslušný daňový úřad nebo si přečtěte znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi oběma státy.

 • Jsem v důchodu a každý rok trávím 5 měsíců v jiné země EU. Musím tam platit daň z příjmu?

  Neexistuje právní předpis, který by upravoval přeshraniční problematiku důchodů pro celé území EU. V platnosti jsou pouze daňové předpisy jednotlivých členských zemí a smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které mezi sebou uzavřely. Ve většině případů musíte odvádět daň z příjmu pouze v zemi, kde máte hlavní bydliště. Některé země vás mohou považovat za svého daňového rezidenta a požadovat po vás uhrazení daní, jestliže tam trávíte 5 měsíců v roce. Naproti tomu můžete být na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi vaší domovskou a hostitelskou zemí považován za daňového rezidenta pouze ve vaší domovské zemi.

  Ať již jste daňovým rezidentem vaší hostitelské země, či nikoli, platí, že pokud pobíráte důchod za službu ve veřejné správě (tzn. pracoval jste jako státní zaměstnanec), budete odvádět daň z důchodu pouze ve státě, který vám důchod vyplácí.

  Uvádíme zde pouze přehled nejběžnějších pravidel. Z některých mezinárodních daňových úmluv však mohou vyplývat výjimky. Obraťte se proto na místní daňový úřad.

 • Může země, z níž dostávám dividendy, tyto dividendy danit vyšší sazbou jen proto, že jsou mi vypláceny v jiné zemi?

  NE – Zásada rovného zacházení v EU se vztahuje na zdanění dividend, úroků a jiných příjmů z cenných papírů. Země, z níž se dividendy vyplácejí, na ně nemůže uplatňovat vyšší daňovou sazbu jen proto, že jsou posílány do zahraničí. To by se mohlo stát jen v případě, že by vám stát, jehož jste rezidentem, poskytoval na tuto vyšší daň daňovou úlevu, takže byste nebyl nijak diskriminován.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Daně ze zahraničních příjmů
Právní předpisy EU
Veřejné konzultace